Svätopluk – kráľ alebo cisár?

Som presvedčená, že keď slovenské kniežatá Rastislav, Svätopluk a Pribina spúšťali projekt slovenského duchovenstva, cieľ bol jasný – osamostatniť sa od Franskej ríše, od Nemcov. Keby som bola na ich mieste, najskôr by som vytvorila Slovenské kráľovstvo a neskôr Slovenské cisárstvo. Áno, čítate správne, Slovenské cisárstvo! V tomto projekte išlo určite o veľké peniaze, bohatstvo a moc na celé veky. V hre bolo podriadenie si národov v mene Ježiša Krista, a žmýkať ich pre nič, za nič z Božej vôle. Tu sa jednalo o budúcnosť celého slovanského sveta, ktorý bol v tom čase ešte pohanský. Pokresťančovanie sa v tej dobe nezadržateľne šírilo a otázka nestála, či bude nejaký národ pokrstený, ale kým. Ak by to bolo zásluhou Nemcov, naveky by Slovania platili im (ako my teraz v EÚ). No, ak by krst prijali od Slovenov, od vlastných, platili by svojim, na seba a nie proti sebe. Svätopluk toto jasne chápal. Chápali to všetky slovenské kniežatá. Chápali, že ten slovenský vladár, ktorý by pokresťančil ostatných Slovanov, by sa nutne stal slovanským cisárom. S prvým kostolom začal Pribina, po ňom sa iniciatívy ujal Rastislav so Svätoplukom. Po rôznych intrigách zo strany Frankov zostal nakoniec Svätopluk. Kto bol Svätopluk? Moravské knieža, slovenský kráľ, alebo slovanský cisár?

Svätopluk, vládca Poľska a Ruska

O Svätoplukovom odídení na Zobor

Zdroj: Ján Stanislav, Dejiny slovenského jazyka – texty, Přibík Pulkava z Radenína, Kronika Česká. Sú tu pomiešané údaje o Svätoplukovi II. a o Svätoplukovi I. Najstarší latinský rukopis je z r. 1370 – 1374.

Bořivoj, český vojvoda, pokrstený je so ženou svojou Ľudmilou sv. Metodom, moravským arcibiskupom, za tých čias, v ktorých Arnulf bol cisárom. A ten ten istý krst návodom kráľa Svätopluka na Velehrade v tom meste sa stal. Lebo toho času český vojvoda bol pod moravským kráľom. Za tých istých čias pod moravským kráľom tieto dve krajiny, t. j. Poľsko a Rusko. A treba tiež poznamenať, že za tých čias Velehrad bol hlavou celej moravskej krajiny. Stalo sa však v tom roku, že kráľ Svätopluk nespravodlivo boj pozdvihol proti pánovi a kmotrovi svojmu cisárovi Arnulfovi. Preto (cisár) s vojskom všetkých nemeckých zemí na jednej strane a s Uhrami na druhej strane proti nemu zhromaždil veľké vojsko. Avšak kráľ Svätopluk vidiac, že cisárovi nemôže odporovať, na poli v prostriedku všetkého (svojho) vojska ukradomky preč postúpil a tak tajne sadnúc na svojho koňa, odtiaľto sa bral preč. A prišiel k jednému miestu na vrch jednej hory (v čes. preklade: vysokej), ktorú volajú Sombor (v čes. preklade: Rembot; dnešný Zobor, lepšie Zubor nad Nitrou, pozn. Ján Stanislav), na ktorom mieste prebývali v tom čase traja pustovníci. Preto kráľ Svätopluk, aby mohol byť zatajený a nepoznaný, zabil svojho koňa a meč zakopal do zeme. (A príduc k spomenutým pustovníkom nepoznaný, bol nimi za druha prijatý a za spolupustovníka postrihnutý), pustovnícke rúcho na seba vzal a ostal tam s nimi, kým nepocítil, že prišlo nebezpečenstvo smrti a tá hodina. Vtedy ten spomenutý kráľ týmto pustovníkom zjavil, kto je (v čes.: že je kráľ), a potom čoskoro umrel. Jeho kráľovstvo (čes.: po jeho smrti) synovia krátky čas a dosť nešťastlivo držali.

Ako vieme, Arnulf napadol Svätopluka s troma armádami v roku 892. Dôvod nebol ten, ako uvádza Přibík Pulkava, že Svätopluk nespravodlivo napadol Arnulfa, ale preto, že odmietol prísť podriadiť sa mu. Prečo asi? Zrejme preto, že Svätopluk nijako necítil potrebu ponižovať sa pred kýmkoľvek, veď bol kráľ, alebo dokonca cisár? Možná je aj druhá možnosť, veď Přibík Pulkava jasne hovorí, že vládol niekoľkým krajinám – Poľsku a Rusku. Tak to zvyknú cisári robiť.

Svätopluk – jediný syn

Bula Industriae Tuae (Rím jún 880). Pápež Ján VIII. píše Svätoplukovi.

Bula industriae tuae (Rím jún 880).

Bula industriae tuae (Rím jún 880).

Bula Industriae Tuae (Rím jún 880). Pápež Ján VIII. potvrdzuje Metoda v hodnosti arcibiskupa a jeho pravovernosť, zriaďuje Nitrianske biskupstvo a za jeho biskupa menuje Vichinga, potvrdzuje slovenský jazyk, ktorým hovorili starí Slováci, ako bohoslužobný jazyk. Prijatím Svätopluka a jeho krajiny pod svoju ochranu pápež fakticky postavil Svätopluka na úroveň ostatných kresťanských panovníkov vtedajšej Európy. (najstarší zachovaný odpis tohto pápežského listu, ktorý má charakter veľmi významného privilégia, je v kódexe z 11. storočia – ide o odpis z pôvodného kancelárskeho registra pápeža Jána VIII. uložený v Tajnom vatikánskom archíve)

Milovanému synovi Svätoplukovi (Sfentopulcho), slávnemu kniežaťu.
Bedlivosti tvojej (Industriae tuae) chceme dať na známosť, že skrze spolubrata nášho Metoda, najdôstojnejšieho arcibuskupa svätej cirkvy moravskej, ktorý prišiel spolu so Semižizňom, verným tvojím, k podnoži svätých apoštolov Petra a Pavla pred našu pápežskú tvár a prehovoril jasnou rečou; dozvedeli sme sa o úprimnosti tvojej pobožnosti a o prosbe celého tvojho národa, ktorú máte k apoštolskej stolici a našej otcovskej láske (circa… nostram paternitatem). Lebo vnuknutím božej milosti, opovrhujúc inými kniežatami tohto veku, vybral si si so vznešenými a vernými mužmi svojimi a s celým národom krajiny /Pápež hovorí o národe, nie o kmeni, to znamená, že vtedy existovalo slovenské národné povedomie! pozn. Blažena Ovsená./ svojej z najvernejšej lásky sv. Petra, vládcu apoštolského poriadku a jeho vikára (námestníka) za ochrancu a vo všetkom pomocníka a obrancu a pod jeho a vikára jeho ochranou šiju skláňajúc, túžbou pobožnou, s pomocou božou, túžiš naoddanejším synom ostať až do konca. Za túto takú veľkú vieru a pobožnosť tvoju a národa tvojho objímame ťa ako jediného syna s otvoreným náručím nášho apoštolstva, s vrúcnou láskou a so všetkými vernými tvojimi prijímame ťa do nášho lona otcovského ako stádo Pána nám zverené a chovať vás chceme štedro pokrmom života a budeme sa snažiť odporúčať ťa v našich ustavičných modlitbách všemohúcemu Pánovi, aby si premohol, ochraňovaný zásluhami svätých apoštolov, všetky protivenstvá sveta tohto a aby si neskôr jasať mohol v nebeskej krajine s Kristom Bohom naším. …

Ako vieme, pápež v tomto liste z roku 880 označil Svätopluka ako jediného syna. Čo pod tým jediným synom mal pápež na mysli?

Slovenské cisárstvo

Je úplne prirodzené, aby sa cisárstvo Slovenov/Slovanov nazývalo Slovensko, analogicky ku Germánii. S menom Slovensko, Sclavania, Sclavinia, sa stretávame aj v písomných prameňoch.

Rastislav a Svätopluk podľa Fuldských letopisov. Rezenské pokračovanie.

Zdroj: Ján Stanislav, Dejiny slovenského jazyka – texty, Rastislav a Svätopluk podľa Fuldských letopisov

Rok 895. Avarov (Maďarov), prepadávajúcich bulharské hranice, Bulhari zaskočili a veľkú časť ich vojska pobili.

V polovici júla bol v Rezne všeobecný snem. Prišli sem zo Slovenska (Sclavania) všetci vladykovia Čechov, ktorých knieža Svätopluk zo spoločenstva a nadvlády Bavorov bol násilne po dlhých prieťahoch vymanil. Keď ich vedúci Spytihnev a Vitislav prišli ku kráľovi a kráľ ich slávnostne prijal podaním ruky, ako bolo obyčajou, dobrovoľne sa poddali kráľovskej moci (126).

Bolo to rok po Svätoplukovej smrti, keď české kniežatá prišli z akejsi krajiny Sclavania. Znamená to, že v dávnej minulosti Česi boli súčasťou (veľkého) Slovenska, boli naším príveskom rovnako, ako sme my boli ich príveskom o celé tisícročie neskôr. História sa opakuje. Možno naozaj bude niečo na tom tvrdení, že poslední budú prví a prví budú poslední.

V minulom článku (Pátranie po Veľkej Morave) som písala, že Sclavania bola Svätoplukova Slovenská Zem a Veľká Morava bola iba jej časťou. Ak sa Svätoplukove kniežatstvo nazývalo Morava, Slovensko, hierarchicky o priečku vyššie, muselo byť kráľovstvo. Ak ale Morava vola kráľovstvo, znamenalo by to, že Slovensko (Sclavania) muselo byť cisárstvo a Svätopluk slovenský/slovanský cisár. Čo na to hovorí pán Sulík? Ešte stále mu je kráľ priveľa?

Modlitba za cisárstvo

Zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Kyjevsk%C3%A9_listy

Jeden pozoruhodný dokument zo Svätoplukovej doby podáva svedectvo o tom, že pojem cisárstvo bol vtedy aktuálny. Jedná sa o Kyjevské listy. Hoci názov by mohol zavádzať, že sa jedná o nejakú ukrajinskú záležitosť, nie je tomu tak. Je to „veľkomoravská“ písomná pamiatka, najstaršia medzi všetkými slovanskými písomnosťami vôbec. Slovenský hlaholský text na siedmych pergamenových obojstranne popísaných listoch malého formátu s 38 modlitebnými formulkami pravdepodobne dopĺňal liturgické texty rímskeho rítu. V texte sa vyskytujú chyby, na základe čoho sa má zato, že ide pravdepodobne len o odpis hlaholského originálu niektorého zo žiakov cyrilometodskej školy (autorstvo sa najčastejšie pripisuje svätému Gorazdovi) alebo priamo Konštantína Filozofa.

Kyjevské listy.

Kyjevské listy.

http://www.moraviamagna.cz/texty/t_kyjevs.htm

Jindřich II. hovorí:
07/08/2010 o 12:49

Když už jsem zmínil zahraniční prameny, tak Svatopluk I. Veliký je v nich titulován jako král králů či vládce vládců, v římských pramenech jako imperator (císař) a v perských jako padšáh (císař). V českých jako kníže. Tím sice byl, ale byl jím v době, kdy vládl v Nitře. Jakmile vládl na Velehradě, jak zmiňují arabské prameny, byl již v čele království, v jiných pramenech zvaného regnum Marahensium. (Království Svatoplukovo se někdy obvykle hledá v území údělného knížectví se střediskem v Nitře. Jak vyplývá z občasného duálového označení “vyšnii Moravě” nebo z plurálového označení “regna Marahensium”, vztahovalo se i na ně označení Morava. Ještě v 16. století bylo známo (W. Lazius) pro Nitransko označení Dolní Morava – Nieder Mehrern.).
Vyprávění perských pramenů je zřejmě značně závislé na zprávách arabského autora Ibn Rusty, byť upravené a doplněné. O Svatoplukově sídle píše:”Císař se nazývá Svatopluk. Mají dvě města – Wábnít (pravděpodobně město – grad Nitra) je prvním městem na východě. Dž.r.wáb (pravděpodobně velké město – grad, čili Veligrad) je velké město a sídlo císaře.

6 Responses to Svätopluk – kráľ alebo cisár?

 1. Luboslav Vaclav píše:

  Chýba tam ešte záverový dodatok, že Svetopluk Veľký bol aj IMPERÁT, lebo po úteku pápežského arcibiskupa Vikinga k Arnulfovi SÁM menoval za najvyššieho veľkňaza svojich kňazov KONŠTANTÍNA Slovenského v Bratislave /náhrada Karnuntuma, kde kedysi stála bazilika kresťano-mitristov celého rimanského IMPÉRIA Diokleciána/. Preto pápežstvo odmietalo dedičstvo impéria SLOVENOV, lebo by mu samo podliehalo! Nie nbáhodou sa pripomína, že slovenské IMPÉRIUM porazili aj Rusi,aj Uhri,aj ČESI… Impérium jeho dediča Svetopluka Bojovného siahalo až k Uralu, ako to zaznamenal novosôpis ďalších žúp a národov z pera Bavorského geografa.

 2. logofat valasky píše:

  je to vsetko z jednej velkej knihy do ktorej sme mali moznost kazdy co to nahliadnut. každý kto otvori svoje ústa v dobrej voli stoji a námahu aby mu bolo porozumeno. je to ako s tou poulicnou univerzitnou hrou na Aifamanov. tvorca hry odovzda casti pravdy o ukrytom poklade urcitym hracom. nikto z nich nema nic viac a nic menej ako cast pravdy o poklade.

 3. Blažena Ovsená píše:

  Fiha, vyborny postreh, ze PLUK suvisi s VLACH!!! Pochvala!

 4. logofat valasky píše:

  Po dlhsom čase opat na Sclabonii. Pozdravujem vsetkYch skalnych. Či kral či cisar, stále malo oproti kniezatu. Uvedomme si ze moc tychto musí byť posvatena papezom- bohom na zemi. Moc tamteho musi byt respektovana jeho ludom. Kto je ozajstnejsi vladca? Ta debata či bol Svaty Bald král anebo cisar abY se pozdvihol vyznam jeho osoby a krajiny je trochu infantilna a trochu scestna. Neponizujme ho Svante Bal(d)a nejakymi importovanymi titulmi. Svatopluk se na nás diva a usmieva sa, pretoze on sám bol tým ak nie este vacsim ako ten co pomazaval kralov a cisarov. Lebo on nebol otrokom svojho Boha, ale bol potomkom ako aj ostatni potom kom svojich zboznovanych predkov, svatych, svetla Balov, Belov, Bulkov, Velchov a Vel Esov. Toto bol titul nad tituly, akurat z opacnej stravy imperialneho limesu.

 5. Peter píše:

  toto sa mi pacilo:)

 6. Bynk píše:

  Teda pozerám že sa táto stránka poriadne vynovila odkedy som tu nebol 🙂

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *