ULTRA/SUPRA Danubium alebo kde vládol Mojmír a kde Pribina

Všetkým je nám dobre známe, ako oficiálna československá historiografia presadzuje teóriu o tom, že (knieža?) Pribina (z Nitry) bol vyhnaný kniežaťom Mojmírom z (dnešnej českej) Moravy. Historici sa opierajú o túto jedinú vetu v nepriateľskej kronike, aby ňou vykonštruovali teóriu o vzniku tzv. Veľkej Moravy, ktorou by legitimizovali fakt, že ak Slovensko bolo podriadené Morave za Mojmíra, tak by malo byť v Československu podriadené Česku.

Ako znie tá veta v originále?

1) „… quidam Priwina exulatus a Moimaro duce Maravorum SUPRA Danubium venit ad Ratbodum.“

Potom máme poznámku v Conversiu (Spis o obrátení Bavorov a Korutáncov – tí Korutánci boli Slovinci len tak mimochodom), kde sa Pribina spomína v súvislosti s Nitrou:

2) „Adalramus archepiscopus ULTRA Danubium in sua proprietate loco vocato Nitrava consecravit ecclesiam.“

Týmto vetám ako aj latinským predložkám ULTRA a SUPRA som sa venovala už v článku Nie Vysoké Tatry, ale Vyšné Tatry, nie Veľká Morava, ale Vyšná Morava, alebo bol Mojmír I. Východniar? Dnes mám na túto problematiku trochu nový pohľad.

Po dlhšom čase sa teda k týmto vetám vraciam, aby som sa nad nimi ešte raz zamyslela. Menovite sa chcem venovať prekladu latinských predložiek ULTRA a SUPRA, ktoré nevedno, ako treba prekladať – či NAD, ZA, NA DRUHEJ STRANE, alebo NA VÝCHODE. Chcem tým ukázať, že nie všetko je také jasné, ako sa to na prvý pohľad zdá.

SUPRA = na druhej strane Dunaja (tej severnej)

Oficiálni československí historici razia teóriu o tom, že preklad prvej vety znie nasledovne: „V tej dobe vyhnal Mojmír, vojvoda Moravanov NAD Dunajom, akéhosi Pribinu a ten prišiel k Ratbodovi.“ Druhý text, poznámku z Conversia prekladajú: „Jemu vysvätil niekdajší arcibiskup Adalram kostol ZA Dunajom na jeho dvorci zvanom Nitrava.“

Teda SUPRA podľa nich znamená NAD Dunajom, teda NA SEVER OD Dunaja. ULTRA podľa nich znamená ZA Dunajom, čo je tiež NA SEVER OD Dunaja. To mi znie pofidérne, že by sa obe predložky prekladali rovnako.

Ako ukážem ďalej, SUPRA môže mať aj iné významy, ktoré sa mi dnes javia pravdepodobnejšie. Ukážem tiež, že na vyjadrenie „NA DRUHEJ STRANE“ sa skôr používala predložka ULTRA.

SUPRA = na východe, HORE na mape

Ak podľa oficiálnych československých historikov SUPRA znamená NA SEVERE od Dunaja, tak ako sa po latinsky povie POD Dunajom, teda NA JUHU od Dunaja? V mojom článku o Vyšnej Morave som tvrdila, že SUPRA by mohlo znamenať NA VÝCHODE od Dunaja, lebo mapy boli kedysi orientované východom nahor, teda nie sever bol HORE, ale východ. Tiež som tvrdila, že ULTRA potom bude znamenať NA DRUHEJ STRANE Dunaja, teda z pohľadu mapy otočenej východom nahor znamená NA DRUHEJ STRANE Dunaja vlastne územie SEVERNE od Dunaja. Ak mal Pribina majetok ULTRA Danubium, znamenalo to pre mňa, že ho mal od svojho Blatnohradu SEVERNE ZA Dunajom. Z tohoto by vyplývalo, že ak Mojmír vládol SUPRA Danubium, musel teda vládnuť VÝCHODNE od Dunaja, čo je v rozpore s československou historiografiou. Mojmír a Rastislav by podľa tejto hypotézy boli vlastne Východniari, čo celkom mení pohľad na takzvanú Veľkú Moravu.

Lenže ono to nie je také jednoduché.

SUPRA = HORE prúdom rieky

Podľa knihy Franks, Moravians, and Magyars: The Struggle for the Middle Danube, 788-907 je preklad predložky SUPRA nejednoznačný. Nie je vôbec špecifikované, odkiaľ bol Pribina vlastne vyhnaný. Že to bolo z Nitry, hádame z úplne iného dokumentu, ale dokázané to nemáme. Podľa autora je možné, že Pribina aj Mojmír vládli niekde hlboko na juhu pri dnešnom Srbsku, aby to mali k Ratbodovi HORE prúdom, nakoľko SUPRA podľa nich znamenalo PROTI prúdu, lebo mapy orientované na sever vtedy ešte nepoznali, tak sa orientovali podľa smeru toku rieky. Podľa tejto knihy Ratbod vládol pri vyvýšenom kraji Viedenského lesa až po Szombathely, čo je v Pannonia Superioris. Pribina by musel byť vyhnaný z Pannonie Inferioris, nižšej časti kotliny, aby by znamenalo, že musel ísť HORE prúdom k Ratbodovi.

Ja tu mierne namietam, že nie je celkom isté, či SUPRA znamená HORE prúdom, lebo Uhorsko sa kedysi delilo na Vyšné a Nižné, pričom Nižné Uhorsko bolo v západnom Maďarsku a na západnom Slovensku, a Vyšné Uhorsko bolo východne od Dunaja, čo je v rozpore s prúdom vody Dunaja. Podľa Nižného a Vyšného Uhorska to skôr vyzerá tak, že SUPRA bolo DOLU prúdom, teda ĎALEJ od prameňa rieky.

V prípade Pannonie Superior a Pannonie Inferior to je ale naopak. Pannonia Superior je tá, ktorá je bližšie k prameňu Dunaja, teda tá VYŠŠIE položená. Tak teraz sa v tom vyznaj.

Ak by však SUPRA znamenalo HORE prúdom, tak by aj Nitra mohla pripadať do úvahy ako sídlo Pribinu, lebo k Viedenskému lesu je to z Nitry, resp. od Devína HORE prúdom. Teda teoreticky Mojmír mohol vyhnať Pribinu HORE prúdom Dunaja aj vtedy, keby Mojmír sídlil na Devíne a Pribina v Nitre.

SUPRA = NAD, ale vertikálne (nie na severe, ani na východe)

No a tu prichádzam s tým, prečo vlastne píšem tento článok. Preklad vertikálne NAD mi príde tiež možný a podľa kontextu, v akom sa predložky SUPRA a ULTRA používajú v primárnom zdroji Fuldských letopisov, aj veľmi pravdepodobný.

„V tej dobe vyhnal Mojmír, vojvoda Moravanov NAD Dunajom, akéhosi Pribinu a ten prišiel k Ratbodovi.“

Tento preklad môže byť vlastne správny, len ho treba ináč interpretovať. NAD Dunajom nemusí vôbec znamenať NA SEVERE, ale vertikálne NAD. Mojmír mohol vládnuť vertikálne NAD Dunajom, proste pri Dunaji bol kopec a na vrchu kopca, NAD Dunajom, vládol Mojmír. Ak by toto bola pravda, tak takých kopcov nad Dunajom nie je mnoho. Jeden sa však nachádza priamo pri sútoku Dunaja a Moravy, a na tom kopci leží Devín (Dowina), nevýslovná pevnosť, ktorá sa, čuduj sa svete, spomína s Mojmírovým nástupcom Rastislavom, ktorý v ňom bol obkolesený franským vojskom.

Ak by ale platila teória o južnom postavení Mojmírovom a teda aj Rastislavovom, mohla byť Rastislavova Dowina hrad Devan (dnes Deva) v dnešnej Transylvánii tiež na rieke Morave (Mureš). Podľa franskej kroniky hrad Dowina v reči Slovenov znamenal dievča. Tomuto sa viacej podobá Devan ako Devín. Iné argumenty sú však zase proti tejto hypotéze, napr. že hrad Devan neleží NAD Dunajom. Podľa Wikipédie dácke dava vraj znamená pevnosť, ale ruku do ohňa by som za to nedala.

Okrem hradného kopca Devína máme na Dunaji aj hradný kopec Bratislavský/Preslavský. Potom dlho dlho nič a potom skalný ostroh, na ktorom stojí Ostrihom. Potom nasleduje Vyšehrad, potom Budín a potom zase dlho nič.

Podme teraz preveriť, v akom význame sa používali latinské predložky SUPRA a ULTRA vo Fuldských letopisoch. Keďže latinčinu neovládam, používam predbežne prekladač do angličtiny a následne sa pokúšam uhádnuť kontext. Ak niekto viete po latinsky, môžete mi to preložiť.

Rok 894., str. 123.:
„Ob hoc rex mente commotus iussit castra exercitus ipse adequitans in ambitus SUPRA montem usque ad murum civitatis promoveri.“

„Because of this, the mind of the king, he gave orders to the armies of the camp, as far as the wall of a city on a hill can adequitans the taking of a penalty.“

„Kvôli tomu, myseľ kráľa, dal príkaz armádam tábora, až po hradbu mesta (HORE) NA kopci môže adequitans vezmúc trest.“

Význam je nejasný, ale význam predložky je zrejmý – je to vertikálny smer NA KOPCI, mesto HORE NAD kopcom.

Str. 75:
His et huiusmodi a malis apostata spiritus in loco SUPRA dicto per tria annorum curricula infestus non ante cessavit, donec universa pene aedificia ibidem succendend ob consumeret.

„That is an apostate from the evil of this kind in place of the ABOVE mentioned time doing all these and by means of the three-year-old in the course of and hostile to the spirit did not leave until he had finished, start a fire in the same place, until in virtually all the buildings on account of it would consume.“

„To je odpadlík od zla toho druhu na mieste HORE zmieneného času diania všetkých týchto spôsobov trojročného v smere a priateľský k duchu neodišiel kým neodišiel až kým doslova všetky budovy kvôli tomu nezničil.“

Opäť, preklad je lámaný, nedáva zmysel, ale SUPRA má v tomto jasný význam HORE (zmienený).

Str. 98, 882:
„Stella cometes XV. Kal. Febr. i.u,. is. prima hora noctis apparuit comas suas SUPRA modum spargens et rem infaustam, quae cito secuta est, sua apparitione praemonstrans.“

„Comet-15 star. Kal. Febr. I.u,. it. The first hour of the night, spreading beyond measure and his hair appeared to overshadow the positive things quickly followed praemonstrans its manifestation.“

„…. Prvá hodina v noci, rozširujúc sa NAD mieru a jeho vlasy sa objavili, aby zatienili dobré veci, rýchlo nasledoval preamonstranove zjavenie.“

Opäť význam SUPRA je NAD (mieru), teda vertikálne NAD.

str. 105
„Hiems aspera et solito prolixior; boum quoque et ovium pestilentia SUPRA modum grassata est in Francia, ita ut pene nulla eiusdem generis animalia relinquerentur.“

„The winter is more prolonged than usual, and the rough; and of oxen and sheep, and with the pestilence, beyond measure, I was bloody as in France, it would be left, so as almost to amount to the same kinds of animals.“

„Zima je dlhšia než obvykle, a krutá, a somáre a prasatá, a s morom NAD mieru som bol krvavý ako vo Francii, by to zostalo tak ako takmer k množstvu rovnakého druhu zvierat.“

Opäť význam nejasný, ale SUPRA znamená NAD (mieru), teda vertikálne.

str.105
„Imperator cum suis colloquium habuit in Weibilin- (Apr.). gon 5; qui priscis temporibus, id est ex quo rex in Alamannia constitutus est, quendam de suis ex infimo genere natum nomine Liutwartumb SUPRA omnes, qui erant in regno suo, exaltavit, ita ut Aman, cuius mentio facta est in libro Hester, et nomine et dignitate praecelleret.“

„Emperor meeting with his men into Weibilin- (Apr). gon 5; who, in ancient times, that is, from the time when the king was in Germany he was appointed, a man, any of his friends from the bottom of the genus of the birth of the name of the Liutwartumb upward, all that were in the kingdom of their own, lifted on high, so that the Haman, of which mention was made in the book of Esther, and the name of and with the dignity of the excelled.“

„Cisár stretajúc so svojimi mužmi v Weibilin…. ktorý v dávnych časoch, to znamená, za čias kedy kráľ Germánie on nastolil, muž, hociktorý z jeho priateľov zo spodu rodu mena Liutwartumb NAHOR všetci, ktorí boli v kráľovstve ich vlastnom, zdvihli vysoko, takže Haman, ktoré zmienka bola urobená v knihe Esther, a meno a s hrdosťou exceloval.“

Opäť význam nejasný, ale SUPRA sa prekladá ako NAHOR ako protiklad zo spodu/z dola.

str. 108
„Consultum est ex utraque parte, ut datis ex nostra parte obsidibus Sigifridus rex, qui manu validior erat, venit extra munitionem SUPRA sex miliaria ad regem.“

„A decision was taken on both sides, that we should give hostages, the king Sigifridus, who was stronger, and he came out of the tower, were more than six miles to the king.“

„Rozhodnutie bolo spravené na oboch stranách, že by sme mali dať zajatcov kráľovi Sigifridusovi, ktorý bol silnejší a on vyšiel z veže bolo NAD 6 míľ ku kráľovi.“

Opäť preklad oničom, ale tu sa nám nachádza rovnaké sloveso ako v prípade Pribinu a Mojmíra „venit“ („venit ad Ratbodum“ – išiel k Ratbodovi). Tu SUPRA nadobúda význam PONAD, v zmysle NAD 6 míľ.

Str. 112: „Tanta enim multitudine in isto itinere pollebat, ut in uno loco ab ortu usque ad vesperum lucis exercitus eius preterire cernitur. Cum tanta enim multitudine in regno Arnolfi per XII dies exspoliando versabatur, demum, prout voluit, prospere reversus est, postea quoque missa quadam e exercitus sui parte SUPRA Danubium.“

„For so great is the multitude to the place, the way, friendship and family, so that in one place, from the rising of, even unto the evening of the light of his army, said to disregard a totally disappears. When the great increase the number of the in the kingdom of Arnulf set out by means of 12 days, depriving himself he moved about, at last, according to his own, the successful back and forth even in his later sent to a certain out of the army, in its upper part above the Danube.“

„Lebo taká veľká je rozloha toho miesta, cesta, priatelia a rodina, takže na jednom mieste, od východu Slnka až po večer jeho armáda, povedané bezohľadne sa celkom stratila. Keď veľký nárast počtu do kráľovstva Arnulfa nastavil v zmysle 12 dní, zbavujúc sa, pohol sa okolo, nakoniec, podľa seba, úspešne sa vrátil tam a naspäť dokonca v jeho neskôr poslal naistotu vojsko do jeho HORNEJ časti NAD? Dunajom.“

Tento môj trápny preklad je dobre známym úsekom, kedy Svätopluk vysiela k Arnulfovi také veľké vojsko, že jedným miestom prechádza od svitu do mrku, všetko tam ničí po 12 dní, a potom sa neohrozený spokojne vracia … kam? … do svojej HORNEJ/HORNATEJ časti/krajiny NAD Dunajom??? Oficiálny preklad znie ináč.

Ján Stanislav to v Dejinách slovenského jazyka na str. 33 prekladá takto: „Jeho vojsko bolo totiž také veľké, že cez jedno miesto pochodovalo od svitu do mrku. S týmto ohromným vojskom plienil 12 dní v Arnulfovej ríši, nakoniec, ako chcel, vrátil sa domov neohrozený. Potom nejakú časť svojho vojska poslal ZA Dunaj.“

Stanislav prekladá SUPRA Danubium ako ZA Dunaj, mysliac v tomto prípade JUŽNE od Dunaja do Panónie. Ak by to bola pravda, tak Mojmír, súc knieža SUPRA Danubium, by bol podľa tohoto príkladu vlastne tiež južne od Dunaja, čo je nezmysel. Ak by SUPRA znamenalo HORE prúdom, tak Svätopluk, ak vládol niekde v Bíni (Varade) alebo Pešti, naozaj mohol poslať svoje vojsko HORE prúdom Dunaja ku Komárnu, kde na južnom brehu Dunaja sa mohol vylodiť a zničiť Panóniu východne od Ráby – „Porušením však tohoto mieru bola Panónia za dva a pol roka východne od Ráby celkom zničená“. Rába sa vlieva do Dunaja v dnešnom Gyori, čo je kúsok západne od Komárna.

Teraz pár príkladov na použitie predložky ULTRA:

„In primo enim impetu pugnae talis sonitus ferientium per scuta lapidum datur sentiri, ut hominibus castra regis servantibus, quae ULTRA unum miliarium posita ferant, tonitruum simulabatur audire; maximis cum laboribus palatinis militibus 3 coram rege certantibus tandem
ad murum usque perventum est.“

„In the first assault of the fight: for the shields of the stones by means of such a one who dealt the blow is given to the noise of them to be perceived, to bring to men who observe the king’s camp, which was set up to carry to live beyond one milestone on the road, but the thunder was pretended to hear it; in the presence of the king, the conflict of the 3 most important will eventually lead to the wall with the labors of the Palatine as far as the soldiers reached their destination.“

„V prvom náraze boja: pre štíty z kameňa teda také jeden ktorý prijal výbuch je daný do nosa ich, aby bol vnímaný, priniesť mužom, ktorí pozorujú kráľov tábor, ktorý bol rozložený niesť žiť ZA jedným míľovým kameňom na ceste, ale hrom bol predstieraný počiť to, v prítomnosti kráľa, konflikt troch najvýznamnejších bude nakoniec viesť k hradbe s prácou Palatína až kým vojaci nedosiahli ich cieľa.“

Význam je ťažko uhádnuteľný.

Skúsme niečo iné:

„Avari, qui dicuntur Ungari, in his temporibus ULTRA Danubium peragrantes multa miserabilia perpetravere.“

„Avari who called Hungarians in those times over the Danube passing through many great for him.“

„Avari, ktorí sa volajú Hungari, v tých časoch ZA/PONAD Dunaj prešli vo veľkom počte.“

Zdôrazňuje sa tu, že Avari prešli NA DRUHÚ STRANU Dunaja.

Str. 129: „Quod ad ulciscendum Greci astucia sua naves illorum contra Avaros mittunt ac eos in regnum Bulgarorum ULTRA Danuvium transponunt.“

„As far as the craft of his own fleet to take their revenge, the Greeks, and they send them into the kingdom of the Bulgars, the Avars and theirs to be beyond the Danube ‚s waters and transport.“

„Gréci poslali svoje loďstvo na odplatu proti Avarom a do kraľovstva Bulharov ZA Dunaj …“

Preklad nedáva zmysel, ale ULTRA znamená ZA Dunaj.

Posledný príklad: „Igitur ex inproviso cum manu valida et maximo exercitu ULTRA Anesum fluvium regnum Baiowaricum ostiliter invaserunt, ita ut per quinquaginta miliaria in longum et in transversum igne et gladio cuncta caedendo et devastando in una die prostraverint.“

„Then suddenly, with a strong and very large river beyond Anesus Kingdom Baiowaricum ostilità invaded so that you in all things and fifty miles, in length and in the transverse cutting of the sword, and the wasting of work in one day, and the fire of the dyke.“

„Potom zrazu, ZA veľmi silnou a veľmi veľkou riekou Anesus kráľovstvo Baiowaricum … napadol…“

ULTRA má zase význam ZA.

Záver

Ako sme mohli vidieť, ULTRA hovorí o druhej strane (rieky), teda ZA. SUPRA hovorí trochu o niečom inom – buď to bude HORE prúdom, alebo vertikálne HORE na pobrežnom kopci pri Dunaji … alebo niečo iné:). Jedno je však jasné, vo Fuldských letopisoch sa SUPRA používa v inom kontexte ako ULTRA. Je teda medzi nimi rozdiel, ktorý treba vysvetliť. Ak niekto hovoríte po latinsky, môžete mi to pomôcť preložiť, budem vďačná.

Treba si uvedomiť, že Devínska brána je vstupom cez Dunaj do Karpatskej kotliny. Kto ovládal Devín, ten kontroloval prvú bránu, kde sa vyberali poplatky. Kto kontroloval prvú bránu, bol vlastne pánom NAD Dunajom a pánom Karpatskej kotliny. Podobná brána je ale aj pri Ostrihome – malé vráta. Pri výstupe z Karpatskej kotliny sú zase Železné vráta. Mne teda príde najlogickejšie, že Mojmír bol knieža Moravanov umiestnený vertikálne NAD Dunajom, na devínskej hradnej skale.

Ak by sa dokázalo, že Mojmír vládol na Devíne a vyhnal Pribinu z Nitry, tak by to zničilo čechoslovakistickú teóriu o českej nadradenosti, lebo Mojmír, ak vládol na Devíne, bol v terajšom ponímaní Slovák, ktorý vyhnal iného Slováka. Ba čo viac, znamenalo by to, že dnešná česká Morava mala svoje hlavné mesto na dnešnom Slovensku a v zmysle zákona karmy by teda mala byť podriadená Slovensku rovnako, ako malo byť Slovensko podriadené Česku v Československu podľa mikulčickej alebo staromestkej teórie o hlavnom meste. Ak by sa Morava spojila so Slovenskom, takýto štát by mal 10 mil. obyvateľov, kým Čechy by mali iba 5 mil. obyvateľov. Teda Slováci by sa mohli začať pozerať na Čechov rovnako menejcenne, ako sa dnes niektorí Ćesi pozerajú na malé Slovensko. Morava patrí do povodia Dunaja a Čierneho mora rovnako ako Slovensko. Čechy patria do povodia severných morí rovnako ako Nemci. Morava teda viac inklinuje k Slovensku aj po tejto stránke.

Ak však Mojmír vládol niekde na strednom Dunaji, dostávame úplne iný príbeh, slovenský príbeh, z ktorého je česká Morava vlastne úplne vyautovaná.

Ak by aj Mojmír bol z Mikulčíc a vyhnal Pribinu, stále nie je isté, že ho vyhnal z Nitry, lebo to sa nikde nespomína. Spomína sa len, že Pribina mal majetky (aj) v Nitre. Zaujímavé je vidieť, ako československí historici ochotne spravili myšlienkovú skratku a predpoklad o vyhnaní z Nitry prijali za fakt bez mihnutia oka, pričom sa tvária ako profesionálni zlodeji, že nič zlé sa vlastne nestalo. Pritom myšlienkovú skratku v prípade Svätoplukovho titulu REX SCLAVORUM, ktorý by sa mal prekladať ako KRÁĽ SLOVÁKOV, odmietajú prijať, lebo je v prospech Slovákov.

Kvôli tomuto je dôležité zistiť, kto kde vládol.

Veru, nie je to všetko také jadnoznačné, ako sa to na prvý pohľad zdá oficiálnym československým historikom.

6 Responses to ULTRA/SUPRA Danubium alebo kde vládol Mojmír a kde Pribina

 1. Luboslav Vaclav píše:

  Keď sa Pribina /už mal syna Koceľa/ dostal do sporu s Radvodom /“Ratbod“/, zutekal od neho k Bulharom /novochán Malamír/, a odtiaľ odišiel do Sisacka k Ratimírovi, ktorý ako jeho hostiteľ bol napadnutý Radvodom z poverenia kráľa Ludviga. Pribina po porážke Ratimíra ustúpil do Kraňska ku grófovi Salachovi, ktorý ho uzmieril s Radvodom, a stal sa služobníkom kráľa Ludviga. Ako vidno, Pribina hľadal pre seba nový domov u všetkých susedov: v Nitriansku Božislava, Moravii Mojmíra, Mauternsku Radvoda, Sriemocku Malamíra, Sisacku Ratimíra, Kranjsku Salachona, až donútene sa musel stať vazalom Ludviga. Za to, že MAL NEJAKÝ MAJETOK v Nitriansku, nebol ešte jeho kniežaťom!

 2. Denis píše:

  Milanko, to že Bratislava bola sídlom Mojmíra som tu už napísal, ale pre Slovákov je to neakceptovateľné, lebo Bratislava. Článok sa samozrejme páči aj mne, precízne spracovaný a hľadajúci.

 3. Milanko píše:

  Valy ležali na ostrove ktorý ležal na východnej strane hlavného toku Moravy, cca 400 m pod ústím rieky Kyjovky ktorá pritekala zo západnej strany. Údolie rieky Kyjovky je rovinaté a umožňovalo pohodlný ďalší, už lokálny lodný transport soli pre obyvateľov bývajúcich v povodí riečky Kyjovky.
  Valy slúžili ako sklad soli pre toto teritórium a z toho pramenilo isté relatívne bohatstvo tohto miesta. Dnešný tzv Knížecí palác!!! bol v skutočnosti skladom soli, pričom miestny feudál v ňom mohol mať a asi aj mal vyčlenené svoje bývanie. Ten človek sedel na vreciach soli – teda na surovine, ktorá mu zabezpečovala stabilný príjem a prestíž v okolí, nič viac.
  O tom že Valy mohli byť hlavným mestom ríše V.Morava sa nedá ani len uvažovať. To sklad soli Pohansko – na odbočke rieky Dyje mal k tomu lepšie predpoklady, vzhľadom na väčšiu rozlohu povodia Dyje, ako povodia Kyjovky. Prečo hlavné mesto nebolo tam, alebo na iných odbočkách – teda pri ústiách iných prítokov riečok? Olomouc, či Uherské Hradište (Sady) to boli pôvodne všetko lokálne skladiská soli.

 4. Milanko píše:

  Dobré úvahy a oceňujem aj pracné porovnávanie….Nechápem, že niekto nepovie, že sídlo Mojmírovcov bola Bratislava.Tá je skutočne nad Dunajom, zvlášť staré hradisko. Bolo to mesto Braslava civitas, ktoré bolo strategickým a reprezentačným miestom VM.Tá historická korektnosť k moravským (v skutočnosti myslením českým) historikom je iba oddiaľovanie pochopenia reálnej histórie.
  Valy pri Mikulčiciach by si za hlavné mesto ríše zvolil len hlupák.
  Valy sú bežným prístavom na ináč dôležitej vodnej ceste po ktorej sa od Devína vozila soľ. Na vodnej ceste je podobných opevnených miest viacero. Podobné prístavy a priľahlý valom opevnený priestor so skladom soli bol na každej vodnej odbočke tejto vodnej cesty – v tomto prípade to bola riečka Kyjovka – nech vás ale nemýli dnešný stav – ten je naprosto zmenený od stavu v 9. storočí, ľudská činnosť tu neuveriteľne krajinu zmenila vrátane posunu toku Moravy od hradiska Valy na východ aspoň o pol kilometra, čo úplne mätie dnešného návštevníka Valov, nehovoriac o suchom ústí Kyjovky do rieky Moravy – pretože tok Kyjovky bol ľuďmi presmerovaný na juh….

 5. Luboslav Vaclav píše:

  Je logické, že vyhnaný vládca ustúpil silnejšiemu v smere útoku, teda Pribina nemohol vládnuť Nitriansku, a Mojmír Moravii. Aj poznámka o vysviacke kostola Pribinovi v Nitravii na jeho majetku by bola nezmyselná, ak by bol jej kniežaťom. Podľa mňa bol Pribislav tudunom Húnnio=Avarície, a po zahnaní Bulharmi z Moháčska hľadal nový domov pre svoj dvor. Mojmír ho mohol zahnať z Brna, ktoré podľa Aventina založil.

 6. Jozef Sivák píše:

  Ja si tiež myslím, že Mojmír vládol na slovenskom historickom území, nech už to bol Devín (Moravské pole, Marchfeld, pričom Morava je nem. Mähren)) alebo tzv. Valy, lebo vtedy rieka Morava tiekla inak, západnejšie. Išlo teda o spor či súperenie dvoch susedných slovenských veľmožov, čo bolo vtedy bežné. Expanzia územia, ktoré sa dnes nazýva Morava, smerom na východ nebola možná aj z geopolitického hľadiska – vodné a horské prekážky – zato samotní Česi nazývajú vých. Moravu Moravským Slovenskom/Slováckom, ktoré je slovenským rimlandom.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *