Historické súvislosti

To, čo bolo kedysi biele, je dnes čierne. To, čo bolo kedysi čierne, je dnes biele. To, čo sa kedysi stalo nám, sa dnes deje iným. To, čo sa kedysi dialo iným, sa dnes deje nám. História sa opakuje v kruhu. Dá sa preto predpovedať.

Minulosť Súčasnosť
Povesť dávnych čias, Nestor, 11-12 st.: „Po dlhej dobe Sloväni sídlili na Dunaji, kde je teraz Uhorská a Bulgarská zem. A od týchto Slovänov rozišli sa po Zemi, i pomenovali sa svojimi názvami, kde sa na ktorom mieste usadili. Ako tí, čo príduc, usadili sa na rieke menom Morava, nazvali sa Moravou; ale druhí sa pomenovali Čechmi, avšak iní Sloväni Bielymi Chorvátmi a Srbmi a Korutáncami. Vlachovia napadli Dunajských Slovenov i usadili sa medzi nimi, ale títo Sloveni, odíduc, usadili sa na Visle a nazvali sa Ľachmi, a od tých Ľachov vznikli Poliaci, druhí Ľachovia – Lutiči, iní Mazovčania, iní Pomorania. …
Tí Sloväni, ktorí sa usadili okolo jazera Iľmeňa, nazývali sa svojím menom – Slovänmi, a postavili mesto a nazvali ho Novgorodom (Novým mestom). … A tak sa rozišiel slovänský národ a po jeho mene aj písmo sa nazvalo Slovänským.“
Po dlhej dobe Angličania sídlili v Anglicku. A od týchto Angličanov rozišli sa po Zemi, i pomenovali sa svojimi názvami, kde sa na ktorom mieste usadili. Ako tí, čo príduc, usadili sa v Írsku, nazvali sa Severným Írskom; ale druhí sa nazvali Austrálčanmi, avšak iní Novozélanďanmi a Juhoafričanmi a Kanaďanmi.
Tí Angličania, ktorí sa usadili na severovýchode USA, nazývali sa svojím menom – Novým Anglickom. Iní postavili mesto a nazvali ho New Yorkom (Novým mestom). … A tak rozišiel sa anglický národ a po jeho mene aj jazyk nazval sa Anglickým.
Maurikios, koniec VI. st.: „Slovänské a antské národy majú rovnaký spôsob života a rovnaké mravy. Sú slobodné, nijako sa nedajú prehovoriť, aby otročili alebo boli poddané; najmä vo svojej vlastnej zemi sú početné a vytrvalé, znášajúc ľahko horúčosť i zimu i dážď i nahotu i nedostatok potravín.“ Slovanské a ruské národy majú rovnaký spôsob života a rovnaké mravy. Obe skupiny napríklad homosexuálom nepriznávajú právo na rodinný život. Kým Slovania otročia pod nadvládou Bruselu, Rusi sú slobodní, nijako sa nedajú prehovoriť, aby otročili alebo boli poddaní; obe skupiny sa celkovo málo množia a vymierajú, vo vlastnej zemi sú nepočetné, zato sú vytrvalé, znášajúc ľahko horúčosť i zimu i dážď i nedostatok potravín.
O obrátení Bavorov a Korutáncov, r. 871: „Za dávnych čias kraje rozprestierajúce sa južne od Dunaja na území Dolnej Panónie, ako aj ďalšie okolité krajiny patrili Rimanom, ktorí tu vybudovali mestá a opevnenia na svoju obranu a veľa ďalších stavieb, ktoré až doposiaľ možno vidieť. Rimania si podrobili Gótov a Gepidov. Ale po viac ako 377 rokoch od narodenia Pána vyhnali Rimanov, Gótov a Gepidov Huni predtým bývajúci na pustatinách severne od Dunaja, ktorí sa z týchto miest preplavili cez Dunaj. Zvyšky Gepidov tam však doteraz sídlia. Po vyhnaní Hunov začali osídľovať rozličné územia v týchto končinách v okolí Dunaja Slovania.“ Za dávnych čias kraje rozprestierajúce sa južne od Dunaja, ako aj ďalšie okolité krajiny patrili Slovákom, ktorí tu vybudovali hradiská a opevnenia na svoju obranu a veľa ďalších stavieb, ktoré až doposiaľ možno vidieť. Ale po viac ako 890 rokoch od prelomu letopočtu vyhnali Slovákov Uhri predtým bývajúci na pustatinách za Uralom, ktorí sa cez Karpaty dostali do Karpatskej kotliny. Zvyšky Slovákov tam však doteraz sídlia. Po vyhnaní Uhrov zo Slovenska začali osídľovať rozličné územia v týchto končinách nad Dunajom Cigáni.
Nestor, Povesť dávnych čias, 11.-12. st.: „Po tom, ako boli Slováci už pokrstení, ich kniežatá Rastislav, Svätopluk a Koceľ poslali (posolstvo) k cisárovi Michalovi (III.), hovoriac: „Naša krajina je už pokrstená, no nemáme učiteľa, ktorý by nás učil a vysvetlil nám Sväté Písmo. … Pošlite nám učiteľov, ktorí by nám mohli vysvetliť slová v knihách a ich zmysel.“ Po tom, ako boli Slováci už v Európskej únii, ich prezident Kiska, premiér Fico a minister zahraničných vecí Lajčák poslali posolstvo do Bruselu, hovoriac: „Naša krajina už prijala stratégiu rodovej rovnosti, no nemáme učiteľa, ktorý by nás učil a vysvetlil nám rodovú rovnosť. … Pošlite nám eurofondy a odborníkov, ktorí by nám mohli vysveliť túto problematiku a jej zmysel.“
Gardizi, Ozdoba dejín, Arabské správy o Slovanoch, r. 1050-1053: „[Slovania] sú ctiteľmi býka. [Inde je napísané, že sú ctiteľmi ohňa.]“ Slovania sú ctiteľmi Ježiša Krista.
Prokop Cezarenský (r. 551-554): „[Sloväni a Anti] uznávajú, že je len jediný boh, tvorca blesku a pán všetkého [Parom], a obetujú mu býky a rozličné obetné zvieratá. Osud vôbec nepoznajú a vôbec neuznávajú jeho moc nad človekom. … Ale uctievajú aj rieky a nymfy a niektoré iné božstvá a pri obetiach konajú veštby.“ Slovania a Rusi uznávajú, že je len jediný Boh, židovský Boh Abrahámov, tvorca a pán všetkého, a neobetujú mu nič. Viac ako osudu veria, že Boh má nad ich životmi moc. Znečisťujú rieky a uctievajú aj nižšie božstvá ako napr. Panenku Máriu, rôznych svätých a iné božstvá ako napr. lietajúcich anjelov a vykonávajú veštby počas nočného vysielania na pochybných televíznych programoch.
Život Konštantína Cyrila, kap. XII.: [Cyril pohanom povedal:] „Tak aj vy, čo klaniate sa stromu, úbohej veci, určenej na oheň, ako uniknete večnému ohňu?“ A … [Cyril], rozkázal im zoťať strom a spáliť ho. I poklonil sa staršina, pristúpil k nemu a pobozkal evanjelium. Takisto i všetci ostatní. Nato prijali od Filozofa [Cyrila] biele sviece a za spevu šli k stromu. A Filozof vzal sekeru a tridsaťtri ráz zaťal a kázal všetkým rúbať, vykoreniť ho a spáliť.“ Developer robotníkom povedal: „Tak aj vy, čo ochraňujete stromy, úbohé veci, určené na oheň, ako chcete mať nový supermarket?“ A developer rozkázal im zoťať strom a spáliť ho. A poklonil sa stavbyvedúci, pristúpil k nemu a pobozkal developerov zlatý prsteň na ruke. Takisto i všetci ostatní. Nato prijali od developera bager a za revu motora šli k stromu. A developer zobral bager a vyvrátil strom a kázal všetkým rúbať, vykoreniť ho a spáliť.
Z veľkomoravského zákonníka, Zakon sudnyj ľudem: „Svätý Konštantín [Cyril] … ustanovil …: «Každá dedina, v ktorej bývajú pohanské obete a prísahy, nech sa so všetkým imaním odovzdá chrámu božiemu. Ktorá má pána a ten v tejto dedine koná obete a prísahy, nech je predaný [do otroctva] so všetkým svojím majetkom a čo sa utŕži, nech sa dá chudobným.»“ Z nepísaného zákona vládnej strany: „Každá dedina, v ktorej bývajú opozičné mítingy, nech je odovzdaná exekútorovi. Ktorá má starostu a ten v tejto dedine koná opozičné mítingy, nech je vydaný exekútorovi so všetkým svojím majetkom a čo sa utŕži, nech sa použije na guľášpartiu vládnej strany.“
Bula Industriae Tuae (Rím jún 880). Pápež píše Svätoplukovi: „Ani zdravej viere alebo náuke sa nijako neprieči, či už omše v tomže slovenskom jazyku spievať alebo sväté evanjelium alebo čítanie božieho Nového a Starého zákona dobre preložené a vysvetlené čítať alebo všetky hodinkové služby (hodinky) spievať, pretože kto utvoril tri hlavné jazyky, t.j. hebrejský, grécky a latinský, sám stvoril i všetky ostatné na česť a slávu tvoju. …
Nariaďujeme však, aby vo všetkých kostoloch krajiny vašej pre väčšiu úctu evanjelium sa latinsky čítalo a potom na slovenský jazyk preložené do uší ľudu, latinským slovám nerozumejúceho, sa hlásalo, ako, zdá sa, v niektorých kostoloch sa robí.“
Ani liberalizmu alebo pokroku sa nijako neprieči, či už v rádiách v tomže slovenskom jazyku piesne hrať alebo zákony Európskej únie dobre preložené a vysvetlené čítať alebo správy v televízii oznamovať, pretože kto utvoril tri hlavné jazyky, t.j. anglický, francúzsky a nemecký, sám stvoril i všetky ostatné na česť a slávu svoju.
Nariaďujeme však, aby vo všetkých školách krajiny pre väčšiu úctu bruselskej vlády anglický jazyk sa povinne učil a vládne webstránky sa v angličtine viedli a potom na slovenský jazyk preložené do uší ľudu, anglickým slovám nerozumejúceho, sa zobrazoval, ako zdá sa, v niektorých prípadoch sa robí.“
Rastislav a Svätopluk podľa Fuldských letopisov, 3. Mohučská časť, autor Meginhard: „Rok 870: [Kráľ Ľudovít] … odcestoval do Bavorska. Tu po rozhovoroch so svojimi dal si predviesť Rastislava, sputnaného v ťažkých reťaziach, a podľa rozsudku Frankov, Bavorov, ako aj Slovanov, prišlých z rozličných krajov s darmi ku kráľovi, rozkázal ho na smrť odsúdeného iba pozbaviť svetiel očú.“ Rok 2001: Bývalého srbského prezidenta Slobodana Miloševiča zatkli a vydali Medzinárodnému trestnému tribunálu pre bývalú Juhosláviu (ICTY), ktorý ho obvinil z vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti spáchaných v roku 1999 v Kosove. V roku 2006 Miloševič zomrel vo väzení pred tým, ako ho stihli odsúdiť.
Rastislav a Svätopluk podľa Fuldských letopisov, 3. Mohučská časť, autor Meginhard: „Rok 870: Karlman však, keď sa mu nikto nepostavil na odpor, vtrhol do jeho [Rasticovej] krajiny a podrobil si všetky hrady a zámky (civitates et castella). Po usporiadaní vecí v krajine, dosadiac ta svojich ľudí [Viliama a Engelšalka], vrátil sa (domov) aj s ukoristenými kráľovskými pokladmi.“ Rok 1994: Jednotky NATO a UNPROFOR (Obranné jednotky spojených národov) vtrhli do Miloševičovej Bosnianskej krajiny. UNPROFOR žiadal o vzdušný nálet na srbské vojenské veliteľstvo v blízkosti Goražde. Po usporiadaní vecí v krajine, dosadiac ta svojich ľudí na čele s vysokým predstaviteľom pre Bosnu a Hercegovinu Švédom Carlom Bildtom, vrátili sa domov s (pravdepodobne) podpísanými komerčnými kontraktmi.
Život Naumov, opisuje časy pôsobenia cyrilo-metodskej misie na „Veľkej Morave“: „… A toto vedomé buď všetkým čítajúcim, ako sme prv napísali, že kacíri [franskí duchovní], tí mučili mnoho [slovenských žiakov] a druhých predali Židom za cenu, kňazov i diakonov. Tí Židia, pojmúc ich, viedli (ich) do Benátok. A keď ich predali…
A Moravská zem, ako bol predpovedal svätý Metod, arcibiskup, za bezzákonia pre diela ich i kacírstva a za vyhnanie pravoverných otcov a za strasti, ktoré [Moravania] prijali od kacírov, ktorým oni verili, čoskoro pomstu prijali od Boha. Nie po mnohých rokoch prišli Uhri, panónsky národ, a poplienili zem ich a spustošili ju. Ktorých však nepoplienili Uhri, to do Bulharska bežali. A ostala zem ich pustá Uhrom v moc.“
A toto vedomé buď všetkým čítajúcim, že v Kosove vraj ľudské hyeny mučili mnoho srbských civilistov a druhých predali na orgány za peniaze Západniarom. A keď ich predali…
A Juhoslávia za strasti, ktoré [Juhoslovania] prijali od Západniarov, ktorým oni verili, čoskoro pomstu prijali. Albánsky národ poplienil ich zem a spustošil ju. Ktorých však nepolienili Albánci, to do Srbska bežali. A ostala zem ich [Kosovo] pustá Albáncom v moc.
Fredegarova kronika (623-658): [Západní konzervatívni kresťania, povýšení nad všetkých, nazývajú slovenských liberálnych pohanov psami. Slovanský kráľ Samo sa proti tomu ohradil.] „Sycharius [franský vyslanec, Samovi] odpovedal: «Nie je možné, aby kresťania a sluhovia Boží uzavreli priateľstvo so psami.» Samo na to odpovedal: «Ak ste vy sluhovia Boží a my Boží psi, potom vy neprestajne proti nemu konáte, a my sme si vzali dovolenie zubami vás roztrhať.»“ Po takmer 1400 rokoch je situácia úplne prevrátená. Západní liberáli učia slovenských konzervatívnych kresťanov duchovnej slobode – napríklad odluke cirkvi od štátu a registrovaným partnerstvá osôb rovnakého pohlavia.
Život Metoda, kap. XI: [Metod poslal silnému pohanskému kniežaťu na Visle tento odkaz:] „«Dobre ti bude, synu, dať sa pokrstiť z vlastnej vôle vo svojej zemi, než aby ťa zajatého pokrstili nútene [zotročeného] v cudzej krajine; a spomenieš si na mňa.» To sa i stalo.“ Americký prezident možno pred náletmi na Juhosláviu poslal Miloševičovi tento odkaz: „Dobre ti bude, synu, prijať našu nadvládu vo svojej zemi, než aby ťa zajatého donútili prijať ju v cudzej krajine; a spomenieš si na mňa.“ To sa možno i stalo.

2 thoughts on “Historické súvislosti

  1. Aj Británia má viackoľajné dejiny. Vlastnými Britmi sú Velšania z pôvodného obyvateľstva ostrova (Albión bude pomenovaním po vlastnom vzdorocisárovi z Rimanského impéria), ktorých zatlačili prišeleckí Anglovia z Dánska. Tí sa ocitli pod tlakom dobyvateľov – Normanov (Vikingovia) z Nórska, ktorých dedičstvom je spolukoruna Škótska. Dôsledkom vývoja je viacero arcibiskupstiev v Británii a ich univerzít. Mimochodom, keďže Británia má kráľovnú (ako aj Belgicko, Holandsko, Španielsko, Dánsko, Nórsko, Švédsko), obyvateľmi Británie sú PODDANÍ, a nie občania republikánskeho zriadenia.

  2. Slovenský dvojkríž je znakom PANÓNECKÉHO CISÁRSTVA, ktoré bolo najprv KARNUNTUMSKÉ /4 Panónnie, 2 Noriká, Rétia, Istria, Liburnia, Dalmácia, vlastné Ilyrikum, 2 Mézie, naddunajské kráľovstvo Kvádie s kniežatstvami Markománie a Jazygie a Dákia/, Potom SRIEMOCKÉ /odtrhnutie Dolnej Mézie a strata Naddunajska, pripojenie 4 Makedónií a 4 Hellád/, NAPOKON VESPRIMSKÉ /zlúčenie cisárstiev Karnuntu a Sriemu ríšou Sama/. Brusel nám dvojkríž neukradol, lebo je spätý s územím, ktorému patrí.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.