Hľadáme podobné slová, pridajte sa

Ak máte ďalšie, napíšte do komentára…

leader [líder] (vodca) = vLADáR
book [buk], Buche (kniha) = BUKva (písmeno, rus.)
Waldemar [veľký les?]= Vladimír [veľká vláda?]
Garden = záGRaDa
VALey, WALL = VALy
STRASSbourg = STRÁŽna veža, Strážov, dôkaz o slovanskosti Belgicka? Alebo keltskosti Slovenska?

junge = junák
east = východ, po srbsky istok, po rusky vostok
attack = útok (an attack), útek (a run), utekať (to run), Do útoku! (Attack!)
pence = peniaze
light (not heavy) = ľahký
leaf = list
liebe, love = ľúbiť
berg = breg, breh
guard (stráž) = grad, stráž
konig, king = konnik, kneNdz, knieža
lake [čítaj lejk, ang. jazero] = lug, luh, ka-luž
plough = pluh
daughter = dcéra (dočer)
milk = mliko je známe dávnejšie
Edinburg = Odinov hrad
Odin = jediný (najvyšší)
sun = sunce slunce slnko
grave = grob, hrob (betatizácia b na v)
to GRAB = chytiť rukou, uchopiť, zGRABnúť, zhrabnúť
abend [nem. večer] = obed
cow [ang.] = KrAVa
StockHOLM, HOLM = chlm, typ kopca, ktorý je obtekaný riekou
church (angl.), kirche (nem.) = krug/kruh, cirkev/kirkev
town (mesto, hrad) = vse-TÍN, tema-tín, TÍNište, duna (val)
dady = tato, tatino (otec)
le mur (fr.) = múr
quatre [katr] (fr.) = „k“ zmäkčené na „č“ –> čuatre –> četyre –> štyri
che [če] (tal.) = čo
due (tal.) = „u“ na „v“ –> dve
Cusus [Kusus] (rímsky názov pre Váh) = posledné „s“ na „c“ –> Kusuc –> Kysuca (prítok Váhu v Žiline)
Dplňte ďalšie…

22 thoughts on “Hľadáme podobné slová, pridajte sa

 1. Dácka ríša bola založená Gétmi, zahnanými z Mýzie Makedóncami /zotročení zajatci „getus“/ a Bastarnami /zotročení zajatci zo Sigynnov „davos“/, krorí zasa dobyli v Naddunajsku dŕžavu Agathyrsov, a zriadili si tam nové hlavné mesto GETÚZA. Ríšu za odriekania /zriekli sa Dionýzia,vyrúbali révu/ vybudoval BUREVISTOS čiže Riavorieč /búrka a vistula-rieka/, ktorého ako otrokárskeho despotu odstránili vlastní veľmoži. Moc prevzal BIATEC čiže Viacteč, ktorý centrum ríše presunul do Bratislavy. Po ňom vládol NONNIUS z Du-Nonny čiže Vidina, ktorý podľahol útokom Markomanov a Rimanov /Carnuntum = kar Nonniusa?/, a Rimania PO Nonniovi pomenovali územie PA-NONNIA.

 2. Našiel som v slove EMERGENCY ktoré je dnes u nás na každom bezpečnostnom vypínači podobu nášho slova MERKOVAŤ, MERKUJ, ktoré má v podstate rovnaký význam, pozor, dávať pozor, strážiť. Nemali by sme sa vrátiť k pôvodnemu slovu a prepísať tie nezmyselné anglizmi?

 3. Na Topkách sa pravidelne hádame z jedným dementom a toto nám poslal ako dôkaz svojho zarytého pravičiarskeho NATO pohladu :
  EREKCIA_MRTVOLNEHO_CHLADUCRIEV klarika5 • pred 15 hodinami
  slovanska narodnost neexistuje, a o slovanskosti jazykov a ich vyzname tiez pochybujem
  sedem . siem . seven
  co je podobnejsie slovencine ? rustina alebo anglictina ?
  latinsky domus slovensky dom rusky dom to je slovanske ?
  anglicky while slovensky chvila
  nemecky bauch brucho rusky zivot
  osel nemecky osol slovensky somaro taliansky slovensky osol, somar, slovenske ?
  latinsky usus slovensky uzi pouzitie – slovanske ?
  grecky oNyCHos slovensky nechet, slovanske ?
  sTRom, TRee, SLOVANSKE ?
  jaZEro, nemecky See, cita sa ZE, slovanske ?
  slovensky dakujem, nemecky danke, anglicky thankyou TANKJU DAKUJEM, slovanske ? rusky spasiba od spasit z nabozenstva
  Mercy cita sa MerSi slovensky MiloSt, z toho francuzske merci, slovanske milost ?
  mozeme pokracovat s kazdym jednym slovom, ma paralelu v latincine grectine abglictine nemcine, KAZDE JEDNO SLOVENSKE SLOVO
  mozeme pokracovat s kazdym jednym slovom
  PS. Ani nevie že tým dokázal úplny opak :D

 4. scrinium (lat)=skrýša, skryť, skriňa
  uscita (tal. výjazd z diaľnice) = ústie, absolútna zhoda fonetická aj významová

 5. angličtina vznikla z rôznych jazykov. jednym z nich bola aj reč vikingov. Odin čítaj adin = po rusky prvý.

  po anglicky med = honey. ale medovina = mead.

  ďalej drobné ovocie, ktoré sa zbiera ma koncovku berry = rusky beri a po našom ber oberaj zbieraj.

  švédske kráľovstvo = sverige. ale ak povie švéd švédske auto = svenska auto. napriklad.

  chyba iba lo a bolo by to sLOvenska auto. a aka náhoda, že by vo svojej reči nosili dôkaz o vandaloch slovanských? vikingov tak voláme, lebo chodili na viking čiže na vykrádanie.

  Fíni dodnes nazývajú švedov ruotsi, že by rusi?

  taliani dodnes nemecko volajú Germania, ale german car je auto tedesca. Tak to ešte teraz nám taliani hovoria, že v provincii Germania nežijú germáni. :-) Tu sa vynára otázka či vôbec niekedy žili v provincii Germania germáni, alebo tam rovno rimania našli iné etnikum.
  Julko Cisár chcel určite doma ohromiť tak sa nechal počut, že je víťazom aj nad germaniou :-) síce nie nad germámni. ale to už bolo asi v ríme všetkým jedno. veď nemohli ísť vedľa to obchodu si kúpiť mapu, aby vedeli kde je germania a kde všade žiju germani :-)

  švédi volajú nemecko tyskland. ak si to vypočujete s ich akcentom, tak to môže znamenať všeličo : teuton, turek, tatar.

  ak si zoberieme Sanskrt, tak rovnakych alebo podobných slov bude hromada. a nie iba v slovanských jazykoch ale vo všetkých europskych jazykoch.

  ale iba slovanská reč a sanskrt má totožnú gramatiku. a o.i. aj genetickú hlavnú haploskupinu. R1a.
  koncovka om je meditačná. a ak si uvedomíme, že ju pridávame rovno v gramatike je úžasné ako si naši predkovia zvyšovali hladinu vyššej mysle už iba tým, že hovorili.

  jeden vedec urobil pokus a zistil, že bežný západný europan aj keď nerozumie sanskrtu, ale iba v latinke čítal text v tomto jazyku sa frekvencia jeho mozgu približovala hladine alfa.

 6. Vážení,
  dávam Vám do pozornosti nový Grécko-slovenský slovník Heleny
  Panczovej (Lingea):
  napr. tu http://www.martinus.sk/?uItem=137005

  Je to vlastne starogrécko-slovenský slovník s “Homérovou slovnou zásobou”
  A MÁ OBSIAHNUTÚ AJ ETYMOLÓGIU !!! – samozrejme “oficiálnu” :D

  Hneď v Úvode v kapitole Predgrécky substrát som na strane 11
  našiel aj pár “hlodov” o neindoeurópskosti predchodcov Grékov,
  teda Pelasgov, ku ktorým sa “Grci” “hrdinsky natrónili”.

  Čujte SLOVÁ,
  KTORÉ “GRCI” POCHYTILI OD ževraj “neIE” Pelasgov = našich PLASGOV:

  alsos (a-ls-os) = les
  drosos (dros-os) = ros-a
  doulos (doul-os) = “del-ník” ako otrok, rab
  machaira (mach-aira) = meč
  skeparnon (skeparn-on) = štiepačka (sekera)
  fliai (fli-ai) = veraj-e

  = nuž, ale dokomolili tie naše praslová

 7. všetky jazyky byli umelo vytvorené zo slovenčiny: (a z ostanýx už vytvorenýx jazykov)

  čí di chi, chi, qui
  je le,li,e
  ja I, Ich
  som sono, sum, am, eímai
  môj mio, my → mein, meine → mine
  tvoj tuo
  náši nostri
  váši vostri
  my noi, we, wir
  vy voi
  sme siamo, somos
  si sei
  sú sunt
  ste seid, siete, si è
  sú sind, son
  vy vy → yu => you
  vás vōs
  prosím please
  ich euch, ihr, euer, their,
  ten der
  tu da
  s nami nobiscum
  s vami vobiscum
  nás uns, us, unser, unsrer, ours, our
  ňich them
  jest ist, is, es
  jemu, neho, jeho ihm, ihn, him
  tým,im, ňich, ich them
  ten the
  to it
  tie die
  ten den
  ty tu, thou, du
  ste si, Sie
  boli by would be
  kedy? quando? when?

  búdka booth
  vdova v|d|ov|a → w+id+ow => widow → widower

  ňe- ňe → en => in-, un-, an-, i-, a-

  veľmi v|eľ|m|i → v+er+y
  pôst fast
  päsť p|äs|ť → f+is+t => fist

  lož lož → lie
  lúh lúh → lye

  maliar maliar → Maler
  mlynár ml|yn|ár → mil+er => miller

  mäso m|äs|o → m+at => meat

  bobor b|ob|or → b+ev+er => beaver → Biber

  svätý → svanto → saint → sankt, santo, san, szent, sacro,

  bledokrvnosť (rakovina krvi) bledokrvnosť → b|l|ed|ok|r|v|n|os|ť → b+l+ut+k+r+eb+s => Blutkrebs → Blut → blood, krebs

  rozlíšenie, rozloženie, ro|z|l|íš|en|ie →re+s+ol+us+io+n =>resolution → solution
  presvedčiť p|re|sv|ed|č|i|ť → p+er+su+ad+e => persuade -> persuasive
  presvedčivý pre|sv|ed|č|iv|ý → per+su+as+iv+e => persuasive
  snehový s|n|eh|ov|ý → s+n+ov => snow
  väzký v|äz|k|ý → v+iz+k+i+t => viscid
  väzkosť v|äz|k|os|ť → v+iz+c+os+it+y => viscosity → -ity → viscous → -ous
  pichať p|ic|h|ať → f+yc+k => fuck
  pichať p|ich|ať → p+ok+e+at => poke at

  srdce sr|d|ce → ce+rs => Herz → heart

  jedlý → edulus

  žralok ž|r|al|ok → sh+ar+k => shark
  osemdesiaty os|em|d|es|i|at|y → ot+at+es+im+o => ottantesimo → ottanta → otto → octo → acht → eight

  veľkoryso v|eľ|k|or|y|s|o → b+ic+l+y => bigly => big
  vlastizradný v|l|as|t|iz|r|ad|n|ý → v+or+ic+id+al
  vnútorný v|n|út|or|n|ý → in+er+m+s +t =>innermost →inner
  vnútorný v|n|út|or|n|ý → i+n+t+er => inter
  vnútorný v|n|út|or|n|ý → in+t+er+n+al => internal
  vnútorný v|n|út|or|n|ý → in+t+r+am+ur+al => intramural
  vnútorný v|n|út|or|n|ý → in+t+r+in+s+ic => intrinsic
  vnútorný v|n|út|or|n|ý → in+v+ar+t => inward → inwardly
  vnútorný vnútorný → v|n|ut|or|ri|y →in+t+er+ir => interior / inter → interior
  vnútri v|n|út|r|i → in+d+or+s => indoors
  votrelec v|ot|r|el|ec → in+v+ad+er => invader → invade → invasion
  votrelec vo|tr|el|ec → in+tr+et+er => intruder
  votrelec vo|tr|el|ec →inter+l+ov+er => interloper

  upratovať up|r|at|ov|ať → uf+r+um+en → aufräumen
  šťuchať šťuch|ať → stochen, stochern, stacheln, stechen, schubsen, stupsen, stupfen

  šesť š|es|ť → s+ec+s => sechs → six → sex

  syrovátka, s|r|v|á|t|k|a → s+er+m+l+k+e => Sauermolke → Molke
  syrovátka, s|r|v|á|t|k|a, → s+er+um+a+c+t+is =>serum lactis →

  svätonočný s|v|ät|o|n|oč|n|ý → w+in+ac+t+en =>Weihnachten → Vianočný → Vianoce

  skalisko, úskalie s|k|al|is|k|o, ú|s|ka|l|ie → s+co+k+al+o => scoglio

  radnica rad|n|ic|a → rath+us → Rathaus → Haus → house

  prašný poros -os

  prevtelenie p|re|v|t|el|en|ie → ri+m+ic+er+im => rimishërim
  prevtelenie p|re|v|t|el|en|ie → re+in+c+ar+n+at+ion => reincarnation
  prevtelenie p|re|v|t|el|en|ie → p+er+ag+it+e => Berraragitze
  priateľ p|r|iat|eľ → f+r+iet => friend → Freund

  poriadok, rad → order

  plávať p|l|áv|ať → f+l+at => float
  pletací p|l|et|ací →p+l+it+ing => plaiting
  pletenie, pliesť p|l|et|en|ie → f+l+ec+t+en => Flechten

  preto pre|t|o → per+t+ant+o => pertanto

  slečna s|l|eč|n|a → s+ic+n+or+a → signora, signorina, senhorita, ..

  zobák zo|b|ák => beak

  smrek spruce

  stotina st|ot|in|a → ts+et+en+a => centena → cent

  tri štvrte na t|r|i|št|v|r|t|en|a → d+r+i+v+ir+t+el => drei Viertel , drei viertel, vierte, viert → vier → four

  vymazať v|ym|az|ať → wipe out

  privítať p|r|iv|ít|ať → benarrivato → dobrodošli, well+come => welcome → willkommen, benvenuto,

  tri drei tree
  do|b|r|ov|oľ|n|ík → f+r+iv+il+ig => Freiwillige → frei → free, willig, willigen, Willigkeit, Willen Freiwillige, frei, free, willig, willigen, Willigkeit

  hrob hrob => Grab, grave

  horší h|or|š|í → g+or+s+e → worse

  domácky d|om|ác|k|y → h+om+y => homy → home → homely

  dvere dvere → Türe → Tür → door

  dovoliť do|vol|iť → ad+lov => allow → erlauben

  hviezdička hvi|ezd|ič|k|a → est+er+is+k → asterisk → astro →star
  hviezdičky h|v|iez|d|ič|k|y → p+es+t+is => pasties → -es -s
  hviezdny h|v|ie|z|d|r|i|y → s+t+el+ar → stellar
  hviezdny h|v|ie|z|d|r|iy → s+t+er+al → sidereal
  hviezdny h|v|ie|z|d|ri|y → c+le+v+ri+t+y → celebrity

  jednotlivý j|ed|n|ot|l|iv|ý → i+n+t+iv+id+al => individual → individum

  hniezdo h|n|iez|d|o → n+es+t => nest => Nest, nisten
  hniezdočko h|n|iez|d|oč|k|o → n+es+t+c+h+en => Nestchen

  strach s|t|r|ach → t+er+or => terror
  hrôza h|r|ôz|a → h+or+or => horror

  voľaktorý welcherei, welche →

  ………………………….

 8. Čudinov je obdivuhodný, ale úplne som na kolenách z dr.Deretiča.Srba , ktorý odvádza neuveriteľnú prácu na poli Slovänskej histórie ! V boji s obmedzenou hydrou profi gebírov.
  Odporúčam !!!!

  Kto je vie Srbsky vrhnite sa na kvantum jeho videí na „vašej tube“ .Prikladám stručný výcuc jedej z jeho prednášok . Postoval som to na rozbitej Ramianke.

  JEDNOZNAČNÉ TVRDENIA -SRBI A VŠETCI SLOVÄNI SÚ AUTOCHTÓNI V EURÓPE !

  GRÉCI A GRÉCKA KULTÚRA SÚ VLASTNE ZLODEJI DEJÍN !

  VŠETKO ČO SA TÝKA GRÉCKA JE VÝTVOR PELASGIJSKEJ SLOVÄNSKEJ SPOLOČNOSTI !

  Výcuc prednášky:

  Srbi-Slovania vs Gréci

  Zasa Deretič.Tento krát o probléme, ktorý je naozaj kardinálny- Tzv.kolíska Eu kultúry- staroveké Grécko ?- alebo Slovänskí Pelasgovia- a samozrejme Srbi – a Deretičovy sa to v mnohých prípadoch darí aj dokázať.

  Dnešná MAKEDÓNIA bola voľakedajšía MÉDIA – jej súčasťou bola aj KRÉTA.
  Máme zaujímavý archelogický materiál dokazujúci slovanskú kontinuitu (so zaujímavým presahom do kresťanstva..) simbol kríža (v jeho desiatkach obmien aj v podobe svastiky)-v podobe 4 oddelených políčiek . Objavuje sa prekvapivo už na THRÁCKYCH
  minciach.

  – Iným často sa opakujúcim motívom na minciach a nielen nich – je to v podstate hrdinský simbol “Grécka” postava chlapiska s levou kožou prehodenou cez ruku, alebo cez plecia- boh SERBON- inak známy , ako HERAKLES .

  (Pre ňa je to novinka. Je mi jasné, že postavy Gréckých bájí majú mnoho zástupných významov- ale , že Herakles – je vlastne simbol boha SERBONA- boha starovekých Slovänov.Zaujímavé.)
  LEV bol simbolom vladára.Moci.Často je zobrazovaný s levom v jednej ruke a JARACOM-Kozlom v druhej.

  Deratič tvrdí, že fenomén výnimočnosti Grécka sa objavil v 17.st. úmyselne.

  predkovia Grékov sa volai GURI-GURITI. Slávny vojvodca NINO BELI si ich vrámci pochodu na východ začlenil ako pomocné vojská do armády v MISÍRIE (MISÍRCI) východná časť Malej Ázie .Za odmenu im umožnil sa usídľovať na Peloponézi. Podobne , ako prvých židov. Začali sa usídľovať od 16 st. pnl .

  – Do 700pnl. 1. Olympiády- niet o Grékoch ani sluchu. Dosť dlho trvalo, kým sa začali presadzovať.

  – Zaujímavý je myslímm Deretičov výklad mena domorodého obyvateľstva-PELASGOV.
  Gréci ich volajú PELÓNI, PEÓNI A ČO JE EXTRA ZAUJÍMAVÉ PANÓNI !!!! Deretič otvorene hovorí o osídľovaní z prostredia PANÓNIE !

  Stredozemné more sa voalalo PELAG ! Moria väčšinou nosili meno obyvateľov pobrežia !
  Argoz PELAZIJSKÝ
  HERODOT PÍŠE “- ATÉNČANIA SA VOLAJÚ PELASGOVIA !”

  Je zaujímavé , ako veľmi sa podobá vývoj “PREVZATIA KRAJINY A MOCI” u Grékov na ten náš s MAĎARMI !

  Najprv boli usádzaný v opustenejších krajoch menej husto obývanými Slovänmi-Pelasgami. GRÉCI NEBOLI POĽNOSPODÁRI ! Preto sa zgrupovali v komunitách a vytvárali mestá- ohradzujúc sa voči Slovänským farmárskym usadlostiam.Venovali sa hlavne “kšeftu”- obchodovaniu s čímkoľvek a samozrejme hlavne pomocou lúpežných výprav.
  Deretič hovorí- že pravého Gréka v podstate nerozoznáte správaním od Žida.
  – Gréci pochopili , že potrebujú akýmkoľvek spôsobom zvýšiť svoj počet a “imidž” .Podobne ako Maďari prehlásili ZA GRÉKA KAŽDÉHO KTO HOVORIL GRÉCKY ! vytvorili si rýchlo za pomoci miestnych Pelasgijských vzdelancov jazyk- zbraň na šírenie slávy.

  Nezabudli na svôj pôvod a medzi ich pravlasťou MISÍROM a Peloponézom prebiehal čulý “dovoz” nových “Grékov”

  DIODOR píše už o Atéňanoch, že sú z Misíra zo Sais

  -tento istý DIODOR svoje diela písal PELASGIJSKÝM JAZYKOM (!)
  -ARISTOTELES – čistý Srb
  TUKIDIDES 1/2 SRB
  Z Pelasgského mora sa postupne stalo IÓNSKE.

  IÓNI = GRÉCI
  -DÓRCI = BRĎANI = SRBI
  IOLI = PELASGOVIA u Herodota Aioli (Eoli)

  -Flavius – ELISA v starom zákone hovorí o IOLOCH- nie o GRÉKOCH !

  EZECHIEL – Peloponéz je ostrov IOLOV !

  západný etimológovia boli v údive , že národ na IÓNSKOM mori- národ námorných obchodníkov a výprav nemá slová v Gréčtine pre MORE ! PONTOS- je od PUT- srbské.

  “kultúrnosť” Grékov sa sústreďovala v mestách hlavne pre ich “uzavretosť” a v podstate nudu- ktorá tam vládla .Mimo miest boli v menšine a ohrození. Preto v ich chrámoch bujela machinácia s bájami , príbehmi kde sa fabrikovali hrdinovia a vyzdvihovali Gréci. Zároveň sa usilovne pracovalo na Gréckom jazyku a “filozofii”.
  Samozrejme sa na tom zúčastňovalo hlavne množstvo domácich vzdelaných Pelasgov- mnohý možno netušiac- a stále píšuc svojím jazykom- že podkopávajú vlastnú identitu. ( Aké podobné na Maďarov…)
  HOMÉR JE H(M)OMIR-HOMĚR- pôvodne jeho dielo bolo písané PELASGIJSKY.Jeho prekladatelia však stáli vždy pred neuveriteľným problémom- až kým sa ho nechytili novodobý Srbský “lúštiči” a zistili prečo ! Zvukomalebnosť a ritmika jeho diela vyznieva jedine v tradičnom spevnom prednese s GUSLAMI !Tak , ako je to v tradícii starých Slovänských GUSLAROV-HUDCOV…

  V Gréckych mestách vďaka svojej izolovanosti mali problém s jedlom.V podstate ich hlavnú stravu tvorili ryby. K potravinám od Pelasgov sa dostávali sporadicky obchodom , ale väčšinou násilím.

  Zavedením tzv. “Demokracie” nastal stav podobný súčasnému – neuveriteľná korupcia ,uchvacovanie moci zbohatlími kupcami , uplácenie voličov- kupovanie hlasov, politické vraždy – neudržateľný rastúci rozdiel medzi najbohatšími a najchudobnejšími”občanmi”.Vládla nemorálka.

  – Atény mali vtedy 135 00 obyvateľov z toho 5000 úradníkov , 6000 sudcov (!) a 100 000 OTROKOV !

  -koktajúci DEMOSTENES bol obchodník s výrobňou zbraní-mečov- vlastniaci 55 otrokov.

  otroci sa stávali stále potrebnejší , inak sa sistém rútil .z prvotných 20 000 otrokov sa postupne rozrástol počet až cez 300 000 otrokov len pre Aténsky mestský štát.

  po tom čo FILIP MACEDÓNSKY (otec ALEXANDRA) porazil Grékov ( v podstate to bola revolučná očistná vojna Slovänov proti stále nenažranejším a degenerujúcim Grékom) premiestnil hlavné mesto ríše do KORINTU.

  Gréci prosili Filipa , aby obsadil časť Malej Ázie a VYSÍDLIL TAM ZLODEJOV A BANDY, kotré tiranizovali Grécko a spôsobovali neuveriteľné škody !

  SPARŤANIA boli DÓRCI- SRBI preto ani nebojovali s Grékmi proti Filipovy Macedónskemu a ani on ich nenapadal , keď postupne ovládol celé Grécko !

  Macedónci boli SRBI a aj šľachta- dvor Filipa Mac. hovorila Srbsky ! Je neuveriteľná drzosť , že Gréci si prisvojujú Alexandra Macedónskeho a Macedóncov všeobecen. Sú písomné historické záznami, kde Gréci nevedia prísť na meno Filipovy M. a označujú ho za nevzdelaného barbara , otvornen hovoria o tom , že hovoril barbarským jazykom !FILIPIKA je Demosténova kritika proti Filipovy “BARBAROVY” !

  -Je známy prípad popravy veliteľov Alexandrových vojsk , ktorí boli obvinení zo zrady /kutia piklov/ po tom čo ich MACEDÓNSKY VOJACI POČULI HOVORIŤ S GRÉCKYMI POMOCNÝMI ZBORMI PO GRÉCKY (!)

  Gréci boli vlastne na začiatku vazalsky podriadení Kréte a MÍNOJCOM. Až THÉSEUS začal tzvoriť silné ATÉNY s pevnosťami a hradbami a vymkol sa Mínojskej moci.

  Samotní Gréci sami seba volajú však HELENI-ELADA.Grékmi ich pravdepodobne nazývajú od 2 st. pnl. Je to vklastne hanlivá prezívky od Latinov (Slovänov) .Grci.
  Etimológ Slobodan Filipovič tvrdí, že slovo Grk je odvodené od GRČ-HRČ- ZBOJNÍK.
  Od GRUČ – koreň /hrča/ , ktorý treba vykopať. (Chýba mi tam obľúbené “žrec”-šaman…)

  Gréci sú Rimanmi vnímaní , ako podradní občania
  Zaujímavé je , že pýcha Gréckej kultúry -OLYMPIA nebola súčasťou etnického Grécka, ! Etnické územie obývané PREVAŽNE Grékmi siahalo po EPIR ! Týka sa to aj mesta DELFY
  ešte v prvej generácii po Alexandrovy v rode SELEUKIČOV sa hovorilo srbsky.
  Všeobecne je na “Balkáne” známe porekladlo- “klame , ako Grék.”
  Všetkých 12 domnelo Gréckych bohov je vlastne Slovänských-Srbských.
  Veľký ZEUS je vlastne jedna z podôb SERBONY- ZEN- ZENUS -ten čo dáva život-ŽENA

  napriek tomu, že ako prvý šírili kresťanstvo vo svete práve Srbi- opäť si ho prisvojujú Gréci a od 7.st.sa masívne presadzujú cez kostol a jazyk.Menia všetkých svätcov na Grékov.
  Vatikán ich podporuje – aby potlačil Srbskú históriu.Strach z “PANSLAVIZMU” je obrovský!

  Týka sa to aj toho čo nazývame nezmyselne BYZANCIOU ! BIZANCIA NIKDY NEBOLA ! TEN NÁZOV JE UMELÝ !!! Bola to VÝCHODNÁ RÍMSKÁ RÍŠA.

  Ešte v 14.st. mal DUŠAN titul – CÁR SRBOV A ROMEJOV !
  Cár DUŠAN stvoril Európske Impérium ILÍROV ! Veľký počet vladárov sveta ho uznávalo , ako suveréna.

  až v 16.st. nemec Wolf pomenoval -ironicky a výsmešne veľkú ríšu podľa dedinky, ktorá bola neďaleko KONSTANTINOPOLU – Bizantija. Odvtedy je všetko BIZANTÍNSKE , kultúra, maliarsky štýl, sochy , architektúra… nezmysli sa vŕšia na kopu. V Srbsku vygumovaní “gebíri” odborníci historici všade nachádzajú tu obrazy “BIZANTÍNSKE”, TU “BIZANTÍNSKE” sochy atď-

  -Deretič sa pýta s množstvom iných UKÁŽTE NÁM V BIZANCII TO PRAVÉ ”BIZANTÍNSKE “ ?!!? Ak tie naše sú len podvrhy či kópie ?Nič takého niet – a už vôbec nie BIZANTÍNSKE…

  Kto chce pochopiť súvislosti a viac- musí sa započúvať…

  https://www.youtube.com/watch?v=QK0e8wjpEJg

 9. Ďakujem Šan za komentár ohľadne EN a EL a kontakt na Čudinova. Ak si dobre pamätám sumerského EN-kiho spomína aj Erich von Daniken. Wikipedia uvádza jeho rôzne mená, napr. aj „Ea“ čo by foneticky mohlo v Ugarite znieť ako „El“.

  Ešte som zabudol dôležitú vetvu súvisiacu so slovom VAL:
  PEL – PELLA centrum MakeDon-cov
  PEL – PELAS-govia – praobyvatelia PELOPON-ES-u, podľa Petara Popovského dávni Makedónci a Anti, ktorým podobne ako nám ktosi ukradol históriu (žeby kukučka
  PEL-AS-govia – BELASi – Belosi (naproti tomu Mur-gasi alebo Kara…… – napr. Karagavrilidis – Čierny Gabriel, alebo Karadžordževič – Čierny Jurko a pod. KaraBenNemsi:) Podľa makedonskeho lokalpatriota Dr. Petara Popovskeho vraj pradávna kolíska dávnych Slovanov je v Makedónsku. Pravda však bude asi tá, že toto vzájomné handrkovanie, podávanie a vytrhávanie si kolísky Slovanstva je pravdepodobne pozostatok konca kedysi intelektuálnej jednoty a schopnosti spoločne spravovať veci Slovanské slobodne vlastnými vlad-ykami – v(su)lade so všetkými členmi či mužského alebo ženského pohlavia pradávnej komunity potomkov u-R-us-ov a v súlade s prírodnými pravidlami.

 10. Pekné,len trochu zmätok…Možno by to chcelo utriediť.

  Len pár poznámok na rýchlo. EN je meno stvoriteľa –
  jed-EN.El je asi „všetko“ všehomír-ALL v angličtine ALLE v nemčine- alebo aj j-ĚLij – VĚLIJ -VEĽKÝ v tom istom význeme „nekonečný“

  RA(RE) -dôležitý Egyptský boh je zároveň charakterizovaný ako SOKOL -zjednodušený na OKO SOKOLA-vševidúci -sokol RÁroh -po slovensky.

  všímal by som si ČUDINOVA-preosieval- ale všímal.. http://www.youtube.com/watch?v=BrBhe3C7wYg

 11. Pani Blažena, ešte postreh ku Vášmu textu:
  STRASSbourg = STRÁŽna veža, – posunul by som túto „belgicko-slovansku“ symbiózu ešte o krôčik ďalej:
  strassBOURG = strážný BREG, teda strážna vyvíšenina, breh, aj veža v rovinatejšom teréne, brch-vrch, burg

  Ešte ku BELGOM. Modelujme BELG – BALG – WALH – WALHAZ – VALAS – VOLOS – VELES – VEL AS.
  Nedá sa tento jednoduchý prúd začať opisovať, pretože sa vetví a všetok so všetkým súvisí. Teda by sa stal čitateľský neprehľadný a vyžadoval by si možno jeden predlžený víkend s besedou a dišputou.

  Keďže ste to uviedli aj Vy, doplním tiež výsledky môjho „VALašsko slovenského“ putovania, ale pre už spomenutú komplikovanosť len v schematickej podobe. Pokiaľ má niekto záujem vysvetlím a rozvediem podrobne:
  Teda Vaše:
  VALey, WALL = VALy
  Predstavuje možno kameň uholný, dobre zakopaný, aby sa ku nemu žiaden smrteľník (rozumej človek žijúci v rámci vymedzených hraníc, hovoriaci len jednou rečou-nárečovým odtieňom a žijúci len jeden život) nikdy nedostal (zanedbajme zámenu samohlások a spodobovateľných spoluhlások:

  EL – ugaritský-levantský prapočiatok všetkých Bohov (rozumej predkov) – ekvivalent helénsky CHAOS
  EL – prastarý aramejský výraz pre BOHa
  EL – člen v mnohých románských nárečiach
  AL – člen v mnohých arabských nárečiach
  AL-ah – arabský BOH mnohoraký a mnohotvárny, prapočiatok
  UL – člen vo valašskom nárečí
  BUL – kult BYK, BULovia – CHODI – PSOHLAVCI
  BAL – filištinsky BOH – FILIS-tinsky – VILIS – VELES – VOLOS – VALAS – PALAS Athena
  VOL – BYK neschopný mať potomkov, kastrát tiež VOL – MOL – MOLDAVA – MOLDAVSKO – v znameni BYKA
  VOLOS/VELES – praslovansko-ariánsky BOH, zvodca SVANTOVIDOVEJ manželky a kruto potrestaný HAD-es –GAD – GOD. VOLOS – znak BYK, VLK, HAD, STROM, rozbujnené povodie, atď. ……….
  VEL-AS – slovensky stále zrozumiteľný výrok v zmysle V(EĽ)KÝ AS – Asovia/Esá – bohovia v tradícii slovansko arianských véd
  UL-AS – ULYSSES – TAURUS – BYK
  OL-AS(h) – sev. Talián – et-RUS, Vlach,
  L-AS – Va-lasi v reči „východných“ Slovanov
  VLAS – dlhovlasý bradatý? Neostrihanec – barbar, VLAS – CHOMA (Chumáč) – KOMA (čiarka) – KOMAN – KOMENOS – KOMENSKý. MAR-KOMAN – MAR – MOR-AVA – MOR-ENA – MARA – MA-RHEA (pred helensky archaická bohyňa pramatka, často zamieňaná s matkou GAI-ou – GEA – TERRA – TYRHEN – TAR-taros – strašiak gréckých detí – tiež proto sumerské centrum MARI. Teda akýsi MARIN VLASÁČ v reči napr. Metoda Slava, alebo OC.
  H-EL-ios – hel-enský BOH SLNKO, oko najvyššieho, kvôli službe naňho nevyšiel podiel na zemi, manželka PERS(i)A – predok obyvateľov Rodosu a symbol MAKE-DONskych kráľov (Dáni od Donu) –
  IL-ias – a ODysej
  WIL-US-a – prehistorická, predchodca TRÓJE – ľud DAR-DAN-EL-ov (Bospor a Dardanely) – alebo žeby sme rozumeli aj DOR-ov od DON-u a TRAKOV od AS-TRACh(k)-anu?
  FIL-istínec – národ dobyvateľ Egypta, vlastniaci technológiu pálenia alkoholu, OBRI ako GOL-ias – Dávid a Golias – OBOR – AVAR – egyptské centrum AVARIC-um. Národ ktorý sa vrátil späť na BAL-KAN.
  WAL-ES – viď hore WALHA – Walešania – krajania
  VAL-on – viď hore BELG
  BAL-KAN (viď FIL-istinec)
  BAL-Ticke more
  BAL-AM – zvodca „zlej“ časti izra-EL-itov, neskorších Židov.
  BEL-zebub – staršiak kresťanských detí
  AL-TAR-ik – arabsky GIBRALTAR, tiež TARIK – ŠARIK – knieža HURRov dobyvateľ Egypta okolo -1800 p.n.l., staviteľ pyramíd (ŠARIK = LABKA, ik – slovanská zdrobnenina) – pra-slovania HUR-ovia – z HURI – HORALI OD HORY – UHORI (tiež HADI, GADI – bájany KAD-MOS obnoviteľ antických THEB, neskôr GOTI, KOTI-ni, a možno aj HADI hryzúci si do svojho vlastného chvosta KO(l)TI alebo GOLTI-GALTI-KELTI.
  VOL-cae – jeden z 12 ET-RUS-kých národov
  VOL-ky – označovaný ako „germánsky“ pohraničný národ, najbojovnejší z „germanov“. VOLKY – FOLK – ľud.
  VL-ci, VLK – už bolo spomínané, symbolika VOLOSA, DÁKOV, CHODOV, ROM-UL-USa a Rém-usa, atď.
  VOL-GA – rieka nazývana aj RA – najvyší BOH prapočiatok prvých egyptských BOHOV do príchodu AMONa. RA – duša, Duch, ale aj fiktívna mimozemská bytosť z filmu STARGATE.
  Atď. atď.

  Teda držme sa aj tejto stopy a neposudzujme, lebo tak ako zle by nebolo bez dobrého, tak ani dobré neje bez zlého (jing-jang). EL a R-AS sú slabiky, ktoré treba maž stále na pamäti.

  p.s.: VALAH znamená indicky ČLOVEK, čo podľa niektorých teórii môže súvisieť s naším menom SLOVAK (nemusí ísť o dehonestujúcu formu – čechizmus). Taktiež FELAH v Levante a Indii slobodný hospodár na vlastnom pozemku.

 12. Ešte ku tzv. „cudzej reči“ rumunčine, postavenej na vulgárnej, teda ľudovej latinčine (vlastne et-RUS-tine) a dáčtine (Dáci – Traci – Geti – TiszaGeti, MasaGeti – Mor(avsky?) (v)Laci – aRomani, IstroRomani, atď.), teda reči Dákov, ktorých ragúzsky opát Mauro Ur-bini v r. 1600 nazýva vo svojej knihe Kraljevstvo Slavjana dávnymi SLOVANMI (rumunčina je reč naších blízkych susedov Valachov obývajúcich dávnu Terra Romana, teda neskôr krajinu troch kniežactiev Valašska, Moldavska a Transylvánie. Rumunčina oficiálne obsahuje cca 20% slovanských slov – v skutočnosti si myslím, že je prechodom medzi pratarou praslovanskou rečou a neskoršou latinčinou, ktorá sa vyvinula s reči Et-RUS-ov, jedných z pred-slovanských predkov, detto Norikum a tyrhensko-ilýrske národy (že Et-RUS-kovia su vraj potomkovia CHET-itov, poukazuje len na reálnosť akéhosi pred pyramidálného pra-slovanskeho zboru-soboru-zaboru-coboru-zväzu- konfederácie možného predchodcu bohužiaľ už ríši:( ako sa predpokladá, napr. Obrovskej Moravy – biatek cOBROVOMARUS, alebo Veľkej TARTARIE – AS-GARD Irijsky – mesto/hrad rÁsov urartských-araratskych):

  In (a)cesta fel – Tade (cesta)
  (A)runca – ruca(ť), hodiť
  (A) seza – šedza, sedieť
  Avaria – (h)Avaria (metaph Damage)
  Bandaj – Bandaž
  Bar – Bar (Krčma)
  Barca – Bárka
  Bea – Pi (expr. Drink+rend. B-p)
  Brianzä – Bryndza – sýr
  Bolnav – Bolav(y), Chory
  Care? – Kere? Ktoré?
  Ceas – Čas (hodiny)
  Ceainic – Čajnik, kanvica
  Certa se – Čertia sa, hádať sa
  Cifra – Cifra
  Cimitir – Cintir
  Ciocan – Čakan
  Ciorba – Čorba
  Cireasa – Čerešňa
  Ciudat – Čudak, zvláštny
  Cizme – Čižmy
  Clopot – Klopot, cvengot, zvon
  Cocoš – (ne)kokoš sa
  Coliba – Koliba
  Coroana – Koruna
  Cos – Koš
  Covor – Kober(ec)
  Cufar – Kufor
  Cu(m)para – Kupa, Kúpiť
  Curca – Kurča (Morka)
  (De) ce nu – Čemu, prečo
  Dest(ul) – Dosť
  Dobitoc – Dobytok
  Doua – Dva
  Douazec(i) – Dvadset
  Dovadä – Dôvod (metaphora)
  Drag(ä) – Drah(y)
  Duch – Duch
  Fasole – Fazuľa
  Frate – Brat (f-b rendering)
  Garaj – Garaž
  Gaska – Huska
  Gaura – Dzura (diera)
  Gol – Hol(a)
  Gospodarie – Hospodarenie
  Granitca – Hranica
  Gramada – Hromada
  Gulas – Guláš
  Guler – Golier
  Haos – Chaos, zmätok
  Hrean – Chren
  Iarna – Jar(na) – skorá jar – zima
  Iaurt – Jogurt
  Iaz – Jaz(ero), rybník
  Indiciu – Indícia
  Iubi – ľubi
  (In)cotro – ktorou (cestou), kam
  Lenes – Len(iv)ec
  Leu – Lev
  Lipi – Lip(ka) sa, Lepi, (Na)lepi
  Lovi – (Loviť), naraziť-napichnúť
  Luna – Luna (mesiac)
  Mac – Mak
  Mama – Mama
  Mansarda – Manzarda
  Magar – Magor (somár)
  Mäturä – Metla (surd r-l)
  Manuša – Maňuš(k)a – rukavica
  Morcov – Morchev, Mrkva
  Muri – (U)mri, zomrieť
  Mušca – Muška (expr. Insect attack)
  Necinstea – Necestnost (nečiste)
  Obicei – Obyčaj, zvyk
  Ochelari – Okuliare
  Ochi – Oči – oko
  Ocol – Okol(o) – okľuka
  Odihna – Odihne si, Odpočinok
  Oglinda – O(b)hlída (cz.) – v zrkadle
  Opri – Opri(eť) – Stáť, postaviť
  (O)rez – Ryž(a)
  Otrava – Otrava (jed)
  Otel – Oceľ
  Ovaz – Ovos
  Paguba – Pohub(il), (po)škod(il)
  Pahar – Pohar
  Palat – Palác
  Päräu – Perej – na potoku
  Pastor – Pastier (fujara)
  Platit – Platiť
  Podgorie – Podhorie (s vínom)
  Poveste – Povesť, Rozprávka
  Preda – Predať sa, uplatiť, vzdať sa
  Prieten – Priate(l)
  Primi – Pri(j)mi, Prijať – dostať
  Proastä – Prostý (sprostý)
  Rac – Rak
  Räcni – Reč(uj), Rek(ni), Rev(ať)
  Revanša – Revanšovať, rováš
  Rupe – Rup(n)e (expr. Break)
  Scu(m)p – Skup(y), bohaty (metaph.)
  Se – Se, sa, si
  Silabi(si) – Slovo/Hláska
  Sili – Siliť – Nútiť
  Slab – Slabý/Chudý
  Slabi – (O)slabiť
  Slovak – Slovak
  Snur – Šnúra, povraz
  Strajer – Stráž, hiadka
  Striga – Striga (met. yelling woman)
  Suna – Zuní, zvoní
  Šapcä – Čapka
  Tata – Taťo, otec
  Val – V(a)l-na (teren-na)
  Vatra – Vatra
  Vaza – Váza
  Vedea – Vidie(t)
  Veselä – Veselý
  Vitrina – Vitrina, Výklad
  Vulpe – Vulk, Vlk (pod. s líškou)
  Zgomot – Hrmot, hluk
  Zsalau – Salaš

  Avšak v tak dlhom diapazóne historických a predhistorických dejov treba počítať s mnohonásobným odlúčením a turbulenciou v sťahovaniach národov, častým návratom a opätovným odchodom rôznych más obyvateľstva, či z vlastnej vôle, alebo neskôr cielene imperiálnymi nástrojmi. Z toho samozrejme musela vyplynúť averzia, ktorá sa u niektorých zakorenila príliš hlboko v podvedomí, aby boli schopní nezaujate sledovať Ariadninu niť vyvádzajúcu z labyrintu krivých zrkadiel dnešnej histerickej vedy.

 13. Je azda našou svätou povinnosťou tzv. „západných Slovanov“ (Slovan=človek=slovo – teda ľud ktorý dal slovo), aby sme priniesli porozumenie a jednotu aj naším tzv. „Germanským“ bratom. Ďalej ponúkam zbierku slov, ktorú som nazval JEUNI SILAVA, pretože je to vlastne všetko JEDNO SLOVO, ktoré však vyžaduje hlbšie nielen fonetické porozumenie:

  Štruktúra textu je trochu rozhádzaná, ale vždy je postupnosť slov v riadku nasledovná:
  Slovo = Príbuznosť = Súčasný význam
  syllable = slovo = slabika, slovko
  unit, unite = jedny, jedna = jednotka, zjednotiť
  one, uno(uan)= jedn – o= jeden, raz
  dedicate =dedictvo= dar
  dislodged= vyložené =vytlačené
  blind= blenda =záslepka
  purge= prd (tech.)=uvoľniť
  moUstache= usta= fúzy
  snooze= usnúť= zdriemnuť si
  ravage =rabovať= vyplieniť
  rebuke= reptať= výčitka
  gnaw= gňav, žuvaj= kuš
  may =maj (sa)= smieť
  weasel= vyzuj= vykrúť
  ad mitt(er)= odmiet(nuť)= na odovzdanie
  depletion= vyplieň= vyčerpaj, ochudobni
  either= aj-aj= jeden alebo druhy
  soundness =súdnosť= rozumnosť
  clue= kľúč= niť k riešeniu
  crating= krytie, krabica= debnenie
  batch= bača =bič
  plot =plot, oplotenie =pozemok
  cozy utulny kozy/prsia
  bulk =hromada, neobaleny= balik
  harass =haraši= trapi, sužuje
  maybe môžeby(ť) možno
  protrude =potrubie =vyčnievať v zmysle výčnelok
  clack (valve) klapa/tlak klapa tlaková spätná
  stool= stolec, podnožka =stôl
  pedestal= pod stol =podstavec
  rim =rimsa, rám= obruba, lem, rám, okraj, veniec
  humble (bly) =han(m)bil (bí)= skromný
  torque= točiť
  hide =had =skrytý, plaz je nízko a nevidno ho
  secret (sikrýt) =skryť =tajný, tajomstvo
  opaque =opak (svetla, pravdy)= tma, temnota
  rebar= rebra (tech.)= tyče (pozdlžné výstuže)
  dairy =dojny= mliekarensky
  treshing= trieskať= sekanie hokejkou
  deemed =dumať =domnelý, domnievať sa
  snag =snaha= uloviť, zachytiť sa, prekážka, háčik
  attrition= otretie
  buoyancy= bujnosť

 14. stará baskičtina obsahuje veľa podobných slov v našej slovenčine(myslím tým dnes použiváný pojem Slovan-slovanský jazyk),takže to skor prebrali od nas Slovenov (nemyslím tým len nás Slovákov ale všeobecne dnes zaužívaný pojem Slovan),než my od nich(,aspon tak som to pochopil).
  light a lux-dnes už vieme,že latinka tiež vznikla pozdejšie než naš jazyk a tiež obsahuje hromadu slov na kt.“latinici“ urcite sami od seba neprisli,keďže tie dané slová v latinke sa nevyskytujú v inej podobe ako tej akú oni prebrali a skomolili častokrát aj tie slová nemjú žiadny súvis stým čo pomenúvajú

 15. Španielske slovo „guerra“ – vojna je baskického pôvodu.
  Slovo „light“ vývojovo suvisí s latinským slovom „lux“ – svetlo a s naším slovom „lúč“.

 16. rio(špan.)=rieka
  lago(špan.) =jazero
  blanco(špan.)=biely
  oveja(špan.)=ovca
  pastor(špan.)=pastier,pachá=paša,pasto=pastvina
  guerra(špan.)=vojna-grad-hrad
  soldado(špan.)=vojak-soldát,saldát..
  muerto,murderer-mrtvy
  heno(špan.)=seno
  correinte(špan.)=prúd-koryto( rieky)
  haya(špan)=buk-(bukový) háj

 17. ffrwd(welš.čítaj ako „frúd“) =potok-prúd
  tarw(welš.)=býk-tur
  buwch(welš.)=krava-bývol,búvol-vodný tur
  pasha(welš.)=paša-pásť ovce na paši..

 18. Graben=kopať- GRABať
  Rhaca(welština)=hrabať
  Llyn(welš.)=jazero-luh
  Tad(welš.)=otec-tati
  a premýšlam ešte nad Glasgowom ..

 19. axe = sekera (akse/eska, aiskora po baskicky)
  Kluž = kaluž
  Bukurešt = buky rašia/rastú?
  Londýn, London = Don v Rusku?

 20. plough = pluh
  daughter = dcéra (dočer)
  milk = mliko je známe dávnejšie
  Edinburg = Odinov hrad
  Odin = jediný (najvyšší)
  sun = sunce slunce slnko

  Pekná téma, želám veľa nájdených našich slov.Hľadajte hlavne v slovách z vidieckeho prostredia, v poľnohospodárstve, rodinnom živote…

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.