Pátranie po Starých Slovákoch a Slovenskej Zemi

Slovenská Zem obývaná Slovákmi za Svätoplukovej vlády.

Svätoplukova socha, ktorá sa mala stať symbolom slávy, samostatnosti a pradávnosti slovenského národa, sa premenila na symbol boja verných Slovákov proti Tiežslovákom, ktorí z nepochopiteľného dôvodu chcú riešiť, čo ďalej so Svätoplukovou sochou – o týchto sebabičujúcich sa Tiežslovákoch sme písali aj v článku Bol som Svätoplukovým bodyguardom, ale som úplný idiot.

Objavujú sa námietky rôzneho druhu – väčšinou samé malichernosti ako komuprinistická minulosť sochára, údajne fašistický znak na štíte, alebo doplnky nezodpovedajúce historickým skutočnostiam. No najviac nežičlivcom kole oči nápis na podstavci, ktorý označuje Svätopluka za kráľa starých Slovákov. O opodstatnenosti používania kráľovskej titulatúry sme hovorili v predošlom článku Diskriminovaný kráľ Svätopluk a tak sa teraz pre zmenu trochu povenujme termínu Starí Slováci.

Slováci to zcela určitě nebyli!

Ukážka moravského vnímania podielu starých Slovákov na Svätoplukovom kráľovstve a na vytvorení slovenského písma:
„Nestor napsal toto: „Bě jedinъ jazykъ slověneskъ: Slověni, jiže sědjachu po Dunajevi, ich že prijaša Ugri, i Morava, i Česi, i Ljachove, i Poljane, jaže nyně zovomaja Rusь. Simъ bo pervoje preloženy knigi, Moravě, jaže prozvasja gramota slověnьskaja, jaže gramota jestь v Rusi i v Bolgarěch dunajskichъ.“ („Národ slovanský byl jeden: Slované /po správnosti Sloveni, čiže Starí Slováci, pozn. autora/, kteří seděli podél Dunaje, které zabrali Uhři, a Morava i Češi i Laši i Polané, kteří se nyní nazývají Rus. Těm totiž nejprve byly přeloženy knihy na Moravě; a nazváno bylo to písmo slovanské /po správnosti slovenské, pozn. autora/, kteréžto písmo je na Rusi a u Bulharů dunajských.“) Stejně jako v jiných pasážích Pověsti dávných let i zde slovo slověneskъ označuje obecně všechny Slovany, je každopádně zajímavé, že si Nestor všiml i Slovanů podrobených Maďary, ač netvořili samostatný kmen, neboť neměli žádné samostatné jméno; asi si Maďaři podmanili tak velké množství Slovanů, že to nebylo možné přehlédnout. Slováci to zcela určitě nebyli!
Viac čítajte na Byla „Velká Morava“ slovenský stát?.

Podľa niektorých pomýlených ľudí Slováci údajne ukradli Svätopluka Moravanom, pretože nijakí starí Slováci údajne nikdy neexistovali! Vraj okrem starých Čechov a starých Maďarov existovali iba nejakí všeobecní Slovania, z ktorých sa postupne a veľmi neskoro vyvinuli bačovia Slováci, ktorí, nemajúc svoje vlastné meno, z núdze prijali všeobecné meno Slovanov, aj to ešte skomolene vo forme Slovák. Tieto politickými historikmi prekrútené názory majú byť dôvodom na poopravenie(!!!) nápisu na Svätoplukovej soche do celospoločensky prijateľnej (to jest zrejme prostislovenskej) podoby – viď Richard Sulík na konci tohto článku.

Nesúhlasíme so žiadnym korigovaním tohoto nápisu, pretože je napísaný presne tak, ako má byť. Práve Slováci na rozdiel od Čechov, Poliakov, alebo Rusov svoje meno nikdy nezmenili a držia si ho od nepamäti – boli Slovenmi pred, počas, aj po Svätoplukovej vláde a zostali Slovenmi dodnes – v dobrom, aj v zlom. Svätoplukove kráľovstvo tvorili starí Slováci – či už moravskí, nitrianskí, panónski (zadunajskí), alebo zatisskí – ale stále Slováci! Pokúsime sa naše tvrdenie podložiť niekoľko desaťročí zadupávanými a utajovanými vedeckými dôkazmi prof. Jána Stanislava, ktorý je po P. J. Šafárikovi naším druhým najväčším slavistom.

Slováci to zcela určitě byli!

Áno, znie to šokujúco, ale Slovania (Sloveni), ktorých si podrobili Uhri, zcela určitě Slováci byli! Boli to totiž Starí Slováci! Dokázal to prof. Ján Stanislav vo svojom geniálnom diele Slovenský juh v stredoveku. Podrobným jazykovým štúdiom toponýmie a miestneho názvoslovia slovenského juhu ako aj bývalého Uhorska, schopný odlíšiť slovenizmy od juhoslovanizmov, zistil, že Slováci hovoriaci stredoslovenským dialektom obývali niekoľkonásobne väčšiu krajinu ako obývajú dnes. Ukazuje, že nielen Žitný ostrov, Bratislava a juh dnešného Slovenska bol osídlený stredoslovenským obyvateľstvom, ale aj Panónia (Zadunajsko) a Zátisie boli čisto stredoslovenské s minimálnym vplyvom juhoslovanského osídlenia. Ján Stanislav vytvoril mapy, na ktorých uvádza originálne slovenské znenie dnes už pomaďarčených slovenských miest a osád. Ba išiel aj ďalej a vytvoril hranicu, kde toto osídlenie končilo a začínalo juhoslovanské. Znamená to, že celé dnešné Maďarsko bolo kedysi čisto slovenské (teda nie slovanské) a slovenské osídlenie pretrvalo miestami až do XV. storočia, kedy sa buď úplne pomaďarčilo, alebo ponemčilo.

Ukážka z máp Jána Stanislava. Okolie Blatenského jazera (Balatonu) približne z doby Svätoplukovej vlády. Vľavo sú neskôr pomaďarčené slovenské názvy a vpravo originálne slovenské názvy miest a riek.
Ukážka z máp Jána Stanislava. Okolie Blatenského jazera (Balatonu) približne z doby Svätoplukovej vlády. Vľavo sú neskôr pomaďarčené slovenské názvy a vpravo originálne slovenské názvy miest a riek.

Teda nie je pravda to, čo tak opovržlivo tvrdil onen moravský internetový autor, že uhorskí Sloveni v (apoštolskom) Uhorsku „zcela určite nebyli Slováci“, oni to v skutočnosti boli IBA Slováci, a ešte k tomu so stredoslovenským dialektom! Meno Sloven teda označovalo nielen všetkých Slovanov, ale bolo aj naším kmeňovým/národným menom. Znamená to, že etnogenéza Slovákov do národa prebehla omnoho skôr, ako to dnes uvádzajú historici, to jest ďaleko pred 10. storočím a omnoho skôr ako v prípade Čechov, ktorí boli vo Svätoplukovej dobe ešte len pohanským kmeňom! Doteraz sa viedli diskusie o Starých Slovákoch iba v rámci interpretovania zápisov a textov, ale Ján Stanislav prišiel s asymetrickým dôkazom o slovenskosti uhorských Slovanov! Práve kvôli tomuto prevratnému tvrdeniu bola jeho práca odstavená bratislavským maďarónskym komunistickým predsedom vlády Viliamom Širokým, ktorý ju stiahol z kníhkupectiev a knižníc, lebo sa mu nehodila do karát.  Toto prevratné dielo mení celú históriu Slovákov, ktorí vo Svätoplukovej dobe boli jedným z najväčších slovanských národov, čomu zodpovedajú aj politické a kultúrne úspechy a ambície slovenských kniežat, ktoré svoju krajinu nazývali v singulári Slovenská Zem! Jedinú chybičku krásy na diele Jána Stanislava vidíme v tom, že hoci vytvoril podrobné mapy každej uhorskej stolice, neuvádza vo svojej takmer 500 stranovej publikácii jedinú súhrnnú mapu, na ktorej by bolo na prvý pohľad vidieť oblasti, hustotu a hranice slovenského osídlenia. My sme takúto približnú mapu vytvorili pomocou počítačového prekrytia máp a teraz ju ponúkame slovenskej verejnosti.

Slovenská Zem obývaná Slovákmi za Svätoplukovej vlády podľa toponymickej rekonštrukcie prof. Jána Stanislava s naším doplnením o moravskú a severonitriansku časť Slovenskej Zeme.
Slovenská Zem obývaná Slovákmi za Svätoplukovej vlády podľa toponymickej rekonštrukcie prof. Jána Stanislava s naším doplnením o moravské Slovensko a severonitriansku časť Slovenskej Zeme.

O existencii Moravského Slovenska v Svätoplukovej dobe

Zdroj: Ján Stanislav, Dejiny slovenského jazyka – texty, Rastislav a Svätopluk podľa Fuldských letopisov.
Rok 858. Keď sa cisár o potrebách ríše so svojimi mnoho radil a dával úpravy, vtedy tiež rozhodol, že pošle tri vojská na obranu hraníc rozličných častí svojej ríše: Jedno pod vedením svojho najstaršieho syna Karlmana poslal na Moravské Slovensko (in Sclavos Margenses) proti Rasticovi; druhé pod vedením mladšieho syna Ľudovíta proti Bodrcom a Linonom, tretie pod vedením Thachulfovým proti Lužickým Srbom, pretože sa zdráhali poslúchať jeho rozkazy, aby takto po zvládnutí vzbúr vonkajších protivníkov ľahšie mohol spravovať vnútorné veci štátu (49).

Z dôkazov Jána Stanislava vyplýva, že cyrilometodská misia a vytvorenie písma, ktoré sa po nás nazvalo slovenským, boli hlavne a výlučne slovenskou zásluhou! Naša politika v IX. storočí bola politikou veľkomocenskou. Príchodom Maďarov sa celý tento poklad dostal do rúk ničiteľom a z krásnej slovenskej labute sa po tisícročnom šikanovaní stalo škaredé slovenské káčatko s vypŕchnutým perím, ktoré nikto neberie vážne a všetkým je len na posmech. Samotní slovenskí obyvatelia sú tak mentálne zdecimovaní lživými historickými výkladmi slovenských dejín okolitými národmi a svojou súčasnou malosťou, že si nevedia predstaviť, že by niekedy mohli stáť na čele civilizačného a kultúrneho slovanského a európskeho života. Krajina, ktorá mala ambíciu stať sa centrom všetkého slovanstva zakapala a zostalo po nej iba malé Slovensko, relikvia z dôb minulých. Hoci malé, dnešné Slovensko by stále malo mať a dovolíme si tvrdiť, že aj stále má, všeslovanskú ambíciu tak, ako ju mal aj náš kráľ Svätopluk.

V tejto súvislosti nám prídu absurdné snahy niektorých Tiežslovákov a slovenských „liberálnych vlastencov“ meniť nápis na Svätoplukovej soche, pretože Svätopluk bol vskutku kráľom starých Slovákov. Ak by sme niečo predsa len na nápise zmenili, tak by sme sa zbavili výrazu „starých“. Či boli Slováci mladí, alebo starí, stále to boli Slováci a tak o nich hovorí aj Ján Stanislav. A keď už sme pri tom nápise, nemali by náhodou mať právo o ňom rozhodovať tí, čo za sochu zaplatili? Pretože prerábať niekomu dielo je vrcholom arogancie!

Maďarské falšovanie histórie. Text na obrázku hovorí, že populácia Uhorska bola pôvodne čisto maďarská a vplyvom kolonizácie sa pomiešala so Slovanmi, čo vidno na mapke z údajného 'výskumu' z roku 1910 - to naozaj vysvetľuje, prečo majú Maďari slovenské toponyma po celom dnešnom Maďarsku - čistá logika! Irónia! Skutočná pravda však je, že populácia apoštolského Uhorska bola pôvodne slovenská, a kým na nížine bola pomaďarčená, v izolovaných horách zostala naďalej slovenská. Zdroj: http://esbalogh.typepad.com/hungarianspectrum/2010/01/todays-hungary-and-trianon.html
Maďarské falšovanie histórie. Text na obrázku hovorí, že populácia Uhorska bola pôvodne čisto maďarská a vplyvom kolonizácie sa pomiešala so Slovanmi, čo vidno na mapke z údajného 'výskumu' z roku 1910 - to naozaj vysvetľuje, prečo majú Maďari slovenské toponyma po celom dnešnom Maďarsku - čistá logika! Irónia! Skutočná pravda však je, že populácia apoštolského Uhorska bola pôvodne slovenská, a kým na nížine bola pomaďarčená, v izolovaných horách zostala naďalej slovenská. Zdroj: http://esbalogh.typepad.com/hungarianspectrum/2010/01/todays-hungary-and-trianon.html

Podľa slovinskej knihy Veneti, Prví Stavitelia Európskej Civilizácie od tria autorov (Jožko Šavli, Matej Bor a Ivan Tomažič), strana 212, svätí bratia Cyril a Metod založili svoju misiu na Morave v roku 862, „ktorá bola čoskoro zničená Nemcami, načo potom títo pracovali v slovinskej Panónii – budúcom Uhorsku – pod ochranou slovinského kniežaťa Koceľa„. V skutočnosti ale všetko bolo ináč. Podľa toponymického výskumu tejto oblasti prof. Jánom Stanislavom Panónia nebola slovinská, ale slovenská! Takisto knieža Koceľ nemohol byť Slovincom, nakoľko jeho otec knieža Pribina bol slovenské knieža, ktoré sa usadilo pri Blatenskom jazere (Balatone) po vyhnaní z vtedajšieho slovenského hlavného mesta Nitry, kde bolo vládlo a založilo vôbec prvý kresťanský kostol na slovanskom území.

Prof. Ján Stanislav

Ján Stanislav - jazykovedec, slavista, univerzitný profesor, * 12.12.1904 Liptovský Ján, † 29.07.1977 Liptovský Mikuláš, motto: „Usiloval som sa vyplniť medzeru, ktorá tu bola. Čo-to som opísal, čo-to publikoval. Nehovorím, že sa mi to podarilo na 100 percent, ani to nie, že sa na to nedá pozerať inak. Ale to je už úlohou mladých. Dôležité je, aby mali z čoho čerpať, aby poznali historické pramene. Veď budúcnosť, ako to povedal Anatole France, sa buduje na minulosti.“
Ján Stanislav - jazykovedec, slavista, univerzitný profesor, * 12.12.1904 Liptovský Ján, † 29.07.1977 Liptovský Mikuláš, motto: „Usiloval som sa vyplniť medzeru, ktorá tu bola. Čo-to som opísal, čo-to publikoval. Nehovorím, že sa mi to podarilo na 100 percent, ani to nie, že sa na to nedá pozerať inak. Ale to je už úlohou mladých. Dôležité je, aby mali z čoho čerpať, aby poznali historické pramene. Veď budúcnosť, ako to povedal Anatole France, sa buduje na minulosti.“

Profesor Ján Stanislav (1904-1977), po Pavlovi Jozefovi Šafárikovi (1795-1861) druhá naša najväčšia slavistická osobnosť, vytvoril štyri opera magna: 1. Liptovské nárečia (1932), 2. Slovenský juh v stredoveku, 3. Dejiny slovenského jazyka v piatich zväzkoch (1956, 1957, 1958, 1973, 1974), 4. Starosloviensky jazyk (1978, 1983). Spolu vyše šesťtisíc strán závažného vedeckého textu. Slovenský juh v stredoveku začal koncipovať po obsadení južného a východného Slovenska Horthyho Maďarskom v jeseni 1938. Dokončil ho v marci 1943. Pre vojnovú a povojnovú situáciu vyšiel až roku 1948 v Matici slovenskej. Politická klíma po februárovom komunistickom prevrate nebola k tomuto veľdielu žičlivá. Predseda vlády Viliam Široký, rodák z bratislavskej maďarónskej rodiny, ho nariadil vyradiť z predaja a knižníc.

Hoci autor nemal v čase písania diela ani štyridsať rokov, práca svedčí o mimoriadnej vedeckej erudícii, aká sa dosahuje obyčajne až vo vyššom veku. Poznal celú vtedajšiu materiálovú a interpretačnú literatúru súvisiacu s témou o jazykovej a etnickej fyziognómii starého Slovenska, ktoré jazykovo zaberalo aj severnú časť starej Panónie a severnú časť stredného a východného historického Maďarska. Premyslenou slavistickou akríbiou vymedzil hranicu medzi starou slovenskou severnou časťou a starou južnou časťou slovinsko-chorvátskou, resp. srbskou a bulharskou.

O tom, že na území historického Maďarska pred príchodom starých Maďarov v desiatom storočí žili Slovania, pravá veda nikdy nepochybovala. Presvedčivo o tom písal už Pavol Jozef Šafárik v Slovanských starožitnostiach (1837). V kapitole o Moravanoch a Slovákoch konštatuje: „Příběhové tří slovanských větví, Moravanův v nynější Moravě, Slovákův v severozápadních Uhřích… a Slovanův druhdy v okolí Zadunajském, od okliky Dunaje u Vyšehradu až za jezero Blatenské bydlevších… nejpřirozeněji v jeden celek zahrnuti býti mohou“ (II, str. 468). A na nasledujúcej strane píše: „Přistoupíme-li myslí nepředpojatou k vyslyšení nejstarších svědectví o slovanských obyvatelích tohoto kraje (to jest Panónie), přesvědčíme se, že oni nikam slušněji, leč k Moravanům a Slovákům přičteni býti nemohou.“

O sto rokov neskôr toto Šafárikovo konštatovanie na novej vedeckej úrovni s dokonalou slavistickou akribíciou dokazuje Ján Stanislav v diele Slovenský juh v stredoveku.

Šimon Ondruš (profesor slavistiky, pozn. autora), Slovenský juh v stredoveku I.

Mierne skrátený Úvod Jána Stanislava ku knihe Slovenský juh v stredoveku I.

Ján Stanislav: Slovensky juh v stredoveku I.
Ján Stanislav: Slovensky juh v stredoveku I.

Slováci (teda nie všeobecní Slovania!, pozn. autora) sídlia v Dunajskej kotline najneskoršie od začiatku VI. storočia (to znamená, že prišli niekedy predtým, pozn. autora). Nás zaujíma otázka, v ktorých oblastiach žili Slováci asi tak do konca stredoveku (do roku 1526, pozn. autora).

Poznáme mená a činy svojich kniežat a kráľov z IX. stor. Keď máme pred očami kultúrne dianie a politické činy týchto svojich vladárov, pozorujeme, že všetko to bolo veľkoryso osnované, predpokladalo veľkú kultúrnu silu tohto územia a početné obyvateľstvo.

Politika, ktorú robili najmä Rastislav, Koceľ a Svätopluk, priberajúc k tomu Cyrila a Metoda, bola politikou veľkomocenskou. Jasné je, že bez veľkého územia nie je vždy dobre možná veľkomocenská politika.

Dnešná rozloha Slovenska, keby sme k nemu pribrali aj východnú Moravu, nás mýli a zatieňuje náš obraz, ba zvádza k pesimistickému názoru na politickú i etnografickú rozlohu slovenského národa v dávnej minulosti. Avšak ani dnes slovenské etnografické územie nie je také malé, ako ho zakresľuje politická mapa. Veľké státisíce Slovákov žijú mimo politického Slovenska. Už len pohľad na etnografickú mapu dáva jasnejší obraz o tom, ktoré kraje patria, resp. patrili slovenskému etniku. Za hranicou Slovenska pozorujeme veľké kompaktné územia, ktoré súvisia ešte aj dnes so slovenským celkom, a zas iné, ktoré sú už od neho odrezané.

Dedičné územné imanie našich kniežat a kráľov bolo oveľa väčšie. Bolo také, aké mohlo zodpovedať ich veľkomocenskej politike. Aké je teda historické Slovensko? Na túto otázku chceme odpovedať vo svojej práci, pokiaľ sa týka slovenského juhu (o slovenskosti severu vo všeobecnosti nie je pochýb, pozn. autora), lebo práve tu sú veľké pochybnosti, ba nielen to, tu prosto nevieme, kde až Slováci zasiahli.

Časť tejto práce vykonal maďarský slavista a ugrofinista J. Melich v spise A honfoglaláskori Magyarorságh (Budapest 1925 – 29). Je to základné dielo pre našu otázku, ale nie je úplné a mnohé jeho výklady potrebujú revíziu a opravu. Autor sa zaoberal týmito otázkami aj v mnohých väčších a menších článkoch a štúdiách, pouverejňovaných v odborných časopisoch a najmú v čas. Magyar Nyelv. Nejeden problém len naznačil, a bolo treba ísť ďalej v jeho výskume. Po P. J. Šafárikovi z vážnych učencov on prvý poukázal na to, že Slováci bývali aj v Panónii, a to aj od Blatenského jazera na juh (str. 395, 396). Predpokladal však len riedku slovanskú kolonizáciu na tomto území.

Slovanským osídlením Panónie sústavnejšie sa zaoberal Štefan Kniezsa vo svojej štúdii Ungarns Völkershaften im XI. Jahrhundert (AECO IV, 1938, str. 241 – 412). Kniezsa už nenašiel Slovákov ani tam, kde ich našli Melich a Elemér Moór (Westungarn im Mittelalter…, Szeged 1936).

Zaujíma nás predovšetkým otázka, ktorý slovanský kmeň obýval Panóniu. Dodnes sa v slavistike myslí, že to boli Slovinci. Tak mysleli Jagić, Brückner, Grivec a i.

Niektorí učenci predpokladali, že aj Slováci siahali až za Dunaj do Panónie. Medzi týchto patria P. J. Šafárik, Roessler, Grot, Maretić, J. Škultéty a L. Niederle.

Uveďme si mienku veľkého slovenského človeka P. J. Šafárika. P. J. Šafárik (Slovanské starožitnosti II, Praha 1863, str. 469 – 471) vedel, že sú názory, podľa ktorých Slováci a Moravania neprenikli do zadunajského okolia, ale dodáva, že ak pristúpime s mysľou nepredpojatou na vypočutie najstarších svedectiev o slovanských obyvateľoch tohto kraja, presvedčíme sa, že oni nikde slušnejšie nemôžu byť pričítaní ako k Moravanom a Slovákom.

P. J. Šafárik poukazuje predovšetkým na to, že meno jednej i druhej krajiny bolo to isté, t. j. Morava čiže „Vyšni Moravě“ v duále. Ďalej dôvodí, že v oboch Moravách, z tejto i onej strany Dunaja ležiacich, panovali jedny a tie isté kniežatá moravské, potom jeho syn Koceľ a napokon Svätopluk. Po tretie, obyvatelia tohto okolia i podľa jazyka ukazujú sa byť z rodu Moravanov a Slovákov.

Ak sa podľa Šafárika v okolí blatenskom, ako sa zdá, niektoré osady korutánskych Slovanov aj nachodili, isté je, že neboli ani hojné a mocné, ani stále, lebo v histórii o tom nikde niet zmienky. Po skrotení Avarov Karolom Veľkým (796) zaľudnili zem pustú, všetkého obyvateľstva prázdnu, Slováci z Podtatranska a z Moravy, prirodzeným behom a pudom sem, od severu na juh, z krajiny preľudnenej do bezľudnej, sa hrnúci.

Od tých čias – pokračuje Šafárik – až do príchodu Uhrov a do roztrhania ríše moravskej vyskytujú sa v okolí zadunajskom Slovania kniežatám moravským, područníkom Nemcov poddaní, rovnaké nárečie s Moravanmi a Slovákmi používajúci, ako z niektorých šťastnou náhodou nám zachovaných slov právom uzatvárať môžeme.

Slovania v Panónii žili v dosť značnom počte ešte aspoň päťsto rokov po príchode Maďarov. Ešte koncom XV. storočia nachodíme v Panónii doklady na existenciu Slovákov. Sú tu slovanské názvy, ktoré si Maďari prispôsobili svojmu jazykovému systému. Tieto prispôsobené formy sa zapisujú v listinách. Raz ten istý názov sa objavuje v maďarskej forme, druhý raz vo forme slovenskej, alebo pomiešane. To je svedectvom toho, že sa názvy používali aj po slovensky, resp. slovansky a takto ich používať mohli len Slováci, resp. južní Slovania na juhu a západe. Preto pisári popri maďarskom tvare označili niekedy aj tvar slovanský. Takýchto príkladov je viac… Podľa tatýchto dokladov môžeme stopovať existenciu Slovákov, resp. južných Slovanov, na rôznych miestach až do XV. stor.  V západnej Panónii podľa E. Moóra Slováci zanikli asi v XIII. – XIV. storočí.  Na Vulke sa zachovali aspoň do polovice XIII. stor. Potom ich vytisli Nemci.

Máme, pravdaže, presné doklady o tom, že tu Slovania žili pred príchodom Maďarov. Dobre to dosvedčujú názvy so zachovanými nosovkami.

Pravda, nemožno povedať, koľko Slovákov, resp. južných Slovanov žilo tu v jednotlivých storočiach. Proces asimilácie išiel zaiste pozvoľna. Tento proces vo svojej práci nesledujeme a asi ho bude ťažko pozorovať.

Medzi Slovákmi žili v Panónii aj južní Slovania. Máme na to osamotené doklady. Možno, že ich bolo viac, ako dnes jazykovedec môže pobadať. Celkový ráz severnej väčšej polovice Panónie bol slovenský. Na to je celý rad výrečných dokladov. Okrem toho nachodíme tu aj dosť hodne českých kolónií. Tieto sa najlepšie prezrádzajú názvami Čechy. Nie je už taká jasná kmeňová príslušnosť Morava ap., pretože na Morave bývajú aj dodnes Slováci a aj u južných Slovanov je tento názov známy. Pravda, názvy podľa mena Moravy sa dakedy zoskupujú spoločne s názvami Čechy, Praga, Vęceslav. Tu sú potom pomery už jasné, t. j. ide o skupiny českých osád.

Naším skúmaním sa ukázalo, že sídla Slovákov v Panónii išli poza Neziderské jazero na západ, potom sa slovinsko-slovenská hranica skrúcala oblasťou Rabice (maď. Répce, nem. Rafnitz) na juhovýchod a ľavou stranou rieky Ráby šla na juh. V Zalianskej stolici išla na západe povodím Krky (maď. Kerka), lepšie rečené asi tak skôr rozvodím Krky a Zaly, na juhu ide približne rozvodím Drávy a Zaly. S Šomodskej stolici pokračuje hranica medzi Slovákmi a južnými Slovanmi rozvodím Drávy a Blatenského jazera, na rozvodí pravých prítokov rieky Kapoša a ľavých prítokov Drávy. V Baranskej a Tolnianskej stolici sa tento smer tiež udržiava. Na Dunaji sa Slováci stretali s južnými Slovanmi medzi Bogyiszló (Buďislav), ktorý má ešte slovenský hláskoslovný znak, a Szeremle (Srěmľani), ktorý má už juhoslovanskú črtu.

Toto je, pravdaže, len ideálna čiara medzi Slovákmi a južnými Slovanmi. Vedieme ju podľa hláskotvorných znakov rozličných miestnych názvov. Vidíme, že táto hranica má svoje opodstatnenie aj v geografických pomeroch. Pozorujeme, že sa slovenské obyvateľstvo držalo na prítokoch Dunaja a Blatenského jazera, nespúšťalo sa však do oblasti Drávy, ktorá patrí prirodzene do sféry záujmov južných Slovanov. Možno, že táto čiara miestami o niečo odbočovala alebo vybočovala. Dnes by sa to ťažko zisťovalo. Jej celkový smer je však viac-menej istý. Na niektorých miestach Slováci žijú aj dnes. Nezisťovali sme, či sú pokračovaním starých Slovákov, a či sú azda novou kolonizáciou. Pokračovaním starých Slovákov budú zaiste slovenské obce v záhybe Dunaja na okolí Ostrihomu atď.

Slovom, najväčšia časť Panónie bola osídlená Slovákmi. Máme historické svedectvá toho, že Slovania osídlili Panóniu pred Pribinom a Koceľom, resp. po vyhnatí Avarov.

Okolie Blatenského jazera sa volalo Slougenzin marcha (v listine kráľa Ľudovíta Pribinovi r. 860. Porov. aj Niederle, SS II. 2, str. 367.).

Sclavi a mansiones Sclavonicorum sa spomínajú v listine z r. 1228(?) v oblasti šomodských hôr Zselic z pôvodného Žilic.

Poznanie, že Panónia bola slovenská, má veľký význam vedecký, kultúrny a národný. Teraz bude treba osvetliť mnohé problémy celkom znova. Bude treba opraviť nejeden omyl, tradovaný najmä v slavistike už desaťročia, a od základu prestavať naše učenie o Panónii.

Naším štúdiom získavame Pribinovo a Koceľovo kniežatstvo do slovenských dejín. Vieme, že mnohé z mien Pribinových veľmožov, spomínaných v XI. kap. Conv. Bag. et. Car. na r. 850, majú západoslovanský charakter. Tak o tom mysleli už P. J. Šafárik a Vatroslav Jagić. Tieto súvislosti teda tiež súhlasia.

V jazykovede dostávame do slovenského pokladu mnohé z týchto javov, ktoré sa zahrnovali pod pojem „panonizmov“ v staroslovienskych a cirkevnoslovanských pamiatkach. Celú túto otázku treba zrevidovať a vôbec riešiť a doriešiť.

Do slovenských dejín dostávame aj účinkovanie sv. Cyrila a Metoda u Koceľa v Panónii. Významne sa tu vynímajú zápisy v ruskom letpise Nestorovom. Tu sa hovorí, že posolstvo do Carihradu poslali Rastislav, Svätopluk a Koceľ. Slověnomъ živuštimъ kreštenymъ i knęzi ichъ, Rostislav, i Svętopolkъ (v Troicom spisku XIV. – XV. stor.: Svętoslavъ) i Kocelъ poslaša ko carju Michailu… Títo poslovia hovoria však v mene jednej krajiny, ktorú volajú zemlę (miesto zemľa) naša krštena, ďalej… se prislalasę ko mně Slovjenьska zemlę (zemľa), prosęšti učitelę sobě (v rkp. Troic.: Slovenьskae knęžьę prosęšte…) – toto sú cisárové slová; on tiež hovorí: i skaza imъ (t. j. Cyrilovi a Metodovi) rěči vsę (v dvoch rkp. XV. stor. len: ręčь) Slovjenьskichь knęzь… Napokon hovorí táto pamiatka: I umolena bysta caremъ, i poslaša ja vъ Slovjenьskuju zemlju kъ Rostislavu, i Svętopolkъu i Kъcьlovi (Lavrov, Materialy 104).

Údaje Nestorovho letopisu o Cyrilovi a Metodovi sú zostavené podľa veľmi starodávnych legiend o týchto dvoch apoštoloch. Podľa Života Konštantínovho „Rastislav, knieža moravské, … radu učinil s kniežatami svojimi a s Moravanmi, a poslal k cisárovi Michalovi (t. j. posolstvo)…“ Život Metodov hovorí: „… Rastislav, knieža slovienske, so Svätoplukom poslali (t. j. poslov) z Moravy k cisárovi Michalovi…“ Údaje sa teda dopĺňajú.

Pre nás má zápis u Nestora ten veľký význam, že podrobne uvádza kniežatá, ktoré sa o posolstve poradili a ktorým cisár Michal poslal učiteľov. Uvádza presne všetky hlavné kniežatá, ktoré vtedy vládli nášmu národu, teda i Koceľa. Údaj je teda zaiste spoľahlivý. Dôležité je, že sa krajiny všetkých týchto troch kniežat uvádzajú pod jediným menom ako Slovjenьskaja zemľa, a to v singulári (čiže nie slovenské zeme, lebo tie by už mohli byť vnímané ako slovanské, pozn. autora) Autor legendy si je teda vedomý, že táto zem je obývaná tým istým obyvateľstvom. Vtedy jednotlivé slovanské kmene mali už svoje mená; uvádza ich práve Nestorov letopis.

Správa Nestorovej kroniky sa teda úplne zhoduje s naším výskumom o kmeňovej príšlušnosti panónskych Slovanov. Rastislav, Svätopluk a Koceľ vládli jednému slovanskému kmeňu a spolu rokovali o jeho cirkevnopolitických otázkach a spoločne o nich rozhodovali. Dielo Konštantína a Metoda je teda predovšetkým slovenským činom.

Získavame teda veľký kus územia ako imanie starých Slovákov. Okrem toho dostávame mnoho kultúrnych pokladov, ktoré sa nám doteraz nepripisovali. Tieto poklady sú uložené nielen v slovanskom písomníctve, ale aj v latinskej spisbe, najmä cirkevného rázu, a to preto, že Slovákov ešte v XV. stor. nachodíme na tomto území. Pravda, je veľmi ťažkou úlohou povedať, čo je tu naše a čo nie, resp. ktoré diela stvorili Slováci a ktoré príslušníci iného národa. Ťažké je to najmä po príchode Maďarov do tejto oblasti. Avšak v listinnom materiáli je celá záplava slovanskch osobných mien, patriacich rôznym sociálnym triedam. Tento materiál nám isteže pomôže nakresliť obraz stredovekého života na takom rozsiahlom území.

Pozornosť sme venovali aj kraju nad Dunajom a Potisiu. Podrobným štúdiom toponymie nakreslil sa nám celkom inakší obraz starého slovenského osídlenia, než ho naznačujú všetky doterajšie mapy slovenského územia od stavu z r. 1773. Zistili sme, že popri Dunaji bolo dostatočne husté slovenské osídlenie. Slovenské bolo okolie Bratislavy ešte viac ako dnes. Objasnila sa nám aj otázka Žitného ostrova; je to tiež staré slovenské územie s celým množstvom slovenských názvov obcí, osád atď. Toto územie nárečovo patrilo k stredoslovenskej oblasti.

Okolie Nitry bolo husto osídlené Slovákmi. Významová stránka názvov obcí, osád atď. v jej okolí hovorí o veľmi silne vybudovanom hradnom živote s umne vybudovaným systémom zamestnaneckých lokalít. Pomerne veľký počet názvov tohto druhu hovorí o tom, že Nitra bola kedysi silným politickým strediskom. Málokde nájdeme toľko stôp hradnej kultúry ako práve tu. Vieme, že Nitra bola naozaj významným strediskom, ba podľa mojej mienky bola jedným z najdôležitejších stredísk Veľkej Moravy. Najpravdepodobnejšie je, že práve z týchto slávnych čias pochodí uvedený systém názvov. Nepochybne z týchto čias pochodia mená obcí, utvorené od Nemec, ktorých tu je niekoľko. Vieme podľa legendy o Klimentovi, tzv. Bulharskej, že na Svätoplukovom dvore boli nemeckí vojaci. Vieme, že v Nitre bol nemecký biskup Viching. Opísanie sporov medzi jeho kňazmi a kňazmi Metodovými nám ukazuje, že práve Nitra bola dôležitým, ak nie – za Svätopluka – vôbec hlavným strediskom Veľkomoravskej ríše. Po tejto epoche ostali niekoľké zvyšky staroslovienskych tvarov mien na južnom Slovensku (aj mimo Panónie), ktoré tu žijú ako pamätníky tej veľkej epochy.

Vývin mena Zobor nám ukazuje, že Maďari v X. storočí neostali v Nitre. Listina zoborského opátstva z r. 1111 nezaznačuje ani jediného cirkevného hodnostára s maďarským menom. Okrem kresťanských a niektorých nemeckých mien majú títo hodnostári slovenské mená. Tieto mená spolu s vývinom mena Zobora ukazujú, že Slováci aj po veľkej epoche IX. stor. držali si svoje pozície v kultúrnom a cirkevnopolitickom dejstvovaní Nitry.

V okolí Nitry našli sme v XII. stor. iba 25,7% maďarských osád.

Kompaktné slovenské osídlenie siahalo po Dunaj a odtiaľto išlo, pravda, ďalej na juh. Popri Dunaji, asi tak od Vacova, tiahne sa aj dnes pás slovenských obcí. V minulosti ich bolo viac. Pod Pešťou hodne na juhu, v okolí Kaloče atď., sedeli tiež Slováci, ale mnoho ich tu nebolo. Bola to, zdá sa, len infiltráia spoza Dunaja, z Panónie.

Matra a Bukový les boli dosť husto osídlené Slovákmi tiež už pred príchodom Maďarov. Ich sídla siahali až na Tisu. Tokajské vrchy a celý priestor medzi Tisou a Košicami mal celkom pravidelné slovenské osídlenie, t. j. pokiaľ to terén dovoľoval.

Ďalej na východe siahali Slováci popri Tise ďaleko na východ. Žili aj na dnešnej Karpatskej Ukrajine, a to aj od Uhorska na východ, zväčša tu však mali obsadené dôležité komunikačné a strategické body. Strážne služby na týchto hraniciach starého Slovenska vykonávali príslušníci stredoslovenského nárečia.

S Rusmi sa stretáme na východnom Slovensku tiež už pred príchodom Maďarov. Osádzali sa na dnešnom svojom území a aj pomedzi Slovákmi. Niektoré kraje, dnes rusínske, sú pôvodne slovenské. To je práve zaujímavé zistenie.

Slováci bývali aj v Zátisí. O tom vydal cennú štúdiu El. Moór, Die slavischen Ortsnamen der Theissebene. Podľa jeho výskumov v Zátisí, v starom Biharsku (maď. Bihar) žili Slováci, a to asi tak do r. 1200. Podľa niektorých javov sa však zdá, že tu boli aj neskoršie.

Moór našiel bezpečné doklady slovenskosti tunajších starých Slovanov až na ľavom brehu rieky Maroš.

Moórové výklady sú správne. Opraviť ich treba len v tom, že tu nežili Slováci, ktorí stáli najbližšie východným Slovákom, ale tu boli príslušníci stredoslovenského nárečia. Miestami jeho sieť starých slovenských osád sa ešte rozmnožuje. Toto slovenské územie je teda celkom prirodzeným pokračovaním slovenskej oblasti na Matre a Bukovom lese. A tak teda vo veľkej Bulharskej ríši žili aj Slováci.

Takto teda vyzeralo staré Slovensko. Bolo niekoľkonásobne väčšie ako Slovensko dnešné. Na mnohých týchto oblastiach Slováci vyhynuli. Boli pomaďarčení a čiastočne – v západnej Panónii – ponemčení. Zaujímavé je, že v novších storočiach sa Slováci znova spúšťali do týchto dolín, do polí, ktoré brázdili pluhy ich dávnych otcov, do vinohradov, ktoré obrábali pred storočiami ruky našich prastarých predkov. Tieto kraje skultivovali, aby ich prepustili iným. Po storočiach sa do niektorých týchto krajov vracali Slováci, nevediac ani, že prichodia do svojho starého národného majetku. Žijú tu v ostrovoch väčších alebo menších a strážia zas opustené dedičstvo svojich predkov.

Výsledkom nášho štúdia je poznanie, že Slováci boli kedysi veľký národ, rozprestierajúci sa na väčsine Dunajskej kotliny. Dnešné Slovensko je už len maličkým úlomkom starého Slovenska. Dnešný slovenský národ je len zvyškom veľkého národa. Usudzujúc podľa rozsahu územia, ktoré obýval, a podľa veľkého počtu osídlených lokalít, môžeme povedať, že to bol v IX. – X. storočí jeden z najväčších slovanských národov. Kultúrna práca, vtedy na Slovensku vykonaná, je teda úmerná počtu a sile tohto starého nášho národa.

Na väčšine starého Slovenska sa hovorilo stredoslovenským nárečím. Je teda celkom správne, keď v novšom období je toto nárečie spojivom všetkých Slovákov. Génius národa ukázal tu správnu cestu.

Prof. Ján Stanislav, Úvod ku knihe Slovenský juh v stredoveku I.

Zachráňme Svätopluka!

J. M. Hurban adresoval často pomýlenej slovenskej inteligencii tieto slová: „Aj my teda musíme sa už raz naučiť byť Slovákmi. A najprv to musíte urobiť vy, učení a osvietení ľudia slovenskí. Lebo od vás ide dobrý tón po strunách národného života. Lebo akože sa bude pýšiť menom Slovák slovenský remeselník, keď vidí, že jeho kňaz, jeho advokát, jeho sudca, jeho pán nič na to nedrží, ale práve svoj slovenský pôvod zapiera a za svoje plemeno falošne sa hanbí… My sme však národ života a budúcnosti.“

„Dostávam veľa podnetov, aby som s tou sochou niečo urobil,“ povedal predseda parlamentu Richard Sulík (SaS). Svätopluk je na nádvorí Bratislavského hradu, ktorý spravuje kancelária Národnej rady. „Zriadim expertnú komisiu, tam pozvem niekoľko renomovaných historikov, nechám ich to posúdiť a nechám si poradiť.“
Bude vraj hľadať riešenie, ktoré bude „historicky korektné, bude s ním väčšina ľudí súhlasiť a nemalo by byť príliš nákladné“.

Čítajte viac: http://www.sme.sk/c/5470410/svatopluk-ma-kriz-od-hlinkovej-gardy.html

Kvôli snahám nového predsedu parlamentu Richarda Sulíka o vytvorenie „odbornej“ komisie, ktorá má nájsť historicky „korektné“ a lacné riešenie pre Svätopluka, Sclabonia založila skupinu na facebooku – Som ZA Svätoplukovu sochu. Ak vám záleží na Slovensku, na slovenskom kráľovi, kráľovi starých Slovákov, podporte túto skupinu. Pretože tak, ako je to v šachu, kráľovstvo padne vtedy, keď padne kráľ. Ak nám kráľa Svätopluka zoberú, tak to bude šach-mat Slovákom a Slovensku.

Bol podľa vás Svätopluk kráľom starých Slovákov?

Zobraz výsledky

Loading ... Loading ...

Súhlasíte s nainštalovaním Svätoplukovej sochy na Bratislavskom hrade?

Zobraz výsledky

Loading ... Loading ...

Páči sa vám Svätoplukova socha na Bratislavskom hrade?

Zobraz výsledky

Loading ... Loading ...

Vadí vám, že Svätoplukovu sochu vytvoril komunistický sochár?

Zobraz výsledky

Loading ... Loading ...

Ako sa podľa Vás volala Svätoplukova ríša?

Zobraz výsledky

Loading ... Loading ...

Súvisiace články:

118 thoughts on “Pátranie po Starých Slovákoch a Slovenskej Zemi

 1. Latin Columna is quite different from Golomb. Golomb is an old Slovak form.

 2. the word pigeon was taken by the Hungarians from the Latin, not from the Slovaks. the Slovaks also adopted it from Latin

 3. Igaszág, zaujímavé je, že Nógrád je podľa vás z bulharčiny. Ako ste k tomu dospeli, keď Bulharsko je ďaleko a Novohrad je súčasťou Slovenska? Ak tak myslíte kvôli písmenu G v názve, tak G mali nielen Bulhari, ale aj Slováci. Slováci dnes povedia Hrad, nie Grad, ale kedysi hovorili Grad. Napríklad Galanta je názov prebratý z maďarčiny, ktorý Maďari prebrali zo starej slovenčiny – názov obsahuje nosovku. Dnes by sa Galanta nazývala po slovensky Hoľäta, prípadne Hoľata. Nám je, samozrejme, jasné, o čo vám ide – o čo najväčšie zmenšenie slovenského vplyvu. Nám ide presne o opačnú vec – o čo najväčšie zväčšenie slovenského vplyvu a o čo najväčšie zmenšenie maďarského vplyvu. Ale tak je to prirodzené a správne. Maďarčina prebrala zo slovenčiny napríklad tieto slová – galamb (holub), prevzaté zo slovenčiny, keď ešte slovenčina mala g namiesto h a nosovku oN namiesto u. Ďalej pisztráng zo staroslovenského pstroNg/pstruh. Atď. Ja viem, že vy vychádzate z toho, že územiu po Pešť kedysi vládli Bulhari, ale nikde nie je napísané, že aj ľud, ktorému Bulhari vládli, bol bulharský. Miestopisné názvy ukazujú, že to boli Slováci. No ale to je jedno, lebo takto by sme sa tu mohli hádať donekonečna a na to nemáme čas – ani vy, ani ja.

 4. Nógrád nie je zo slovenčiny, ale z bulharčiny (kliknite na moju prezývku, je napísaná na Wikipédii). Niekedy v jazykoch beriete slová zo susedných jazykov. Slovo milost pochádza zo slovanského jazyka Maďarmi. To však neznamená, že maďarský jazyk je slovenský, pretože by obsahoval omnoho viac slovanských slov.(Nehovorím slovensky alebo anglicky. Iba v maďarčine a trochu v nemčine)

 5. Igazság, staré texty sa nám v drvivej väčšine zachovali len v odpisoch,. preto datovanie ich originálov je otázne.
  Takže je datovanie spisu CODEX PRAY do toho 12. storočia OTÁZNE, aj preto lebo Turci (osmanskí) ovládali územie dnešného MACARISTANu (čítaj Madžaristan-u) cca 150 rokov a odniesli si domov názvy miest nemaďarské, napríklad ISTOLNI BELGRAD, ale nie Székesfehérvár ( https://tr.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9kesfeh%C3%A9rv%C3%A1r ),
  alebo NOVIGRAD, ale nie Nógrád ( https://tr.wikipedia.org/wiki/N%C3%B3gr%C3%A1d ).

  Pýtam sa, kam sa podeli maďarské názvy významných miest medzi rokmi 1526 až 1683 ???

  Pozrime sa na CODEX PRAY – hneď na konci druhého riadku je slovo MILOSTben, aby toto

  SLOVENSKÉ MILOSŤ mohlo byť prevzaté do starej maďarčiny (dnes znie v maďarčine „malast“)

  muselo existovať PRED STAROU MAĎARČINOU !!! !!! !!!

 6. Ináč, neviem, prečo sa tu bavíme s niekým, kto evidentne ovláda slovenčinu, ale odmieta s nami diskutovať po slovensky, alebo aspoň v jazyku, ktorému rozumieme, napríklad po anglicky. Slovenčina, žiaľ, aj pre opresiu maďarčinou, nebola veľmi zachytená v textovej podobe. V Brižinských spomienkach sú zapísané modlitby z 9.-10. storočia, kde je jasne dokladovaný jazyk panónskych Slovákov. V týchto textoch je zdokumentované skloňovanie, aké poznajú iba Slováci. Tradícia slovenského písomníctva bola kvôli maďarskému útlaku prerušená, takže jazyk sa prechovával iba v hovorovej podobe, čím sa značne menil v jednotlivých regiónoch. Ja pripravujem nejaké články a možno aj videá a mapy, a keď mi to čas dovolí, čo zatiaľ nie je ten prípad, tak ich zverejním a mnohé sa odokryje. Zaujímavé je, že podľa nášho maďarského priateľa bola zem Maďarov ľudoprázdna a SLováci sa prisťahovali až po príchode Maďarov a Pečenehov, zato však nevysvetlil, prečo Veszprém je nazvaný zo slovenského Bezpriem/Brezpriem, prof. Ján Stanislav ukázal, že sa jedná o dvojtvar Bez/Brez, ktorý je známy na Liptove. Prečo sa Balaton nazýva zo slovenského Blatno, prečo sa Visegrád nazýva zo slovenského Vyšehrad, prečo sa Szekesfehérvár nazýva preloženinou Belehradu, typickým slovanským pomenovaním hladného hradu, prečo sa Puszta nazýva podľa slovenskej Púšte/Pustatiny, Prečo sa Esztergom nazýva zo slovenského Striegom, Prečo Buda sa nazýva zo slovenského Budín, prečo mnoho názvov v Maďarsku má slovenský pôvod. My máme mapy týchto miestnych názvov, a keď príde čas a ich dokončíme, tak ich zverejníme. Ja, keby som bola prezidentkou, tak by som zo svojho platu, alebo z rozpočtu prezidentskej kancelárie, platila brigádnikov, ktorí by dokončili to, na čo ja sama nestačím.

 7. A magyar nyelvet alig változtatta meg Františkom Kazinczym a 18. században. CODEX PRAY-ban 12.századi magyar nyelven van írva egy részlet, ami a mai magyar nyelvtől alig tér el, a nickemre kattintva nézd meg. Kérdem én a 12. századi szlovák nyelvet a mai szlovákok meg tudnák érteni? Az angolok az eredeti Shakespeare-t sem tudják már elolvasni, mert az angol nyelv is fiatal, és sokat változik, és a szlovák is, sőt a mai indoeuropai nyelvek még ki sem fejlődtek, amikor a magyar már kifejlődött.

  ADMIN: Preklad googlom:
  V 18. storočí Františkom Kazinczym ťažko zmenil maďarský jazyk. V časti CODEX PRAY je časť napísaná v maďarskom jazyku z 12. storočia, ktorá sa trochu líši od dnešného Maďarska, kliknite na moju prezývku. Žiadam, aby dnešní Slováci rozumeli slovenskému jazyku 12. storočia? Angličtina nedokáže prečítať ani pôvodné Shakespeare, pretože angličtina je mladá a meniaca sa a keď sa maďarčina rozvinula, slovenské a dokonca aj indoeurópske jazyky sa ešte nevyvinuli.

 8. Už Hérodotos (450 pnl.) spomenul poblíž Olbie kmeň Kalipidov (oblasť Odesy), čo budú neskorší do hôr ustúpivší Karpidi (asi Bukovina,inak možno Peukini). Tí pravdepodobne pomenovali Karpaty, a v nich žijúcich Chorvátov, z ktorých časť prešla do Dalmácie a okolia (s vlastným názvom Hrvati). Žili na chrbátoch hôr, inak hrboch. Ide o vzorovú ukážku, ako sa význam slovného koreňa KARP zmenil na CHRB-hrb. Ale Arpád má byť z turečtiny „vodca“.

 9. igazság 16/07/2019, preklad cez google prekladac:

  ad 1) Hovorím len jazyku, že je primitívnejší, novší, pokročilejší ako maďarský.

  Slovenský / slovanský jazyk je prajazyk tzv. Indoeurópanov ( klik na môj nick), maďarčina je ako esperanto, je „vyrobená“ Františkom Kazinczym pred rokom 1814.

  ad 2) Slovenská história je čiastočne založená na lžiach spolu s rumunskou.

  Rumuni sú južní Slovania (viď genetiku haplogrúp), ktorí „sa hrajú“ na Rimanov, a Maďari, pôvodne slovenskí Mačari = Močari = Blatenci = Bahnonci = Mokravci = Moravci, ktorí „sa hrajú“ na Húnov.

  ad 3) Niektoré slovenské národné symboly boli napríklad z maďarčiny konvertované.

  Dvojkríž na trojvrší je slovenský lebo ho obsahujú erby slovenských historických miest.

  ad 4) Nemám žiadne problémy so Slovákmi, ale na ukradnutej pôde, s ukradnutou históriou, ste pokryteckí a v roku 1920 sa pripojili aj k Československu, na ktoré nemali právo, a tretina Maďarov bola potlačená.

  A čo je ten váš „honfoglalás“???

  Ľuboslav Václav 17/07/2019:

  ad 1) Uhrami boli Turci, Kabari, Pečenehovia, lovci zo sibírskej tajgy…

  Dobové zdroje uvádzajú, do Bahnonie „prišli“ UNGARI, presnejšie povedané, natrónili sa nám tu slovanskí obyvatelia povodia rieky UH, teda Slovania, Rusíni z okolia Užhorodu, pravdepodobne si „po praslici“ Svätoplukovej dcéry, robili nárok na uvoľnený MOKRAVSKÝ = „močiarsky, blatenský, bahnónsky“ trón (viď v Uhorsku pokračujúca tradícia „sobášnej politiky“).

  ad 2) Teda maďarčina ako jazyk sa sformovala až po vláde rodu Zoltánovcov (tzv.Arpádovci).

  Maďarčina bola „indukovaná“ počas osmanskej okupácie !!!

  Zoltán je spotvorený ZLATAN !!!

  Arpád je spotvorený KARPAT !!! (Viď haplogrupa R1a v rode „Arpádovcov“.)

  ad 3) Maďari napriek storočia trvajúcemu žitiu v Európe DUCHOVNE zostali Aziatmi – Sibírčanmi (Chantijci,Mansijci), a do Európy poriadne nepatria…

  EŠTE RAZ:

  Maďari = Mačari = Marhari (čítaj MAŘARI) = Blatenci = Bahnonci = Mokravci = Moravci !!!

  „Ázijskosť“ priniesli až Kumáni, čo sú pravdepodobne „emigranti“ z územia dnešných Komijcov.

 10. Slovenčina má logickú slovotvorbu, skloňovanie, časovanie, rody… Maďarčina je mechanické bifľovanie sa slovíčok a ich skladanie do slovných súvetí v dosť náhodilom poradí. Uhrami boli Turci,Kabari,Pečenehovia,lovci zo sibírskej tajgy… Je logické, že takáto zbierka rôznojazyčných tlúp, ktorá so stanmi kočovala po pustách do 13. storočia, musela svoju reč pozliepať z každého rožka trošku bez pevných jazykových pravidiel, a ako sťahovavci si neutvorili územné nárečia. Teda maďarčina ako jazyk sa sformovala až po vláde rodu Zoltánovcov (tzv.Arpádovci). Maďari napriek storočia trvajúcemu žitiu v Európe DUCHOVNE zostali Aziatmi – Sibírčanmi (Chantijci,Mansijci), a do Európy poriadne nepatria…

 11. Én csak a nyelvetekre mondom, hogy a magyarhoz képest primitívabb, újabb, kifejlettlenebb. A szlovák történelem részben hazugságokra épül, a románnal együtt. Például a szlovák nemzeti jelképek egy része is a magyarból lett átváve. Nekem a szlováksággal semmi bajom nincsen, de lopott földön, lopott történelemmel álszentek vagytok, és 1920-ban olyan területeket is hozzácsatoltak csehszlovákiához, amikhez nem volt joguk, és a magyarság harmada került elnyomás alá.

  ADMIN, preklad cez google prekladac: Hovorím len jazyku, že je primitívnejší, novší, pokročilejší ako maďarský. Slovenská história je čiastočne založená na lžiach spolu s rumunskou. Niektoré slovenské národné symboly boli napríklad z maďarčiny konvertované. Nemám žiadne problémy so Slovákmi, ale na ukradnutej pôde, s ukradnutou históriou, ste pokryteckí a v roku 1920 sa pripojili aj k Československu, na ktoré nemali právo, a tretina Maďarov bola potlačená.

 12. Nagy-Morávia csak hazugság. Nem is létezett soha. A szlávok a Kárpát-Medencébe csak a magyarok uralma alatt érkeztek jobbágynak. A mai Szlovákia kétharmada magyar lakosságú volt a 10. században, és csak az északi részek voltak szlávok. Szlovákia csak 1993-ban jött létre, elötte SOHA nem léezett. A szlovák nemzeti öntudat is csak a 19. század végén kezdett kialakulni. (Magyarul írok, mert nem szeretem a primitív szlovák nyelvet, ami csak körülbelül 200 éve létezik.)

  ADMIN: PREKLAD CEZ GOOGLE:
  Veľká Morava je len lož. Nikdy neexistovala. Slovania prišli do Karpatskej kotliny iba pod vládou Maďarov. Dve tretiny dnešného Slovenska boli Maďari v 10. storočí a iba severné časti boli Slovania. Slovensko vzniklo až v roku 1993, nikdy predtým. Slovenské národné vedomie sa začalo rozvíjať až koncom 19. storočia. (Píšem v maďarčine, pretože nemám rád primitívny slovenský jazyk, ktorý existoval len asi pred 200 rokmi.)

 13. Veľka morava nebol narodny štat Tie riše sa budovali na náboženskom principe Nazov slovaci je len prijate meno Slovania to je v prvom rade ich spoločna viera a tžo su rozne narody Žiaden slovansky narod čech je stavovske postavenie Tak isto vzniklo Poľsko a Uhorsko Su to nazvy ktore sa viažu k vlastnictvu pôdy Oni medi sbou bojovali Bola to taka doba tykalo sa to iba vyvolenej vrstvy Nie všetkých vrstiev ako naroda Keby maďari porazili moravu mali byju ovládnuť celu Agralne pole starši výraz ogra Laugaricio je predsa La ugariko Maďari niak Moravo neovadli Uhorsko vzniklo vlastne porazením tých maďarských kmeńov Oni tam nemohli ani kresťanstvo prijať Lebo už boli obrezany Takže to boli rôzne skupiny žaden turkotarsky jazyk nejestvuje tak ako šeskoslovsnsky

 14. Pusta je pusta preto lebo je neobyvana Na močiaroch rolnici nemozu orat

 15. O Vysočině se netřeba zmiňovat ( název Českomoravská vrchovina záměrně komunisty změněn na Vysočina, aby se v zájmu centralizace ztratilo povědomí o Moravě jako historické zemi)

  základní školu a půl střední jsem vystudoval ještě za socialismu a musím podotknout, že jsme se učili …..českomoravská vrchovina….. a tak to bylo i v atlasu. Takže myslím, že komančové to nezměnili.

 16. Dobrý deň p. filip

  morava byla, je a bude moravska, nigdy ceska ci slovenska

  Morava ( cca spádové územie rieky Moravy ) bolo do 8 stor súčasťou „slovenskej zeme“,
  v cca 9 a 10 – tom stor. súčasťou ranostredovekých štátnych útvarov – kniežatstiev či kráľovstiev ( Pribinu, Rastislava, Svätopluka a Mojmíra II ), od 10 stor. až po dnes zase súčasťou štátnych útvarov, v ktorých hegemónmi boli predovšetkým česi, ale i poliaci či rakúšania.

  Dajte si tú námahu naštudujte si chronologicky kedy a kam toto územie patrilo a potom to sem uveďte, aby Ste zistil, akú máte šancu aspoň do budúcnosti toto územie „urobiť“ moravským.

  Veľa zdaru.

 17. zajimave, takze nakonec to bylo velke slovensko ne?
  morava byla, je a bude moravska, nigdy ceska ci slovenska.

 18. pepko, Cesi su nlen Sloveni, ktori zabudli po slovensky!!!

 19. Luke, keď povieme, že Barak Obama je prezident Coloradčanov, neznamená to, že Barak Obama nie je prezident aj Texasanov. Coloradčania majú právo povedať, že Barak Obama je ich prezident. Tak majú právo Slováci povedať, že Svätopluk je ich kráľ. Veď to potvrdil aj pápež, keď Svätopluka tituloval ako Rex Sclavorum. Určite tým Sclavorum nemyslel Rusov, alebo Bulharov.

  A k tej poznámke, aby Vás Moravákov nazývali Čechákovia Moravanmi. Nuž, ak chcete, aby Vás Čechákovia nazývali pravým menom, patrilo by sa z Vašej strany nazývať aj nás Slovákov pravým menom. My tiež nie sme nijakí Slováci, ale Sloveni, ak chcete, po správnosti Sloväni. Tak, ako vy Moraváci ste Moravania, Slezáci sú Slezania, tak my Slováci sme Slovania/Sloveni a Poliaci sú Poľania. Kedysi existoval jeden konkrétny slovanský kmeň, ktorý sa nazýval Sloveni a dnes sa volá Slováci. A žil v zemi, ktorá je dnes Maďarskom a Slovenskom. Táto Zem bola pravlasťou Slovanov a Slovania sú nazvaní podľa nej.

 20. Češi a Slováci běžte už do pr..le ! Morava byla je a bude. Svatopluk byl moravský panovník, centrum Velké Moravy bylo na Moravě. Vykopávky hovoří za vše ! Velká Morava nebyla žádná slovenská zem…

  Slovenští historici upozorňují, že Svatopluk nebyl král, ale kníže a na Bratislavském hradě nikdy nesídlil. „Jeho sídlem byly pravděpodobně moravské Mikulčice nebo Staré Město a na Slovensku Nitra,“ řekl podle serveru SME.sk historik Ján Steinhübel (http://zpravy.idnes.cz/svatopluk-byl-kral-slovaku-hrimal-fico-pri-odhaleni-sochy-v-bratislave-1mx-/zahranicni.aspx?c=A100607_103003_zahranicni_aha)

  Vadí mně přivlastňování si Velké Moravy Slováky. Svatopluk nebyl pouze váš kníže ! Nepřekrucujte dějiny.
  Když jedete na Moravu, tak nejedete do Čech ! ( maximálně snad do České republiky ). Respektujte Moravu jako historickou zem. Nedávno mně jeden Slovák řekl, že Morava je něco jako na Slovensku Orava !! To už je opravdu vrchol !

  A pro Čechy: Obyvatelé Moravy nejsou Moraváci, ale Moravané ! ( Slezany také nenazýváte Slezáky ).
  Ještě pro zamyšlení: 1/5 Pardubického kraje leží na Moravě, a taky nezanedbatelné území Jihočeského kraje patří k Moravě. O Vysočině se netřeba zmiňovat ( název Českomoravská vrchovina záměrně komunisty změněn na Vysočina, aby se v zájmu centralizace ztratilo povědomí o Moravě jako historické zemi)

 21. DNES o 22:20 na JOJ-ke film KRÁĽ ARTÚŠ !!!

  PREČO JE HODNÝ ZHLIADNUTIA VIĎ tu nižšie:

  Metod J. Sláv hovorí:
  11/06/2011 o 19:32

 22. Teraz sa pokusim vysvetlit celu dilemu okolo slov Sloveni a Slovania.

  Pozrite sa na prvy odstavec, na slovo slověneskъ
  To ě neni ceske pismeno. Je to vtedajsie slovenske pismeno. a pravdepodobne ho sloveni, vtedy citali ako dnes cesi.
  teda po slovensky (dneskajsej slovencine) je to ako ie

  Cize vtedy sa pisalo slověnska zem, ALE CITALO SLOVIENSKA

  TEDA SLOVENI A SLOVIENI JE SYNONYM- ten isty vyraz , to same pomenovanie pre jeden narod.

  Slovo SLOVAN-

  Tymto slovom, sme boli pomenovani cudzincami, neslovenmi (neslovanmi)

  A vtedajsi nesloveni, pretoze nevedeli po slovensky (sloviensky),vtedajsie slovenske slova skomolovali, najprv hovorenim a potom pisanim.

  a pretoze prekop cezarensky , ktory po prvý raz v gréckom dejepisectve spomina meno slovan, SLOVO SLOVIENSKY (slověnsky) hovoril a pisal na grecky sposob. a my zase citame jeho diela na terajsi slovensky sposob. to sposobilo, ze sme jeho grecke pomenovanie slovienov-slovenov , prelozili ako slovanov

  Podla mna Prekop slovo Slovien, pocul skomolene (alebo nevedel povedat ie) ako slovän.

  ie a ä su si vo vyslovnosti velmi velmi podobne, a hlavne pre cudzincov, v ktorich rodnej reci nieje ie
  sice neviem, ci v grectine je vyslovnost ie, ale v prekopovej asi nebolo.

  Cize Prekop vyslovoval ie greckou samohlaskou, takou, ktoru my teraz prekladame ako a

  To znamena ze slovani, su vlastne SLOVENI, SLOVIENI

  Prekop nas zanamenal takym slovom akym sme mozno samich seba volali, len nas zaznamel tak, ako slovo Slovien vyslovoval – po grecky

  Z coho som si to vyvodil, ze by to nejak tak mohlo byt. No predsa zo sucasnosti.
  priklad:
  english – hovori sa inglis anglictina( po slovensky), e zmenene na a, sh zmenene na c
  recruit ( znamena povolat) regrut ( poslovencene) c zmenene na g
  alebo najlepsi priklad:
  coffe sa vyslovuje ako KOFI z toho je odvodene slovenske KAVA
  VIDITE TU ZMENU SPOLUHLASOK A SAMOHLASOK
  TAKTO TO BOLO AJ S PISANIM VYSLOVOVANEHO SLOVA SLOVIEN neslovenmi

  AJ DNES SA SKOMOLUJU CUDZIE SLOVA V INEJ RECI. TAK PRECO TO NEMOHLO BYT AJ V MINULOSTI
  PRETOZE TO TAK BOLO

  Musime pochopit ze mena nasich predkov, Slovan ,Veneti, atd, boli pisane neslovenmi. Cize boli upravene do jazyka cudzieho, neslovenskeho.
  Ako sme teda samych seba volali. Mozno sme ani samich seba nenazyvali Slovenmi ako som vyvodil.
  Tak ako teda to zistit
  Asi len vykopavkami v buducnosti
  Lebo som si isty, ze neni mozne, ze nasi prekovia, taky silny a slavny narod, nenechali o sebe pisomnu zmienku.

 23. Mirku, Mirku,

  dám sem, to čo som práve poslal na blog pána Hrnka pánovi Valúšekovi.

  Lebo aj Ty si sa ešte nenaučil interdisciplinárne čítať v histórii
  a „schovávaš sa za keci starých autorít“ – to myslím predovšetkým o tej „viere“. :)

  Vážený pán Valúšek,
  keď čítate staré pramene, tak sa snažte prečítať si aj ich orginály v pôvodnom jazyku,
  dnes to už nie je až taký problém vďaka internetu.

  Zároveň musíte mať na pamäti, že vtedajší „spravodajcovia“ robili také isté „psie kusy“
  ako dnešní, napr. „sedia vo viedenskej krčme a píšu o Bratislave to, čo sa v tej krčme od štamgastov dozvedia“. Dôsledkom sú minimálne nemčinou skomolené mená a názvy.

  Západní historici nám tu potom „hádžu také perly“, ako že COSTOBOCI/Kostoboci, zapísani aj ako TOLISTOBOGI/Tlstoboci sú Kelti. Im totižto tie mená nič nehovoria, lebo zaručene sa neunúvajú študovať slovanské jazyky, a tak sa im nemožno čudovať (síce ?).

  Ale prečo im tieto perly žerú naši gebírovci, a to ešte aj dnes, keď genetici aj slovenskí genetici „okolo“ profesora Doc. Vladimíra Feráka potvrdili, že Sloväni sú európsky autochtóni z 85% minimálne 20 000 rokov.

  A to ešte aj po zistení genetickej „slovanskosti“ „Otciho“, 5 300 ročnej múmie muža z ľadovca, ktorí, ako ukazuje chemická analýza zloženia jeho zubov, vyrastal južne od miesta jeho nálezu na severe dnešného Talianska !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Tak že, pán Valúšek a páni gebírovci, akéže to bolo to sťahovanie národov, keď v našich génoch sa to neukazuje ??????????

 24. Jak vidno, kdo chce něčemu věřit, tak si prostě důkazy pro svou „víru“ najde, i kdyby se mělo jednat jen o nepřímé důkazy. Ty přímé pak stačí jen jednoduše ignorovat a hle, nová teorie je na světě a samozřejmě si najde i své příznivce, kteří ji prostě chtějí slepě věřit. Nechci nějakým způsobem zpochybňovat výzkumy p. Stanislava, nicméně poukázal bych na pár detailů a to, že je to pouze jeden z pramenů, který může hledat naše společné kořeny a v tomhle případě dosti nepřímý pramen, navíc si přiznejme i nějakých 40 let starý. Proč tady zdůrazňuji to stáří? Protože opakovaně jsem na jiných fŕech s touto tématikou narazil na oponenty, kterým když došla slova, tak argumentovala, že ti jiní historici, z kterých jsem čerpal, studovali za Komunistů a jejich díla jsou poplatná době atd. Takže abych předešel takovým řečem, tak říkám hned z kraje, že stejnou měrou bych mohl rovněž oplácet. A přiznejme si, že za 40 let se naše povědomí do Velké Moravě dost prohloubilo. Teď ale k pár přímým důkazům. Od nepřímé analogie slov Sclav(v různých opisech)=Svoněn=Slovák, bych znovu poukázal na Nestora a na jeho jasný popis vzniku jmen Moravané, Srbové atd. Dále bych chtěl poukázat na přímé dobové prameny, které již k 9.století píší…..“Slované, kteří se nazývají Srbové“, či „Slované, kteří se nazývají Moravané“. A co třeba písemné prameny žáků cyrilometodějské mise? není tam náhodou uváděno „Moravané, lid Moravský“ atd? Tady je jen několik příkladů, které lze ztotožnit s konkrétními díly, daty atd. A proti tomu něco nepřímého od Jána Stanislava, co se může teoreticky vztahovat k době 7-10.století, ale také až k době mladší, tedy po pádu Velké Moravy. Jeho výzkumy prostě nelze časově zařadit, což ostatně uvádí i on sám pod nepříliš konkrétním názvem díla „Slovenský juh v Stredoveku“. To je poměrně velký časový rozptyl:-) prostě nic konkrétního, nic hmatatelného.

 25. Z větší části co tu čtu jsou jen dohady a spekulace není dostatek historických fakt aby jsme mohli tvrdit něco na sto procent z tohoto období,že je to pravda a navíc fakta která jsou jistá jsou velice kusá a tak kde kdo popouští opratě své fantazii aby mu to dávalo smysl a dost často utváří historický obraz k představám svým,ale uvažování tehdejších lidí bylo značně odlišné než to naše proto nikdy tu dobu nepochopíme tak jak byla.Takhle vidím všechny debaty na toto téma,ale v jenom se Slováci a Češi mílí my nejsme Češi ani Slováci my jsme Moravani.

 26. ÚVAHA AKO UWAGA!

  ĽUDIA, dajako nám tu uviazla debata.

  DÚFAM, že je to preto, lebo VŠETCI LÚŠTITE
  DAJAKÚ NOVÚ, EŠTE NEPREČÍTANÚ
  ZAKLÍNACIU OLOVENÚ TABUĽKU. :D

  Ja si myslím, že Slovač si už užila dosť a dosť
  potierania počas posledných asi 1000 rokov,
  čoho dôsledok je dnešný stav, keď z najpočetnejšieho
  slovanského kmeňa, ktorý dal meno všetkým Slovanom,
  sme sa scvrkli na malý fliačik uprostred Európy.

  KEĎ SI NEBUDEME POMÁHAŤ SAMI, trebárs dopĺňaním
  zistení diskutujúcich svojimi zisteniami,
  KTO INÝ NÁM DÁ POMOCNÚ RUKU?

 27. Pani Ovsená,

  JA TEJ TABUĽKE TIEŽ NEMôŽEM UVERIŤ! :-)

  Ale latinku poznám, a tak čítam, čo na nej vidím!!!

  Čítať som ju začal, keď ma v jednej knihe presviedčali, že je na nej po latinsky napísané dačo o akejsi Silvii,
  a v druhej zas, že text je v keltčine a hovorí dačo o akejsi Sulise.

  Vtedy som si povedal: „Aha, chlapci, vy to vlastne neviete prečítať“.

  Ináč, je tam okrem starého aoristu aj staré supinum, tak prečo o jeho starobylosti pochybovať?.

 28. Pani „Spadlazvisne“, prečo toľko „sebairónie“ vyjadrenej v tom vašom prihlasovacom mene?

  Odhaľovanie pravdy o našej minulosti spod nánosov „pravdy víťazov“, presnejšie spod „pravdy“ vyfabrikovanej kolaborantmi s víťazmi (viď „maďarský“ Anonymus, …) si vyžaduje veľa sebadôvery, aby sa človek mohol dívať po svete vlastnými očami, čítať učebnice histórie „medzi riadkami“ a viac dôverovať našim vlastným – a Nestor, na rozdiel od Anonyma či Fredegara, je náš vlastný, aj preto, že svoje dielo písal po našom, a nie v reči nenažratých Rimanov, ktorí šírili ich chápanie „civilizácie“ mečom a ohňom, a tým hatili šírenie našej skutočnej civilizácie – veď si len porovnajme naše doslova oduševnené slovanské mená a tie primitívne mená, ktoré nám tu po tom uzurpátorskom rímskom svete „strašia malé deti“, napr. Richard = Tvrdý vládca, Henrich = Vládca domu, Klaudia = Krivá, Ráchel = Ovca, …

  UŽ TISÍCE ROKOV TU PREBIEHA ZÁPAS MEDZI chápaním sveta PRIMITÍVNYMI LOVCAMI-ZBERAČMI ( ODTRHNI, ZABI A ZOŽER; po nás potopa ) a CIVILIZOVANÝMI ROĽNÍKMI (NAJPRV MUSÍŠ DAČO ZASIAŤ AŽ POTOM MÔŽEŠ ŽAŤ A VŠETCI BUDEME MAŤ VŽDY DOSTATOK).

  „Potomkovia“ lovcov-zberačov denne na nás kydajú ich „coolovú“ filozofiu „užívania si“ života dnes a teraz, utrhni si na trhu, čo vládzeš, a aj pravda bude tvoja (ono, pomôž si človeče aj pán boh ti pomôže), AJ PRETO NIJAKÁ DEBATA NIE JE ZBYTOČNÁ!!! TAM KDE JE DEBATA, TAM SA VENTILUJE NAPäTIE A NEHROMADÍ SA TLAK (viď história vojnových konfliktov i manželských rozvodov).

  1. K Nestorovi – Nestor , určite mal k dispozícii staršie knihy, pretože reči o neznalosti písma u Slovanov sú obyčajné „ideologické“ klamstvá. Klamstvá spôsobené tým, že u nás pod vplyvom presadzovania sa nového náboženstva došlo k zavrhnutiu pohanskej latinky (aj keď latinka je praslovanské písmo, viď http://www.oversi.sk) a jej nahradeniu „božským“ (krížiky + trojuholníky + krúžky) písmom hlaholikou/glagolicou, ktorú podľa najnovších zistení mohol vytvoriť už sv. Hieronym (347-420), ktorý sa narodil v Strido Dalmatiae, a je známy ako autor Vulgáty, prekladu Biblie do latinčiny!!! Je smutné, že toto „božské“ písmo „vichingovci“ sprevodili zo sveta – nebiť jedného „šetrného“ mnícha, ktorý si urobil z hlaholsky popísanej stránky knihy obal na latinsky písanú knihu, tak na našom terajšom území by nezostala ani známka existencie hlaholiky???

  Navyše GENETIKA POTVRDZUJE AUTOCHTÓNNOSŤ NÁS SLOVÄNOV TU PRI DUNAJI viac ako 20 000 tisíc rokov!!!

  2. K pojmu Sclavi – tento termín je len „ideologickým“ pokračovaním latinského servus = Serbus = „Srp“ = prezývka Slovänov roľníkov (prezývky u Slovänov sa dokonca stali priezviskami!!! Príklad z môjho okolia: Ja som „Sajdák“ a vo vedľajších dedinách žijú „Pšonci“ a „Mrnci“).

  3. K starým zápisom pomenovania Moravy a základu Mar, treba pristupovať cez prizmu zistení genetikov o našej autochtónnosti. Napríklad v starých prameňoch spomínaný MARO-BUD je vlastne skomolený MIRO-BUD, pretože dodnes tu máme meno BUDI-MÍR!!!!!!!!!!!!!!! Je to podobne ako MIRO-SLAV a SLAVO-MÍR!!!!!!!!!!

  4. K … „jedine ak by Osi, Kvádi, Markomani, či Gepidi boli pomenovania slovanských kmeňov a že Ostrogóti, či Huni by tiež boli Slovania.“

  BOLI!!! VIĎ ICH MENÁ!!! Viď príspevky vyššie.

  EŠTE AJ AT-ILA-ov / OT-ECKOv KôŇ MAL SLOVANSKÉ MENO BALA-MER / VOĽA-MÍR, pomenovaný bol asi po prvom známom „húnskom“ kráľovi Balamer-ovi, ktorý sa oženil s Waladamarea-ov/ VLADIMÍROU !!!

  MEDZI TZV. HÚNMI A TZV. GÓTMI SA TO pisármi skomolenými SLOVANSKÝMI MENAMI LEN TAK HMÍRI !!!

  5. K „… – však mal Samo množstvo synov. Že by sa rozpustili v mase?
  Nevidím dôvod, aby bol preto potrebný nejaký desat z juhu z Moravy na Maravu – tu už nejaká Samova dynastia bola a nejaké povedomie a príslušný odpor musel byť.
  Síce nevylučujem príchod Mojmíra z juhu , všetko je možné, ale je to proti logike. Ak Mojmír prišiel z juhu, prečo by Pribina utekal na vzápätí na juh?“

  DOBRÝ POSTREH.

 29. Ďakujem, Metod,za preklad.
  Keď budem v Londýne, vymetiem všetky kníhkupectvá a antikvariáty na Charing Cross, „najknihovejšej“ ulici v Londýne, ďalej predajňu kníh v British Museum a pod. V Bath veľké kníhkupectvo nepredpokladám, ale pozriem sa tiež.Oni predávajú hlavne brožúry na kriedovom papieri s latinskými textami.
  Tá otázka patrila Vám.
  Samozrejme renomovaný oficiálny britský historik (zaviazaný a platený oficiálnou štátnou inštitúciou) nikdy nenapíše, že Artuš bol Sarmat, ale nezávislý bádateľ bez kontaktu na oficiálnu ustanovizeň (múzeum, univerzitu, úrad…) môže sa s touto otázkou zaoberať a nechtiac trochu posunúť aj poznanie u nás.Ale možno som fantasta. Aby Artuš bol z územia dnešného Ruska? Alebo dnešného Srbska či Chorvátska? Ja som tiež realista.
  Ale odporučím Vám stránku http://www.tajnedejiny.sgo.sk, kde sa píše o nápise na Velestúre a okolnostiach jeho vzniku a po jeho zverejnení.
  Keď budem mať knihu s prepismi tabuliek v Bath, tak sa určite ozvem.
  A kto by si myslel, že utekáme od témy, tak sa mýli, lebo na Slovensku pôsobili rôzne kmene, ktoré boli v prvých storočiach po Kristovi foederatmi – ochraňovali Rímsku ríšu…Ich pôvod a etnicita je zahmlená, zámerne tendenčne vysvetľovaná…
  Ivan

 30. PREKLAD TEXTU „ZAKLÍNACEJ“ TABUĽKY

  ZO „STAREJ SLOVENČINY“ DO „NOVEJ SLOVENČINY“:

  LC MOC
  Luciusove Castusove splnomocnenie

  MAjE
  „majúc“ (mať v minulosti – tzv. aorist)

  ANNIV LEV SVEREP
  ani lev sverepý (divý, divo rastlý)

  UVERI MI, SAjERIAN VSECH
  (ne-)uverí mi. Sajerian (meno legionára z Armenie ?) všetkých

  jES SILAT SUČASU NAITI
  je „siliaci“ v tomto čase/teraz nájsť

  CATU S MINIANUSKOM,
  čatu s Minianus-kom (slovenská prípona k latinskému menu),

  LLI NAM REČANI VOI
  li/ak nám (bude) „rečený“/prikázaný voj/pochod (voj v slove vojak).

  IVAN, tú otázku: „Majú tam nejakú knihu o Artušovi z toho \“nášho\“ pohľadu?“,
  ste si položil sebe, alebo ste ju položil mne?

  Ja si myslím, že asi veľmi ťažko taká kniha mohla byť napísaná!

  ALE MOHLI BY TAM MAŤ KNIHU O VŠETKÝCH TABUĽKÁCH,
  KTORÉ TAM V BATHE NAŠLI !!!

  Ak, by sa Vám, Ivan, dalo, tak mám veľký záujem kúpiť takú knihu,
  v ktorej by boli aj PREPISY tých tabuliek, lebo fotky z internetu
  sú dosť zle čitateľné !!!
  Aj text onej tabuľky by som bez obrázka v knihe nebol rozlúštil.

 31. Ďakujem Metodovi. J.Slávovi za info o Artoriovi. V rímskych kúpeľoch Bath som bol, možno tam pôjdem v lete opäť.Mám novú inšpiráciu. Majú tam nejakú knihu o Artušovi z toho \"nášho\" pohľadu?
  Urobili by ste záslužný čin, keby ste ten Artušovský text preložili do slovenčiny.
  A ten film som videl viackrát, veľmi sa mi páči. Aj keď ten Holyvúd teda vôbec nemusím, ale občas tam urobia aj niečo dobré…:) Aj ja som si vo filme vychutnával, keď sa hovorilo o Sarmatoch. Teda o tom, že to boli \"naši\".
  Ale uviesť do anglických učebníc, že Artuš bol od nás, tak to si teda fakt neviem predstaviť, lebo poznám anglické reálie…
  Pre Jozefa spresnenie: ja držím palce p.Ovsenej, aby sa nenechala vyprovokovať k nízkym podráždeným reakciám na provokácie od Pavla. Toho som mal na mysli, lebo je to taký pokušiteľ. Teda tak som to myslel. Ale o tých Maravanoch si to rád prečítam na blogu p.Hrnka.Ďakujem za upozornenie.
  Ivan
  A ešte k Artušovi – okrúhly stôl je podľa mňa viac bližší východnej Európe ako západnej Európe. To je môj súkromný názor.

 32. Pán Pavel,
  ak dačo je zaznamenané na dobovej mape z čias Rímskej ríše, tak to nie je dôkaz pre „pána historika“. To hádam nemyslíte vážne?????????????????????????
  A aj tie súčasné mapy v náučných Historických atlasoch predsa vychádzajú z dobových prameňov !!!

  Pán Pavel, asi ste zas jeden z historikov, ktorý odflákal predmet Jazykoveda – však načo mi bude, keď je to len pomocná veda historická.

  Tá vaša „lidová etymologie“ s tou Dalmáciou je dobrý fór. To sme še pobavili. :-)))

  Ja keď uvádzam jazykovú „podobnosť“, tak ju mám overenú aspoň ešte z jedného súvisiaceho zdroja!

  Napríklad: dovoľujem si tvrdiť, že ÚDAJNÝ KELTSKÝ KMEŇ OSERIATES JE VLASTNE SLOVANSKÝ, nie len preto, že sa slovný kmeň tohto mena podobá na ruské OZERO, ale predovšetkým preto, lebo títo OZERIATI SÚ LOKALIZOVANÍ VEDĽA OZERA/JAZERA, KTORÉ JE NA HISTORICKEJ MAPE ZAZNAMENANÉ AKO PELSO, T.J. PLESO, A SLOVO PLESO SA VYSKYTUJE DNES LEN V SLOVENČINE!!!

 33. Pozdravujem.
  Pekná téma, tie názvy riek.
  Len pripomeniem, že aj dnešná rieka Morava v Českej republike sa predtým volala Váh , čo je dokázané v jednej listine, a pri dnešnej rieke Morava v Českej republike je obec Vážany.
  A dnešná rieka Vltava (v Českej republike) sa volala niekedy Váh – Litava. Z tohto dvojnázvu vznikla Vltava.
  Nerobím predčasné veľké uzávery, len som chcel pripomenúť, že taký „silný“ a „neotrasiteľný“ argument českých historikov (promoravských pseudovlastencov), akým je názov Morava a názov moravského národa (?) je založený na vratkých základoch.Veľmi vratkých.
  A pritom druhá Litava je v dnešnom Rakúsku, podozrivo blízko Slovensku. Aký je súvis medzi týmito Litavami? Zatiaľ neviem.
  Ktovie, ako sa volala rieka Mureš (Maroš) v dnešnom Rumunsku pred príchodom ozbrojených bojovníckych skupín Moravanov – pravých Protomoravanov z Perzie. Aký je vzťah Menomorouta a Mojmíra?
  Otázka pôvodu Mojmíra je veľmi zaujímavá, nečudujem sa, že dnešní „moravskí“ vlastenci s vedomosťami z učebníc z 20.storočia prskajú.
  Teším sa na pokračovanie debaty o pôvode Mojmíra, aby sa potvrdilo, že Protomaravania prišli na územie dnešnej Moravy v Českej republiky z juhovýchodu. Ale už cítim, ako tí praví „Moravania“ prskajú. Ale nech prskajú.
  Želám pani Ovsenej pevné nervy, nech sa nedá vyprovokovať.Radšej zbierať argumenty do logických konštrukcií.To prskanie je dôkaz, že argumenty zaúčinkovali.
  priateľsky naladený
  Ivan

 34. Zaujímavá, ale zbytočná debata.
  – Nestor , učený mních Kijevopečorského kláštora končí svoju kroniku rokom 1113 – kedy asi zomrel.
  Len pre názornosť – časová vzdialenosť od doby VM to bola taká, ako ako by ste dnes chceli písať kroniku o Napoleonovi a udalostiach po roku 1796. Vedeli by ste písať o vtedajších udalostiach v Paríži?
  Nestor je iste výborný prameň k dobe kedy žil (1050 – 1013), ale držať sa ho ako k autorite k rokom 500 -600, kedy sa vraj Slovania od Dunaja rozišli po svete? Trochu treba byť aj pri zemi a nekriticky to neforsírovať – však je to zjavne iba milá povesť.
  – K pojmu Sclavi – problém s terminológiou mali iste aj učení mnísi – konikári z 9. stororčia vo Francskej ríši.
  Riešili to zjavne tak, že latinsky píšuci kronikári začali používať ako všeobecný latinský výraz Sclavi, ktorí do latiny prenikol v 6.-7. stor. z Grécka.
  Ako Nemci síce istý čas používali spočiatku aj nemcké slovo , Winid, Wened, (v nemčine dodnes zaužívané slovo Windisch) čo bol ich výraz pre západných Slovanov , postupne ale konikári začali uprednosťovať prebraté grécke – latinské slovo Sclavi a pre upresnenie k nemu pridávali ešte upresňujúci prívlastok (Marhani, Bohemani, panónci…).
  Pavlovi
  – Moravania všeobecne veľmi radi spochybňujú výrazy Sloveni – Slováci, pritom ale si neuvedomujete, že Moravania sú sami úplne v rovnakej pozícií.
  tiež sa dá totiž rovnakým spôsobom spochybňovať pojem Marahania a Moravania. V latinských zápisoch čo viem, je všade Maraha, slovný základ Mar…. Rozdiel je to malý, ale v skutočnosti veľký . Názov rieky Morava bol v čase rímskej zaznamenávaný skôr v kmeni slova ako Mar…, po nemecky dodnes ako March. Zaujímavé sú tu možno (len ako podnet) aj historické mená Markomani, Marobuduon /hlavné mesto Markomanov), či meno Marobud – vieme že Markomani sídlili na západ od Kvádov, ktorí žili na západnom Slovensku. Kladú sa Markomani historikmi skôr do čiech, ale neboli náhodou z dnešnej Moravy?
  Slovo morava je v slovenčine , ale aj v češtine výraz na označenie mokrých zaplavovaných lúk, aké ešte dnes každú jar vidíme na dolnom toku Moravy, napríklad každoročne zaplavené rozsiahle lúky pri Devínskej Novej Vsi.
  Aj z pôvodnej slovnej zásoby vieme, že Slovania boli poľnohospodári, usídlovali sa predovšetkým na úrodných černozemiach, nejčastejšie tam, kde rieky prijarných záplavách prinášali úrodné bahno a kde nemali v čase dlhotrvajúceho sucha problém so spodnou vlahou. takéto lúky sa aj dnes nazývajú úrodné moravy. Maravci teda mohlo byť aj označenie ľudí žijúcich na moravách a nie na rieke Morave. Pri riekach žili na vyvýšených, na jar nezatápaných lokalitách – tkz. hrúdach a to je všade ma rovinách dokumentované aj pri Hrone, Váhu, Malom Dunaji, ale iste aj pri srbskej Morave.
  Podobnú analógiu ako marahania máme v slovách drevljané, poljané, lučané, či chorváti, alebo gorali.
  Moraváci si ale z podobnosti slov jednoznačne určili, že si môžu privlastniť slovo Maraha a prekladajú ho bez škrupulí ako Morava. Nie je to ale od Moravanov korektné.
  – k Pavlovi 2- Moravania všeobecne akosi zabúdajú hlásiť sa aj rozsiahlemu Moravskému Polu a všeobecne k Dolnému Rakúsku – severnej časti . Moraváci túto tému vôbec akosi nemajú radi a namiesto s Rakúšanmi polemizujú o rieke Morave , jej povodí a brehoch so Slovákmi. Neviem prečo je to pre Moravanov tabu, neviem, prečo na historickom poli ponechávajú takéto obrovské biele miesto na mape. je to obrovské vyprázdnené teritórium ale zaujímavá je tiež je otázka, kto sa má potom k Moravskému Poľu hlásiť – či Slováci, ktorí s ním na dlhom úseku rieky Moravy hraničia, alebo Moraváci, keďže nesie meno Moravské Pole(Marchsfeld).
  Keďže ale pri vyprázdňovaní Moravského poľa obyvatelia nakladali skromný majetok a skôr utekali pomaly pri každoročných vpádoch Frankov monoxilmi a plťami do zázeia skôr pohodlne po prúde, ako proti prúdu Moravy, skôr teda potomkovia týchto dnes žijú niekde pri Malom Dunaji, či Váhu a Moravskémmu Poľu by sa mali teda správnejšie hlásiť dnešní Slováci, pretože ho skôr obývali predkovia dnešných Slovákov. Moravské pole navyše bol asi geografickým názvom a nie národným, vyjadrujúci polia pri rieke moravau. a nie etnicitu pôvodného obyvateľstva. Aj keď tá bola pôvodne iste obývaná Slovenmi (pre Pavla Marahani), ktorí sa presunuli po riekach Morava a Dunaj na dnešné južné Slovensko.
  Ináč podobne migrovali aj Bavorania – reč bratislavských nemcov , či Nemcov z Dunajskej Lužnej patrí zaradením medzi bavorské dialekty na rozdiel od saského dialektu Nemcov od Kremnice, či sliezkych dialektov zo Spiša.
  .

 35. Pani Ovsená, diskusi jste nastavila tak, že nelze reagovat na jednotlivé názory. Tak jen stručně – celkově je to o nesmyslech. Vaše argumentace, že „Sclabonie“ je zakreslena na nějakých maďarských (či jakýchkoliv jiných) mapách, je to argumentace malého dítete, ne člověka, který se zabývá historií. To přeci není žádný důkaz. A ty výklady místních jmen či názvů obcí, s čím přišel jeden z diskutujích! To je stejné, jako bych tvrdil, že Dalmácie je od „dal máti“, a pak tvrdil, že je to území, které Svatopluk dal své matce. Až budete odlišovat prameny od jejich interpretací různými (novodobými) autory, fakta od fabulace, a nezaměňovat dobu do 10. století s novověkem, tak se vrátím k disusi. Jinak to naprosto nemá cenu, protože ve věrouce nelze argumentovat racionálně. Dál se opájejte představou Velkého Slovenska, tvrďte, že Morava je Slovenskem, hrajte si na odborníky a historikům, kteří s vámi nesouhlasí, dávejte pokud možno co nejvulgárnější nadávky. Přeci jen na závěr bych měl jeden námět, kam dál můžete napřít své úsilí v duchu toho, jak pracujete s prameny týkajícími se staré Moravy. Nemalá slovenská menšina žije i v Americe, co když ji Slováci osídli jako první?

  Pavel

 36. Pani Ovsená,
  těžko někoho můžete vyzývat, aby odpovídal na Vaše otázky, když sama na konkrétní argumenty nereagujete jinak, než opakováním těch samých frází, které nejsou podloženy rozborem z pramenů, jen takovými „sama se domnívám“, „podle mě“ atd. Když se podíváte do mých předchozích vyjádření, je tam řada citací pramenů (zejm. Análů fuldských), které jasně ukazují, že tehdy neznali Slováky, jen Slovany. Nejprve sama předveďte, jakými konkrétními argumenty ukážete, že to není pravda, a že v 9. století psali o Slovácích a ne Slovanech. To, co zatím píšete, nemá ani hlavu ani patu. Je to vždy proti zákonům logiky a chybějí Vám elementární znalosti historie.
  Tak například uvádíte , že „Časť Moravy s Mikulčicami sme prehrali v bitke Uhorsko vs. Čechy pri potoku Olšava, takže mestá ako Uherské Hradište, Uherský Brod, Uherský Ostroh a podobne, pripadli Česku. Nebyť tejto bitky, Morava by bola slovenská, v zmysle jazykovom. Preto máte na Morave moravských Slovákov, to sú tí ľudia, čo tam žijú ako Slováci od tejto bitky“. Skutečnost podle písemných pramenů je taková, že v době bitvy Čechů s Uhry r. 1116 byla hranicí obou státních útvarů řeka Morava proti svému toku až ke svému levému přítoku Olšavě a ta pak tvořila hranici proti svému toku až na hřeben Bílých Karpat, který pak byl hranicí dál na sever až k polským hranicím. V důsledku prohrané bitvy Uhry přišly o území mezi řekou Moravou, Olšavou a hřebenem Bílých Karpat, o nic více a o nic méně. Prostor dnešního Uherského Hradiště tehdy byl bezpochyby moravský, neboť Olšava se do Moravy vlévá až u Kostelan. Není tedy pravdou, že „nebyť tejto bitky, Morava by bola slovenská“, jak píšete, maximálně by to mohlo platit pro ono území mezi řekou Moravou, Olšavou a Bílými Karpaty, tedy řádově několik stovek kilometrů čtverečních, v žádném případě však ne Morava jako taková.
  Předpokládáte, že staré Slovensko = pravlast Slovanů, odkud se všichni rozešli, aby se pak „nazvali sa novými menami podľa toho, kam išli žiť, takže tí, ktorí prekročili rieku Dunaj na sever, a usadili sa za ňou pri rieke Morava, nazvali sa Moravanmi (dnešní Západoslováci a Moravania)“. Jenomže Moravané, tedy lidé žijící na obou březích řeky Moravy, byli lidmi převážně obývající úrodné oblasti v povodí dnešní řeky Moravy, což je území z asi 70% ležící na dnešní Moravě a jen okrajově (mezi řekou Moravou a Malými Karpaty ) na území dnešního Slovenska. Jestliže písemné prameny z tohoto území znají jen Slovany, v konkrétnější poloze Moravany, pak je jasné, že stará Morava nebyla „státem Slováků“, ale Moravanů, kteří expanzí si podrobili na kratší či delší dobu i sousední Slovany obývaná území, v první řadě Nitransko za Bílými Karpaty.
  Římané také ze začátku nerozeznávali jednotlivé germánské kmeny, později se údaje konkretizují a píše o germánských Alemanech, Gótech, Herulech, Kvádech, Langobardech, atd. Zrovna tak byzantští a po nich francští zpravodajové pro příslušnou dobu nejprve moc mezi Slovanskými kmeny nerozlišují, později své informace upřesňují. Když Reginon k r. 894 píše, že zemřel „Zuentibolch rex Marahensium Sclavorum“, je každému (kromě Vás) jasné, že nezemřel král moravských Slováků, ale král moravských Slovanů. Žádní Moravští Slováci v 9. století neexistovali, je to jen pojem uměle vytvořený v novověku, kterým hlavně etnografové začali označovat obyvatele části východní Moravy a pojem, kterým nacionalisté na Slovensku se snaží (dětinsky) dokázat existenci dávného „Velkého Slovenska“.

  Nyní k Vašim dotazům:
  1) Pavel, akých iných Slovanov mohlo Privilégium pro Slavis zahŕňať okrem Slovákov? Odpovedzte! Ja som sa Vás to nepýtala, aby som Vás urazila, ale aby som počula odpoveď. Odpověď: Privilegium samozřejmě nemohlo mít na mysli jiné Slovany, než předky dnešních žilinských Slováků, ale to nebylo z mé strany předmětem diskuse. Jde o to, zda tehdy pro určení rozdílu od Němců, písař inkriminované slovo použil ve významu „Slováci“, nebo „Slované“, a to, jak sama přiznáváte, nevíte, lépe řečeno neumíte dokázat, že by se mělo překládat jako „Slováci“.

  2) Čo sa vám už rozum čistí? Odpovedzte! Ja som sa Vás to nepýtala, aby som Vás urazila, ale aby som počula odpoveď. Odpověď: Nerozumím otázce.

  3) “Rok 895. Avarov (Maďarov), prepadávajúcich bulharské hranice, Bulhari zaskočili a veľkú časť ich vojska pobili. V polovici júla bol v Rezne všeobecný snem. Prišli sem zo Slovenska (Sclavania) všetci vladykovia Čechov, ktorých knieža Svätopluk zo spoločenstva a nadvlády Bavorov bol násilne po dlhých prieťahoch vymanil. Keď ich vedúci Spytihnev a Vitislav prišli ku kráľovi a kráľ ich slávnostne prijal podaním ruky, ako bolo obyčajou, dobrovoľne sa poddali kráľovskej moci (126).” Hovorí sa v tam o krajine Sclavania, čo prekladáme ako Slovensko. Čo to bola za krajina? Odpověď: Do Řezna nepřišli „Češi ze Slovenska“, jak píšete (opět překlad založený na víře), ale „z území Slovanů všichni Češi, které Svatopluk…“.

  4) Kde ležala? Odpověď: „Územím Slovanů“ byly v tomto konkrétním případě myšleny Čechy, v jiných případech jde o jakékoliv Slovany obývané území, tedy o Moravu, Ponitří, ale i třeba Polabí, kde všude Slované tehdy žili.

  5) Prečo by odtiaľ prichádzali všetci vladykovia Čechov? Odpověď: Otázce není úplně rozumět, ale chápu ji v tomto smyslu: Čechy od podmanění Karlem Velikým, když tudy procházel při několika taženích proti Avarům, byly pokládány za součást východofrancké říše. Po ovládnutí Čech Svatoplukem, šlo o principiální otázku, aby po vymanění ze Svatoplukova vlivu „všichni Čechové“ uznali opětovnou nadvládu Říše.

  6) Prečo sa nehovorí o Morave, keď Svätopluk vládol Morave? Pripomínam, že toto je z roku 895, rok po Svätoplukovej smrti. Odpověď: Že Svatopluk vládl na Moravě bylo autorovi kroniky známo a na řadě míst to uvádí. V daném případě se jednalo o informaci nadbytečnou, autor se prostě nechtěl opakovat a navíc by musel jmenovat tou dobou asi méně známého vládce Velké Moravy, který nastoupil po Svatoplukovi.

 37. Pán, Pavel,

  asi ste si nedostatočne prečítal môj odkaz „Historik ber na vedomie aj interdisciplinárne poznatky“.
  Ak totiž, nezačnete čítať „aj medzi riadkami“, tak ste odkázaní len na „papagájovanie“ interpretácií starých prameňov „bradatými“ „autoritami“, ktoré sa boja genetiky, lebo jej nerozumejú, atď.

  Je zarážajúce koľkí ľudia si nevedia dať do jednej „rovnice“, že Slov-ák je len variant slova Slov-an tak, ako je slovo Praž-ák variantom slova Praž-an. Ešte v roku cca 16XX sa v jednom pražskom súdnom spise spomína „Slovien-in od Trenčína“. Slovo Slov-ien/Slov-ěn/Slov-än/Slov-an je dodnes dochované v slovách Slov-en-sko a Slov-en-ka, a tiež u „južného“ preživšieho zvyšku Sláv-ov zo starej Slav-an-ie/ Slav-in-ie ako Slov-en-ia, Slov-en-ka a Slov-en-ac, a čuduj sa svete aj v slove Maď-ar, ktoré je kalkom (doslovným prekladom) slova Slov-an do staro-turečtiny. Prečo „latinujúci“ pisatelia zapisovali „Slov“ ako „Slav“ či „Sclav“? Nuž asi im naše „o“ znelo bližšie k latinskému „a“ ako k latinskému „o“ tak, ako naše „l“ im znelo tvrdšie ako latinské „l“, čo vyjadrili vsunutím latinského „k“ medzi „s“ a „l“. Ako príklad „z opačnej strany“ možno uviesť, že Rusi dnes prepisujú latinské „l“ ako svoje „ľ“.
  TAK, AKO JAZYKOVEDA VYSVETĽUJE, GENETIKA POTVRDZUJE A „ÚPLATNÁ“ HISTORIOGRAFIA NAZNAČUJE (pre toho, kto vie čítať „medzi riadkami“ napísanými „víťazmi“ – presnejšie víťazmi zaplatenými kolaborantmi, pretože tí „víťazi“ väčšinou nevedeli písať), MENOM SLOV-EN-OV, KTORÍ OBÝVALI SLOV-AN-IU/S(c )lav-an-iu rozprestierajúcu sa od severného Talianska po Sudety, Beskydy a Karpaty (horské „CHarbaty“, kde žili Kosťo-boci zaznamenaní aj v podobe Tlsto-boci/Tolisto-bogi, a ktorí tu pod horskými chrbát-mi dodnes žijú – viď „moja 190 centimetrová maličkosť“ :D ), „LATINIZUJÚCE“ HISTORICKÉ PRAMENE POMENOVÁVAJÚ AJ OSTATNÉ KMENE ZO ZÁPADU, SEVERU, JUHU A VÝCHODU EURÓPY, KTORÉ HOVORILI VZÁJOMNE ZROZUMITEĽNÝMI NÁREČIAMI.
  Ešte raz opakujem:
  TAK, AKO JAZYKOVEDA VYSVETĽUJE, GENETIKA POTVRDZUJE A „ÚPLATNÁ“ HISTORIOGRAFIA NAZNAČUJE, MENOM SLOV-EN-OV, KTORÍ OBÝVALI SLOV-AN-IU/S(c )lav-an-iu rozprestierajúcu sa od severného Talianska po Sudety, Beskydy a Karpaty, „LATINIZUJÚCE“ HISTORICKÉ PRAMENE POMENOVÁVAJÚ AJ OSTATNÉ KMENE ZO ZÁPADU, SEVERU, JUHU A VÝCHODU EURÓPY, KTORÉ HOVORILI VZÁJOMNE ZROZUMITEĽNÝMI NÁREČIAMI SLOVENSKÉHO JAZYKA.
  V BEHU ČASOV, KEĎ POMALY „ONEMIEVAJÚCI“ RÄKOVIA A ČESI SPOLU S „OMONDOKIEVAJÚCIMI“ SLOVENMI „NEVEDELI PRÍSŤ RODUVERNÝM SLOVENOM NA MENO“, UJALO SA PRE TÝCH „OPOVRHNUTIA HODNÝCH, NEMODERNÝCH, STAROMILSKÝCH ZADUBENCOV“ MENO SLOV-ÁK.
  Je priam trestu hodné ako nevšímavo pristupujú aj „naši“ historici k názvom rímskych provincií, ktoré sa nachádzali na území, ktoré je v daktorých stredovekých kronikách pomenované Sclavania/Sclavinia.
  Raetia = RÉC-IA od slova REČ, dnes dochovaná v mene Rakúsko, v maďarskom pomenovaní Rác a v „mýtickom“ spomínaní na časy slávnych Rekov.
  Pannonia = PAN-ONIA od slova PÁN
  „Iazygia“ neobsadená, vklinená medzi Pannoniu a Daciu = JAZYK-IA od slova JAZYK, okrem iného sa do dnešných dní vo vojenskej terminológii dochovalo pomenovanie „jazyk“ pre zajatca chyteného v nepriateľskom „tábore“ za účelom dozvedieť sa o zámeroch nepriateľa.
  V učebniciach dejepisu sa však píše, že Jazyges boli Sarmati, ktorí vraj prišli až z dnešného Iránu (?).
  Prečo potom ešte cca 1000 rokov po „zániku“ Sarmatov, jeden taliansky vzdelanec nadal Poliakovi Koperníkovi do „Sarmatov“?????????????????????
  Každý, kto sa trochu zaujíma o históriu, si mohol v najnovšom filme o legendárnom ARTÚŠOVI, všimnúť, že jeho legendárni RYTIERI OKRÚHLEHO STOLA boli naverbovaní SARMATI a jeden z nich sa volal BORS (Boris)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Je veľmi zaujímavé, že hlavný hrdina filmu, pravdepodobný predobraz Artúša, rímsky legionár Lucius ARTORIUS Castus, má NÁHROBOK v dnešnom Chorvátsku V PODSTRANE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ? Tu mal byť obrázok náhrobku. ?

  Artorius, AKÝM JAZYKOM sa dorozumievali tvoji SARMATI, tvoj BORiS (podoba Bors je na stredovekom vyobrazení okrúhleho stola)????????????????????

  NUŽ možno TAKÝMTO JAZYKOM, AKÝ JE ZAPÍSANÝ NA TEJTO „ZAKLÍNACEJ“ OLOVENEJ TABUĽKE NÁJDENEJ V dnes anglickom meste BATH, KDE DODNES STOJA RÍMSKE KÚPELE POSTAVENÉ, KEĎ BRITÁNIA BOLA RÍMSKOU PROVINCIOU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Čítajte „bustrofedonom“, t.j. prvý riadok odstavca zľava doprava, potom druhý sprava doľava a potom tretí zas zľava, štvrtý zas sprava atď.:

  ?Tu mal byť obrázok olovenej tabuľky. ?

  Takto (pre lepšiu zrozumiteľnosť som vsunul „po ruskom vzore“ „j“ pred „E“, „X“ je „po gréckom vzore“ „ch“, zdvojené spoluhlásky treba čítať mäkko – „NN“ = „ň“ a „LL“ = „ľ“, tak ako je to dodnes v španielčine a „čatu“ treba čítať tak, ako ju ten náš „Sarmat“ napísal, teda ako „catu“, lebo toto slovo zodpovedá rímskej „centurii“ = „stotine“- čo je „LC moc“ neviem, lebo latinská skratka „l.c.“ znamená „liber citatus“ alebo aj „loco citato“, a to, že by to mohli byť INICIÁLY LUCIA CASTA, tomu „nechcem uveriť“ ):

  LC MOC
  MAjE

  ANNIV LEV SVEREP
  UVERI MI, SAjERIAN VSECH
  jES SILAT SUČASU NAITI
  CATU S MINIANUSKOM,
  LLI NAM REČANI VOI

  Alebo verte takýmto „heftom“:

  ? Tu mal byť obrázok z múzea v meste Bath ?

 38. Vážený pane Jozefe,

  Váš příspěvek jsem četl již dříve, teď jsem si ho jen osvěžil. Nevím, na jaké rovině chcete diskutovat, ale to, co pokládáte za důkazy, jsou jen Vaše (ničím nepodložená) tvrzení, víra nebo fabulace.

  Na základě Jordanese klidně tvrdíte, že (cituji:)

  „…Sloveni bývajú od mesta Novietunum( ústie Istera ) a jazera zvaného Mursianske ( dnešný Osijek ) až po Dnester a na sever až po Vislu. Anti však, ktorí sú z nich najzdatnejší, tam, kde sa Pontské more( Čierne more ) zahýba, rozprestierajú sa od Dnestra až po Dneper… Toto je jeden z prvých opisov Slovenskej zemi – terra Sclavorum ( teritórium so sídlami vyčlenenými jej obyvateľstvom Slovenmi)…“,

  aniž by jse předložil jediný důkaz, že Jordanes nemysle to, co se dnes rozumí pod pojmem „Slované“. Hned od začátku mu podsouváty „Slovieny“, aby už dál se pro vás jednalo o „Slovenskou zemi.“

  To jsou ty Vaše důkazy, na které dnes odkazujete? Na základě toho pak píšete

  „Pokiaľ si neuvedomíte, či nechcete uvedomiť tento d i a m e t r á l n y rozdiel, tak sa môžeme baviť len o niečom inom, ako o histórii ranného stredoveku.“

  Myslím, že to platí zejména o Vás.

  Pavel

  PS: Přečtěte si něco o etnogenezi slovanů, jak a kde jsou archeologicky počátky slovanského etnika doloženy (bohužel vně karpatského oblouku), a pak pro ti tomu něco konkrétního postavte, ale ně věrouku

 39. Pani Ovsená,

  je to stále to samé, na konkrétní argumenty odpovídáte buď frázemi založenými na „víře“, nebo překrucováním a nacionalistickými výpady, když už nevíte kudy kam. Nikde jsem netvrdil, že doklady o Slovácích před 15. stoletím neexistují. Jasně překrucujete, nebo záměrně nechcete rozumět, že já si nemyslím, že by Žilině nežili ve 14. století Slováci, ale důkaz, že písař listiny (tedy ne já!!!) myslel tím „Slavis“ Slováky a ne Slovany, nejste schopná předložit. Proto už začínáte být agresivní. Naprosto ahistoricky z novodobé hranice Slovenska odvozujete příslušnost Děvínu ke „Slovensku“ v 9. století. O rozsahu v pramech zmiňované slovanské Moravě víte pramálo, zato Slovensku, o kterém nejste schopna předložit jediný důkaz, že prameny míní jej a ne zemi obývanou Slovany, přisuzejete naprosto nesmyslné hranice. S Vámi se nedá diskutovat v racionální diskusi, protože u Vás je bez diskuse
  (cituji: „Bol tu projekt SLOVENSKEJ GRAMOTY, čiže písma, SLOVENSKÝCH bohoslužieb, troch SLOVENSKÝCH kniežat (Rastislav, Svätopluk, Koceľ), troch SLOVENSkÝCH kniežatstiev, jednej SLOVENSKEJ zeme, tak prečo by sa tá krajina nazývala MORAVOU????? Nazývala sa Slovenskom.“ Dosaďte si za své SLOVENSKÉ a SLOVENSKÝCH slova SLOVANSKÉ a SLOVANSKÝCH a diskutujte s tím. Ale neohánějte se panem profesorem Stanislavem, který ani nebral do úvahy, že v Čechách existuje celá Moravan, Moravců, ale také Krakovan, Krusičan a Vážan, ale žádné Slováky. Vysvětlení těchto místních jmen je totiž jiné, než se snažil podat p. Stanislav, jsou to přesídlenecké osady, které vypovídají o původu (od okolí se odlišujících) obyvatel, většinou zajatců z válek které mezi sebou vedly raně středověké státy.

  Pavel

 40. Môj komentár Mirkovi. Niečo podobné ako vám, Pavel.

  Mirek, niekedy mi kosti povedia viac, ako vedecké výskumy vašich historikov. O tom, že Nitriansko (západné Slovensko) bolo Moravou a západné Maďarsko bolo Slovenskom hovoria dokonca aj Maďari!!! Nie je to iba môj pocit, ale, ako som dnes zistila, aj maďarský názor. Zdroj je tu http://mapyuhorskaslovenska.blogspot.com/ a konkrétne mám na mysli tieto mapy, kde je 9. storočie zobrazené na maďarských historických mapách.

  http://4.bp.blogspot.com/-aQ8mOBfDmyA/TWNR5e4pLzI/AAAAAAAAAqE/hoGk-xVxTMM/s1600/to203gf95035.jpg
  9. storočie na maďarských mapách

  http://1.bp.blogspot.com/-9rThyFP5OX4/TWNR5mWBmNI/AAAAAAAAAqM/eulbruEQt5Y/s1600/to212kmtl072.jpg
  9. stročie na maďarských mapách

  Takže tá Sclavinia, ktorú Maďari zakresľujú na mapách, bola kedysi pravlasťou Slovanov a nazývala sa Slovenskou zemou. A títo Sloveni, ktorí ju obývali, niesli svoje pôvodné meno, nemali prívlastok ako Moravania, alebo Bohémi (Česi neexistovali vtedy). Pred tým, ako Moravania obsadili Nitru, v Nitre žili tiež Sloveni, aj Pribina bol Sloven, nie Moravan. Dnešní západoslováci sú miešanci Slovenov s Moravanmi. To je môj názor. Rečovo sú Slovenom zo Sclavinie najbližšie Slováci, pretože Sloveni sú vlastne Slováci. Je to prirodzené, pretože kontinuita osídlenia pretrvala.

  Upozornila by som aj na túto mapu, kde je zakreslená Veľká Morava a tiež Sloveni. Táto mapa zodpovedá historickej skutočnosti najviac. To je môj nzor.
  http://2.bp.blogspot.com/-Kvsur6L38FI/TXc5vUTrZmI/AAAAAAAAAq0/8dsrVRMZq7o/s1600/573.jpg
  9.storočie, Veká Morava a Sloveni

 41. Vážená pani Ovsená,

  bohužel, jako i s jinými diskutujícími, jakmile se dostanete do úzkých, ihned diskusi posouváte do nacionální polohy s tím, že druhé straně podsouváte to, co neřekla a ani si nemyslí, a to vše začnete balit do frází o ukradených dějinách. Já přeci nepochybuji o tom, že ve 14. století žili v Žilině Slováci. Jen jsem k Vámi uvedené písemnosti podotknul, že ze samotné listiny není jasné, zda písař té listiny měl slovem „Slavis“ na mysli Slováky nebo Slovany, protože k odlišení od Němců (či jiných, kteří tehdy v Žilině žili), kterým listina nebyla určená, lze plnohodnotně použít oba významy.
  Vaše potíž je v tom, že na normální věcné argumenty neumíte reagovat argumenty stejně věcnými, jen „ukradenou historií a podobnými „citovkami“, které mají obalamutit lidi, kteří hitorii nerozumí.

  Celá diskuse se točí o tom, zda „Sclavi“, „Sclavinia“ a další podobné výrazy, jak se objevují v písemných pramenech raného středověku, zanamená „Slováky“ a „Slovensko“, nebo „Slovany“ a „zemi Slovanů“. Zatímco já a někteří další diskutující Vám ve vší slušnosti (většinou) předkládají argumenty ve prospěch druhé možnosti, nikde na Vašich strákách jsem nezaznamenal jediný vážný argument, který by ukazoval plastnost prvé možnosti, jen pouze slepou víru v platnost toho, že pisatelé starých análů měli na mysli Slováky a Slovensko. A na tom jsou potom rozvíjeny další a další „teorie“, jejichž obhajoba může spočívat právě jen v matení čtenářů tou „ukradenou historií“. To, co hájíte, není historie, to je víra, náboženství. Když někdo věří v Boha, nepotřebuje důkazy jeho existence, historie ale není náboženství. Chcete-li diskutovat, musíte předkládat důkazy. Předložte tedy prosím alepoň nějaké argumenty, ze kterých bude vyplývat, že to, co pokládáte Vy a řada dalších za hotovou věc (např. hned níže pan Joze (6.6.2011 v 15:15 hod), že Anály fuldské a další původní prameny píší o Slovácích a Slovensku, a nikoliv o Slovavenech a slovanských zemích.

  Já mohu uvést z již dříve jinými diskutujícími na Vašich stránkách předložených argumentů např:

  Z „Letopisů království Franků“ k roku 806: „Et inde post non multos dies Aquisgranni veniens Karlum filium suum in terram Sclavorum, qui dicuntur Sorabi, qui sedent super Albim fluvium“. („A odtud po nemnoha dnech přišel do Cách a poslal svého syna Karla do země Slovanů, kteří se nazývají Srbové, kteří sídlí na řece Labi…“). V žádném případě pak nelze tento text spojovat se Slováky. Stejně tak jednoznačně hovoří další text. Fuldské letopisy zase píší k roku 805: Carlus iunior in Boemanos Sclavos cum exercitu a patre missus… („Mladší Karel byl poslán otcem s vojskem proti českým Slovanům…“), podobně k roku 869: Sclavi, qui vocantur Behemi… („Slované, kteří se nazývají Češi/Behemi…“). Citace z listu bavorských biskupů papeži Janovi IX. z roku 900 … in terram Sclauorum, qui Muraui dicuntur… („… do země Slovanů, kteří se nazývají Moravané…“).

  To jednoznačně ukazuje, že výraz Sclavorum je nadkmenové “Slované” (nikoliv Slováci) a je používané dobovými letopisci pro slovanské kmeny od Balkánu až po Baltské moře a od Labe až po Volhu. V žádném případě neoznačuje Slováky. Jediné o čem se dá tak polemizovat, je, jestli existoval kmen, který si nevzal žádné jméno, ale ponechal si původní nadkmenové označení (viz. třeba Slovinci). Potom se dá mluvit o Slovácích vzešlých ze Sclavorum….ale je to třeba časově podchytit na bázi diskuse vedené jinak, než předvádí pí. Ovsená v případě žilinské písemnosti z konce 14. století.

  Proto paní Ovsená, pane Joze a další, prosím předložte prameny podložený důkaz, který vyvracel výše uvedené argumenty, že na rozdíl od Čechů, Moravanů, Slezanů, Vislanů atd. se o kmeni Slováků (v jaké koliv písemné verzi) nedá dohledat žádný raně středověký pramen. Protože prostě neexistuje. Slováci se tak dají pouze spojovat s Nitrawany, Nitrawou a Pribinou.

  Zdraví Vás Pavel

 42. Pani Ovsená,

  Zda-li žilinské privilegium pro „Slavis“ z r. 1381mínilo Slovieny/Slováky nebo Slovany, nevím. Pro odlišení od Němců a Maďarů se dalo použít obé. Vy v tom máte jasno předem, aniž by jste měla svůj názor podepřený celkovým rozborem listiny i s ohledem na úzus kanceláře, která ji tehdy vydala (napsala). A to bohužel bez těch historiků, kterým nemůžete přijít na jméno, nejde. Je to, jako by jste měla v ruce japonskou knížku a bez znalosti japonštiny jen na základě pár obrázků se vrhala do diskuse o jejím obsahu. Ale Vaše snahy chápu, slovenská historie je moc zajímavá, tím za každou cenu nacionálním pohledem jí však spíše ubližujete.

  Ve své odpovědi na můj několikrát poslaný text (omlouvám se – vzniklo to, že se mi stále objevovala hláška o neplatném security kódu) nereagujete na mé konkrétní argumenty, které jste buď nepochopila, nebo nechcete pochopit. Tak si alespoň vykládám Vaše sdělení, že „Ešte stále tápem v tom, prečo sa Morava raz nazývala Moravou, druhý raz Moravským Slovenskom a potom zase iba Slovenskom. Neviem na toto odpovedať. Rozmýšľala som, že či sa nejednalo o názvy v rôznych obdobiach. Veď predsa aj názov Československa sa menil.“

  Představa, že v mnich píšící v 9. století ve vzdálené Fuldě rozeznával jemné finesy národnostního členění, jak se vyvinulo koncem 19. a na poč. 20. stol, aby do Análů vtělil Moravské Slovensko, může sice lahodit Vašemu nacionálnímu duchu, je však naprosto nehistorická. Znovu si prosím pročtěte příklady zpráv, které jsem uváděl v tom, nač jste odpovídala. O moravských Slovácích si samozřejmě psát můžete co chcete, ale nepodsouvejte své myšlení lidem žijícím před téměř dvanácti stoletími. Ve Fuldě (a jinde) moravské (české) Slováky/Slovieny neznali, jen české, moravské, polské a další Slovany, ve kterých se tu více tu méně vyznali, většinou ale spíše to druhé.

  Jinak Vás moc pozdravuji a omlouvám se za poněkud opožděnou odpověď, byl jsem (shodou okolností) v Německu.

  Pavel

 43. Historici, berte na vedomie aj nové interdisciplinárne poznatky!

  Vidí sa mi vhodné na „hubovanie“ pána Pavla smerom k pani Ovsenej uviesť tu môj príspevok, ktorý som poslal na blog jedného historika, pretože pán Pavel sa mi javí ako fundovaný historik.
  Je to príspevok na blog jedného historika, ktorého si vážim, ale to neznamená, že mu prepáčim jeho postoj k pánovi Mariánovi Tkáčovi, a tým aj k nám „amatérskym“ historikom.
  KEBY SI NAŠI HISTORICI PLNILI ÚDEL SLOVENSKÝCH HISTORIKOV na 100%, tak napríklad ja by som sa mohol teraz venovať tomu, čo som študoval, a nemusel som riešiť, prečo ja som „slave“, a dakto je „master“, aj keď je potomkom hrdloreza, ktorý hrdinsky(?) vyvraždil x mojich predkov, a jeho jedinou „zásluhou“ v tejto zemi je to, že ju pohnojil !!!
  Naším prekliatím je, že ani za svet nepodporíme svojho človeka, ale prišelcom doprajeme.
  Je smutné, že to platí aj na poli vedy, kde historická pravda by mala stáť na piedestáli !!!

  VÁŽENÝ PÁN HISTORIK, na svojej stránke ste „upozornil“ pána Mariána Tkáča, aby sa vám historikom neplietol do vašej práce („jemnejšie“ sa v tomto duchu vyjadril aj pán Iný Historik v jednej TV relácii). Proti historickej kompetentnosti pána Tkáča ste namietal hlavne jeho interpretáciu názvu Uhorska ako U-horsko.
  Predovšetkým ste argumentoval „bradatými“ teóriami „bradatých“ jazykovedcov, ktorí nemohli mať poznatky dnešnej genetiky, a ktorí navyše, súc poplatní západným autoritám, ignorovali argumenty predkladané hŕstkou skutočných vedcov, s-ved-om-itých jazykovedcov (napr. Stanislav, Trubačov), ktorí sa nebáli postaviť proti nezmyslom hlásaným západnými a „blízkojužnými“ kariérnymi vedcami (kariérnemu vedcovi ide len o opisovanie, t. j. o tzv. citovanie, „starých“ autorít, aby aj jeho „kompilát“ bol čo najviac citovaný, lebo len tak má nádej urobiť „kariéru“ – a čo pravda ? – tá predsa umrela na kríži, lebo vyhnala kupcov z chrámu).
  Pýtam sa Vás, kde boli, a kde sú tí „smejúci sa“ jazykovedci a historici, keď sa nevysmievajú nemeckým a anglickým historikom a jazykovedcom za to, že z historických prameňov „citujú“, len tie podoby mien historických osobností „germánskych“ čias, ktoré sa čo najmenej podobajú minulým aj súčasným slovanským menám?
  Napríklad vandalský kráľ v severnej Afrike v rokoch 530 – 534 by sa mal v učebniciach histórie uvádzať podľa nápisu na jeho minci ako GILAMIR, t.j. Žilamír, ale nie ako Gelimer !!!
  Podobne sú „pogermánčení“ aj údajní Góti, a to VIDIMIR na Vidimer alebo Widemir, VALAMIR na Valamer, T(H)IUDIMIR na T(h)iudimer – len aby na prvý pohľad nebolo hneď jasné, že sú to Slovania, priami naši predkovia, Vidimír, Voľamír a Cudzimír – viď Iordanes: Getica !!!
  A môžem tu uviesť aj ďalších, ktorých pôvodný zápis ešte nemám overených v latinských a gréckych orgináloch, ale doterajšia skúsenosť s podvodmi „západniarskych autorít“ mi dáva odvahu čítať ich po našom!!!
  Ricimer – RISIMIR
  Armogast – JARMOGAST
  Arbogast – JARBOGAST
  Radagaisus – RADAGAST
  AK ZOHĽADNÍME TOTO „PREKRÚCANIE“ MIEN A NAJNOVŠIE POZNATKY GENETIKY, TAK NÁM VYVSTÁVAJÚ OTÁZKY:
  1. „„KTO TO VLASTNE BOLI GERMÁNI ?““;
  2. „„OD AKÉHO SLOVA, KTORÉHO JAZYKA, BOLO ODVODENÉ POMENOVANIE GERMÁNIA ?““

  Moje poznanie mi núka ODPOVEDE:

  1. GERMÁNI, tak ako ich poznali Rimania, BOLI TLUPY HRDLOREZOV, ZLOŽENÉ Z „VERBUJÚCICH“ PRÍSLUŠNÍKOV PôVODOM ZO ŠKANDINÁVIE A Z „NAVERBOVANÝCH“ SLOVANOV, KTORÉ VYRÁŽALI KORISTIŤ Z BOHATSTVA NAHONOBENÉHO VYKORISŤOVANÍM INÝMI, UŽ DÁVNEJŠIE „CIVILIZOVANÝMI“, „PRAHRDLOREZMI“ – Latinovia prišli tiež zo severu a tiež bez žien, preto si ukradli Sabinky. ( Prečo sa toto slovo tak veľmi podobá na meno SLAVINKY? Nuž, asi preto lebo dodnes v Molisanských horách žijú Slovania, ktorí sa ta údajne presťahovali utekajúc pred Turkami. A ak, aj len tak neskoro, tak prečo práve tam? Veď je nám Slovákom veľmi dobre známe, že pôvodné etniká prežívajú hlavne v hlbokých horách!!!)

  2. GERMÁNIA – naporúdzi je KRAJINA RODNÝCH BRATOV, lebo latinčina má slovo german-us/german-a = rodný/vlastný brat / rodná/vlastná sestra. Prečo asi? Možno cez Sabínov, veď Sabínky deti Latinov iste hneď nevedeli naučiť po „príšelecky“ – viď: veni (vnísť?)– vidi – vici, plen-us/pln-ý …
  Ja si však myslím, že tu ide ešte aj o „slovnú hračku“ (v ktorých sa Rímskej ríši „ktosi“ priam vyžíval – viď napr. „kartičky“ z Vindolandy) s prezývkou GRM-AN-I/HRM-an-ia podľa boha HRoMu Perúna. No, a keď sa sem „dorýpali“ „Škandinávci“ (haploskupina I) so svojim MAN, tak sa slovo GRMANI, na uľahčenie vyslovované ako GeRMANI, začalo vnímať ako GER-MAN-I, čo V SÚVISLOSTI S HORNATOSŤOU NAŠEJ KRAJINY EVOKOVALO vznik názvu U-HOR-sko, ale aj PRI-HOR-sko, dnes skomolené „zúrivou“ romanizáciou, následne „zúrivou“ maďarizáciou a napokon tiež „zúrivou“ rumunizáciou = „rimanizáciou“ na BI-HAR-sko!!! (Ináč „oficiálny“ etymologický preklad je „Výchor-sko“???)
  Komu sa nepáči, že v slove GERmani, nie je GOR, musí si uvedomiť, že napríklad slovanské meno GORica je v maďarčine „zakonzervované“ ako GERecze. A tiež všetko nasvedčuje tomu, že v „rímskom“ HERcinskom lese, dnes HARz, sa skrýva naša HORica. (Poznámka pre nemčiny znalých „vrtákov“: V Kluge-ho etymologickom slovníku … 23. ed. je pri slove „harz“ uvedené „Keine Anschlußmöglichkeit.“- prečo tak asi ??? )
  Prečo sú v týchto slovách takéto „prešmyčky“, nám môžu napovedať „deformity“ slovanských mien maďarčinou – napríklad Ladislav na László, či Vladislav na Ulászló (bez „obsahu“ v maďarčine) , alebo nemčinou – napríklad Vladimír na Waldemar (s pochybným „obsahom“ v nemčine). Všetko nasvedčuje tomu, že tieto deformácie boli urobené s cieľom, v čo najväčšej miere zlikvidovať ich slovanicitu, a preto hľadať v nich lingvistické zákonitosti je „nad sily zdravého rozumu“. Ďakujme osudu, že nie všetci „deformátori“ boli takí dôslední ako tí, ktorí doslovným prekladom slova –mír do latinčiny vyprodukovali „echt-germánske“ mená – napríklad z Cheruska, Armíniovho = Jarmíniovho otca, Sigimer-a (naporúdzi je čítanie Sižimíra, ale v tomto prípade podľa toho, aké „čítanie“ sa dochovalo u nás dodnes, tak to treba čítať ako) = Žigimíra „vyfabrikovali“ meno Sigi-mund u nás známe ako Žigmund.
  Vážení slovenskí historici a aj jazykovedci, chápem Vašu ťažkú úlohu dnes, „keď sa kupci zas vrátili do chrámu“, a Vy musíte dosahovať vysokú citovanosť v odborných publikáciách, hlavne tých západniarskych. To však pred tvárou národa, a hlavne tvárou pravdy, Vás neoprávňuje v duchu „hesla“: Koho chlieb ješ, toho pieseň spievaj!, zosmiešňovať úsilie „nás amatérov“. „Amatérov“, ktorí namiesto „plakania do prázdneho pivového pohára“ po večeroch sa prehrabávame v knihách a internete, aby sme si ujasnili, prečo patríme k národu, ktorý napriek svojej usilovnosti má „pohár prázdny“, a všetci prišelci, ktorých vítava chlebom a soľou, ho ovládajú za pomoci odrodilcov ( najprv „mentálnych“ časom „faktických“) a majú „pohár plný“, ba až „preplnený“?????????????????????????????????????????????????

 44. Pani Ovsená,

  je zajímavé, že netolerantní postoje k názorům, které neodpovídají vašim představám, jsou vždy ze strany Vašich zastánců provázeny snahou o dehonestaci těch, kteří se v diskusi snaží vycházet ze známých faktů, představovaných prameny písemnými a archeologickými (argumentace typu, že Steihübel je bezdomovec a pod.). Místo, aby jste vedli diskusi o podtatě (tedy pramenech) vedete diskusi o informacících, desetkrát prošlých subjektivní transformací, a zkreslených podle toho, jak kdo od koho již publikované přebíral. Cesta k pramenům je obrazně i v praxi vždy provázena obtížemi, ale jen s jejich překonáváním lze dojít k cíli.

  Kdyby jste skutečně pracovali s prameny, nikdy by se nemohly na těchto stránkách rozebírat takové nesmysly, jako že v pramenech zmiňovaní Moravané (Margensis) byli do rámce \\"Velkého Slovenska¨\\" jakýsi z Iránu přišlý kmen a že tam, kde v pramenech se píše o slovanech, jde o Slováky (=Slověny).

  Už jen, kdyby jste se podívali, jak kupříkladu Reginon, když k r. 894 píše, že zemřel „Zuentibolch rex Marahensium Sclavorum“, bylo by Vám zřejmé, že téměř vše, co se na těchto stránkách píše, je o nesmyslech. „Zuentibolch rex Marahensium Sclavorum\\" by totiž ve vašem podání musel být král jen \\"moravských Slováků\\", nebo jen těch z Iránu přišlých. A kam by se poděli ti praví Slováci=Slověné? Proto nemáte rádi skutečné prameny a ty co vycházejí jen z nich a ne z nějakých fabulací. Každému jinak by bylo totiž jasné, že prvotní informace je, že \\"Svatopluk byl králem Moravských slovanů\\". Pisatelé starých kronik prostě buď mezi slovany rozeznávali jednotlivé jejich složky, nebo o nich psali jako o Češích, Moravanech, Srbech, bohužel však nikdy jako o Slovácích, jen o Slovanech, když neuměli blíže vysvětlit, o koho se jedná. Proto, když r. 811 bylo podniknuto tažení do Panonie, které mělo učinit přítrž tamním bojům, psalo se \\"in Pannonias ad controversias Hunorum et Sclavorum finiendas…“, když se táhlo do bližších Čech \\", jejichž obyvatelé byli kronikáři více známi, mohl např. k r. 808 psát o Češích („Missa es tet manus de Baioaria et Alamannia atque Burgundia in Boemanos vastataque provinciae non minima portione absque ullo gravi incommodo regressa est\\").
  Stará Morava (myšleno jádro) bylo území na obou stranách řeky Moravy, tedy dnešním českém a Slovenském. Diskutovat lze samozřejmě o tom, co až bylo jádrem Staré Moravy, ale to je tak všechno. O žádném Starém Slovensku nikdy není řeč. Podle Análů Fuldských byl r. 846 po tažení proti moravským slovanům (\\"ad Sclavos Margenses\\") ustanoven za jejich vůdce Rastislav. Nebo tomu rozumíte, že Němci táhli napomoc Slovákům podrobit obyvatele Moravského Slovácka? Taktéž si nemyslíte, že táhli r. 858 jen proti Rastislavovým Moravským Slovákům („…in Sclavos Margenses contra Rastizen…“)? Jasně že ne, jde o tažení na území moravských slovanů proti Rastislavovi. Rastislav byl vládcem moravských slovanů (Ad A. 863: Interea rex collecto exercitu specie quidem quasi Rastizen Margensium Sclavorum ducem…“) a roku 864 se tedy musel uchýli na moravský hrad Děvín /dnes samozřejmě slovenský hrad/ ( „…cum manu valida profectus Rastizen in quadam civitate, quae lingua genus ileus Dowina dicitur, obsedit.“).

  Proto se r. 869 nemohlo psát o Slovácích, kteří se nazývají Češi, nýbrž o slovanech, kteří se nazývají Češi (\\"Sclawi, qui vocantur Behemi, terminos Baioarium crebris incursionibus…“), tak, jako se r. 871 psalo o moravských slovanech (\\"Sclavi autem Marahenses ducem suum perisse putantes…“). Nebo chcete tvrdit, že jen Moravští Slováci určovali, kdo bude Slovákům=Slověnům vládnout ?

  Protože k r. 871 „nam Zuentibald ceteris castrametantibus urbem antiqua Rastizi ingressus est statimque Sclavisco more fidem mentitus et iuramenti sui oblitus non ad expugnandum Sclagamarum…“ museli by jste říkat, že \\"porušit přísahu je Slovenský zvyk\\". Samozřejmě že ne, Anály Fuldské píší o slovanském, nikoli Slovenském zvyku porušovat přísahy.

  Tak bychom to mohli rozebírat do nekonečna.

  Rozdmýchávání nacionalistických vášní nepravdivými nebo zkreslenými údaji škodí především Slovákům a jejich Slovensku. Každý ať si dělá co chce, hodně lidí však vědomě matete. O historii si nestačí jen něco přečíst, ta se musí studovat a to je hodně práce, kterou se chce dělat málokomu a jednomu z mála, který to dělá, pak nadáváte do bezdomovců, když jinak si s jeho argumenty už můžete vypořádávat jen nepravdivými nebo zkreslenými argumenty.

  A moderní historie, to je fakt síla, když někdo si na Vašich stránkách myslí, že kdyby po druhé světové válce Slovensko se nestalo součástí Československa, jak by nyní bylo Slovensko skvěle slovenské. Vždyť stačilo málo a vyšly plány Gustáva Husáka na připojení Slovenska k SSSR. Fakt, informace některých Slováků o vlastní historii jsou tristní.

  Ale už jsem toho napsal víc než dost a víc nemá cenu, protože kdo chce mít oči zavřené ….

  Pavel

 45. Pani Ovsená,

  je zajímavé, že netolerantní postoje k názorům, které neodpovídají vašim představám, jsou vždy ze strany Vašich zastánců provázeny snahou o dehonestaci těch, kteří se v diskusi snaží vycházet ze známých faktů, představovaných prameny písemnými a archeologickými (argumentace typu, že Steihübel je bezdomovec a pod.). Místo, aby jste vedli diskusi o podtatě (tedy pramenech) vedete diskusi o informacících, desetkrát prošlých subjektivní transformací, a zkreslených podle toho, jak kdo od koho již publikované přebíral. Cesta k pramenům je obrazně i v praxi vždy provázena obtížemi, ale jen s jejich překonáváním lze dojít k cíli.

  Kdyby jste skutečně pracovali s prameny, nikdy by se nemohly na těchto stránkách rozebírat takové nesmysly, jako že v pramenech zmiňovaní Moravané (Margensis) byli do rámce „Velkého Slovenska¨“ jakýsi z Iránu přišlý kmen a že tam, kde v pramenech se píše o slovanech, jde o Slováky (=Slověny).

  Už jen, kdyby jste se podívali, jak kupříkladu Reginon, když k r. 894 píše, že zemřel „Zuentibolch rex Marahensium Sclavorum“, bylo by Vám zřejmé, že téměř vše, co se na těchto stránkách píše, je o nesmyslech. „Zuentibolch rex Marahensium Sclavorum“ by totiž ve vašem podání musel být král jen „moravských Slováků“, nebo jen těch z Iránu přišlých. A kam by se poděli ti praví Slováci=Slověné? Proto nemáte rádi skutečné prameny a ty co vycházejí jen z nich a ne z nějakých fabulací. Každému jinak by bylo totiž jasné, že prvotní informace je, že „Svatopluk byl králem Moravských slovanů“. Pisatelé starých kronik prostě buď mezi slovany rozeznávali jednotlivé jejich složky, nebo o nich psali jako o Češích, Moravanech, Srbech, bohužel však nikdy jako o Slovácích, jen o Slovanech, když neuměli blíže vysvětlit, o koho se jedná. Proto, když r. 811 bylo podniknuto tažení do Panonie, které mělo učinit přítrž tamním bojům, psalo se „in Pannonias ad controversias Hunorum et Sclavorum finiendas…“, když se táhlo do bližších Čech „, jejichž obyvatelé byli kronikáři více známi, mohl např. k r. 808 psát o Češích („Missa es tet manus de Baioaria et Alamannia atque Burgundia in Boemanos vastataque provinciae non minima portione absque ullo gravi incommodo regressa est“).
  Stará Morava (myšleno jádro) bylo území na obou stranách řeky Moravy, tedy dnešním českém a Slovenském. Diskutovat lze samozřejmě o tom, co až bylo jádrem Staré Moravy, ale to je tak všechno. O žádném Starém Slovensku nikdy není řeč. Podle Análů Fuldských byl r. 846 po tažení proti moravským slovanům („ad Sclavos Margenses“) ustanoven za jejich vůdce Rastislav. Nebo tomu rozumíte, že Němci táhli napomoc Slovákům podrobit obyvatele Moravského Slovácka? Taktéž si nemyslíte, že táhli r. 858 jen proti Rastislavovým Moravským Slovákům („…in Sclavos Margenses contra Rastizen…“)? Jasně že ne, jde o tažení na území moravských slovanů proti Rastislavovi. Rastislav byl vládcem moravských slovanů (Ad A. 863: Interea rex collecto exercitu specie quidem quasi Rastizen Margensium Sclavorum ducem…“) a roku 864 se tedy musel uchýli na moravský hrad Děvín /dnes samozřejmě slovenský hrad/ ( „…cum manu valida profectus Rastizen in quadam civitate, quae lingua genus ileus Dowina dicitur, obsedit.“).

  Proto se r. 869 nemohlo psát o Slovácích, kteří se nazývají Češi, nýbrž o slovanech, kteří se nazývají Češi („Sclawi, qui vocantur Behemi, terminos Baioarium crebris incursionibus…“), tak, jako se r. 871 psalo o moravských slovanech („Sclavi autem Marahenses ducem suum perisse putantes…“). Nebo chcete tvrdit, že jen Moravští Slováci určovali, kdo bude Slovákům=Slověnům vládnout ?

  Protože k r. 871 „nam Zuentibald ceteris castrametantibus urbem antiqua Rastizi ingressus est statimque Sclavisco more fidem mentitus et iuramenti sui oblitus non ad expugnandum Sclagamarum…“ museli by jste říkat, že „porušit přísahu je Slovenský zvyk“. Samozřejmě že ne, Anály Fuldské píší o slovanském, nikoli Slovenském zvyku porušovat přísahy.

  Tak bychom to mohli rozebírat do nekonečna.

  Rozdmýchávání nacionalistických vášní nepravdivými nebo zkreslenými údaji škodí především Slovákům a jejich Slovensku. Každý ať si dělá co chce, hodně lidí však vědomě matete. O historii si nestačí jen něco přečíst, ta se musí studovat a to je hodně práce, kterou se chce dělat málokomu a jednomu z mála, který to dělá, pak nadáváte do bezdomovců, když jinak si s jeho argumenty už můžete vypořádávat jen nepravdivými nebo zkreslenými argumenty.

  A moderní historie, to je fakt síla, když někdo si na Vašich stránkách myslí, že kdyby po druhé světové válce Slovensko se nestalo součástí Československa, jak by nyní bylo Slovensko skvěle slovenské. Vždyť stačilo málo a vyšly plány Gustáva Husáka na připojení Slovenska k SSSR. Fakt, informace některých Slováků o vlastní historii jsou tristní.

  Ale už jsem toho napsal víc než dost a víc nemá cenu, protože kdo chce mít oči zavřené ….

  Pavel

 46. Nerozumiem Svatoplukovi, čo chcel svojou poznámkou „Nebýt prvorepublikového Československa, tak dnes po nějakém Slovensku nikdo ani nevzdechne, byly by jenom Horní Uhry, tak jak to bylo posledních 1000 let.“ vlastne povedať. Keď som mal asi tri roky, naučil som sa od svojich rovesníkov riekanku: Kdyby byli v řiti ryby…. “ Myslím si, že chápavému to stačí. Pre Svatopluka však predsa len doplním, že Keby sa Slováci po II. sv. vojne rozhodli pre samostatnú republiku (a vzdali by sa územia, ktoré zabralo Maďarsko) a neprišlo by k odsunu Nemcov z Čiech a Moravy, tak by boli Česi dnes výraznou a viacmenej ponemčenou menšinou v republike, ktorá by sa volala zrejme Bohhmen und Mahren a hlavným štátnym jazykom by bola možno ešte čeština, ale málokto by ňou rozprával. Slováci by žili v čisto slovensky národnom štáte (cca 99 percent).
  Keby praotec Čech ušiel nie na západ ale napr. na sever, nikdy nikto by už asi o Čechoch nič nepočul. Ako by sa volalo územie Čiech dnes, netuším. Zrejme podľa Slavníkovcoch Slavnikovskom. Nikdy by nevznikla I. ČSR, ale vznikllo by v tom prípade Slavno-Slovensko? Obyvatelia západnej časti by sa volali Slavaci a východnej Slováci. Ako Slavák by ste sa mohol povyšovať svojimi poznánkami nad Slovákov naďalej, len by to znelo oveľa blbšie. Iba znelo, ale bolo by to to isté.
  Takže v zmysle tej riekanky by bolo treba ten prst strčiť inde, než ním ťukať na klávesnicu, lebo tým žiadneho sólokapra už neulovíte. Síce nám do rybníka ešte kde-kto hádže bahno, lebo generácia bezdomovcov typu Steinhubell a iných namiesto toho, aby sa odpratala do krajiny, ktorú považuje za svoju vlasť, nám ešte múti vodu, ale z hľadiska dlhodobého je na vymretie. Historia totiž je veda politická a steinhubelovcov po posledných voľbách už z politických dôvodov nepotrebuje nikto. Aj táto nenárodná koalícia chce totiž vyhrať ďalšie voľby. A so steinhubelovcami ich nevyhrá, lebo potrebuje získať hlasy najmä Slovákov, ostatní sú do počtu. Oni svoju špinavú prácu už urobili a už nie sú treba. Tak ako nie je potrebná ani česká verzia slovenských dejín na Slovensku. Ak sa vám páči, môžete si jej veriť. Ľudia veria kde komu a kde čomu. Pokiaľ tým neotravujú iných, je to ich vec. Tak si verte a osobne vám odporúčam skúsiť chytiť toho kapríka.

 47. Pani Ovsená,

  závidím Vám, jak ve všem máte jasno. A hlavně jste si tak jistá, že jediný správný správný názor je názor Jána Stanislava a všichni ostatní historici jsou pavědci, „čechoslovakisté“, bezdomovci a jaké pro ně ještě máte další urážlivé pejorativní příměry. Hodně mi to připomíná, jak se o nemarxistických vědcích a dalších odbornících (prezentujících nehodící se názory) psalo za totality a jak „vědeckým komunistům“ bylo vše jasné. Totalitou zavání i Vaše další názory a způsob, jakým na Vašich stránkách „vyvracíte“ názory jiných (např. váš „posudek“ posudku J. Steinhubela). Nepřál bych Slovákům, aby zastánci Vašich názorů dostali skutečnou politickou moc. Navíc by v takovém případě asi vznikl ve sjednocené Evropě první válečný konflikt, který by Slovensko zahájilo okupací Moravského Slovácka. Správně podotýkáte, že nerozumíte mé poznámce o Husákovi. Vy o historii, o které tak vášnivě diskutujete, víte hodně málo. V historii, tak jako v každém vědním oboru, se dá dobrat jakých takýs výsledků, jen když se velké znalosti a rozhled snoubí s pokorou. To ve vašem případě neplatí?
  Pavel

 48. Pani Ovsená,

  nemohu se zbavit dojmu, že diskuse na Vašich stránkách je podobná té, která na Moravě probíhá o římském původu znojemské rotundy. Argumenty postavené na jednom jménu již zemřelého badatele, který se nemůže „bránit“, je pro tato žonglování se slovíčky typické. Zamyslete se nad tím, že když ve starých textech pojem „Slovan“ = podle Vás „starý Slovák“, pak „slovenskými dětmi“, jak píšete, nejsou jen Češi, ale i Rusové. Už díky Vám chápu, proč za II. světové války jeden z největších velkých Slováků – Gustáv Husák vyjednával připojení Slovenska k SSSR.

  S pozdravem,

  Pavel

 49. Pane Svatopluku,
  nevyhýbam sa, len chcem vás nasmerovať od „školometských“ poznatkov
  k novým poznatkom a to hlavne genetickým, lebo tieto korešpondujú so závermi našich jazykovedcov – skutočných, nezaslepených, ako Trubačov, Stanislav, či Ondruš.
  Genetika vrhá nové jasné svetlo na to, čo bolo nazvané najprv indogermanistikou, potom indoeuropeistikou.
  Podľa toho, čo ja viem o genetických, príbuzenských vzťahoch v Eurázii, by sa skôr malo hovoriť o indoslavistike!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  No a vysvetliť toto „polopatisticky“, to chce priestor knihy.

 50. A ještě post scriptum : Termín “ maďarská kotlina“ používám schválně, má se to s ním stejně jako s termínem “ Staří Slováci“ – ani jedno, ani druhé nikdy neexistovalo.
  Existuje pouze Velká dunajská kotlina, zastarale Velká uherská nížina, což je subprovincie Východopanonské pánve, stejně tak jako existovalo blíže neurčené množství slovanských kmenů, ze kterých se někdy v průběhu 12. až 14. století vyprofilovaly jednotlivé slovanské národy, včetně toho slovenského.

 51. Pane Metode,
  Ve Vaší odpovědi mluvíte ale úplně o něčem jiném, otázce, kterou jsem položil – totiž pokud se nejedná o pouze fonetickou shodu slova „kmín“, znamenalo by to podpoření mého tvrzení, že pravlast Slovanů je někde mezi Dněprem a Dněstrem a nikoliv již 8000 let v maďarské kotlině a přilehlém okolí – jste se elegantně vyhnul, patrně proto, že na toto nemáte odpověď.

 52. Vážený pán Milan2,
  poznáte tú skutočnosť, že len „úzko špecializovaný, a široko obmedzený“ odborník sa v diskusii uchyľuje k urážkam, keď začína cítiť, že jeho argumenty sa pod ťarchou protiargumentov začínajú otriasať v základoch? Dbajte na to, aby to nebol váš prípad!

  Už som Vás raz vyzval, aby ste mi povedal, ako do vášho „škatuľkovania“ Slovanov
  zapadajú Slovinci, ktorí žijú na severe Poľska.
  Dnes k tomu pridám otázku: A ako do Vašej teórie zapadajú Slovieni žijúci na severozápade Ruska okolo Novgorodu???????????????????????????????????????????????????

  Taká kniha, akú napísal pán profesor Ján Stanislav sa ani dnes nedá napísať za pár rokov. Keby ste ju bol čítal, tak by ste videl, že tam podáva skutočné historické miestne názvy na Dolnej zemi, keď sa dalo, tak aj doložené zo starých zápisov!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Keďže ste ma „dohrial“, tým „však ako vidíte v príspevkoch od Metoda – nie je problém nájsť podobnosti kdekoľvek – v Augsburgu, na Gottlande“ ( Gotland – jedno l ), tak vám tu a teraz ukážem, že nie je podobnosť ako podobnosť v očiach rozhľadeného vzdelanca akým Ján Stanislav bol.
  Na zadnej strane obalu, ktorý môžete vidieť hore v článku, je po Trubačovovom hodnotení Stanislavovho diela aj hodnotenie Lajosa Kissa: Slovenský juh v stredoveku je veľmi významné dielo.
  Od tohto L. Kissa mám doma Földrajzi nevenek etimológiai szótára (1997) z kopirajtom od roku 1978.
  Napadlo mi overiť v oboch knihách názov maďarského mesta Pécs (Péč), ktoré je u nás známe ako Päťkostolie. Je to dobrý príklad „skomolenia“ pôvodného slovenského pomenovania na dnešné akože cudzorodé pomenovanie. A ZÁROVEŇ JE TO ÚCHVATNÝ PRÍKLAD KAM AŽ SIAHA NAŠA NÁRODNÁ „JAZYKOVÁ“ PAMÄŤ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Žiaľ Stanislav už toto mesto „prenechal“ „Juhoslovanom“, tak jeho etymológii sa nevenuje. Nuž ale onen „írečitý Sloven“ Kiss Lajos uvádza prvé, ešte latinsky zapísané, názvy Quinque ecclesiae/basilicae.
  A teda to dnešné Pécs je zo slovanského/slovenského Päť!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Na základe takýchto a podobných overených podôb ja tvrdím: Vogastisburg treba hľadať v Augsburgu, pretože predtým sa volal Augustburg, čo je z Augusta vindelicorum na mapách
  z čias Ríma. Páni vidíte tam to vindelic, to je varianta mena vened/vinid!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Asi tu dakto nevie čítať, keď sa pýta, kde sú záznamy o nás Slovenoch/Vinidoch v časoch Ríma!!!

 53. Správne!!!

  Ten príklad s Alemanmi, dúfam, že „vyknokautuje“, všetkých „maloverných“,

  a aj tých, ktorí sa napriek chvályhodnému úsiliu o spoznanie našej skutočnej histórie, ktorá by bola v súlade s najnovšími genetickými výskumami, ešte stále nezbavili „západniarskej optiky“ ( najprv západorímskej, potom nemeckej, ku ktorej sa „pritúlila“ maďarská a nakoniec „přemyslovskej“ – všetky tieto západniarske „optiky“ sú motivované x-tisícročným odnárodňovacím tlakom severskej/škandinávskej okupačnej moci, na nás roduverných).

 54. Pane Svatopluku,
  položil ste si už otázku prečo, sa vlastne oslovujeme PÁN my Slovjeni – teda aj Moravani, a aj tí „popřemyslovaní“ SLAVaNÍKOVCI???????????????????????
  Podľa toho, čo viem aj doložiť, to súvisí s PANóniou, v neskorších prameňoch uvádzanou „slougenzin marcha“ = slovjenin marka!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Ak Vás toto nepohne ináč „čítať“ staré rímske pramene, tak si prečítajte iné moje príspevky na tejto webstránke. Len ich nečítajte tak povrchne ako sa mi javí, že ich číta (aj tu pod: 18/03/2011 o 23:56) pán Milan 2. Chystám sa mu „vyhubovať“ :-)
  A myslím si, že to „vyhubovanie“ by mohlo, byť poučné aj pre Vás, lebo aj Vy si „neberiete servítok pred ústa“, keď „diskutujete“ s pani Ovsenou.

 55. Ach jo. Tak ať je teda po vašem, ne nadarmo se říká : Bav se s …… o sobotě, když jde v pátek na porážku. Pokud tedy jste rodičové všech ostatních slovanských národů, potom vás vaše děti předběhly a to o hodně velký kus. Nebýt prvorepublikového Československa, tak dnes po nějakém Slovensku nikdo ani nevzdechne, byly by jenom Horní Uhry, tak jak to bylo posledních 1000 let.

 56. Pane Metode,
  dobrá, pokusím se být klidný.
  Takže jenom technický dotaz : Pokud připustíme slovanské ( prosím podle Vás Staří Slováci – nebudu teď slovíčkařit ) osídlení zmiňovaného území v Evropě kontinuálně nějakých 7-8 tisíc let, jak mi potom vysvětlíte fonetickou shodu slova KMÍN ( ano, i na Moravském Slovácku se tento termín ve smyslu zloděj používal ) s nějakou pandžábštinou – i když se pravděpodobně jedná o indoevropský jazyk ( že jsem o pandžábštině v životě neslyšel je moje mínus, v tuto chvíli však nepodstatné). Pokud by však se nejednalo pouze o fonetickou shodu, dokazovalo by to přece spíše to, co říkám já – totiž že Slované přišli od Dněpru, Dněstru, tím pádem nikoliv 7 tisíc let u Dunaje. Když nic jiného, potom prostá logika.
  Co se týká DNA – Evropské národy se za posledních 2000 let tak navzájem promíchaly, že stavět na tomto je silně neprůkazné.

 57. Zdar!
  Pane Svatopluku, to chce klid.
  Jste příliš vztahovačnej. A od kdy jste Vy Čech? Vždyť jste Moravák, né?
  Nikoho jsme vám neukradly.

  Na Morave máte dodnes Slovácko, lepšie povedané jeho zvyšok, lebo historicky siahalo až k Brnu a pravdepodobne aj ďalej na západ – viď nárečové prvky.

  Položil ste si otázku prečo?

  Všetky relevantné vedy – jazykoveda a genetika – hovoria, že sme „jednovaječné dvojičky“, takže Svätopluk je váš tak, ako je aj náš.

  Ak silou-mocou chcete hľadať kmína (zlodeja) Svätopluka, tak sa obráťte na západ.

  Slovo KMÍN som použil zámerne, aby som „zabil ďalší klinček do rakvičky“ vaších
  „školometských“ historických vedomostí o našej (aj vašej) slovenskej minulosti.
  Totiž v Padžábčine sa povie: TU KMÍN ADMI! a znamená to: TY KMÍN (ČLOVEČE)!
  Toľko „jazykového okienka“ na dnes.

  A ešte k tým 7000 ( správnejšie by malo byť minimálne 8000 ) rokom.
  Predpokladám, že viete tú skutočnosť, že analýza DNA je usvedčujúcim dôkazom v trestných veciach. Tak ako je možné, že spochybňujete výsledky analýzy našej DNA?

 58. Pane Metode,
  Nemám naprosto žádné námitky proti hypotéze, že maďarská kotlina byla osídlena slovanskými kmeny. Naopak, vypadá to naprosto logicky, proč zrovna tato by nebyla osídlena, když na sever i na jih od ní je dodnes slovanské území, tak proč by se naši předkové zrovna úrodné nížině vyhýbali. Co je ale naprosto postavené na hlavu, je hypotéza, že Slované jsou původním obyvatelstvem této lokality a to nejméně 7000 tisíc let. Za prvé by o tom zcela jistě byla zmínka v nějakých pramenech ze starého Říma, což není, tam se hovoří pouze o Germánech, kteří také nejsou původními obyvateli střední a západní Evropy a za druhé těžko si někdo může představovat, že kdyby Slované byli praobyvateli střední Evropy, specielně maďarské kotliny a přilehlého okolí, že by Gernánům umožnili volný průchod svým územím. Pravlast Slovanů je situována někam SNAD mezi Dněpr a Dněstr. Proč došlo ke stěhování národů ve 3. až 6. stoletím je věc mimo rámec této diskuse, nicméně faktem zůstává, že ke stěhování národů došlo kvůli upevnění moci a kontroly nad svým územím Čínské říše, kočovníci se proto obrátili na západ, začali tlačit na Slovany, ti na Germány a Germáni na Římskou říši. Původní obyvatelé sporného a diskutovaného území jsou Keltové, kteří ?snad? povstali z pozdních neolitických kultur. Řeči o slovanském kontinuálním osídlení diskutovaného území patří do říše science-fiction. Nechápu, jak se toho mohou někteří zuby nehty držet, když je to evidentní pitomost. A to je věc, která mi zde vadí a proto neustále se snažím naznačit, aby jste někteří z Vás ze sebe nedělali pitomce, protože méně inteligentní venkovní pozorovatel si to snadno může začít myslet o celém národu, jak jsem se zde několikrát a bohužel marně pokoušel vysvětlit. Že proti Slovákům jako takovým nic nemám, právě naopak jsem zde řekl také několikrát a již mne unavuje toto neustále dokola opakovat.
  Za další : vykřikovat, že jenom ten můj národ je ten nejlepší a nejpovolanější – to zde již také bylo, jak to dopadlo, všichni víme – dostali hodně přes hubu.
  Zaráží mne arogance paní Ovsené, která je přesvědčena a dává mi to jako méněcennému Čechovivi hodně sežrat, že Slováci jsou těch horních 10 000 mezi cca 300 milióny ostatních, proti Slovákům méněcenných Slovanů. Co jste ? Myš, která jenom nahlas řve. Nikdo si nenechá srát na hlavu a takhle kamarády nezískáte. Což jsem se také snažil mnohokrát naznačit a urážky o tom, že my Češi jsme vaše děti jsem taktně přehlížel. Jste k smíchu i s tím Svatoplukem, kterého jste nám ukradli, každé malé dítě ví, že Pribina dostal kopanec do zadku od Mojmíra, který potom připojil knížectví Nitranské k Velkomoravské říši. Nazdar.

 59. Pane předsedó, „kádrujte“ si na své webstránce, jó. :-)

  My sa na tejto stránke nesnažíme „fabulovať“, ale snažíme sa tu svojpomocne
  vyhrabávať pravdu o našej skutočnej minulosti, a to práve spod výplodov „kariérnych“
  historikov (t.j. historikov, ktorí publikujú, len aby mali kariérny postup)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Predpokladám, že poznáte tú smutnú situáciu vo vedeckej komunite, ktorá sa dá vyjadriť takto: Nová teória sa presadí, až keď jej odporcovia vymrú!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Keďže dnes je zrkadlom „produktivity“ vedca počet citácií jeho práce, tak vznikli kamarátšafty, ktoré sa navzájom citujú – nuž ekonomika víťazí aj tu, zbohom pravda :(
  Takéto pseudocitovanie má veľmi blízko k tomu minulému papagájovaniu „klasikov“, či ešte pred tým, autorít danej doby!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Príklad:
  Kariérni historici dodnes považujú historické postavy VIDIMIR/Vidimer, VALAMIR/Valamer, GELEMIR/Gelemer, TIUDIMIR/Tiudimer za Gótov, aj keď obyvateľom Gotlandu, ba celého Švédska tieto mená nič nehovoria??????????
  ALE TIETO MENÁ TOHO VEĽA HOVORIA NÁM, AJ PRETO LEBO SÚ SITUOVANÉ
  DO KARPATSKEJ KOTLINY V ČASE, KEĎ TU SLOVANIA VRAJ EŠTE, PODĽA AUTORÍT NEMOHLI BYŤ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!????????????????????

  S pripomenutím starej zásady: Múdremu napovedz, sprostého soť!, dnes končím.

 60. S Vámi paní Ovsená je to těžké. Tady vůbec nejde o to, kdo z nás je Slovák, nebo Čech.
  Jde o to, že slovenský národ hledá svoji identitu a uvědomění, což je sice nošení dříví do lesa, neboť svoji identitu a místo mezi ostatními národy Evropy zcela neoddiskutovatelně a bezesporu má. Jde o to, že fabulacemi, které Vy a Vám podobní vytváříte, znevažujete Váš národ. Naštěstí 99,99 % Slováků jsou rozumní a racionální lidé, což si uvědomuje i zbytek světa. Vy však děláte všechno pro to, aby zbytek světa o tom začal pochybovat.
  Možná jste **************.

 61. Pokud si někdo chce říkat vědec, nebo pokud mu jde o co nejobjektivnější pohled a tím i k dopracování se k co nejpravdivějšímu závěru, potom pracuje se VŠEMI fakty.
  V opačném případě si někdo zase vymyslí nějakou teorii předem ( či spíše zbožné přání ) a teprve potom začne vyhledávat důkazy a navíc je překrucovat tak, jak se mu hodí.
  Do které skupiny patříte Vy, jste právě na plná ústa přiznala. Tím věci Slováků neprospějete, ba právě naopak. A potom hrozí nebezpečí, že možná i smysluplné a objektivní teorie – jistě, že tím nemyslím ty Vaše – mohou být hozeny do stejného pytle – do říše snění a fantasmagorií.

 62. A možno sa ten pôvodne hrdý vládca KARPÁT hambí, že z neho intenzívne „historické“ úsilie jeho „pohrobkov“ vyrobilo, kráľa Jačmienka :-) (viď na Morave dochovaná akási povesť o králi Ječmínkovi) (árpa = jačmeň)
  No a ten VAJKo, ktorého pokrstili na Stefanus, sa asi pred tvárou Boha trápne cíti za to, že aj keď dal oslepiť a ohlušiť svojho príbuzného, tak ho jeho „pohrobkovia“ vyhlásili za svätého.
  No a Ľudevít, ten sa obracia v hrobe pre „opľúvanie“ sa navzájom medzi jeho milovanými Slovanmi, lebo sa tak vzďaľuje jeho vízia slovanstva budúcnosti.

 63. Starej Arpád a svatej Ištván se smějou a Ludovít Štúr se obrací v hrobě………

 64. Zdravím, předsedo! (tipujem :-) )

  Ak chcete mať v otázke „maďarského“ slovanstva/slovenstva rýchlo jasno, tak kliknite na „Maďari, pôvod“ hore vpravo v „Odkazy“ ( ináč hľadajte na Face Book: Maďari, pôvod ).
  Tam nájdete aj odkaz na prednášku nášho najsmelejšieho (lebo to chcelo veľkú odvahu povedať pravdu) genetika o našom slovenskom genofonde a nepriamo aj o genofonde „pomaďarčencov“ – lebo Petofi sa narodil ako Petrovič, Kossuth ako Košút, Széchenyi ako Sečanský atď. atď. atď.

 65. Tak teda kdo je vlastně nositelem PŮVODNÍ slovenské/slovanské kultury ? Slováci, nebo Maďaři ?
  Už som z Vás volaaký zmetený, jak říká major Terazky.

 66. Nějak jsem nevzal v potaz, že jste to byla právě Vy, která se o něco výše dala slyšet, že hned za Slováky jsou Maďaři ti nejčistokrevnější Slované.
  Takže tady s Vámi končí jakákoliv rozumná debata.

 67. Ještě mě tak napadá : Když se podívám na mapu světa, tak území, které obývají Slované patří k těm největším a bylo by patrně ještě větší, kdybychom my všichni Slované drželi více při sobě ( asimilace Lužice, ostrov cizorodého ugrofinského etnika oprostřed Slovanstva). Že jsme my Slované „nesvorny“ mi dalo za pravdu i pár Slovinců a Chorvatů, když jsem byl na dovolené – třeba současný problém mezi Chorvaty a Srby, kde je zaděláno na nepřátelství na mnoho generací dopředu. A takových příkladů rozmíšek mezi jednotlivými slovanskými národy navzájem by se našlo mnohem víc…..
  Proč tedy někteří z Vás kráčejí touto cestou, přilévají oleje do ohně, když se považují za pupek veškerého Slovanstva, za jediné opravdové Slovany, vaší terminologií „Staré Slováky“, ze kterých se odštěpily ostatní slovanské národy ? Jste snad naši starší bratři ? Je snad Slovensko pupek slovanského světa ? Nemohu se ubránit dojmu, že mnoho z Vás ( alespoň v této diskuzi ) je o tom skálopevně přesvědčeno. Budujte si Vaši identitu, ale dávejte pozor, aby to nebylo na úkor Vašich ostatních slovanských sousedů.

 68. Přátelé a bratři Slováci !
  Shodou okolností se jmenuji Svatopluk a hlásím se k moravské národnosti….. To však není důležité….
  Rád bych Vám všem vyjádřil svůj obdiv na podporu při Vašem úsilí v hledání Vaší národní identity. Situaci na Moravě a v Čechách ohledně národního povědomí teď rozebírat nehodlám, to je úplně jiný problém.
  Jen bych chtěl jako dejme tomu nezúčastněný podotknout toto: Podle zběžného ( opravdu jenom zběžného ) pročtení zdejší diskuze může nezúčastněný a nezaujatý čtenář nabýt dojmu, že kolébka veškerého Slovanstva – pardon Starých Slováků je někde na Žitném ostrově a to již více než 7000 let, odkud Staří slováci kolonizovali celé dnešní Rusko, Ukrajinu, Polsko, Panonii, Balkánský poloostrov, Lužici, Rujanu a kdoví co ještě. Pak se ze Starých Slováků stali Rusové, Poláci, Moravané, Češi a vůbec všechny současné slovanské národy.
  Proboha, bratři Slováci, buďte alespoň trochu soudní, takovým výkladem dějin prokazujete sami sobě „medvědí službu“ – tohle přece nemůže brát nikdo vážně, maximálně to vzbudí útrpný úsměv.
  Nechci se Vás bratři nijak dotknout, naopak, jak jsem již dříve poznamenal, Vašeho úsilí při hledání národní identity si nesmírně vážím a přiznávám, že Vám i trochu závidím. Kdo jsem, abych si mohl dovolit Vám radit, ale přece jenom – neberte to , co jsem řekl na lehkou váhu. Méně je někdy více….

 69. Podľa seba, súdim teba! :-)
  Ten, kto je na špici, ten, kto je prvý, ten je jeden, jediný!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Tohto profesora pozná každý, ktorý chodí po svete s otvorenými očami!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 70. a čo tak používať viac zdrojov, ako len jednu knihu neznámeho pomäteného profesora??

 71. Ďakujem za hodnotné informácie, založené na poznatkoch z terénu. Majú pre mňa väčšiu hodnotu, ako nejaké učené bludy v učebniciach, donekonečna opakované.
  Tomu brodu v Bratislave neverím a neveril som ani v minulosti, aj keď je dnešný Dunaj v Bratislave len umelý kanál. Aj tak – môj dedo, sedliak,furman,ktorý mal najsilnejšie kone v dedine, by iste do tej vody nešiel….
  Tak velí zdravý sedliacky rozum.
  Ešte dlho dunajskej vody pretečie, kým si reálne fakty osvojí aj historická veda, dovtedy budeme stále (poniektorí) čítať bludy v učebniciach, encyklopédiách…
  Ale veď tí profesori na školách sú tiež ľudia, písať musia (musia vykazovať aktivitu, body), a že sú to bludy, to ich netrápi. Hlavne, že plat ide, dôchodok istý, a podobní kanmatáti ma po pleci potľapkajú.A tí študenti sa to budú musieť naučiť!
  Že sú to bludy, to ich fakt netrápi.Teda väčšinu z nich.
  Vysvetlenie názvu Šale je dobré, za seba – súhlasím…
  Ďakujem Milanovi 2 a teším sa na ďalšie podobné príspevky.
  Ivan

 72. Súhlasím s Vami, Metod, že som akademickú pospolitosť hodil do jedného vreca a neprávom celú skritizoval. Ospravedlňujem sa, treba teda dodať, že svojou myšlienkou som mal na mysli hlavne tú časť archeológov, ktorí si veľmi často vzali právo hovoriť aj za iné historické vedy. Často kopáči od rýľa bez znalosti cudzích rečí (nielen latinčiny…) hovorili za historikov, ktorí poznali problematiku v oveľa širšom kontexte. Myslel som teda kriticky na tých autorov učebníc a múdrych kníh, ktorí bez hanby pokračovali v teórii o tzv. Veľkej Morave (implantovanej z Čiech) a napríklad nové nálezy keramiky prisudzovali iba tzv. Veľkej Morave a je až smiešne, ako tzv.Veľkú Moravu nafukovali smerom na východ.Už som to tu v staršom príspevku možno písal, ako sa jej východná hranica posunula z Čingova na Šarišské Sokolovce, potom na Brekov, Michalovce, potom na Horjany nad Užhorodom a teraz je už iste v Chuste alebo už za Karpatami. A hranica sa asi v takomto tempe dostane do Vladivostoku.
  Táto „nadpráca“ archeológov sa im neskôr často vypomstí.
  Ospravedlňujem sa teda serióznym vedcom, akademikom.Práce pánov Stanislava a Ondruša a aj iných si vážim.
  Ivan

 73. No, pokiaľ ide o tú kolaboráciu s nacistami, odporúčam svojmu českému kolegovi, aby nezabudol na českú kolaborantskú vládu a na hromadnú prísahu Čechov furerovi na Václaváku. Jednoducho za danej situácie sa zachraňoval každý tak ako mohol. Jeden odbojom, druhý prísahou. Pražáci urobili povstanie až 5.V. , tri dni pred koncom vojny……to tiež nebolo nič iné, ako masové prevracanie kabátov na stranu víťaza. Keby sme porovnali tých, čo sa v Čechách aktívne zapojili do odboja a do kolaborácie, asi by to bol smutný pomer. Ale pravda je, že po bitke je každý generál. Pravda je, že to česká vláda zradila Českoslovesko, keď odmietla bojovať a pravda je, že pri takom národnostnom zložení a medzinárodnej situácii to nemalo iný zmysel, než morálny, na ktorý by z nás asi mnohí dnes nemohli byť pyšní, lebo mnohí ich rodičia by sa nedožili konca vojny – obetí hrdinského odporu, ako čas ukázal, z praktických príčin nakoniec nezmyselného, mohli byť milióny. Tak ako napr. v Juhoslávii, či Bielorusku alebo Poľsku.
  Čas ukázal, že podvolenie načas Čechov aj Slovákov bolo rozumnejšie , ako sa nechať zničiť v záujme tých, ktorí nás odmietli brániť. Hádzanie viny za to, čo sa nakoniec ukázalo ako najrozumnejšie riešenie nie je na mieste.
  Nesmieme zabudnúť ani na to, že Slovensko bolo tiež čiastočne obsadené nemeckým vojskom, rovnako ako protektorát a že pre Slovákov napriek tomu bol aspoň formálne nezávislý štát lepší ako protektorát, tak preto si ho vybrali. Boli by hlúpi, keby si vybrali horšiu možnosť.
  Napriek tomu, že ČSR patrila medzi prvé obete vojny, vyšli sme z toho nakoniec so cťou ako víťazi, a to Slováci aj Česi a nakoniec sme z toho vyťažili po viacerých stránkach. Česi a Slováci by sa mali navzájom chváliť, ako s nimi všetkými nakoniec vybehli a nie tu hľadať dôvody pre spory a nezmyslené nepriateľstvá.

 74. K tej vete „Znevažovanie hocijakého obyvateľstva na základe jednej epizódy z dejín je neseriózne“ sa mi žiada ešte dodať, že od niekoľkých autorov sa s tým znevažovaním na týchto strániach stretávame často. Nezabudnú zdôrazňovať, ako „Moravania“ porazili Nitrančanov (čiže jeden krát v jednej bitke porazili údajne budúci Moraváci budúcich Slovákov, z čoho vyplýva ich nárok na slovenské dejiny už navždy). Ak by sme pristúpili na ich konštrukciu dejín a uznali Rastislava za ich „moravského“ panovníka, tak potom o cca 40 rokov nasledovala práve porážka toho moravského panovníka tým naším slovenským, čiže nitrianskym Svätoplukom. Vyplýva z toho, že sme si svoje dejiny tým činom vydobyli naspäť a nielen to, že sme ako vojnovú korisť už navždy získali aj tie „moravské“? A teraz už môžeme začať vrhať nadradené a namyslené pohľady cez rieku Moravu…… Dúfam, že mnou neuvedení autori sa tu spoznali.

 75. Pán Jozef, priznám s, že v množstve príspevkov,ktoré tu sú som sa už prestal orientovať, občas aj v diskutujúcich a na tých \"befulcov\" som narazil možno znova po istom čase a nedalo mi zareagovať a už som nehľadal, čo sa o tom hovorilo dodatočne. Pokiaľ ide o kmeňové zloženie Slovanov len v strednej Európe povedzme v 6-10 storočí,nepochybne je pochopenie toho nad naše schopnosti. Pre jednoduchosť to máme snahu triediť do škatuliek a samozrejme, pozeráme sa na problém dnešnými očami. Teda očami ľudí štatisticky a úradne zaradených do nejakého národa v rámci nejakého presne vymedzeného a pomenovaného územia. A to potom vzťahujeme aj na minulosť. Ak by tomu bolo tak aj vtedy, určite taký stav netrval večne a zmeny vo vedomí ľudí ani v nárečiach neboli okamžité,akonáhle sa vyvinul iný politický útvar. A toto vedomie a vedomie o vlastnej príslušnosti prenikalo k cudzím autorom s veľkým oneskorením. Preto klasifikácie na základe tých pár náhodne zachovaných správ nám síce umožnia vytvoriť nejaký systém, ale pri troche schopnosti kriticky sa pozrieť na vlastné dielo, budeme musieť uznať, že je to konštrukcia, ktorá nemusí byť až natoľko podobná dávnej realite. Samozrejme, aspoň všeobecný obraz nám to umožní si utvoriť. Nechcem začínať debatu o veciach,ktoré tu už boli predebatované, len si dovolím prispieť, myslím jednou užitočnou myšlienkou, ktorú neberte ako oponentúru, ale len ako vysvetlenie mojej reakcie:
  Stavať Slovenov do akejsi menejcennej pozície v rámci údajnej \"Avarskej ríše\" ako niečo, čo bolo pre Slovenov typické, považujem za neopodstatnené. Ono nie je dôležité, koľko bitiek Sloveni vyhrali a koľko prehrali. Mohli prehrať všetky okrem jednej, tej poslednej. V avarsko-slovenskom spore sú preto už navždy víťazi,lebo tú poslednú bitku vyhrali oni. A Avarov neuznali za schopných ani ako sluhov. Myslím si, že toto je správny pohľad na celý avarsko-slovenský problém a nakoniec aj na problém Slovenov a Antov a všetkých ostatných národov a kmeňov v dunajskej kotline. Podľa tohto princípu sa musíme pozerať aj na problém dedičstva dejín Slovenov zo 6-10 storočia v tejto oblasti – patria víťazom. To sú tí, čo prežili, lebo to je nakoniec tá najdôležitejšia bitka. To sme my. Teda tá skupina obyvateľov ktorá si zachovala národné povedomie, jazyk a má aj na jeho základe svoj vlastný štát. Znevažovanie hocijakého obyvateľstva na základe jednej epizódy z dejín je neseriózne. V prípade Slovanov sa s tým stretávame často. Ale zabúda sa na to, že dávni obyvatelia Európy boli v princípe slobodní, že otrokársky Rím, huni, Avari, feudalizmus, či Tretia ríša, mali z tohto aspektu len epizodický charakter. Nič samozrejme netrvá večne, definitívna môže byť len porážka, nie však víťazstvo.

  No a pokiaľ ide o Antov a Slovenov v Sedmohradsku, nepochybujem, že Anti zohrali významnú úlohu pri premene slovenskej rovnostárskej spoločnosti na feudálnu so systémom kniežat a vojenských družín. Veď ako vojenské družiny boli zocelené v boji aj v súdržnosti. Mali všetky predpoklady na to, aby sa ujali vlády na vymedzenom území, aj s podporu Avarov. koncom ôsmeho storočia sa však, podľa dobových správ, proti Avarom vzbúrili Sloveni, Frankovia ich nazývajú Slovenmi a ich vodcov slovenskými vojvodami. Nevylučuje to, že vojvodovia mohli mať v mnohých prípadoch antskí pôvod, prípadne že antské mohli byť celé ich \"vojvodstvá\", ale je jasné, že v mase Slovenov ich Frankovia nezbadali, ak aj tam v tom čase ešte boli a neboli celkom asimilovaní. Ale myslím si, že toto môžeme posudzovať len z pozície našich názorov, že žiadne rozhodujúce a jednoznačné svedectvá o tom, ako to bolo skutočne, neexistujú. Antský pôvod môžu mať Moravania, Pribina,Mojmír alebo Svätopluk, ale tiež sa moci mohli v istom čase podľa antského vzoru uchopiť moci rodom Sloveni a položiť tým základ vlastnej dynastie. V rámci kultúrnej výmeny mohli prevziať aj nejaké špecificky antské zvyky atď. Takže prípadne ani tie nám nedokážu pôvod ich nositeľov, len pôvod tých zvykov. Ono to nakoniec ani nie je dôležité, aký kto má pôvod,dôležité je, akú má v spoločenstve funkciu a v koho prospech ju vykonáva. V stredoveku bolo dokonca bežné, že sa do funkcií ustanovovali cudzí panovníci, nielen u Slovanov. Ono aj pre Nemcov bol cudzincom človek, ktorý pochádzal z iného nemeckého kraja. Dnes sa síce ohľadne detailov môžeme púšťať do debát a sporov, ale asi faktom je, že to bude len \"akademická debata\", dosť vzdialená realite. Ale celkom s vami súhlasím, že napríklad vzťah Avarov a Antov celkom určite podliehal zmenám, lebo podstatný nebol ten vzťah, ale situácia, ktorú bolo treba riešiť. Podobne to bolo aj v prípade Antov a Slovenov. A celkom na okraj mi len tak napadá, či napr. poľskí Jagelovci na uhorskom tróne boli poľskí králi alebo uhorskí králi. Aha, otázka sa zdá smiešna, ale to som si len v súvislosti s tým Svätoplukom spomenul na debatu na tomto blogu, či bol Svätopluk panovníkom slovenským alebo moravským. Ale to už odbočujem zasa do inej témy.

 76. Pán Jozef, priznám s, že v množstve príspevkov,ktoré tu sú som sa už prestal orientovať, občas aj v diskutujúcich a na tých „befulcov“ som narazil možno znova po istom čase a nedalo mi zareagovať a už som nehľadal, čo sa o tom hovorilo dodatočne. Pokiaľ ide o kmeňové zloženie Slovanov len v strednej Európe povedzme v 6-10 storočí,nepochybne je pochopenie toho nad naše schopnosti. Pre jednoduchosť to máme snahu triediť do škatuliek a samozrejme, pozeráme sa na problém dnešnými očami. Teda očami ľudí štatisticky a úradne zaradených do nejakého národa v rámci nejakého presne vymedzeného a pomenovaného územia. A to potom vzťahujeme aj na minulosť. Ak by tomu bolo tak aj vtedy, určite taký stav netrval večne a zmeny vo vedomí ľudí ani v nárečiach neboli okamžité,akonáhle sa vyvinul iný politický útvar. A toto vedomie a vedomie o vlastnej príslušnosti prenikalo k cudzím autorom s veľkým oneskorením. Preto klasifikácie na základe tých pár náhodne zachovaných správ nám síce umožnia vytvoriť nejaký systém, ale pri troche schopnosti kriticky sa pozrieť na vlastné dielo, budeme musieť uznať, že je to konštrukcia, ktorá nemusí byť až natoľko podobná dávnej realite. Samozrejme, aspoň všeobecný obraz nám to umožní si utvoriť. Nechcem začínať debatu o veciach,ktoré tu už boli predebatované, len si dovolím prispieť, myslím jednou užitočnou myšlienkou, ktorú neberte ako oponentúru, ale len ako vysvetlenie mojej reakcie:
  Stavať Slovenov do akejsi menejcennej pozície v rámci údajnej „Avarskej ríše“ ako niečo, čo bolo pre Slovenov typické, považujem za neopodstatnené. Ono nie je dôležité, koľko bitiek Sloveni vyhrali a koľko prehrali. Mohli prehrať všetky okrem jednej, tej poslednej. V avarsko-slovenskom spore sú preto už navždy víťazi,lebo tú poslednú bitku vyhrali oni. A Avarov neuznali za schopných ani ako sluhov. Myslím si, že toto je správny pohľad na celý avarsko-slovenský problém a nakoniec aj na problém Slovenov a Antov a všetkých ostatných národov a kmeňov v dunajskej kotline. Podľa tohto princípu sa musíme pozerať aj na problém dedičstva dejín Slovenov zo 6-10 storočia v tejto oblasti – patria víťazom. To sú tí, čo prežili, lebo to je nakoniec tá najdôležitejšia bitka. To sme my. Teda tá skupina obyvateľov ktorá si zachovala národné povedomie, jazyk a má aj na jeho základe svoj vlastný štát. Znevažovanie hocijakého obyvateľstva na základe jednej epizódy z dejín je neseriózne. V prípade Slovanov sa s tým stretávame často. Ale zabúda sa na to, že dávni obyvatelia Európy boli v princípe slobodní, že otrokársky Rím, huni, Avari, feudalizmus, či Tretia ríša, mali z tohto aspektu len epizodický charakter. Nič samozrejme netrvá večne, definitívna môže byť len porážka, nie však víťazstvo.

  No a pokiaľ ide o Antov a Slovenov v Sedmohradsku, nepochybujem, že Anti zohrali významnú úlohu pri premene slovenskej rovnostárskej spoločnosti na feudálnu so systémom kniežat a vojenských družín. Veď ako vojenské družiny boli zocelené v boji aj v súdržnosti. Mali všetky predpoklady na to, aby sa ujali vlády na vymedzenom území, aj s podporu Avarov. koncom ôsmeho storočia sa však, podľa dobových správ, proti Avarom vzbúrili Sloveni, Frankovia ich nazývajú Slovenmi a ich vodcov slovenskými vojvodami. Nevylučuje to, že vojvodovia mohli mať v mnohých prípadoch antskí pôvod, prípadne že antské mohli byť celé ich „vojvodstvá“, ale je jasné, že v mase Slovenov ich Frankovia nezbadali, ak aj tam v tom čase ešte boli a neboli celkom asimilovaní. Ale myslím si, že toto môžeme posudzovať len z pozície našich názorov, že žiadne rozhodujúce a jednoznačné svedectvá o tom, ako to bolo skutočne, neexistujú. Antský pôvod môžu mať Moravania, Pribina,Mojmír alebo Svätopluk, ale tiež sa moci mohli v istom čase podľa antského vzoru uchopiť moci rodom Sloveni a položiť tým základ vlastnej dynastie. V rámci kultúrnej výmeny mohli prevziať aj nejaké špecificky antské zvyky atď. Takže prípadne ani tie nám nedokážu pôvod ich nositeľov, len pôvod tých zvykov. Ono to nakoniec ani nie je dôležité, aký kto má pôvod,dôležité je, akú má v spoločenstve funkciu a v koho prospech ju vykonáva. V stredoveku bolo dokonca bežné, že sa do funkcií ustanovovali cudzí panovníci, nielen u Slovanov. Ono aj pre Nemcov bol cudzincom človek, ktorý pochádzal z iného nemeckého kraja. Dnes sa síce ohľadne detailov môžeme púšťať do debát a sporov, ale asi faktom je, že to bude len „akademická debata“, dosť vzdialená realite. Ale celkom s vami súhlasím, že napríklad vzťah Avarov a Antov celkom určite podliehal zmenám, lebo podstatný nebol ten vzťah, ale situácia, ktorú bolo treba riešiť. Podobne to bolo aj v prípade Antov a Slovenov. A celkom na okraj mi len tak napadá, či napr. poľskí Jagelovci na uhorskom tróne boli poľskí králi alebo uhorskí králi. Aha, otázka sa zdá smiešna, ale to som si len v súvislosti s tým Svätoplukom spomenul na debatu na tomto blogu, či bol Svätopluk panovníkom slovenským alebo moravským. Ale to už odbočujem zasa do inej témy.

 77. Ivan, „nevylievaj so špinavou vodou aj dieťa“!
  Bez vedca, jazykovedca Jána Stanislava, či Šimona Ondruša by sme boli argumentačne slabší, ba veľmi slabí voči tiežvedeckým tvrdeniam, ktoré sa môžu opierať o radobyvedecké štatistické údaje zachytené trebárs na „etnografickej“ mape z roku 1910 uvedenej hore v článku pani Ovsenej.
  Treba rozlišovať práce, knihy napísané „kariérnymi“ vedcami a vedcami, ktorým nejde o kariéru, ale o pravdu!
  Súčasný „kariérny“ vedec vidí v mape vyhotovenej starými „kariérnymi“ vedcami faktografický dôkaz,
  že v mestách na území dnešného Slovenska, v roku 1910 žili len Maďari a Nemci, veď to predsa potvrdzuje štatistika, presne tými istými metódami ako dnes pri sčítaní ľudu. Čo proti tomu môžme postaviť?
  Zas len štatistiku o úradnom pozmeňovaní slovenských názvov a mien!!! Nuž a štatistiku o pomaďarčovaní názvov obcí urobil Ján Stanislav. Teraz by to len chcelo urobiť štatistiku pomaďarčovania slovenských priezvisk a tá tiežštatistika z roku 1910 by mohla byť konečne hodená na „kozmické smetisko“. Veď tá mapa je totálny výplod „malej slovenskej dušičky, ktorá sa stala veľkou maďarskou dušou“.( Nuž, ale vysvetlite túto pointu príslušníkovi daktorého dnešného „veľkého“ národa. Národa, ktorý sa už pred x stáročiami „vysporiadal“ s národnými menšinami napr. takýmito „tabuľkami“: Zákaz pľuvať na dlážku a hovoriť provensálsky!“)
  A ešte ku: Juraj Valúšek hovorí (03/08/2010 o 15:14):
  Jazykoveda je len pomocná veda historická. Môže mnohé pomôcť objasniť, ale bez spolupráce s prameňmi a archeológiou je nepoužiteľná.
  ad1) pomocná neznamená podružná, to sa znej „podvedome“ stáva v dôsledku uľahčovania si štúdia flákamím štúdia gréčtiny, latinčiny, … budúcimi historikmi;
  ad2) pramene áno, ale vo svetle „celostnej“ lingvistiky, ktorá berie do úvahy psychológiu, sociológiu, …
  ad3) archeológia??? – dakde som čítal, že rozdiel medzi „črepom“ slovanským a „črepom“ germánskym je len v tom, že „črep“ vyrobený v ruke je slovanský a taký istý „črep“ vyrobený na hrnčiarskom kruhu je germánsky?????????????????????????????????????????????????
  Páni archeológovia aj v ďalekej minulosti existovala lepšia výroba „na export“ a horšia zostávala doma, aby sme si meno vo svete nekazili!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  JA SOM PRESVEDČENÝ, O TEMER ABSOLÚTNEJ POUŽITEĽNOSTI JAZYKOVEDY PRI RIEŠENÍ OTÁZKY: KTO JE KTO? V NAŠICH DEJINÁCH – HLAVNE PRETO, ŽE GENETIKA „STÚPA PO JEJ BOKU“!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 78. Súhlasím s Vami, pán Rado, potvrdzujete moju nechuť k encyklopédiám a iným učebniciam, ktoré píšu tzv.múdri ľudia. Všetko je to pozostatok pozitivizmu, resp. už dávno prekonaných teórií, že len zapísané v hist.prameňoch môže byť správne…A je dobre, že sa neakademici búria (napr. na tomto a podobných fórach), a je dobre, že oveľa bližšie pravde sú výskumy podľa DNA…
  Taký typický príklad z učebnice dejín 8.-9. storočia.V písomných prameňoch sa spomenú Avari, akademik z Mníchova,Berlína alebo Prahy a jeho poskok z Bratislavy spíšu takúto zlátaninu:
  Historik z Nemecka do mapy Európy napíše veľkými písmenami do oblasti stredného Dunaja (dnešné Chorvátsko, pol Rakúska, Slovensko, Maďarsko, Srbsko, pol Rumunska) : Die AWAREN.Bez toho Die ostalo Awaren.
  Tento Nemcom vyslovený názov kmeňa z hist.prameňa – podľa pozitivistov jedine správny názov, ktorý má pravdivostnú hodnotu asi 2 %, označujúci nejakých kočovníkov vo svojich jurtách, dovedú do ďalšej absurdity slovenskí tvorcovia učebníc pre základné školy. Ako keby tých Avarov boli státisíce…Pridá sa „zapriahanie slovanských žien do pluhov“, a teória ako vyšitá…A potom sa záhadne synovia a vnuci Avarov vzbúria…Zrazu na potlačenie Avarov stačí pár bitiek a kočovníci sú zničení.Normálny človek sa pýta, či ich- Avarov bolo fakt až toľko (státisíce podľa učebníc), alebo tie učebnice boli zlé a tých Avarov bolo fakt iba niekoľko vojenských družín.Namiesto státisícov iba pár tisíciek.
  To isté je : vojnové zväzky kmeňov platné niekedy jednu – dve generácie vlády vodcov týchto kmeňov, niekedy ani nie tak dlho.A tie zväzky kmeňov sa predkladajú ako hotové štáty s celým štátnym aparátom…19.storočie sa naimplantuje do 9.storočia…Násilne, umelo.
  Preto sa teším každej vete, ktorá odhalí falošnosť učebníc našich dejín. A tie učebnice sme nepísali my, ale naši „múdri“ „priatelia“.Úvodzovky dva razy, platia pre „múdri“, aj pre „priatelia“.
  Napíšme si sami naše dejiny. Tie bláboly podopreté tzv. vedou – tie patria na smetisko.
  Ivan

 79. Pán Jozef (neviem ktorý z tunajších „jozefov“). „Befulci“ neznamená „otroci“, to protislovanské vysvetlenie síce koluje v niektorých starších prácach a je kol dokola z nich opisované, ale v mnohých iných nájdete aj rozumnejší výklad. Z dobových správ vyplýva, že Slovania bojovali spolu s Avarmi v pozícii pešiakov a nemali nesvojprávne postavenie. Keď napríklad pri obliehaní Byzancie (bolo to v 7. stor. ale presný rok by som si musel overiť, aby som nevypustil omyl, ktorý zasa začne niekto opisovať) nechal avarský náčelník popraviť niekoľkých Slovanov, ktorí ustúpili pred Byzantíncami, na protest proti tomu sa všetci Slovania zbalili a z vojnovej výpravy odišli. To by si asi „otroci“ dovoliť nemohli. O nesvojprávnom postavení Slovanov voči Avarom píše až Nestor. Ale treba si uvedomiť, že Nestor opisuje situáciu nie v siedmom storočí, ale to čo sa dochovalo o spolužití Slovanov a Avarov do 12. storočia. A keďže toto spolužitie (spojenectvo) skončilo konfliktom – najprv so Slovanmi zrejme na pomedzí avarskej ríše, na čelo ktorých sa postavil Samo a potom koncom ôsmeho a na samom začiatku deviateho storočia priamo v jej centre, kedy Slovania Avarov z krajiny celkom vyhnali, tak je samozrejmé, že preferuje len tie negatíva. Ale aj počas celého trvania Avarskej ríše mali Slovania v rámci nej svoju kmeňovú organizáciu, mali svojich náčelníkov – vojvodov – kniežatá. Neboli teda v situácii otrokov, len museli trpieť a financovať avarskú vládu v dunajskej kotline. Samotní Avari obývali len malú časť kotliny a ich „ríša“ bola v podstate len fiktívna- bolo to len rozsiahle územie, kam si chodili vyberať dane, v skutočnosti tomuto územiu nevládli ani ho nespravovali. Nevytvorili na tomto území žiadny skutočný štát. Žili naďalej kočovným spôsobom života vo svojich uzavretých a ohradených hrinkoch, mimo ne nemali svoje posádky, svojich správcov, žiadne inštitúcie, ktoré sú potrebné k tomu, aby štát mohol existovať. Bolo to len kočovné spoločenstvo usadené mimo slovanské obyvateľstvo. Spočiatku boli pre Slovanov užitoční,lebo Slovania spolu s nimi mohli koristiť na východorímskej ríši. Neskôr, keď tento zdroj obživy vyschol, stali sa Avari pre Slovanov príťažou a preto ich zo svojho územia nakoniec vyhnali. Stalo sa tak vtedy, keď sa symbióza premenila na snahu Avarov parazitovať na svojom spojencovi, čo sa im zakrátko stalo osudným.

 80. Veľmi si vážim snahu všetkých prispievateľov o dosiahnutie poznania pravdy o našej skutočnej histórii.
  Všetci si tu uvedomujeme, že našu históriu doteraz písali víťazi, t.j. potomkovia dobyvateľov zo severu (na odľahčenie témy: na jednom fóre som si prečítal toto – jeden švédsky mladík hovorí: Viete prečo máte u vás najkrajšie dievčatá? Nuž preto, lebo ich urobili naši krásni predkovia.), juhu, západu, či východu. Aj nedávna skúsenosť nám však hovorí, že obraz o našej minulosti „farbisto“ vykresľovali predovšetkým „naši“ kolaboranti s okupačnou mocou, lebo kolaboranti = odrodilci tvorili tú hlavnú masu, silu, ktorá robila špinavú prácu za relatívnu hŕstku okupantov (viď „Buta Tót“ a „Tót nem ember“ vykrikovali predovšetkým „šikovní“ synovia slovenských rodičov, ktorí chceli urobiť kariéru).
  Takýto „karieristi“ boli (a žiaľ sú – viď kauza socha Svätopluka) ochotní urobiť akúkoľvek podlosť, len aby sa zapáčili tomu, kto má „v rukách opraty“.
  Moja skúsenosť mi vraví, že ak sa v historických prameňoch vyskytuje meno podobné dnešnému slovanskému menu, napr. VIDIMIR, alebo VALAMIR, tak nemecké a anglické „autority“ do učebníc, aby zahmlili očividnú pravdu, dajú aspoň trochu pozmenenú podobu takého mena, napr. Vidimer, alebo Valamer, ktorá sa často nachádza tiež v tom istom dokumente (čo svedčí, že už pisateľ, či prepisovateľ dokumentu mal problém s prepisom, či výslovnosťou našich mien, tak ako je tomu do dnes!!!)
  Preto, skúsme skôr ako začneme rozvíjať teórie o „slávnych činoch“ Longobardov, Avarov, či Gepidov, POZRIEŤ SA DO ORGINÁLOV historických dokumentov , NIE DO UČEBNÍC, či sa tam náhodou nenachádza aj iný variant názvov Longobard, či Gepid. A ak sa tam nachádza len jeden variant, tak sa naň pozrime „vlastnými očami“ – viď moje „pozastavenie sa“ nad menom Gepit/Jebit na inom mieste tejto stránky – aj, keď som to „ponaštenie“ na Jebit urobil „v zápale“ diskusie, čím ďalej, tým viac sa mi to vidí ako veľmi pravdepodobné.
  Mojou momentálnou ambíciou je „POKORIŤ“ údajne rodové meno ARPÁD!!! PRETOŽE SA MI ZDÁ VEĽMI MÁLO PRAVDEPODOBNÉ, ŽEBY „UDATNÝ, HRDÝ KOČOVNÍK“ NOSIL MENO odvodené od JAČMEŇa – viď „árpa“ = „jačmeň“???????????????????????????????????????????????????
  Myslím si, že tu dakto „SPOTVORIL“ meno KARPÁT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  VŠIMOL SI DAKDE DAKTO Z VÁS DAJAKÚ INDÍCIU SMERUJÚCU K TOMUTO VÝKLADU????????

 81. ? Tom mam ako chapat, ze mali nejaku recovu vadu? :-D To ako Slovaci, su spantne mluvici Cesi? To tvrdite na zaklade coho?

 82. suhlasim, netreba zabudat ze nasi predkovia este v case Nitrianska a Nepokrstenej moravy boli pohani, teda takpovediac \\"prirodne\\" bytosti (nieco ako americky indiani). Nadovsetko si chranili svoje Posvatne dubove haje, preto ani nestavali ziadne svatyne ako ine civilizacie. Boli viac spaty s prirodou takze si ju nemohli dovolit velmi devastovat. Na druhej strane slovensko este aj v sucastnosti ovplyva velkym mnozstvom kvalitnej pitnej vody. Nebyt Marie Terezie tak este aj dnes mame cenne oazy nedotknutych posvatnych lesov, ktora tymto definitivne pokorila slovanske pohanstvo (ako nabozenstvo). Aj tak sa ani jej to celkom nepodarilo, uz takmer 1200 rokov od krestanizacie si udrziavame slovanske tradicie velkej noci, janskych ohnov a podobne.
  A preco nemame nieco ako egyptania svoje pyramidy?? To preto ze predkovia si svoje sidla stavali vylucne z dreva, ktore zasa nieje take trvacne ako kamen.

 83. souhlas…..nicméně sluší se připomenout že např u čs. letců v anglii bojovalo i mnoho slováků a naopak i v SNP bojovalo dost čechů…..proč raději nevzpomínat na to co nás v minulosti spojovalo než se neustále handrkovat? češi urážejí slováky, slováci urážejí čechy, moraváci jako by snad ani neexistovali……jsme přece SLOVANÉ!! jestli je tedy někdo naším „nepřítelem“ pak tedy by to měla být západní „žvýkačková “ kultura podporovaná médii a lidmi kteří západní evropě a Bruselu líbou prdel……nepřekrucujme historii ale snažme se historii psát

 84. to jste odběhl hodně od tématu..nicméně k ČSR…jen pro zajímavost…pokud jde o procentuální ztráty českého důstojnického sboru, tak ten byl nejvyšší v okupované Evropě, byť zde nebyla fronta..pokud jde o další demonstraci české zbabělosti, tak sem jistě zapadá i poprava Heydricha v Praze, nejvyššího představitele Reichu zabitého po čas 2. světové…jako jediný národ v okupované Evropě Češi ztratili též svého předsedu vlády, generála Eliáše, jenž byl nacisty popraven….ono se to řekne velmi lehko, jste zbabělci, když jste nebojovali v roce 1938…ale už se zapomíná, že jsme neměli jediného spojence, že na ČSR útočili i Poláci a Maďaři ( byť jejich vojska zdaleka nedosahovaly kvality armády ČSR), nejenom nacisti…ale naštěstí jsme neposlali svoje vojáky, aby šli plenit Ukrajinu a Rusko spolu s nacisty (ostatně nacisti Čechům nikdy nevěřili), k tomu se náš národ naštěstí nikdy nesnížil….a ikdyž zdaleka u nás není vše tak skvělé, tyhle oběti Eliáše, Kubiše a dalších pomáhají při formování národní identity…a je jen na Vás, zda svou identitu budete více spojovat s Gabčíkem nebo Tisem…řekněte mi, kdo je větší zbabělec? ten, jenž se aktivně přidá k útočníkovi (nacistům) a to v době, kdy vítězili na všech frontách, aby je v době jejich nevyhnutelné porážky v důsledku „prozření“ opustil, nebo ten, kdo je sice formálně pod jejich ochranou, nicméně je stále pod hrozbou stanného práva,jelikož jim v rámci možností neustále škodí jak se dá?

 85. Skôr než sa začnete smiať, tak si lepšie naštudujte, aké národnostné pomery boli v ČSR a ku komu bolo pripojené Čechy po tom, čo Slováci vystúpili zo štátu, ktorý česká vláda odmietla brániť. Tiež sú zaujímavé doklady o prísahe polmiliona Čechov nemeckej ríši v roku 1939. Slovákom skutočne nezostalo nič iné, než sa postarať o seba, než bojovať za štát, ktorý česká vláda svojou zbabelosťou darovala Nemecku.
  K tým národnostným pomerom v Čechách odporúčam štatistiky napr. zo zač. 20.storočia. A k formovaniu si českého národa si pohľadajte napr. práce českých jazykovedcov. Len neargumentujte rozprávkarom Třeštíkom, to by skutočne nebolo smiešne, len trápne.

 86. Research about name Slovenija in slovenian leanguage (sorry but you translate with google).

  http://www.hervardi.com/pojem_slovenija.php

  The first mention of name sclavinia is from the 6 th century, when Sclavinia was the part of Carantanija.
  In the end of the page you can se old map from the book of Jurij Venelin (Russian historian). This is map of so cold Wienna Slovenia (Dunajska Slovenija). In the west of this country is nord part of Italy, east part of Switzerland, all Austria and southern Germany. Names of rivers, mountains, villages stil proving that in the past there lived people with slovenian language.

  Luger

 87. Zdrojom Vašich informácií je Hans Christian Andersen?

 88. tak je pravda, že nemít na východě Slováky/Slověny, asi bychom vskutku podlehli asimilaci Němců, popř. bychom byli připojeni k Polsku či bývalému SSSR. on si to každý agresor rozmyslí, zaútočit na Česko, když ví, že mu přispěchá na pomoc národ Slověnů/SLováků..jako tomu bylo např. v roce 1939…já odkaz na tento web pošlu snad panu Čtvrtníčkovi:) tady je tolik inspirace pro dobrou zábavu:)

 89. Treba si uvedomiť,kedy sa začali Slovania deliť na stredoveké národy. Bolo to vtedy,keď si v uzavretých geografických celkoch, v rámci prirodzených hraníc začali vytvárať vlastné štáty. Prvý všeobecne uznávaný štátny útvar tohoto typu bola ríša kráľa Sama. Po ňom máme doložené kráľovstvo so sídlom v Nitre,teda na území Slovenska. Slovenské kmene sa nachádzali aj mimo územie dnešného Slovenska, napr. aj na Morave a v Čechách. tam hraničili alebo sa miešali s inými slovanskými kmeňmi, ktoré sa v inom geografickom prostredí už dávnejšie odčlenili od Slovanov – napr. so Srbmi a Chorvátmi. Český národ sa formoval až po týchto etnických skupinách, teda až po Slovenoch- Slovákoch, Chorvátoch a Srboch so zmesi slovenských, srbských, chorvátskych a iných kmeňov. Počas celého stredoveku bola jeho spisovným jazykom SLOVENČINA! , nie chorvátština, srbština, polština,už vobec nie čeština! Počas novoveku na území dnešnej ČR radikálne postupovala germanizácia, Česi sa na poslednú chvíľu zachránili spojením so Slovákmi, ale keď sa dostali do ohrozenia, dobrovoľne sa vydali Nemcom a zradili spoločný československý štát. Ako národ boli určení na likvidáciu, zachránili ich len výsledok II. sv vojny. Národné povedomie je v Čechách dodnes na jednej strane silné, najmä pokiaľ ide o postoj voči Slovákom, ale na druhej strane sa Česi chvália nemeckými predkami, dobrovolne vydali majetky potomkom nemeckých okupantov /po Bielej Hore/ a úporne hladajú svoje „keltské“ korene. Pri takomto „sebavedomí“ nie je na mieste spomínať Danikena. Je to trápne.

 90. Pokud to chápu dobře, celá teorie je postavená na jazykové podobnosti Sclav a Slovák, resp. Slovan. Já si vždycky myslel, že Sclav, resp. Slovan vyjadřuje příslušnost k etniku typu Germán, Kelt…Bože, mýlil jsem se!! Takže Češi, Rusové, Poláci jsou vlastně Slováci!!! ….Samozřejmě v rámci skupiny Slováků se v průběhu dějin vytvářely státní útvary, knížectví, královsví, pojmenované podle vládnoucího kmenu Slováků ( Česko, nebo Polsko ), popř. podle zakladatelského rodu ( Rusko ), akorát na jádro všech Slováků, rozuměj Slovanů (Slovensko) se tak nějak zapomnělo….
  V této souvislosti chci upozornit na švýcarského historika E.von Danikena, jehož výzkumy jsou účelově potlačovány vědeckým establishmentem…dle jeho výzkumů jsou věrozvěsti Cyril a Metoděj mimozemského původu. Tuto hypotézu podporuje vyobrazení věrozvěstů na dobových kresbách, kde mají okolo hlavy koule. Podle E.von Danikena se jedná o astronautické přilby, jejich splývavé obleky je nutno považovat za skafandry…. kdoví, zda s nimi nepřiletěli na zem i autoři Sclabonia portálu….

 91. Vy ste p. Jozefa nepochopili, prečítajte si jeho príspevok ešte raz.

 92. Befulc neznamená otrok.Prečo stále opakujete somarinu,ktorú niekto povedal pred sto rokmi len preto, by znevážil Slovenov (Slovanov)! Avari jazdili na koňoch,lebo to boli kočovníci, Sloveni bojovali peši. Befulc bolo meno pre pešieho bojovníka. Neviem si skutočne predstaviť nepočetných Avarov ako dobýjajú byzantské územie s hordou „befucov“ – otrokov. Jednoducho, také niečo je smiešne. Smiešne je potom aj to, čo vám zo smiešneho výkladu vyplýva.

 93. Haha, mňa to tiež pobavilo, slovenský gén totiž neexistuje :-D

 94. jozef cituje z falzifikácií Steinhubela, ktorý sa od počiatku usiluje dokázať, že Sloveni za Dunajom neboli, aby tak pre Maďarov zostala panenská zem na ich hofonlágoš. Sa čudujem, že ste to dávno v jeho prácach nepostrehli. Ale robí to šikovne, sú to jeho podprahové informácie.

 95. Oni sú, lenže ich nevidíme, lebo si pod civilizáciou predstavujeme len pyramídy, aquadukty, hrady a Koloseum. Lenže tie oveľa staršie a múdrejšie civilizácie mali tolko rozumu, že nič také nestavali.Neničili si Raj v ktorom žili.Nepotrebovali postaviť stákilometrové vodovody do sídliska ktoré ležalo na rieke,lebo si tú rieku nezasrali, lebo si vážili vodu ako živel, a preto sa tá voda dala piť a nebol potrebný vodovod.

 96. Je to geneticky jasné! Genetici zistili, že Slováci na tomto území žijú už najmenej 7000 rokov! Ale ono je to v poriadku, tak to je a bude!!! Len šimpanzi a ľudia vedia koristiť územia a zdroje a naše územie sa za tie tisícročia snažili rôzne kmene ožebráčiť o to, ale nikdy sa im to nepodarilo! Je to vďaka tomu, že sme túto zem od Boha dostali do vienka, takže sme za ňu zodpovední a tento odkaz sme povinní odovzdať svojim potomkom!!! Treba troška dať pozor na multikuturizmus, chvíľková móda svetovládcov, ale toto bude raz-dva ukončené…Slovač sa nedá a hádam aj západ sa spamätá!!! Ináč, gratulujem p.Ovsenej k fundovanému posudku k soche Svätopluka!!! Nemusíte sa podpisovať ako amatérka, má to úroveň vedeckej štúdie najvyššieho rangu!!!

 97. Když už jsem zmínil zahraniční prameny, tak Svatopluk I. Veliký je v nich titulován jako král králů či vládce vládců, v římských pramenech jako imperator (císař) a v perských jako padšáh (císař). V českých jako kníže. Tím sice byl, ale byl jím v době, kdy vládl v Nitře. Jakmile vládl na Velehradě, jak zmiňují arabské prameny, byl již v čele království, v jiných pramenech zvaného regnum Marahensium. (Království Svatoplukovo se někdy obvykle hledá v území údělného knížectví se střediskem v Nitře. Jak vyplývá z občasného duálového označení \"vyšnii Moravě\" nebo z plurálového označení \"regna Marahensium\", vztahovalo se i na ně označení Morava. Ještě v 16. století bylo známo (W. Lazius) pro Nitransko označení Dolní Morava – Nieder Mehrern.).
  Vyprávění perských pramenů je zřejmě značně závislé na zprávách arabského autora Ibn Rusty, byť upravené a doplněné. O Svatoplukově sídle píše:\"Císař se nazývá Svatopluk. Mají dvě města – Wábnít (pravděpodobně město – grad Nitra) je prvním městem na východě. Dž.r.wáb (pravděpodobně velké město – grad, čili Veligrad) je velké město a sídlo císaře.

 98. Když už jsem zmínil zahraniční prameny, tak Svatopluk I. Veliký je v nich titulován jako král králů či vládce vládců, v římských pramenech jako imperator (císař) a v perských jako padšáh (císař). V českých jako kníže. Tím sice byl, ale byl jím v době, kdy vládl v Nitře. Jakmile vládl na Velehradě, jak zmiňují arabské prameny, byl již v čele království, v jiných pramenech zvaného regnum Marahensium. (Království Svatoplukovo se někdy obvykle hledá v území údělného knížectví se střediskem v Nitře. Jak vyplývá z občasného duálového označení „vyšnii Moravě“ nebo z plurálového označení „regna Marahensium“, vztahovalo se i na ně označení Morava. Ještě v 16. století bylo známo (W. Lazius) pro Nitransko označení Dolní Morava – Nieder Mehrern.).
  Vyprávění perských pramenů je zřejmě značně závislé na zprávách arabského autora Ibn Rusty, byť upravené a doplněné. O Svatoplukově sídle píše:“Císař se nazývá Svatopluk. Mají dvě města – Wábnít (pravděpodobně město – grad Nitra) je prvním městem na východě. Dž.r.wáb (pravděpodobně velké město – grad, čili Veligrad) je velké město a sídlo císaře.

 99. Problém je v tom, že se zaměňují Slováci a Slované. Jazyk starých Moravanů tzv. staroslověnština moravské redakce je staroslovanština, nikoliv staroslovenština (Slověni byli Slované, nikoliv Slováci). Soudobé historické prameny píší sporadicky jednak všeobecně o Slovanech, a co se týká konkrétního národa na území střední Evropy severně od Dunaje, píší téměř výhradně o národě Moravanů (gens Marahensium, gens Maravorum), Moravě (jednu dobu o dvou Moravách – horní a dolní, nicméně o Moravách), Království Moravanů (název Velká Morava, opět nikoliv velké Slovensko, je až pozdějšího data, o dvě století později z pera Konstantina VII. Porfyrogennéta), Moravanech. V době, kdy je zmiňován národ Moravnů (gens Maravorum), Češi byli tehdy tehdy jen jedním z mnoha kmenů v zemi zvané Boiohemum (pozdější Čechy) a Slováci se pod maďarizačním tlakem konstituovali jako národ v průběhu doby, zejména pak v půli 19. století (slovenské národní obrození). V 9. století se jednalo v podstatě o Moravany, jak lze vyčíst z mnoha zahraničních pramenů (Marvani, Margi, Margenses, Marauani, Marharii, Merehani, Moravjane, Maravenses, Marauoni, Moravi, Marahabitae, Maroara, Marahi, Maravani, Maravi atd.)

 100. Ako je ale možné, že stredoslovenské nárečia sú južnoslovanského typu a západoslovenské a východoslovenské sú západoslovanského typu? Lebo to je fakt. Niektorí historici ususzujú, že Slovensko bolo osídlené dvoma prúdmi – zo severu a z juhu. teda minimálne dva rôzne kmene rozprávajúce rôznym (i keď veľmi podobným) dialektom.

 101. Inak, samotná jazykoveda svedčí, že územie Karpatskej kotliny nemohlo byť jednotné dokonca ani jazykovo (nielen národnopoliticky). Stredoslovenské nárečia sú južnoslovanského typu, kým západoslovenské a východoslovenské nárečia sú západoslovenského typu. Výnimkou je moje materinské nárečie – záhorácky dialekt. Ten býva zaradený k tzv. moravsko-slovenským nárečiam.

  Vynikajúci jazykovedec prof. Ján Stanislav dokázal, že územie Karpatskej kotliny bolo osídlené Slovanmi. Z ich južnej časti sa prirodzenou asimiláciou (trvajúcou stovky rokov) stali Maďari, príp Srbi a Chorváti. Zo severnej časti sa vytvoril dnešný Slovenský národ, asimiláciou však jazyková hranica ustupovala viac a viac na sever.

 102. Dober dan vsem iz Slovenije,
  glede Blatnega jezera verjetno bolj drži da so ga naseljevali Slovenci ker so imena krajev še danes Slovenska. Tudi danes od jezera proti Slovenski meji živi Slovenska narodna manjšina. Madžari so ta področja intenzivno madžarizirali. Glede zgodovine pa to:

  http://www.hervardi.com/karantansko_kraljestvo_velika_karantanija.php

  Dobro bi bilo da bi Slovaki in Slovenci skupaj raziskovali zgodovino. Ta dva naroda sta bila v preteklosti zelo povezana.
  Še o tem ali so Slovenci južnoslovani. Niso. Slovenci so zahodni slovani in so v preteklosti poseljevali severno Italijo in Tirolsko. Na to še danes kažejo imena rek, vasi in gora. Pa tudi v Italiji je močna slovenska narodna manjšina. Dejstvo je tudi da je Avstrija še nekaj stoletij nazaj bila slovensko in slovaško govoreča država. Nemci so kasneje germanizirali državo s pomočjo cerkve in šolstva.
  Luger

 103. Mapka je hore, v článku :-)

  A v Potisí vládli Gepidi. Ak Sloväni obsadili sever Karpatskej kotliny a Gepidi boli ich spojenci, zrejme na Gepidov a ich kmeňové územie neútočili. Avari zlikvidovali ríšu Gepidov a priviedli so sebou antské kmene. Ak v Potisí nájdeme Slovanov, je isté, že sem prišli až po Gepidoch, teda s Avarmi. Mohli to byť Anti. Skrátka boli to Slovania z iných kmeňov, nie Nitravania.

  Tieto kmene sa však stali tiež súčasťou dnešného Slovenského národa.

 104. Jazykoveda je len pomocná veda historická. Môže mnohé pomôcť objasniť, ale bez spolupráce s prameňmi a archeológiou je nepoužiteľná.

  Nikto predsa nepochybuje, že Karpatská kotlina bola osídlená slovanskými kmeňmi. Mnohé z nich patrili určite medzi skupinu Slovänov, iné pravdepodobnejšie do skupiny Antov.

  Karpatská kotlina však po páde Avarského kaganátu politicky jednotná nebola. Zadunajsko ovládli Frankovia, nad Dunajom bolo kniežatstvo Moravanov a Nitravanov, medzi Dunajom a Tisou bolo pusté územie, od Tisy na východ boli dve zoskupenia – na juhu Obodriti, severnejšie bol kmeň neznámeho mena, ich kmeňové územie bolo základom Biharského kniežatstva.

  Na mapke sa nachádza aj Biharsko ako Zátisie. Toto územie však bolo obývané Slovanmi najskôr až od r. 568, kým Slovensko už sto rokov predtým – 470. Títo „Zátisskí“ Slovania navyše pochádzali pravdepodobne z antskej vetvy Slovanov.

  Zátisských Slovanov môžeme považovať za kmeň, z ktorých sa spolu s Nitravanmi a severnými Panóncami vytvoril Slovenský národ.

 105. Že ale tie artefakty iných starších civlizácii sú tak odolné, Tvoja odpoveď hovorí, za všetko,
  mestá zhnili, akvadukty boli rozkradnuté, iba to Kolosseum drží a nespadne.

 106. To je argumentácia. Jeden zo zdrojov. Veď si ako radio Jerevan.

 107. Ak sme jeden z najstarších európskych národov, vraj už 8000 rokov, hovoria znalci, tak národ musel byť retardovaný – čo je blbosť. Potom kde sú tie skvosty architektúry, literatúry, maliarstva, sochárstva, filozofie, vedy vôbec, čo dali svetu o veľa mladšie, podla vás asi zaostalejšie národy, to vás v svätom ošiale netrápi ?

 108. Dakujem za fundovanú odpoved, medzicasom som precital dalsie, predchadzajuce clanky a tam som kde-co nasiel. Dakujem, zaujimava stranka. Objavil som ju len dnes, prajem vela uspechov, elanu a stastia…

 109. Mňa zaujíma, že aj tisíc rokov po vklinení sa cudzieho a cudzorodého národa máme so Slovincami spoločné tvary Slovensko, slovensky, rovnaký názov pre jazyk – slovenský, Slovenka pre ženu týchto národov a aj názov muža, alebo príslušníka týchto národov sa vyvinul presne podľa vývoja týchto jazykov Slovinac, Slovák.
  Náhoda to nebude, to je príliš veľká početnosť zhôd.
  Údajne aj výstupy genetických výskumov nepotvrdzujú pôvodom Germánsky mýt sťahovania národov a do neho datovaný príchod Slovanov. Slovania sú tu hodne dlhšie a my ako Slováci a Slovinci by sme mohli byť jeden z najstarších národov Európy (kmeňov s vlastným starým názvom ;)))
  Vie sa tu niekto k tomu odborne a fundovane vyjadriť? Vopred ďakujem, Slovakofóbi – trhnite si…

 110. Slováci sú jediný národ, ktorý sám popiera svoje dejiny. Slováci – zobuďte sa! Buďte hrdí na svoju vlasť a na svoju pradávnu zem, ktorú ste nie náhodou dostali za svoj domov. Hrdo vztýčte svoje hlavy a prestaňte sa správať ako otroci. Ochraňujte svoju zem, aj svoju kultúru. To je povinnosťou každého človeka. Nemáte sa za čo hanbiť. Slováci si nikdy nepodrobovali žiadnu zem a vždy boli hrdými Slovákmi.
  Preto si prestaňte vnášať do svojej kultúry americkú kultúru, pretože tá nie je pre Vás. Vy máte svoju vlastnú kultúru a tej sa držte. Iba to Vás môže pozdvihnúť ako národ. Držte spolu!!!

 111. Ešte som zabudol dodať, že češko je krásna ukážka toho, o čom je reč. Teda výkvet českej ahistorickej propagandy. Dúfam, že to pochopili aj zarytí čechoslovakisti s pražským povedomím a slovenskou národnosťou, aj keď sa obávam, že práve mnohí z nich s tým budú poslušne súhlasiť len preto, lebo je to v súlade s tým, čo hlása ich oficiálny a najobjektívnejší slovenský denník. Lebo smebilizmus je hlavne slepá viera.

 112. Všechno jsou to bludy. Velkomoravané vymřeli v desátém století. Žádní Moraváci nebo Slováci nemají proto s původním obyvatelstvem Slovenska nebo Moravy nic společního. To jsou všechno jen špatně mluvíci Češi, kteří tam přišli v desátém století. Pánové, méně nacionalizmu a více vědy!!!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.