Sťahovanie národov – rumunský paradox

Takzvané „sťahovanie národov“, alebo aj „veľké sťahovanie národov“, ku ktorému malo dôjsť vo 4. až 6. storoči (spravidla sa uvádza obdobie medzi rokmi 375 až 568), je stále považované za historickú skutočnosť, napriek tomu, že genetické analýzy európskeho obyvateľstva vylúčili veľké etnické presuny v posledných 3 tisícročiach. Historici ale na genetikov nedbajú a ďalej si tvrdia svoje, bez ohľadu na to, že ich teória nie je podložená žiadnymi serióznymi dôkazmi.

Zaniknutie mien starovekých „národov“, ktoré zaznamenali grécki a rímski autori, totiž nie je vôbec dôkazom, že sa celé staroveké národy sťahovali. Aj bez genetických analýz však mohli historici o veľkom sťahovaní európskych etník zapochybovať, keby sa zamysleli nad dejinami juhovýchodnej Európy, oblasti, ktorá mala byť najviac v tomto smere exponovaná. Sem vpadli v 3. storočí germánske kmene, odtiaľto útočili Huni na Byzanciu, tu sa odohrávali boje medzi Longobardami a Gepidmi, sem sa niekedy v 6.storočí mali „prisťahovať“ Slovania.

Pred začiatkom nášho letopočtu žili v oblasti dnešného Rumunska, Bulharska a severného Srbska Trákovia, ku ktorým patrili aj Dákovia. V 1. storočí pred n. l. za krála Burebistu (cca 70–44 pred n. l.) ovládli Dákovia obrovské územie zaberajúce aj južnú časť Slovenska. Okolo roku 44 pred n. l. porazili Bojov a Tauriskov a úplne zničili ríšu Bojov. Prítomnosť Dákov na Slovensku je archeologicky doložená aj v oblasti Šurian (Nitriansky Hrádok). Na západnom Slovensku bola dáckym centrom Nitra, na východe bolo výrobné a správne stredisko Dákov v Zemplíne. Politické, kultúrne a kultové centrum Dákov bolo v dnešnom Rumunsku na hore Dealul Grădiştii. Po zavraždení Burebistu sa síce jeho kráľovstvo rozpadlo, ale potom sa začali dácke kmene znova zjednocovať. Zjednotenie zavŕšil posledný dácky kráľ Decebal.

Decebalovo kráľovstvo nebolo také rozsiahle ako Burebistovo, ale napriek tomu také mocné, že Rímska ríša musela platiť Dákom tribút – výpalné. Aby skončil s touto potupou, začal cisár Traján v roku 101 n. l. prvú dácku vojnu. Rimania zvíťazili, ale mier netrval dlho, v roku 105 sa Dákovia vzbúrili a začala druhá dácka vojna. Bola mimoriadne ťažká. Skončila v roku 106 n. l. a Rimania sa rozhodli eliminovať bojovných Dákov romanizáciou Dácia. Do Dácie bolo presťahované veľa rímskych osadníkov. Žiadna iná provincia (ani Hispánia) nebola vystavená takej intenzívnej romanizácii. Dácia bola rímskou provinciou až do roku 271 alebo 272, kedy ju Rimania pod tlakom východných národov opustili a časť obavyteľstva presídlili do Moesie.

Na Dáciu útočili už v roku 260 Góti a Gepidi a po odchode Rimanov sa obidva „germánske národy“ v Dácii usadili. Góti odišli z Dácie začiatkom 5. storočia do Itálie, na ich miesto prišli Longobardi. Gepidi zostali v Dácii až do roku 567, kedy ich Longobardi porazili a Gepidi sa rozplynuli. Do bojov medzi Longobardmi a Gepidmi zasiahli na strane Gepidov aj Slovania, ktorí sa podľa názoru väčšiny historikov už od polovice 5. storočia trúsili pomaly, po malých skupinkách, do riedko osídlených oblastí plných Germánov. (Znie to síce ironicky, ale v tom čase žili v Dácii aj Longobardi aj Gepidi, ako vysvetliť, že sa v krajoch osídlených Germánmi z ničoho nič začali usadzovať Slovania?) Aliancia Slovanov a Gepidov víťazila a Longobardi si preto prizvali na pomoc Avarov, ktorí sa práve tlačili do Karpatskej kotliny. S ich pomocou Gepidov zdecimovali. Bolo to však Pyrhovo váťazstvo, lebo Avari Longobardov hneď po tom vyhnali a časť Dácie vnútri karpatského oblúka sa stala súčasťou avarského kaganátu.

O osude Dácie na vonkajšej strane Karpát v tej dobe toho veľa nevieme. Nejaký čas bola asi súčasťou Byzancie, potom sa stala súčasťou Bulharského chanátu.

Po páde avarského kaganátu se územie Dacie vnútri karpatského oblúka – Sedmohradsko, stalo pravdepodobne po čase súčasťou Veľkej Moravy, isté to ale nie je. V 9. storočí prišli do Sedmohradska Maďari, čím se „sťahovanie národov“ uzavrelo. Sedmohradsko bolo najprv súčasťou Uhorska, v 16. storočí získalo nakrátko ako vazal osmanskej ríše viac samostatnosti, ale v roku 1699 bolo znova pripojené k Uhorsku. Za karpatským oblúkom vznikli neskôr v stredoveku dve kniežatstvá, Valašsko a Moldavsko, závislé na osmanskej ríši. V roku1829 získali tieto dve kniežatstvá samostatnosť a o svoje národné práva sa z ničoho nič prihlásili tí istí romanizovaní Dákovia, ktorí tam žili od 2. storočia.  Nikam se neodsťahovali, ani nikam nezmizli. Kde ale boli, keď na ich území sídlili germánske kmene a potom Avari?

Odpoveď najdeme u Prokopia. V roku 586 sa zmienil o invázii proti Avarom vo východnej časti Balkánu. Opisuje príhodu, ako sa počas prepravy batožiny jeden z mulov pošmykol a pohonič na neho zavolal: „Torna, torna, fratre!“ (Hore, hore, brat!)  Ide zároveň o jeden z posledných záznamov v ľudovej (vulgárnej) latinčine. Je to ale aj dôkaz, že romanizovaní Dákovia žili po celý čas v Dácii, aj keď sa už Dáciou nenazývala. Žili tam, kde po stáročia žili ich predkovia, aj počas „sťahovania“ Gótov, Gepidov a Longobardov, aj počas vpádu Hunov, Avarov a pomalej invázii Slovanov smerom na Balkán. Hlavnými obyvateľmi Dácie stále boli predovšetkým romanizovaní Dákovia. Nenazývali sa ale už Dákovia/Dáci, lebo v 2. storočí sa stali rímskymi občanmi – Rimanmi – Romans, preto sa dnes nazývajú Rumunmi.

Ako je ale možné, že romanizovaní Dákovia zostali v zemi svojich predkov, keď na ich území prebiehalo intenzívne „sťahovanie národov“. Ako to, že si prostý ľud uchoval svoj románsky jazyk, keď tam takmer 300 rokov žili Germáni (Gepidi a Longobardi), potom tam vládli Huni, Byzantínci, Avari, Bulhari (Volhari), Slovania, Maďari aj Turci, ale žiaden z týchto národov latinsky nehovoril?

Udivujú aj niektoré zemepisné názvy v Rumunsku. Ako už vieme, ich kultúrne aj kultové centrum sa volalo Dealul Grădiştii. Dealul je rumunské slovo, které znamená jednoducho – kopec. Grădiştii sa číta približne ako Grädišti. A prekladať toto slovo zrejme netreba. Ako sa však mohlo centrum Dákov volať gradište? Premenovali Dákom ich posvätnú horu niekedy v 6. – 7. stroročí drzí Slovania, ktorí se po skupinkách trúsili cez Rumunsko na juh, na Balkán? A prechádzajúc cez Rumunsko v malých skupinkách premenovali romanizovaným Dákom aj mestá a rieky? Okrem centra Valašska, ktoré sa dodnes volá Târgovişte, nájdeme početné názvy jednoznačne slovanského pôvodu. Juhozápadne od Târgovişta je Slatina, západne od nej je Târgu Jiu a na východ odtiaľ sú mestá Ştefan Vodă a Dragoş Vodă, (Štefan Voda a Dragoš Voda),  pričom voda je v rumunčine „apă“. Na severe nájdeme mesto Slobozia, na západe pri hranici so Srbskom sú usadlosti Oravita a Vrani, kúsok na sever je Berzovia a juhozápadne od nej Moravita(!!!). Na severe Rumuska okolo Temešváru sú mestá Dumbrâvita, Lipova, Târnova (Tärnova), trochu na východ Cerna, Breazova, Ostrov a Dumbrava. Severovýchodne od Dumbravy je Dobra, Deva a Zlatna. Pri Satu Mare je ďalšia Dumbrava. Ale v Rumunsku nájdeme aj mestá s menami Bistra, Petrova, Bogdan Vodă, Bistriţa (číta sa Bistrica!!!), Vidra aj Lieşti (Liešti). A vrcholom všetkého je názov mesta na Dunaji neďaleko čiernomorského pobrežia – Cernavodă. V Rumučine to neznamená vôbec nič, nám to netreba prekladať. Kde sa však vzalo toľko pomenovaní evidentne slovanského pôvodu v Rumunsku? Dokonca aj v prípade rieky Mureš ide len skomolený pôvodný názov – „Morava“.

Ako však mohli malé skupinky Slovanov tiahnúce na juh na Balkán premenovať Dákom rieku? Zmeniť meno celej rieky je totiž takmer nemožné. Ako povedal v jednom vysielaní Vladimír Šmilauer – „Při zkoumání zeměpisných jmen se ve všech zemích dochází k poznání, že jména větších řek jsou mezi nimi složkou nejstarší a nejtrvalejší.“(1) A niečo podobné tvrdí v článku „O původu názvů českých řek“ aj Jiří Svoboda – „Říční jména jsou velmi starým jazykovým dokladem původního etnického substrátu v krajině.“(2)

Naozaj premenovali mestá a rieky v Rumunsku malé skupinky Slovanov, tiahnúce na Balkán?

Genetika celej oblasti úplne jednoznačne vylučuje nejaký väčší presun Slovanov cez Rumunsko, či ich usadenie sa tam v 6. storočí. Najprv si ale musíme niečo o tej genetike povedať.

V každom genome, aj v ľudskom, docháza z času na čas k spontánnym mutáciám. Niektoré sú pre svojho nositeľa výhodné, iné naopak. Tie nevýhodné rýchlo vymiznú, pretože ich nositelia vymrú, tie úspešné sa šíria, až sa stanú dominatnými. To znamená, že po nejakom čase ich majú všetci príslušníci nejakej skupiny, napr. všetci muži sú potomkami jedného úspešného muža, alebo úspešnej ženy. Tie materské (viazané na mitochondrie) dedia všetci potomkovia, ďalej ich ale prenášajú iba ženy. Tie mutácie, ktoré sú viazané na Y chromozóm sa dedia zase len z otca na syna. Mutácie viazané na mužský Y chromozom sú pre genetiku významnejšie, pretože kým ľudská mitochondriálna DNA má veľkosť 16 569 nukleotidových párov, mužský Y chromozóm ich má viac ako 59 miliónov. Okrem toho 95 % Y chromozomu sa na rozdiel od ostatných chromozomov nikdy nerekombinuje, prenáša se teda z otca na syna nezmenený. Mužské haploskupiny se označujú písmenami, v ďalšom delení do podskupín pomocou číslic a malých písmen abecedy. V Európe je niekľko mužských genetických línií, k tým častejším patria línie – A, C, E, G, H, I1, I2, J1, J2, L, N, Q, R1a, R1b, T; význam pre nás majú nateraz len 4 najväčšie – R1a, R1b, I1 a I2. Vyše 70 % európskych mužov patrí do niektorej z nich, aj keď pomer jednotlivých línií v jednotlivých oblastiach Európy je odlišný, už pri laickom pohľade na gentickú mapu 4 najpočetnejších haploskupín je jasné, že genetické línie sa šírili postupne od centra do periférie, z dodnes ľahko detekovateľných centier. Nie sú viditeľné žiadne známky náhodných presunov.

Mapy genetického rozšírenia štyroch najpočetnějších haploskupín podľa Eupedie.
Mapy genetického rozšírenia štyroch najpočetnějších haploskupín podľa Eupedie.

Haploskupiny I1 a I2a1 (zelená a modrá) sú pôvodné európske, mali ich už kromaňonskí lovci  a ich dnešní nositelia sú priamymi potomkami praeurópanov. I1 vetva je stará viac ako 20 000 rokov a podľa maxima výskytu sa nazýva aj „škandinávska“, alebo „vikingská“. Vetva I2 je o čosi mladšia, odštiepila sa niekedy pred 12 000 až 20 000 rokmi. Podľa maxima výskytu sa nazýva aj „ilýrska“, alebo „južnoslovanská“.

Ďalšie dve haploskupiny (R1a a R1b) boli prinesené do Európy z Ázie po skončení poslednej ľadovej doby. Odštepili sa z pôvodnej R* haploskupiny, ktorá vznikla v severnej Ázii asi pred 26 500 rokmi. Táto mimoriadne úspešná haploskupina bola prvý raz izolovaná z kostrových pozostatkov chlapca z centrálnej Sibíri pri Bajkalskom jazere, starých 22 000 rokov. Neskôr sa rozdelila na R1a a R1b vetvu. R1b podkupina je nejrozšírenejšou haploskupinou v západnej Európe. V Írsku, na škótskej vysočine, na atlantickom pobreží Francúzska, v Baskicku a v Katalánsku dosahuje jej výskyt až 80 %. Jej nositelia prišli do Európy podľa všetkého z juhu zo severnej Mezopotámie, ako neolitickí roľníci a chovatelia dobytka, asi pred 10 500 rokmi. Táto haploskupina se označuje aj ako kelto-románska.

Nositelia R1a haploskupiny prišli do Európy ako poslední. Zhruba pred 8 000 až 5 000 rokmi. Keď vpadli do Európy, kvitla tam už prvá európska civilizácia. Neolitickí roľníci a lovci boli už čiastočne zmiešaní, pokiaľ nie, niekdajší lovci sa väčšinou preorientovali na sladkovodný rybolov (ako dokazujú rádioizotopové analýzy), takže dôvodov na konflikty veľa nebolo. Pád pomerne úspešnej neolitickej civilizácie archeológov udivil. Úspech indoárijských útočníkov, nositeľov R1a haploskupiny, sa dáva do súvisu s bronzovými zbraňami a skrotením koňa. R1a skupinu označujú niektorí genetici aj ako „slovanskú“, pretože jej maximálny výskyt nájdeme v krajnách, kde sa hovorí nejakým slovanským jazykom. Najvyššie zastúpenie má u lužických Srbov, kde je jej nositeľom až 64 % všetkých mužov, potom u Poliakov (57%), Ukrajincov (50%), Rusov (48%), Bielorusov (45%), Slovákov (40%) a Čechov (34%). Udivujúce však je, že vysoké pecento R1a nositeľov je aj medzi škandinávcami. Rozšírenie R1a haploskupiny sa kryje s rozšírením kultúry šnúrovej keramiky, ktorá v Európe kvitla pred 4 500 rokmi.

Mapa rozšírenia génov R1a a mapa územia na ktorom v období 5000-2550 rokov pred n. l. prekvitala kultúra šnúrovaj keramiky. (podľa Eupedie)
Mapa rozšírenia génov R1a a mapa územia na ktorom v období 5000-2550 rokov pred n. l. prekvitala kultúra šnúrovaj keramiky. (podľa Eupedie)

Vráťme sa teraz k Rumusku. Cez jeho územie ide výbežok vysokého zastúpenia I2a1 skupiny – „ilýrskej“ ktorá zasahuje cez Ukrajinu až do Bieloruska. A to priamo cez Pripjaťskú oblasť, kde mala byť kolíska Slovanov. Zanesenie I2a1 génov na sever Európy sa pripisuje expanzii neolitickej, tzv Cucuteni-Trypillian kultúre, ktorá sa rozšírila na sever 4800-3000 rokov pred n. l. a neskôr bola buď pohltená kúltúrou šnúrovej keramiky, alebo s ňou splynula.

Rozšírenie haploskupiny I2a1(vľavo) a oblasť kde sa haploskupina I2a1 vyskytuje u viac ako 30% mužov prenesená na mapu R1a haploskupiny. Červená bodka vaznačuje oblasť Pripjate.
Rozšírenie haploskupiny I2a1(vľavo) a oblasť kde sa haploskupina I2a1 vyskytuje u viac ako 30% mužov prenesená na mapu R1a haploskupiny. Červená bodka vaznačuje oblasť Pripjate.

Oblasť s 30 a viac percentným výskytom I2a1 haploskupiny zasahuje na severe do oblasti kde je nečakaný, až 30 %-ný pokles nositeľov R1a haploskupiny. Vyzerá to tak, že nositelia I2a1 genetickej línie vtrhli z juhu do oblasti kde už v tej dobe boli nositelia R1a línie. Je to celkom pravdepodobné, v období keď sa šírila kultúra Cucuteni-Trypillian na sever boli už nositelia R1a línie aj v západnej Európe a Škandinávii. Máme na to celkom jednoznačný dôkaz.

V októbri 2008 uverejnil Wolfgang Haak v Proceedings of the National Academy of Science článok o výskume hrobov starých 4600 rokov, najdených v Eulau, asi 50 km juhozápadne od Lipska. V hroboch boli pozostatky 13 ľudí, ktorí zomreli násilnou smrťou a potom boli pietne pochovaní. Na násilnú smrť poukazovali zranenia kamenou sekerou na kostiach predlaktia (čo sú typické zranenia ľudí chrániacich si pred úderom hlavu) a zranenie lebiek, no a jeden z mužov mal v stavci zabodnutý hrot kamenného šípu. Na pietny pohreb zase poukazovali predmety v hroboch – kamené sekery, pazúrkové nástroje a zvieracie kosti (zrejme posmrtná výbava a potrava).

V DNA získanej z kostí muža a chlapcov pochovaných v jednom hrobe sa našla haploskupina R1a.(3) Genetická zhoda DNA muža a chlapcov potvrdila, že s vysokou pravdepodobnosťou šlo o otca a synov. A stronciová analýza ukázala, že všetci traja prežili celý život v oblasti, kde zomreli. Nešlo teda o žiadnych privandrtovalcov, boli to starousadlíci.

Pohľad na genetickú mapu Európy ale vyvoláva pre historikov nepríjemné otázky:

 1. Ako je možné, že Slovania, trúsiaci sa v 6. storočí v malých skupinkách na Balkán, vnútili svoj jazyk väčšinovému miestnemu etniku? Až 71 % bosnianskych Chorvátov má totiž „ilýrsku“ I2a1 haploskupinu, sú teda potomkami pôvodných neslovanských obyvateľov. Prichádzajúci Slovania sa nestali vládnucou vrstvou, nemali ani kultúrnu či náboženskú prevahu (šlo o roľníkov). Prečo by malo najmenej(!!!) 71 % pôvodných obyvateľov prijať ich jazyk?
 2. Ako je možné, že migrujúci Slovania premenovali Rumunom rieku aj mestá, zatiaľ čo jazyk miestnych obyvateľov sa nezmenil, ale prejdúc Rumunskom, potom celý Balkán slavianizovali?
 3. Ako to, že Slovania migrujúci od Pripjate na východ aj na západ tam neprininášali aj I2a1 haploskupinu, keď v oblasti Pripjate je zastúpenie R1a aj I2a1 približne rovnaké, niečo cez 30 %? Na severovýchode Ruska je ale tento pomer 50:10.
 4. A nakoniec závažná otázka. Ak naozaj prebehlo v  4. až 6. storočí veľké sťahovanie národov, ako je možné, že na genetickej mape Európy nie sú absolútne žiadne stopy po masívnom odchode Germánov na západ a následnom osídlení východnej polovice Európy Slovanmi, zatiaľ čo 3 000 rokov starú expanziu nositeľov Cucuteni-Trypillian kultúry vidíme celkom zreteľne? Ak naozaj Slovania osídlili v 6. storočí „vyľudnenú“ východú Európu, ako je možné, že v Rumunsku (ale aj v okolitých štátoch) žijú stále potomkovia etnika, ktoré sa sem rozšírilo z Balkánu pred viac ako tromi tisícročiami?

Rumunsko je vôbec v tomto kontexte záhadou. Všade v Európe okrem pobaltských štátov, kde je buď 40 % nositeľov R1a haploskupiny, alebo kde je súčet nositeľov R1a a I2a1 minimálneň 40 %, sa dnes hovorí, alebo sa do 9. storočia hovorilo, nejakým slovanským jazykom, okrem Rumunska. V Pobaltí je ale viac ako 40 % mužov nositeľmi „ugrofínskej“ haploskupiny N1c, čo v Rumunsku nie je. Podľa genetického zloženia obyvateľov sa Rumunsko nijako nelíši od susedných štátov, kde sa všade okrem Maďarska dodnes hovorí nejakým slovanským jazykom, pričom na území Maďarska sa až do 9. storočia tiež hovorilo slovanským jazykom.

Ako je teda možné, že sťahujúci sa Slovania v 6. storočí naslavinizovali aj Rumunsko? A prečo ho negermanizovali Góti, Gepidi, alebo Longobardi? Kedy a ako prišli usadlosti v Rumunsku k slovanským názvom, keď tam zostali žiť po celý čas romanizovaní Dákovia? A kedy Slovania pomenovali (či premenovali) Rumunom rieku Mureš?

Sumarizácia oblastí s prevahou R1b haploskupiny (hnedá) a „slovanských“ R1a (oranžová) a I2a1 (ohraničené červenou, % modro) haploskupín. Na základe genetických máp z Eupedie.
Sumarizácia oblastí s prevahou R1b haploskupiny (hnedá) a „slovanských“ R1a (oranžová) a I2a1 (ohraničené červenou, % modro) haploskupín. Na základe genetických máp z Eupedie.

Názvy nepretržite obývaných usadlostí a veľkých riek bývajú veľmi staré, často z pôvodného jazyka obyvateľov. V Maďarsku sú aj po tisícročí desiatky jasne slovanských pomenovaní. Je Rumunsko zvláštnym paradoxom, kde si pôvodní obyvatelia nechali premenovať usadlosti aj rieku migrujúcimi Slovanmi, ktorí tam v porovnaní so starousadlíkmi tvorili len bezvýznamnú menšinu?

Otázkou tiež je, aké gény vlastne priniesli Slovania do krajín, ktoré osídlili, expandujúc iba v priebehu dvoch  storočí, keď je genetické zloženie Slovanov vo východnej polovici Európy značne odlišné, hoci podobné susedným oblastiam? Odhliadnuc od toho, že také rýchle zaľudnenie veľkého územia je prakticky nemožné, keby k nemu teoreticky došlo, museli by mať obyvatelia tohoto územia zhodné genetické vybavenie. Všetci by boli totiž potomkami relatívne malého počtu navzájom príbuzdných mužov. Ani zďaleka tomu tak ale nie je. Kým 57 % Poliakov má haploskupinu R1a, 71 % bosnianskych Chorvátov má haploskupinu I2a1. Tieto národy očividne nie sú v blízkom príbuzenstve, nemôžu pochádzať z jedného kmeňa. Jedni mali otcov z Ázie, druhí pochádzajú z pôvodných európskych lovcov.

Osídlenie Európy Slovanmi v  4. – 6. storočí je očividný nezmysel. Vo východnej Európe (tak ako aj v západnej) žijú potomkovia pôvodných obyvateľov, na genetickej mape Európy sa za posledných 3 000 rokov nič nezmenilo. Lenže pokiaľ tu žije pôvodné obyvateľstvo a Slovania neosídlili „ľudoprázdnu Európu“, nutne musíme pripustiť kacírsky záver, že Slovania žili tam, kde žijú dnes, už tisíce rokov.

Takýto záver by bez problémov vysvetlil prečo majú Rumuni toľko slovanských pomenovaní usadlostí, aj prečo majú slovanské pomenovanie rieky, vysvetlil by aj neuveriteľné množstvo slovanských názvov v severovýchodnom Nemecku, kde dorazila kultúra šnúrovej keramiky už pred 5 000 rokmi. Nejde len o známy Rostock, nájdeme tam aj veľa názvov typu – Kunow, Milow, Muchow, Prerow, Tessina. A nakoniec aj pomenovanie celej oblasti – Pomorie (Pommerellen) je jednoznačne slovanské. Je možné, aby prichádzajúci Slovania premenovali tamojším Germánom usadlosti aj rieky? To by bolo prinajmenšom raitou, lebo ako povedal v už spomenutom vysielaní Vladimír Šmilauer – „Stará bývají ovšem jen jména větších řek. Jména řek malých a jména potoků jsou většinou mladá a průzračná. V Německu jsou jména všech větších toků na jihu a na západě keltská nebo i starší, na východě slovanská; jen potoky mají jména německá.“

Zaujímavá je aj otázka vzniku germánskych jazykov. Jazykovedci usudzujú, že „germánsky jazyk vznikol okolo roku 500 pred naším letopočtom, alebo o niečo neskoršie, ako zmes dvoch indoeurópskych jazykov (balto-slovanského jazyka ľudu šnúrovej keramiky a jazyka prichádzajúcich Kelto-Románov) a tretieho jazyka, jazyka domorodých nositeľov haploskupiny I1. Germánske jazyky sú najbližšie ku keltorománskym, ale vykazujú aj určitú podobnosť so slovanskými. Fakt, že v súčasnej Škandinávii je zhruba 40 % mužov nositeľmi I2 génu, 40 % R1b génu a 20 % R1a génu veľmi podporuje domnienku, že Germáni sú jazykovo aj geneticky hybridom týchto troch etník.“ To je záver lingvistov!
Lingvisti teda bez rozpakov tvrdia, že ľud šnúrovej keramiky hovoril slovanským jazykom. V takom prípade sú ale všetky reči o sťahovaní národov a o príchode Slovanov v 6. storočí len nepodložené táraniny. V Rumunsku dokázateľne zostalo pôvodné obyvateľstvo – romanizovaní Dákovia, ak tam aj žili nejakí Góti, nemalo to na genetické zloženie tamojších obyvateľov ani na ich jazyk žiaden poznateľný vplyv. Mimochodom, prečo nazval Jordanes svoju knihu o Gótoch „De origine actibusque Getarum“ teda „O pôvode skutkov Getov“? Veď mal písať o Gótoch. Geti  boli predsa príslušníci geto-dáckej vetvy Trákov, nie Germáni. Naozaj žili v Rumunsku germánski Góti? Geti tam žili celkom určite. Nestaviame celú teóriu o sťahovaní národov na nepresnej interpretácii? Mohol sa odsťahovať z Panónie polmiliónový národ Longobardov, ako to tvrdí pán Mackenzie vo svojom článku „Germanic invasions (of Rome´s empire)“? (5) Aby prežili, museli by denne zjesť 500 ton obilia, ktoré by samozrejme museli viezť so sebou. Na cestu sa vydali asi 2. apríla 568 a podľa očitého svedka ťaženia Secunda z Tridentu, až v marci 569 dobyli prvé mesto za Alpami – Forum Iulia. Teda museli mať so sebou zásoby na celý rok a na sejbu. To znamená, viac ako 180 000 ton. (Voz mal vtedy nosnosť asi tak 700 kg, teda šlo o karavánu asi 260 000 vozov, dlhú cca 2600 km!!!).

Zvláštne pritom je, že v celom Taliansku úplne chýbajú I1 gény a v Lombardii aj R1a gény. Je tiež prinajmenšom čudné, že polmilionový národ, ktorý sa usadil v severnom Taliansku, tamojšiu oblasť negermanizoval, ale prijal za svoj jazyk románsku taliančinu. V tom čase nemohlo žiť v celom Taliansku ani milión ľudí. Na severe Talianska by museli mať Germáni jednoznačnú početnú prevahu. Okrem toho, prišli ako dobyvatelia do (vraj) riedko osídlenej zeme. Napriek tomu sa v Lombardii hovorí taliansky.

Tak príklad Rumunska ako aj príklad Talianska dokazujú, že „sťahovanie národov“ je mýtus. Sťahovali sa len vládnuce vojenské družiny, keď ich iné ozbrojené družiny vyhnali. Národy – prostý ľud, sa nesťahovali. Minimálne v Rumunsku celkom určite nie.

Valamir Magyár

Zdroje:

 1. O jménech našich řek. Vladimír Šmilauer, http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=3983
  2. O původu názvů českých řek Jiří Svoboda https://sites.google.com/site/bskotyz/h … nazvua-rek
 2. Ancient DNA, Strontium isotopes, and osteological analyses shed light on social and kinship organization of the Later Stone Age. Wolfgang Haak et all http://www.pnas.org/content/105/47/18226.full
 3. Peter A Underhill at al: Separating the post-Glacial coancestry of European and Asian Y chromosomes within haplogroup R1a. European Journal of Human Genetics. 2010 Apr; 18(4): 479–484. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2987245/
 4. http://peter.mackenzie.org/history/hist33141.htm

29 thoughts on “Sťahovanie národov – rumunský paradox

 1. Za Herodota zili v potiskych Karpatoch AGATHYRSI, ktorych odtial vyhnali mezicki Geti porazeny Makedoncami. Agahtyrsi vari dosli az do Japonska ako Aini, mohol to byt zvysok Dorov, co z Tatranska odtiahli do Grecka. GETI boli slovanski MOESANIA, ktori zriadili v Karpatoch DACKU RISU [Decius bol knazom ich novoviery]. Ked Boji porazili v Panonnii keltskych Bastarnov, ti sa stali sucastou Dackej rise, a tato znicila risu BOJSKU. Ale Bastarni sa v Panonnii [mesto Senonia cize Szombathely] neudrzali v bojoch s Rimanmi a presli do Moldavie, kde zalozili RUMUNOV. Boli sucastou Dackej rise s ustredim v GETUZE, a tak hladali v jej horach utociste.L

 2. Hezký článek. Chci jenom podotknout, že „rumunsky“, nebo také vulgární latinou se mluvilo i v Maďarsku. Než obyvatelstvo na nátlak vládnoucí vrstvy bylo přeučeno na jednu jedinou řeč – maďarštinu. Do konce 18 století tam byla latina úředním jazykem. Důvod ? Maďarsko bylo multiligvistickou zemí kde se mluvilo srbochorvasky, slovinsky, slovensky, ukrajinsky, rumunskou latinou, němčinou a maďarštinou. Latina tento stát spojovala.Koncem 18 stolení tento tmel už nefungoval. Byla vytvořena moderní maďarština a z Budapešti byla vtlačena do všech koutů země. Proto je dnes rumunština nelogický jazykový ostrov, kterému chybí jazykový most na západ. Tímto mostem bylo dříve Maďarsko. Maďarské vzdělané vrstvě nebyla latina vůbec cizí.

 3. Extrémne veľmi zaujímavá téma a hlavne vedená v slušnom duchu podporené uvedením zdrojov získaných informácii. Mám celkom logickú myšlienku, keby sa nezávislí hľadáči pravdy, archeológovia novodobí, stretli spoločne na vrchu VELESTÚR v Kremnických vrchoch a tam na mieste skalného brala , kde sa nachádza vysekaný nápis do skaly – runové písmo a spoločne vykonali archeologický výskum. Týmto výskumom by získali a dali odpoveď na viacero otázok vo vami vyššie uvedené tvrdenia, zistenia a tak by mohli potvrdiť tu či onú tézu, pravdu.
  Na potvrdenie dávneho osídlenia Slovenska , konkrétne mesta Banská Bystrica môžem poskytnúť zatiaľ len informáciu, že v roku 2016 na území mesta bolo zistené mladými archeológmi , osídlenie staršou kultúrou – vyspelou spoločnosťou.

 4. Tento článok iba dokazuje, že jazyk (národ, národnosť) vôbec nesúvisia s génami.

 5. Denis 2, like vasmu poslednemu prispevku. Pretoze tu nie je moznost lajkovat :)

 6. Pozorne som si to prečítal a podla mňa nič nevyvrátil, skôr potvrdil.
  Článok začína nešťastne, mentorovaním, poučovaním, citujem z článku: „Byť hrdý na niečo, na čom nemáme žiadnu vlastnú zásluhu, je hlúpe.“ V slobodnej demokratickej spoločnosti je normálne, že individuálna sloboda je nespochybnitelná a tak naša babka, /moja svokra/ môže byť hrdá na svoje vnúčatá, že ovládajú každé okrem angličtiny ďalší európsky jazyk ako Nemčina, Francúština, Taliančina či Espaňa, aj keď na ich jazykovom vzdelaní má podiel v celku zanedbatelný a nikto z nás si nemyslí, že je blbá. Každí totiž môže byť hrdý na to čo chce a toho druhého je s prepáčením do toho hovno.
  Inak autor v texte tvrdí to čo my, akurát sa dopúšťa nepresností a používa zastaralú terminológiu. Napr. Indoeurópsky jazyk neexistuje, nikto ho k nám nepriniesol. Naopak, protoeurópania expandovali do Indie a tam zanechali európsku jazykovú stopu.
  Archeogenetika ignoruje archeológiu a je len otázkou času, kedy archeológia prestane ignorovať archeogenetiku.

  Ďalej citujem z článku:“ Mimochodom, kultúra so šnúrvou keramikou podľa mnohých archeológov predstavuje východisko, hoci nie priame, pre Keltov, Slovanov aj Germánov.“ A čo my tvrdíme niečo iné? Priame svedectvá totiž neexistujú, svedkovia dávno pomreli.

  Citujem: „U neskorších kultúr strednej a severnej Európy, podľa výskumu, miera východného pôvodu poklesla na dnešnú úroveň, ktorá dosahuje okolo 50 %. Inými slovami, polovica našich génov prišla s masívnou migráciou nomádov z čiernomorských stepí. “ A čo my tvrdím niečo iné??? Y chromozom R1a1 dosahuje u večšiny Slovanov asi 50%, len u Čechov menej, rovnako ako u Maďarov, Rakúšanov a Nemcov. Južní Slovania sú z iného súdku. Rovnako je to u potomkov Keltov, precento R1b1 je tam ešte vyššie ako 50.

  Ďalší citát autora:“ Áno, presne tak. Prvými Indoeurópanmi či „Árijcami“ v Európe boli podľa genetiky aj archeológie pastieri zo stepí od Čierneho mora.“ Tu treba dodať, že pastieri od Čierneho mora boli BIELI kočovníci, ktorých smelo môžme nazvať Arijcami, bez uvodzoviek. Súhlas s tým, že títo skrotili koňa, vynašli koleso, ovládali metalurgiu, pásli dobytok a boli aj poľnohospodármi. Boli to naši predkovia, nie všetkých Slovákov, ale len tých čo sú nositelmi chromozómu R1a1 a zrejme aj tých s R1b1…..Treba však zdôrazniť, že rozhodne neboli prvými Európanmi, pred nimi tu boli iní. Genetické stopy po prvých Árijcoch v Európe ukazujú na Bosnu a Hercegovinu, Macedóniu, Srbsko a to nie pred 5000 tisíc rokmi, ale pred 10 tisíc rokmi. Súhlasim aj s tým, že potomkovia týchto bielych prišelcov sú v mnohých častiach Európy takmer na 90 %.

  V demokratickej spoločnosti majú ludia práva, ktoré ani nemusia byť zapísané v zákonoch, či v Deklarácii ludských práv . Jedno s tých práv je právo vedieť, poznať. Máme právo vedieť svoj pôvod a právo neveriť historikom, že sme sa tu vyskytli v piatom storočí a prišli sme odniekiaľ a pred tým sme neboli. Ano, naše právo je aj neveriť, neverím že základy Európskej civilizácie položili Gréci a Rimania, to by som musel veriť, že Musolini, Hitler a Stalin boli výkvet Európskej civilizácie. Čo by mi na to povedali učitelia dejepisu, historici, intelektuáli? Čo môžu povedať na to , že Sloveni odjakživa žili v demokracii, čo je citát z časov, kedy s v Európe rútil otrokársky systém, ktorý rúcali naši predkovia. Prečo by som na to nemal byť hrdý?

  Podla mojej mienky sa autor článku oboznámil s problematikou len povrchne, ale rád by poúčal iných a dokonca ich hodnotil.

 7. Zas tu musím apelovať na zjednocovanie sa v terminológii, v „pronašskej“ terminológii.

  Oficiálna historiografia podporovaná „historickou“ archeológiou nás cez školu učí, že Slovania ,“zrazu sa vyparivší“ z pripjaťských močiarov, obsadili tzv. Strednú Európu, Ilíriu a Balkán.

  Zaujímavé je, že predtým tu bývajúci, ževraj neslovanskí tzv. Germáni, Ilíri, Dáci, Tráci, … ich na to svoje územie vpustili bez boja ???

  Keby na Slovanmi obsadzovanom území dakto neslovanský žil, tak by si asi svojeť bránil, a Slovania sa isto nepresadili „šírením dobrého slova“, a teda archeológovia by museli nachádzať zvyšky sídel tých „neslovanských domorodcov“ plné zle spálených ľudských kostí. A to, že sa odsťahovali, ako napr. tzv. Longobardi do Itálie, je sporné, ak okrem „rozprávok analistov“, zapojíme do bádania logiku a výpočty vedy logistiky.

  No, a keďže „sa tu archeológovia nepodkýňajú o zle spálené ľudské kosti“
  a „logistická matematika plného žalúdka nepustí“, TAK VŠETKO MUSELO BYŤ INAK !!!

  A AKO ???

  NUŽ, PO ÚSTUPE MOCI RÍMSKEJ RÍŠE TAK PODOBNE, AKO „NEDÁVNO“ PO ÚSTUPE MOCI OSMANSKEJ RÍŠE:

  ad 1 – KOLABORANTI UŠLI „K ISTAMBULU“ TAK, AKO TÍ PRED cca 1000 ROKMI UŠLI „K RÍMU“;

  ad 2 – OPUSTENÚ ZEM PO KOLABORANTOCH PRIŠLI OBRÁBAŤ TÍ CHUDOBNEJŠÍ ZO SEVERU – preto archeológovia nachádzajú „slovansky odfláknutý“ „ten samý črep“ nad „germánsky precíznym“ „tým samým črepom“ !!! !!! !!!

  TAKŽE „PRONAŠSKÁ“ LOGIKA = logika nezaťažená „kolaborantstvom s panstvom“

  NÁM „VRAVÍ“ (pekne po „proto-indo-európsky“/“*PIE“, či „škútsky“ – lebo „hovorím“ po staroindicky je „bruvé“), že

  NÁRODY S MENAMI, OBSAHU ČI VÝZNAMU KTORÝCH ROZUMIEME, NEMOHLI BYŤ NESLOVANSKÉ !!! !!! !!! A TO ZVLÁŠŤ PRETO, LEBO GENETIKA HAPLOSKUPÍN „VRAVÍ TIEŽ NAŠIM JAZYKOM“ !!! !!! !!! VRAVÍ O RODOVEJ, GENETICKEJ KONTINUITE NÁS SLOVANOV POČAS DESAŤTISÍCROČÍ !!! !!! !!! !!! !!! !!!

  KELT = KLT / KĹC = TEN, KTORÝ KLČUJE LESY;
  GERMAN = GRMAN / HRMAN = HRMOTNÝ ČLOVEK, NAVYŠE VZÝVAJÚCI BOHA HROMU;
  TRÁK = DRAK (preto Vlad Drak(ul));
  DÁK = TEN, KTORÝ VRAVÍ: DAKTO, DAČO, DÁKY (= DAJAKÝ);
  ILÍR = TEN, KTORÍ BRNKÁ NA LÝRU (?);

  PRESNE TAK IM ROZUMIEME, AKO ROZUMIEME SVOJIM SLOVANSKÝM MENÁM:

  SRB = SRP = TEN, KTORÝ „SA OHÁŇA“ SRPOM;
  CH(O)RVÁT = CHRBÁT = TEN, ČO ŽIJE POD horskými CHRBÁTMI = KARPATMI;
  RUS(KÝ) = „RÍŠKY“ = SLOVAN, ŽIJÚCI V „ÁRIJSKEJ RÍŠI“ MOGULOV/ MOGUČICH, A ICH PREDCHODCOV – viď mená „kráľov“ napr. v dnešnom Pakistane:

  z en.wikipedia.org/wiki/Paratarajas :

  Pārata Dynastical Rulers in Chronological Order[4]

  • Yolamira, son of Bagareva (c. 125–150 CE)
  • Bagamira, son of Yolamira (c. 150)
  • Arjuna, a second son of Yolamira (c. 150–160)
  • Hvaramira, a third son of Yolamira (c. 160–175)
  • Mirahvara, son of Hvaramira (c. 175–185)
  • Miratakhma, another son of Hvaramira (c. 185–200)
  • Kozana, son of Bagavharna (and perhaps grandson of Bagamira?) (c. 200–220)
  • Bhimarjuna, son of Yolatakhma (and perhaps grandson of Arjuna?) (c. 220–235)
  • Koziya, son of Kozana (c. 235–265)
  • Datarvharna, son of Datayola I (and perhaps grandson of Bhimarjuna?) (c. 265–280)
  • Datayola II, son of Datarvharna (c. 280–300)

  Všimnite si hneď prvé mená:

  • Yolamir, syn Bagareva (c. 125–150 CE)

  BOGAREV / Богарев JE DO DNES RUSKÉ PRIEZVISKO, TEDA RODOVÉ MENO !!!

 8. Nemožno predpokladať, že ak sa stretli dve jazykové kultúry, nazvime ich pre ľahkú orientáciu R1a1a a I2a1, tak že jedna pohltila tu druhú dokonale, ale skôr že sa zmiešali. Dá sa predpokladať že neprišlo k masívnemu vojenskému stretu, kde bieli prišelci do Európy ovládli, či skôr vyhubili pôvodne tmavšie obyvateľstvo. Genetická stopa ktorú dnes nachádzame to vyvracia.

  My máme pšenicu a Češi žito, úplne základná polnohospodárska plodina, dva susedné národy a dva názvy. Treba brať v úvahu, že každý bol ovplyvňovaný každým. Teda aj naši najbližší príbuzní, R1b1 podstúpili zrejme to čo my a to ich jazyk od nás vzdialilo. Balti a iný R1a1 sa oddelili od Slovanov velmi dávno, pred ich príchodom do Európy, to však neznamená, že jazykový základ sa totálne zmenil, najme čo sa týka polnohospodárstva. Ani to nespochybňuje nejakú dávnu BaltoSlovanskú jazykovú jednotu. Slovania si rozumejú preto, lebo sú z prúdu R1a1 ktorý prišiel do Európy z juhu a odtialto zabral celú východnú polovicu Európy, vrátane Ruska a Rusov. Až následne odtial Ariovia prenikli do Indie.
  Sťahovanie národov je kontinuálny proces, ktorý trvá od vzniku človeka po dnes. Akurát jeho intenzita je v jednotlivých obdobiach rôzna. To čo sa deje dnes, sa dialo aj okolo 4. storočia. Teda tzv. Sťahovanie národov nebolo ničím výnimočné, ludstvo kmitá ako molekule vo vriacej vode, niektoré na mieste, niektoré sa presunú až na druhú stranu hrnca.

  Univerzitne vzdelaní ludia sa smejú bádatelom bez príslušného vzdelania, ale ICH závery v bádaní, pokial nebudú mať oporu v genetike , budú a sú na smiech vzdelanej verejnosti. Pre amatérskych bádatelov platí to isté.

 9. Vďaka IvanP za ten link s latinským prekladom Ptolemaia.
  Keď vezmeme do úvahy že ide o preklad z gréčtiny, tak tí Stauani sú maozaj silný argumet. V Jordanovej Getike sú spomínaní gótski králi, súrodenci, jeden Valamirov brat sa volal Videmir (ale v tom istom texte je inde uvedený aj ako Vidimir). No a jeden z Pribinových šľachticov čo sa zúčastnil vysviacky kostola v Blatnohrade sa zas volal Vitemir. Žil v Panónii pri Balatone. Teda Germán Videmir v 6. storočí a Slovan Vitemír v 9. storočí na rovnakom mieste. Je podoba iba náhodná?

 10. Pravdepodobne na ramiannka.jecool.net som sa dostal k

  kde som našiel vypracovanie otázok asi na skúšku z predmetu Slavistika.

  A tam si študent/ka vypracoval/a k 3. otázke aj takúto odpoveď:

  „Substrát
  – z lat. substratum = základ

  – jazyk domorodého, podmaněného národa

  – v římském impériu došlo k latinizaci obyvatelstva podmaněných území: v Galii PŘIJALI LATINU Keltové, v Hispánii Iberové, V DÁCII DÁKOVÉ

  – SUBSTRÁTEM francouzštiny jsou tudíž keltské dialekty, španělštiny iberština, RUMUNŠTINY DÁČTINA.“

  AKÉ JEDNODUCHÉ :D

  KEĎŽE V RUMUNČINE JE DNES NAJVIAC SLOV CUDZIEHO PÔVODU SLOVANSKÝCH,
  napr. voievod, dragostea, …,
  TAK JE JASNÉ, ŽE DÁCI PRED ROMANIZÁCIOU HOVORILI SLOVANSKY !!! !!! !!!

  JE TO VIDIEŤ AJ ZO SLOVA „DRAGOSTEA“, čo je „DRAHOSŤ“/LÁSKA, KDE JE ZREJMÉ, ŽE LATINSKÉ „AMOR“ ZAVRHLI LEBO IM TO PRIPOMÍNALO CHOROBU „MOR“.

  NO, A KEĎŽE DÁCI „DONEDÁVNA“, A SRBI STÁLE HOVORIA SLOVANSKY

  NAPRIEK ICH ODLIŠNEJ Y-DNA,

  TAK MÔŽME TVRDIŤ, ŽE SLOVANSKY MUSEL HOVORIŤ
  UŽ NÁŠ PRAPRAPRAPREDOK S HAPLOSKUPINOU „IJK“,
  LEBO TÁ JE OTCOVSKÁ/DEDOVSKÁ TAK HAPLOSKUPINE „I“,AKO HAPLOSKUPINE „R“

  (viď tu: http://skutocna-historia-slovanov.blogspot.sk/2013/08/blog-post_4.html ).

  ? SLOVANČINA, UŽ PRED cca 45 000 ROKMI ?

  A PREČO NIE ??? VEĎ SLOVANČINA SI ZACHOVÁVA „VNÚTORNÚ LOGIKU“ SLOV,
  KTORÚ STRATILA NAPR. ANGLIČTINA:

  viď naše Z-NAŤ(= S-ŇAŤ = „PO-ŇAŤ“) a angl. KNOW, ktoré z anglických slov nevyskladáte,
  alebo
  viď naše PRI-(J)AŤ-EĽ a angl. FRIEnD !!! !!! !!!

  Na tomto príklade vidieť, že aj keď Srbi „I-čkari“ sú naši „veľmi
  vzdialení bratranci“, tak jazykovo sú nám bratia, ale naši „bezprostrední
  bratranci“ R1b tzv. („Kljosovovi“) „Árbinci“ sú nám jazykovo „veľmi
  vzdialení bratranci“ – podľa mňa sa to jazykové vzdialenie „odohralo“
  kvôli tomu, že „Árbinci“ (potomkovia prapradeda R1b) prešli cez Sibír do Ameriky, odkiaľ sa cez dnešné Írsko dostali do Európy – NASVEDČUJE TOMU
  VÝSKYT R1b U AMERICKÝCH DOMORODCOV, ĎALEJ PERCENTUÁLNY ROZPTIL OD ÍRSKA
  SMEROM DO EURÓPY, KORELUJÚCI AJ S, V TOMTO SMERE IDÚCIM, VÝSKYTOM
  DEDIČNEJ CHOROBY CYSTICKÁ FIBRÓZA !!! !!! !!! (Kljosov tvrdí dačo iné,
  zatiaľ. :D )

  No, keď sme pri bratrancoch „Árbincoch“, Íroch, či Britoch, tak tí dnes
  hovoria „anglosasky“, ale predtým hovorili GAELSKY (Íri sa snažia k tomu
  vrátiť aspoň v školách), POZOR, NIE KELTSKY – KELTI SÚ NAŠI KĹCI, KTORÍ
  PRVÍ KLČOVALI EURÓPSKE LESY !!! !!! !!!

  A „VYPOČUJME“ SI ZEMEPISNE NAJBLIŽŠÍCH neodrodených „KELTOV“ BRETONCOV,
  správnejšie BREŽONCOV (???),
  LEBO majú na DVOJJAZYČNÝCH školách napísané: „DIVYEZHEK BREZHONEG-galleg“
  https://en.wikipedia.org/wiki/Breton_language.

  Takže BRITI/BRETONCI//BREŽANI – A PREČO NIE, VEĎ ŽILI NA BREHU,
  KEĎ NEBOLO LAMANŠSKÉHO PRIELIVU !!! !!! !!!

  P.S.:
  A ešte jedno „rozuzlenie“ od poctivého/ej študenta/ky:

  „ě – široké měkčící a [ä], specifická slovanská samohláska zvaná jať, označovaná \“ !!! !!! !!!

  Takže Česi nech si píšu: staroslověnština, lebo majú „pět“,
  A MY SI BUDEME PÍSAŤ: STAROSLOVÄNČINA, LEBO MÁME „PÄŤ“ !!! !!! !!!

 11. Denis,
  s istotou sa nedá povedať ktoré etnikum hovorilo akým jazykom, ale …
  je viac pravdepodobné že slovanským jazykom hovorili nositelia R1a.
  Dôvody:
  – ako uvádza v diskusii aj Jaruj Kazok, viaceré názvy v sumerštine a slovanských jazykoch sú podivne zhodné, na čo upozornil slovenský orientalista profesor Dušan Haruštiak. Tieto jazyky sa ale museli rozdeliť asi tak pred 6 tisíc rokmi, vtedy ešte nositelia I2 a1 sedeli na Balkáne.
  – okrem toho, lingvisti (zahraniční, nie slovenskí) hovoria že „germánsky jazyk vznikol okolo roku 500 pred naším letopočtom, alebo o niečo neskoršie, ako zmes dvoch indoeurópskych jazykov (balto-slovanského jazyka ľudu šnúrovej keramiky a jazyka prichádzajúcich Kelto-Románov) a tretieho jazyka, jazyka domorodých nositeľov haploskupiny I1“ V oblasti kde vznikol ale nositelia I21a haploskupiny nežili.
  – je známa tzv. baltoslovanská jazyková jednota. Citujem z http://oldukrajinistika.upol.cz/Docs/Slavistika%20a%20staroslovenstina%20-%202rocnik.htm – „blízkost slovanské a baltské větve je tak nápadná, že lze předpokládat jakési období baltoslovanské jednoty…; …baltoslovanskou jednotu jazykověda vykládá různě, buďto na základě teorie prajazyka anebo na základě pozdějších styků již oddělených Baltů a Slovanů….existuje více než 1600 lexikálních shod mezi baltskými a slovanskými jazyky, např. lit. liepa, slov. lipa, lit. ranka, slov. ruka, lit. geležis, slov. železo. … dále se shodují názvy stromů: vrba, jedle, hrušeň, jabloň, i zvířat: kuna, vrána, drozd, kot, ovce,…“ Nuž a pri baltickom mori je tých nositeľov I21a menej ako 5%. Zato R1a nositeľov je tam až 40%.
  Preto si myslím, že práve nositelia R1a haploskupiny hovorili slovanským prajazykom. Napokon, jedni z najurputnejších Slovanov sú Lužickí Srbi, ktorí majú aj najviac R1a génov. A potomkovia „južnoslovanských“ Ilýrov tam rovnako chýbajú.

 12. Valamír. To rozuzlenie mi je jasné už dlhší čas. O podobnom paradoxe som čítal v Slovinsku, kde toponimá sú ponemčené slovanské názvy, čím Slovinci dokazujú, že Sloveni tam boli súčasne z Rimanmi. Podobné je to aj v Grécku, je nemožné aby útočiaci Slovania premenovali názvy tradičných miest, mohli ich maximálne poslovančiť, ale nie premenovať. Ja v tomto verím bádaniu pána Horáka a jeho predchodcov, ale treba vysvetliť prečo v Taliansku nie je stále hojne zastúpená „slovanská“ R1a1. Riešenie je na prvý pohlad jednoduché, južný Slovania nie sú R1a1, ale I2a1. Vzhladom k tomu že každá táto haploskupina je z inej časti Európy a oddelené svojim vývojom, tak je na mieste otázka, ktorá z nich je v skutku „Slovanská“? Kto sa od koho naučil rozprávať jazykom našich predkov. Z dôvodov ktoré som uviedol, teda že Balti a Stredoázijský aziati sú tiež „slovanská“ R1a1, ale nerozumieme si, ale z úplne odlišnými I2a1 si rozumieme, som dospel k záveru, že biely prišelci do Európy R1a1 sa slavinizovali od pôvodného obyvatelstva I2a1. Pôvodný Slovania sú teda I2a1 a žijú tu v Európe nadnesene povedané od počiatku vekov.

  K tomu či rozumieme významu pomenovaní riek okolo nás, ale aj vecí, by som upozornil na to, že my tiež nerozumieme názvom našich vrchov a riek. Ale niekedy majú pomenovania úsmevné rozuzlenia. Čo napríklad znamená rieka Wisla? Nič v tom názve nespoznávame, až to počujete vysloviť Poliaka ako Vyšua a hneď v tom počujem vyšla, vyšla z brehov, vybrežila sa a ak ste boli na Wisle, tak je to úžasná charakteristika jej toku. Alebo slovo Cibula, čo to znamená? NIČ. Idete do Itálie a oni to vyslovujú ako Čipola, počujem v tom čípeš, ščípe. štípe a to je zasa charakteristická vlastnosť cibule
  Je to istotne minimálne jeden rok, čo som napísal o R1a1 a I2a1 článok na jednom webe, zaoberajúcom sa akože dejinami. Miestni akademici ma samozrejme vysmiali. Skostnatenosť v myslení nie je len na strane oficialnych historikov, ale aj mnohí amatéri žijú v zajatí svojich omylov a mylných predstáv. V starom Rusku bolo datovanie podla cirkevného kalendára a rok 0 predstaval dátum počiatku sveta. 7523 nie je Slovanské datovanie, ale cirkevé, Rossijského pravoslávia od stvorenia sveta. A Vinetou a ostatní indiani tiež nie sú Slovania.

 13. Romania’s ongoing project to sample DNA from its historic rulers, the Basarab family, may be halted, as current Culture Minister Puiu Hasotti asked for the project to be stopped, “out of respect for what the rulers meant to the country,” he said.

 14. Denis,

  píšeš že si sa stále nedozvedel rozuzlenie rumunského paradoxu.
  Nuž myslím si že Rumuni sú pôvodní obyvatelia a pravdepodobne pôvodne hovorili nejakým slovanským jazykom.
  Čiastočne tento predpoklad potvrdzujú aj príspevky IbanaP a Jaruj Kazoka.
  Genetický výskum nepodporuje teóriu o veľkom presune obyvateľstva Európy v posledných tisícročiach. (hovoril o tom aj prof. Ferák) Takže pravdepodobne sa nekonalo žiadne masové prisťahovanie Slovanov v 6. storočí. Slovania tu boli o niekoľko tisícročí skôr. O to ide.

 15. Dece-Bal je aj 10 Drakov, preco? Drak, Had, symBal, Bal, Belgie, Bel-Us, El, Ea, Dios- Balos. Hovorime o vyvoji nastrojov ovplyvnovania mas v rozpeti desiatok tisicroci. Mali by sme si zadefinovat pojem Slovan este predtym ako si prestaneme rozumiet. Rozpraval Slovan starosloviensky, alebo indoeuropsky? Rozpraval protoslovanskym jazykom, podobnym comu? Jeho svetonazorove predstavy se odvijali od Boha Velesa? Alebo od priatela Velesa? Alebo od ucitela Velesa? Alebo dokonca od praprapradeda Velesa? Dosadte si za Velesa ktorehokolvek alebo aj ktorychkolvek z nadprirodzenych entit z davnej mytologie. Pouzivame terminus technicus ktory sme se zatial neodvazili zadefinovat. Dalej se však už spolu nedostaneme pokial to neurobime. Bude to prinajlepsom len o solistoch. My vsak cítíme ze potrebujeme zdielat a oponovat zistenia z oblasti mimo mainstreamu. Je kriteriom jazyk, DNA? Su tu ine poznavacie znaky? Sposob zivota, kultura, folklor, symbolika, architektura, pismo, socialne zriadenie, atd. atd.? Kto každý je Slovan a kto je už Proto- Slovan a teda napriklad aj Proto- Dak, Proto- Riman, Proto- Velsan, Proto- German, Proto-Uhor, Proto-Iranec, Proto-Palestinec, Proto-Armen, Proto-dosadte si akehokolvek brata tejto proto- rodiny.

 16. … ah, tie mená… Či kengura – kangaroo vskutku neznamená – “ Ja ťa nerozumiem“ ?!
  A Decebal je aj DIORPANEUS…. možno aj Ďurpán alebo tomu podobné ?
  „Vavro“ je driev – Lovro od Lavrentija, Lorenza, ?
  Mikuláš a Mikloš od grec. Nikolaj ?
  Aj v Škotsku jesto „divné“ mená riek : Severn(á) (CH)Ladna, Maleno a MNOHÉ iné ( v. Miloš Crnjanski )…
  Ako to že si „Kelti“ v Bretani a Velse – nerozumejú, a Slovania, aj len ich / „keltské“ / toponimi – od Škotska po Vladivostok, – môžu ? A tie „gálske“ až po tureckú Galatiu, a aj širšie…. ?
  Prečo „germani“, už storočiami „kontroluju“ slovanskú historiu ?

 17. Výborný článok.
  Pozrel som si aj odkazy (O původu názvů českých řek – Jiří Svoboda), potom som zašiel ešte kúsok na jeho článok https://sites.google.com/site/bskotyz/home/jiri-svoboda/bila-bohyne. Tam sa uvádza zaujímavá vec: Autor uvádza, že už Klaudius Ptolemaios spomínal(okolo roku 150 n.l.), vedľa Venedov aj Stavanov. Strávil som pár hodín, kým som to tam našiel. Je to naozaj tam – dá sa to pozrieť v preklade Ptolemaia do latinčiny (Geographia Cl. Ptolemaei Alexandrini, Venetiis : apud Vincentium Valgrisium, Venezia, 1562), ktorý sa nachádza tu: http://amshistorica.unibo.it/184. Je to strana 80, asi v hornej tretine („Sudini, ac Stauani“). Ale to nie je to najdôležitejšie. Zaujímavejšia informácia je na predošlej strane dole, kde sa uvádza: „Sarmatiam maxime gentes Venede“. Znamená to, že Venedi bol najpočetnejší Sarmatský kmeň?
  S pozdravom, Ivan Pekár.

 18. plff,
  vzdy som si myslel ze ak je nejaky narod pomenovany, ak sam sa pomenuje, alebo je hrdy na prezivku ktorou ho oznacuju vzdialenejsi lu dia, tak to meno bude vystihovat nejaku je ho specificku crtu, identifikaciu. Vo filme ktory som už videl predtym a ktory som si teraz opat pozeram na zaklade Vasej odvolavky zacina rozpravac hovorit o Velkej Tartarii a vysvetluje preco sa ROSIJA vola tak ako sa vola. Je to vraj preto lebo islo o narod ktory sa ROS-SELAL lebo to bol národ velky a národ bielej rasy. Zda sa mi dost málo ak je národ pomenovany podla predpony. Mne sa zda prirodzenejsie ak by šlo naprikad o symboliku RUSO VLASIch ludi, teda casto RISAVICH, alebo cervenovlasich. Resp ako tvrdia niektore zasvetenecke slov.-arianske skoly, že RUS pochadza od predkov UR-US-ov, teda (c-ar) otcov Asov z inych oblasti universa, mimozemskych casopriestorov.

 19. Runy su povodne slovanske pismo, ktore nam Cyril a Metod iba pokazili.
  My sme boli civilizacia davno pred Europskou, s vlastnym pismom a literaturou.

 20. Plff, priateľu. V Macedónii ti aj malé decko povie, že Alexander Velký bol Sloven, to Ty nevieš? Ak aj nebol Sloven, tak istotne mal blonďaté vlasy, rovnako ako Ježiš Kristus z Nazaretu, tiež jeho matka a Mária Magdaléna.

  Podľa renomovaného ruského biologa Analija Kliosova päť a pol tisíc rokov pred našim letopočtom Rusi ešte neboli na území dnešného Ruska. Tam prišli zo svojej pravlasti v Karpatoch asi pred 4 – 5 tisíc rokmi, teda 2 -3 tisíc rokov pred naším letopočtom.

  Prečo by pred 7500 rokmi predkovia Slovenov bojovali s predkami Číňanov? Zeme pre rolníkov bolo všade nadostač, v Európe práve prebiehalo prirodzené zalesňovanie severskej Tundry po ukončenej dobe ladovej. Ornej pôdy,lovných revírov aj pasienkov bolo dosť pre všetkých. Slovania aj Číňania sú pôvodne rolníci, tak prečo by sa zabíjali? Rolníkov sa tradične snažili ovládnuť kočovníci, pastieri, teda chýbal útočník a aj dôvod na útok.

  Tie náhrobky by som rád videl, aj datovanie toho kalendára. Kto ten kalendár zostavil?

 21. Priatelia, dnes máme rok 7523 podľa slovanského kalendára.
  2015 podľa kresťanského.
  Ešte dnes sú na Ukrajine a v Rusku a na Sibíri bežné hroby s takýmto datovaním.
  Tento Slovanský letopočet sa datuje od prelomovej svetovej udalosti a tou je víťazstvo starých Slovanských vojsk nad vojskami vtedajšej Číny.
  Ktoré určilo nový svetový poriadok.
  Samozrejme identita Slovanov tu bola už dávno, celé tisícročia pre touto udalosťou.
  Poťažmo s ňou rástla aj ich vojenská sila.

  Sťahovanie národov, ako ho ponímajú historici SAV a ďalší, nikdy neexistovalo.
  Preto sú všetky názvy pohorí a riek a dominantných bodov v slovanskom jazyku.
  Pretože skoro celý kontinent bol vtedy Slovanský (Rusko/Slovenský)

  Dominantnej sile Slovanov sa nikto neodvážil postaviť.
  Aj dnes sa mi zdá divné, že Alexander Veľký (25 ročné decko) Nikdy neobrátil vojská na sever.Ale vybíjal sa tam na Egypte a Peržanoch. Jednoducho na sever nemohol, lebo by nikdy neprešiel.

  Podobne Džingischán, obsadzoval Čínu a väčšinu známeho sveta, ale nikdy sa neotočil na sever. A to nie preto, že by mu tam bola zima:)
  Mimochodom Džingischán pravdepodobne nebol Mongol, Mongolom je táto postava neznáma. Ak nebol mongol, bol zo severu :)

  Rímska ríša mala na severe hneď za bránami najväčšiu silu sveta.
  Slováci a Veľká Morava mi vychádzajú ako priami konkurenti Rímskej ríše, ako sila ktorá s ňou bola rovná a ktorá na Rím neustále tlačila.

  Priatelia naozaj treba prerobiť učebnice, usporiadať konferencie za účasti medzinárodných návštev a zapojiť ich do zmeny a prepísania histórie.

 22. Uzasna analýza Vala- Svet. Do znacnej miery se naše myslienkove zavery zhoduju. Dovolim si však pre dobro veci par poznamok (bude nasledovat konstatovanie z vasho textu a nasledne za pomlckou moja poznamka; uvedomujem si ze na viacerych miestach je vami naatolena naivna otazka zamerom a tiez ze niekde som predbehol rozuzlenie ktore ponukate v neskorsich odstavcoch, ale ponechavam moje poznamky vzhladom na vysoky čas v povodnej podobe hned zapisovaneho textu):
  Zaniknutie mien starovekych narodov- treba rozlišit mena od prezyvok. Prezyvka vymyslena v nepriatelskom tabore nemusí v skutocnosti vobec existovat.
  Grecki a rimski autori nemali preco pochybovat, oni na zaciatku tej doby zili a pisali co zazivali pokial ich neskorsi autori pravdivo citovali
  Daci za Burebistu okolo roku -44 porazili Bojov a usadili se v Nitre a Zempline – ako mozme o Dakoch hovorit ako o cudzom elemente na nasom území ked napriklad Otomanska kultura rovesnik Homerskej Troje je dolozena s hradiskami a hospodarskym zivotom 1200 rokov pred Burebistom. Ti Daci tu stále boli, ti Daci to sme aj my.
  Rimania dobili Daciu – len jej juhovychodnu cast
  Na Daciu utocili Goti – nie Goti teda Geti/ Getae boli Daci a ti utocili na rimsku provinciu Dacia Traiana a nie na Daciu
  Za karpatskym oblukom vznikli neskor v stredoveku dve kniezatstva Valassko a Moldavsko  zavisle na osmanskej risi – asi tazko ked Valachia vznikla už v 13. storoci a za cias Karola Roberta si Knieza Bazarab zachoval slavnou bitkou pri Posade slobodu ked zdecimoval cele Uhorske vojsko vcetne zoldackych kriziackych radov. Osmanska risa v tomto case este neexistovala. Valachia bola suverenna az do 1410 roku kedy padol Michal I. syn Mirce Stareho vitaza nad tureckym sultanom Bajezidom. Valachia ani Moldavia neboli osmanskou risou nikdy podrobene a obsadene. Osmanska risa bola kniezatami Valachie a Moldavie mnohokrat porazena. Financne bolo pre Osmanov vyhodnejsie vyberat vypalne ako obsadit tieto odbojne krajiny. Osmanska risa je samo o sebe politicky konsenzus mnohich hnuti, etnik, financnych zaujmov, konfesii, jazykov a moralnych principov.
  Zarazajuce slovanske nazvy v Rumunsku – rumuncina nie je jazyk rimanov ale jazyk rimanov – latincina sa vyvinul z proto latinciny,  indoeuropskeho jazyka ktoreho je rumuncina zijucim reliktom. Toto mal asi na mysli Mauro Orbin ked prehlasuje ze Daci su tiez Slovania- v zmysle Proto Slovania.
  Dokonca aj v pripade rieky Mures ide o skomoleny nazov Moravany – a co je vlastne ta nasa slovanska Morava? Odkial ju odvodime? Od Riava? Od Mora? Alebo od Ma ako Matka? Mohol by byt Ma prastary vyraz Matka identický v Otomanskej a Luzickej kulture? Preco nie ked ani nevieme ako sa ludia tychto kultur volali. Ma je prastary univerzální vyraz pre Matku. Kto je ale Rava? Je anticka Rhea dcerou matky Zeme Gaye alebo v určitých epochach samotnou Matkou Zem ( Kybela)? Ak je Rava = Rhea potom Mo- Rava je Matka Zem a potom Mu- Re(ae)s moze byt Matka od Rhei- dcery Zeme alebo Mama Rhea-jka ( dimunitive suffix od Rhea, mala Rea).
  71% Chorvatov malo Ilyrsku I2a nealovansku haploskupinu – my už vieme ze ako Pelasgovia (Filis- govia teda Filis- tinci, Palestinci?) tak aj Venedi, Anti aj Il-yri su Slovania, lepsie Proto Slovania ( potvrdzuje aj Petar Popovski; nie nahodou Anticke a nie Grecke baje a povesti!!!).     Preco Rumunsko negermanizovali Goti? – vid Cilingirov: Goti neboli Germani ( lebo mimoine už Cvengrosch predpoklada ze Germanov si vymyslel Machiavelliho Vladar Julius Cae Car) ale Geti, teda dacky pribuzni alebo identicky substrat (Tisza Geti, Massa Geti).
  Osídlení Evropy Slovanmi v 4.-6. storoci je ocividny nezmysel – pravděpodobně priprava cez univerzity v Hale v Prusku kde rozum nalievali mnohym mladym intelektualom z krajin ktorych minulost musela byt ukradnuta aby mohla byt ukradnuta aj ich buducnost. Vid Rumuni mali problem se zjednotit a dostat pozehnanie pod vlastnym vodcom Ioanom Cuzom ale pod pruskym Carolom Hohenzholernom a detto Bulhari pod Coburgom už nemali problem.
  V Rumunsku dokazatelne zostalo povodne obyvatelstvo romanizovani Dakovia – aki? romanizovani? a kto to vlastne boli ti Rimania? Utecenci z Wilusi (Troje) doplneni Et- Ruskami, Sabinovcanmi, Secelcanmi a Valachmi z etruskych miest Velchi, Velzne a Veiie. Teda ako tito slovenski valasi mohli zamiesat karty v genofonde Dakov? Zabudame okamzite pracovat s novonadobudnutymi poznatkami. To tu budeme strasne dlho kym sa z toho vymotame.

 23. Vynikajúci článok a stále som v napätí čakal na rozuzlenie záhady rumunského paradoxu. Ale rozuzlenie nikde. Kto teda pomenoval rieky, hory a mestá v nám zrozumitelnom jazyku, ak tam Slovanov bolo len za priehrštie a Dákovia boli národom čo tam žil stále a oni Slovania neboli???

  Anatolij Kliosov bol v Srbsku a mal tam prednášku. Záznam diskusie v televízii je dostupný na youtube. Podla Kliosova je najstaršia R1a1… v Európe na Balkáne, povedzme že v Srbii a okolí a ako na potvoru, práve tam nie je R1a1 dominantná. Ako sa tam dostali, ako tam prišli zo svojej pravlasti je záhada. Na koňoch, alebo po vode? To však nie je až tak dôležité. Dôležitejšie je ako rozprávali, boli to Slovania? Alebo to boli Árijci, čo rozprávali svojou rečou a až od I2a1 sa slavinizovali, pretože I2a1 je pôvodné obyvatelstvo a R1a1 sú prisťahovalci. R1a1 sú aj Balti, ktorým v podstate nerozumieme, ale aj obyvatelia Strednej Ázie, ktorým nielenže nerozumieme , ale sa vzájomne ani nepodobáme. Teda skupina R1a nie je zjednotená rečou a ani výzorom. Tak prečo časť R1a rozpráva podobnými jazykmi, Slovanskými a druhá časť ako by bola úplne z iného vajíčka, napriek tomu že máme spoločného predka? Mne s toho vychádza, že základom našej reči boli I2a1.
  Naši bieli Árijský predkovia pred 12 tisíc rokmi prišli na Balkán a čiastočne tu splynuli z miestnym obyvatelstvom, hlavne rečou. Tí tmavší pôvodní Slovania zostali na mieste a tí noví Slovania, bieli, tí vyrazili na sever. Teda Dákovia boli Slovania a neboli R1a. Iné riešenie záhady Rumunského paradoxu neexistuje. Bieli pútnici R1a postupne vyplnili Karpatskú kotlinu, prešli cez hory a dorazili k severnému moru a pred asi 4 tisíc rokmi si to nasmerovali do Ruska. To boli Protoslovania, naši predkovia, biely R1a rozprávajúci Praslovanským jazykom.

  Prečo sa sever Talianska vola Lombardia a prečo majstri štetca začínajúcej renesancie malovali blonďaté ženy a mužov nie je až tak dôležité. Ani kolko bolo Longobardov a prečo sa vydali na cestu.

  Na záver by som rád zdôraznil, že nemám nič spoločné s Kotlebom, ani s hej Slovákmi.

 24. krasny clanok, chcem vidiet toho paka z dennika N ako protireci.
  Je mi luto nasich deti, že sa ucia debiliny o stahovani narodov v skole.
  Musime ich vychovavat a vyucovat doma.
  Toto by mala byt uloha tlace a nie je bohuzial.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *