Názov Slovenska je pradávny

Neprišlo vám to nikdy čudné, že v Preambule našej Ústavy sa hovorí o nás, Slovákoch, ako o slovenskom národe, no pritom sa v nej neodvolávame na historický odkaz Veľkého Slovenska, ale na historický odkaz akejsi Veľkej Moravy, ktorej názov nemá so slovenskosťou nič spoločné?

Ústava Slovenskej Republiky, Preambula:
My, národ slovenský, pamätajúc na politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov a na stáročné skúsenosti zo zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť, v zmysle cyrilo-metodského duchovného dedičstva a historického odkazu Veľkej Moravy, vychádzajúc z prirodzeného práva národov na sebaurčenie, spoločne s príslušníkmi národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky, v záujme trvalej mierovej spolupráce s ostatnými demokratickými štátmi, usilujúc sa o uplatňovanie demokratickej formy vlády, záruk slobodného života, rozvoja duchovnej kultúry a hospodárskej prosperity, teda my občania Slovenskej republiky uznášame sa prostredníctvom svojich zástupcov na tejto ústave:…

Niekto si povie – tej sa musí rozum čistiť, akéže Veľké Slovensko kedy existovalo??

Vôbec nepochybujete o existencii Veľkej Moravy na našom území, ale na existenciu Veľkého Slovenska neveríte? Prečo asi by sme sa volali Slovákmi a naša krajina Slovenskom, keby sa naša zem takto nenazývala už v minulosti?

Za tieto nezrovnalosti môžu naši oficiálni historici, ktorí, povedzme si to úprimne, v mnohých prípadoch neprejavujú dostatočnú inteligenčnú kapacitu na to, aby mohli kvalifikovane vykonávať svoje zamestnanie. Práve ich neznalosť a submisívny postoj voči zahraničnej konkurencii spôsobili, že sme našu modernú slovenskú štátnosť postavili na základoch akejsi Veľkej Moravy, ktorá vôbec nebola u nás, ale na území dnešného východného Maďarska. O tom, že Veľká Morava (Mégalé Morabia), nepokrstená zem Svätoplukova, ležala na území dnešného východného Maďarska som už napísala viacero článkov: Nie Vysoké Tatry, ale Vyšné Tatry, nie Veľká Morava, ale Vyšná Morava, alebo bol Mojmír I. Východniar?, Blažena Ovsená pátra po hlavnom meste Veľkoslovenskej ríše a Metodovom hrobe.

O tom, že názov Slovensko je novodobý názov, sa dočítame aj v starých publikáciách, šitých českými ihlami. Nehľadám za tým zlý úmysel, ale čistú neznalosť. Napríklad z publikácie Obrazy z dejín Slovenska (1919) od Karla Kálala sa dozvedáme, že Svätopluk bol vlastne Svatopluk a že názov Slovensko je novodobý názov. Kálal bol českým učiteľom, ktorý sa po vzniku Československa presťahoval na Slovensko, aby tu učil. Krátko nato vychádzajú jeho Obrazy z dejín Slovenska, pri písaní ktorých sa inšpiruje dielami Niederleho, Václava Novotného, ba aj Palackého. Píše, citujem: „Bárs som desiatky rokov dejinám učil a po celý život dejiny čítam, nepovažujem sa za historika; slovenské dejiny píšem, preto že musia byť a nepíše ich nikto iný. Túžim, aby po mne prišiel historik spôsobilejší a mňa opravil aj doplnil – to bude iste práca ľahšia.“

Obrazy z dejín Slovenska (Karel Kálal, 1919) - tvrdia, že Slovensko je názov novodobý.
Obrazy z dejín Slovenska (Karel Kálal, 1919) – tvrdia, že Slovensko je názov novodobý.

Karel Kálal sa dočkal. Prišla som, aby som ho opravila. Slovensko nie je názov novodobý, ale pradávny. Naše súčasné Slovensko je priamym a kontinuálnym pokračovateľom toho dávneho Veľkého Slovenska. Áno, historické Slovensko bolo kedysi omnoho väčšie. A je otázne, či do neho patrilo Nitriansko. Tiež si ukážeme, ako historické Slovensko súvisí s Valom Obrov.

Aké boli hranice Veľkého Slovenska?

1) Slovenskú zem, pravlasť Slovanov, z ktorej sa Slovania rozišli na Moravu, do Čiech, do Poľska, do Ruska, do Korutánska a inde, spomína ruský kronikár Nestor v 11. storočí. Aj o tomto som už veľakrát písala. Nestor tvrdí, že táto Slovenská zem bola na strednom Dunaji, tam, kde neskôr vznikla zem Uhorská a Bulharská. Spomína, že táto zem bola v Ilyriku. Týmto je čiastočne definované územie Slovenskej zeme. Nestor tvrdí, že Slovenská zem patrila najskôr Slovenom, ale potom si ju podmanili Vlasi. Aké časové obdobie opisuje Nestor? To je otázne. Nestor ďalej tvrdí, že keď si Vlasi podmanili Slovenskú zem, Sloveni, hľadajúc pokoj pred neustálymi nájazdmi, sa odsťahovali na sever k Visle. Naši oficiálni historici kladú pravlasť Slovanov práve do Poľska alebo na pomedzie Ukrajiny a Bieloruska do Pripjaťských močiarov. Ich teória je v rozpore s Nestorovým svedectvom. Nestor ďalej tvrdí, že potom prišli Uhri/Avari/Huni(?), ktorí Vlachov vyhnali zo Slovenskej zeme a so Slovenmi začali žiť. Uhorsko-poľská kronika opisuje tieto časy a tvrdí, že práve v tejto dobe bola Slovenská zem (lat. Sclavonia) Attilom (Hunom) premenovaná na Uhorskú zem a Karpaty boli nazvané Uhorskými horami. Uhorsko-poľská kronika mieša Hunov s Maďarmi, čím vlastne živí mýtus o tom, že Huni a Maďari mali spolu niečo spoločné, nebodaj nejakú vládnucu kontinuitu.

2) Ak sa Sloveni odsťahovali zo Slovenskej zeme na sever k rieke Visle, kedy to asi tak bolo? O národe Slovenov (Sclavenov) písal už v 6. storočí gótsky historik Jordanes v diele Getica. Už v 6. storočí definuje hranice veľkého národa Sclavenov od rieky Dnester až po Vislu. Treba si uvedomiť, že prameň Visly je vzdialený ani nie 30 km od našej Čadce. Teda územie, ktoré opisuje, pokrýva takmer celý severovýchodný krebeň Karpát, teda takmer presne územie nášho Slovenska. Navyše píše, že všetky rieky Slovenov sa vlievajú do Dunaja. Preto máme Slovenskú zem ohraničenú zo severu povodím Dunaja. Toto povodie dokonale kopíruje hranice nášho dnešného Slovenska. Ak v 6. storočí už boli Sloveni (Slováci) pri Visle, tak sa museli pod náporom Vlachov, ktorých zmieňoval Nestor, odsťahovať pred 6. storočím, konkrétne pred rokom 552. Vyzerá to tak, akoby Sloveni obývali územie kopírujúce západnú hranicu Veľkej Germánie, ktorú tvorili Sarmatské hory (Vysoké a Nízke Tatry, Matra), Dunaj, na severozápade rieka Visla. Na presun Slovenov k Visle by dnes svedčili poľské priezviská, ktoré sa končia koncovkou -ský, porovnajte rumunské meno Ceaușescu (Čaučesku) a jeho poľská verzia Čaučeský.

3) Otázka znie, či Slovenská zem siahala kedysi do dnešného západného Maďarska. Vyzerá to, že nie, lebo táto zem sa nachádza južne od Dunaja, pričom ďalší zdroj tvrdí, že Slovenská zem predstavovala územie ležiace severne od Dunaja. Tým zdrojom (čerpám a prekladám z práce Florina Curtu Sklaviniai and Ethnic Adjectives: A Clarification) je dielo Zázraky sv. Demetera, v kázni Knihy I, ktorá pojednáva o ťažení v roku 586, kedy 100-tisíc Sklavínov a iných barbarov pod vojvodstvom avarského vládcu napadlo Thessaloniky (Solúň). Vládca, hovorí sa, „zhromaždil všetky divoké kmene Sklavínie – lebo celý národ počúval príkazy od neho – zmiešal ich s inými barbarmi iných národností a prikázal im podujať sa na výpravu proti bohom-chránenom meste Thessaloniky (Solúni)“. Dokonca máme zaznamenané aj mená niektorých kmeňov – Drugubites (asi Dregoviči, pozn. B.O.), Sagudates, Belegezites (Velekňeziči?, pozn. B.O.), Baiunetes (Bojuniči?, pozn. B.O.) a Berzetes (Brežiči?, pozn. B.O.). Táto zmienka názvu Sklavinie je 200 rokov staršia ako zmienka Theophana, ktorý týmto názvom označuje územie pri Jadranskom mori.

Theophylact Simocatta v Histórii opisuje vojenskú situáciu na dolnom Dunaji v lete roku 602, tesne pred vzburou Phocasa: „Ako sa leto blížilo, slovo dostihlo cisára Maurica, že Kagan lišiacky odložil ťaženie, aby, keby rímske jednotky putovali náhodne sem a tam, mohol prekvapivým pohybom napadnúť priľahlé oblasti Byzancie. Preto prikázal generálovi [Petrovi, cisárovmu bratovi], aby opustil Adrianopolis, a zveril mu za úlohu prekročiť Ister [Dunaj]. A tak sa Peter pripravil, aby premiestnil tábor proti horde Sklavínie.“ Len poznamenám, že proti Petrovi sa postavil ešte v roku 594 slovenský náčelník menom Peiragastus, žeby Prahošť? Teda Sklavínia bola územie severne od Dunaja, ktoré patrilo viac alebo menej zvrchovaným Slovenom. Ako poznamenáva Genadij Litavrin, toto sa javí byť názvom na rovnakej úrovni s pojmami straých gréckych a rímskych etnografov ako Scythia, Germania alebo Sarmatia, ktoré nemali jasnú definíciu ani v teritoriálnom, ani v politickom zmysle (Litavrin, 1984, 195).

Theophylact sa pokúša opísať tri rôzne pohyby vojsk a ľudí (v lete r. 602) vo vzťahu k Dunaju, ktorý vnímal ako oddeľujúcu hranicu medzi Ríšou a barbarmi. Na jednej strane Petrove jednotky pod veliteľstvom Godwina prekročili rieku proti Slovenom, zoberúc veľké množstvo zajatcov, s ktorými sa Rimania chceli vrátiť do rímskych provincií na Balkáne, ale „Godwin im v tom dočasne zabránil“ (Whitby and Whitby 217). Medzitým kagan Avarov vyslal vojsko, „aby zničil národ Antov, ktorý bol v skutočnosti spojencom Rimanov“  (Whitby and Whitby 217). Zostáva nejasným, či sa avarské vojsko presúvalo pozdĺž ľavého alebo pravého brehu Dunaja. Keď teda máme, že Godwin a jeho jednotky boli stále severne od rieky, je možné, že Avari sa presúvali pozdĺž južného brehu, aj keď to bolo teoreticky rímske územie. Toto vyplýva z opisu tretieho súbežného pohybu ľudí: „V dôsledku týchto samotných udalostí, veľké množstvo odpadli od Avarov a náhlili sa dezertovať k cisárovi“ (Whitby a Whitby 217). Ďalej, výprava Avarov proti Antom sa špeciálne pripisuje kaganovej reakcii na „rímsky vpád“ (Whitby a Whitby 217). Inými slovami, v reakcii na rímsky útok na Slovenov, sa Avari rozhodli zaútočiť na tradičných spojencov Rimanov ďalej na východe. Kagan pokladal Slovenov severne od Dolného Dunaja za svojich poddaných, dokonca aj keď predtým bol sľúbil, že bude brať Dunaj „ako neutrálnu medzu medzi Rimanmi a Avarmi“ a povolí Rimanom „prekročiť rieku proti Slovenom“. Z rímskeho pohľadu preto treba robiť rozdiel medzi krajinami, ktoré boli pod priamou vládou kagana, a územím, ktoré, teoreticky pod avarskou nadvládou (prinajmenšom v očiach kagana), bolo účinne ovládané viac alebo menej nezávislými Slovenmi. Obaja boli na druhej strane Dunaja v porovnaní s „krajinou Rimanov“ na juh od rieky. V kontexte udalostí z leta 602, Theophylact potreboval niečo, aby ostro oddelil obe skupiny. Bolo to z krajín, ktoré podliehali priamej nadvláde kagana, z ktorých Avari prišli, odkiaľ neskôr dezertovali k Rimanom. Kontroverzne, boli to územia ovládané nezávislými Slovenmi, proti ktorým vyrazili rímske jednotky pod vedením Godwina. „Hordy barbarov sa preháňali okolo krajiny na opačnom brehu Istru“ ((Theophylact Simocatta 293: anglický preklad Whitby a Whitby 218). Godwinove operácie z roku 602, boli však iba proti jednej z tých hord, menovite tých zo Sklavinie, „územia Slovenov“, v ktorom rímske jednotky čoskoro dostali príkaz stráviť zimu.

Zaujímavé je, že Theophylact nespomenul vo svojej Histórii žiadne mená krajín, ktoré by odvodzoval od názvu národa, napríklad nepoužil nijakú Avariu, nijakú Tourkiu. Spomenul iba Sklavíniu, Slovenskú zem. Prečo asi? Pretože žiadna Avaria ani Tourkia neexistovala.

Meno Avarský kaganát, ktoré dnes používame, je teda absolútne nesprávne a iba rýdzi antislovan ho môže používať. To meno má zničiť slovenské povedomie a uvaliť na nás jarmo nejakých avarských otrokov. Pritom my máme meno pre tzv. Avarský kaganát – je ním Slovenská zem. My máme tiež meno pre Veľkú Moravu (nie tú pohanskú, ale tú jadrovú) – je ňou Slovenská zem. Vždy ňou bola, je a, dúfam, že aj bude.

Jedna z predstáv Blaženy Ovsenej o dávnej Veľkej Slovenskej zemi - Sclavinie.
Jedna z predstáv Blaženy Ovsenej o dávnej Veľkej Slovenskej zemi – Sclavinie.

Záver

Názov Slovenska nie je novodobý ani náhodou. Práve naopak. Je to najstarší názov pre označenie územia, na ktorom sa dodnes nachádza naše oklieštené Slovensko. Názov Slovenska je starší ako meno Česka, Poľska, Ruska… To my dodnes nesieme svoje pôvodné meno, lebo sme sa z pravlasti, Slovenskej zeme, nikdy neodsťahovali. Mená zmenili iba tí, ktorí zo Slovenskej zeme odišli na nové územia.

Týmto máme jasne určené hranice historickej Slovenskej zeme. Bolo to územie od Dnestra na západ k prameňu Visly a na juh po Dunaj. Nestor píše, že Sloveni sa zo Slovenskej zeme rozptýlili a obsadili napríklad Korutánsko. Myslím si, že tým Korutánskom myslel aj územie západného Maďarska, vrátane Blatenského jazera. Nestor proste tvrdil, že Sloveni sa zo severu Dunaja presťahovali aj na juh/západ. Z tých Korutáncov sú dnes Slovinci – tiež v istom zmysle Sloveni, lebo sa tak sami nazývajú.

Nestor tvrdí, že Sloveni sa presťahovali aj na Moravu. Myslím si, že tou Moravou mohol mať na mysli územie aj dnešného Nitrianska, ktoré už patrilo do Veľkej Germánie. Bol to práve Val Obrov pri rieke Hrone, ktorý oddeľoval Germániu od Sarmatie… Ako teraz už vieme, tou Sarmatiou (azda Sarbatiou/Srbskom alebo Charvatiou/Chorvátskom, pozn. B.O.) bola Slovenská zem. Ak by sme sledovali, kde všade nájdeme Val Obrov, dostali by sme jasné kontúry hranice Slovenskej zeme. Územie medzi Valom Obrov a Dunajom bolo nárazníkové pásmo, pásmo nikoho, medzi ríšou Slovenov a Byzantskou ríšou. Medzi Dunajom a Tisou bola Avarská púšť, dnes maďarská Pusta. Avarský kagan ale aj tak ovládal aj toto územie a Slovenov, ktorí tam žili. V tomto kontexte sú slovenskí Východniari lepšími a pravejšími Slovákmi ako Západoslováci alebo Stredoslováci. Hlavné mesto Slovenska by si zaslúžilo byť na Východnom Slovensku. Východné Slovensko je skutočne časťou väčšieho celku, ktorý bol schopný vyprodukovať dostatočne veľké množstvo Slovenov na to, aby sa mohli rozptýliť po Európe.

Ak bolo dnešné východné Slovensko jadrovejšou súčasťou historickej Slovenskej zeme, kde asi ležalo hlavné mesto? Je nepochybné, že slovenské kmene tam žijúce, museli mať svojich vlastných vladárov, ktorí museli odniekiaľ vládnuť. Nad týmto sa zamyslíme niekedy nabudúce. Avšak jedno je isté, skupiny mohylových hrobov, ktorými sú posypané hrebene hôr Východného Slovenska, sú posvätným miestom odpočinku našich predkov, ktorí dali meno našej krajine. A Podkarpatská Rus by nám mala tiež právom patriť, lebo bola súčasťou historického Slovenska.

Patrilo by sa opraviť našu pomýlenú Ústavu a nahradiť Veľkú Moravu Veľkým Slovenskom. Prečo Veľkým? Lebo to dnešné malé Slovensko je len jeho zlomkom. Iba prihlásením sa k pradávnej Veľkej Slovenskej zemi vyjadríme náš historický nárok na odveký názov našej krajiny, z ktorej sa rozišli mnohé slovanské kmene, aby vytvorili novodobé slovanské štáty. Aj Svätopluk dobre vedel, že vládne zemi, ktorá sa volá Slovenská. Pápež ho označoval za slovenského kráľa, Rex Sclavorum. Veľká Morava sa hodila našim obrodencom v dobe, kedy sme sa potrebovali identifikovať na spoločnom etnickom základe s Moravanmi alebo Čechmi, v čase čechoslovakizmu, aby sme sa v spoločnom štáte vyhli maďarskému útlaku. Dnes už nepotrebujeme klamať mocnosti o tom, že tvoríme s Čechmi jeden národ. Dnes už nemusíme velebiť Veľkú Moravu, lebo našu dávnu zem proste stačí nazývať jej pravým menom – Slovenská zem, ako sa volala aj za kráľa Svätopluka.

87 thoughts on “Názov Slovenska je pradávny

 1. Ta mapa je tak nepravděpodobná až neuvěřitelná. V kolikátém století cca přišli ti slované ze Slovenské prazemě?

 2. Zvýraznená odpoveď
  Old Oneeye
  Pred 2 hodinami
  I do not know if this is supossed to be a joke or a question. But if it is a question: The name Her – Mann (one r, two n) comes from the language „Althochdeutsch“ – the first part „Her“ coming from the word Heri (or Hari) which is the predecessor of the modern German word „Heer“ which means Army. Mann means man (now and then). So the name means: Armyman or soldier.
  in German the „G“ is not pronounced as H or vice versa, nor has it ever been so. Only in some Germanic words which got adapted in Latinic languages like French or Spanish this is the case.

  Takže Germáni ak boli v minulosti Hermani znamená to len že to bola ozbrojená skupina, armáda….

 3. Niekde som čítal, že veslári sú vo fínčine rhuossi, takže to neplatí. Je zaujímavé, že ani Rossia a Rusi nepoznajú pôvod svojho pomenovania. Ale Rurikovi Varjagovia budú skutočnosťou, Nestor sa s ich začiatkami bašovania dosť podrobne zaoberá. Tiež som sa dočítal, že starí Gréci azda kdesi na Kaukaze poznali národ Hros/Groz?, aj z toho mohla vzniknúť Rossia/Rusko. Prítok Dnepra na hranici Polanov sa volal Rosi. Už kijevský Sviatoslav sa v príhovore ku spolubojovníkom označil za Rusa, a za veľké ruské knieža je označený v zmluve z r.911 už Oleg. Mimochodom, Orosi Mare (Rusínska Morava) sa nazývala stará Oradea/Varadín.

 4. Prokopios z Cézarey, História o vojne gótskej III, kap.14:_ Kedysi mali Sloveni a Anti jedno pomenovanie. Obidvaja boli nazývaní Spormi, MYSLÍM PRETO, že po krajine sídlili po roztrúsených miestach. Pretože obývajú rozsiahle územie, je nimi osídlená najvôčšia časť zeme na druhej (severnej) strane Dunaja. — Podľa Theofylakta Somokattésa (História III.4, VI.6 a VII.2) bolo meno Géti starším označením pre Slovenov, a už uvádzaný dácky Burevista bol GĚTSKEHO RODU. — P.S.: Treba si pozrieť pomenovanie veslárov u susedov Švédov – Fínov.

 5. Znova zopakujem, naučme sa načúvať svojmu slovänskému jazyku (pôvodne „ľazyku“), svojim slovänským slovám, ktoré prekypujú vnútornou neochvejnou priam matematickou logikou.Táto vnútorná logika našich slov nám ukazuje, že naše slová sú „indo-európskymi“ praslovami.
  Starovekí Gréci zapísali, že nad Čiernym morom žijú SPOROI = (tí) SIATI.
  Stredovekí Gréci krajinu nad Čiernym morom zapisovali menom RÓSSIA = krajina, kde žijú (tí) ROZSIATI.

  P.S:: slovo veslár po:
  švédsky = roddare
  dánsky = roer
  nórsky = roer
  islandsky = rower
  anglicky = rower
  nemecky = ruderer
  TAK AKÍ rhuossi ???
  A Variagi, kde sa na území Škandinávie dochovala aspoň zmienka o nich?

 6. Mne prekáža, keď sa spájajú veci z rôznych stáročí až tisícročí. Koľko rôznych vpádov bolo podniknutých do Indie, a prečo sa sanskrt ako jazyk spája práve s Árjami? Treba sa spýtať, kto pomenoval Indiu, veľtok Indus, horstvo Vindja? Árjovia boli kočovníci, do Indie prišli z Afganistanu (Haria ako časť Perzie). Mimochodom, Rusko vzniklo až za Rastislava, pomenovanie mu dali prišeleckí Varjagovia (rhuossi čiže veslári), a sanskrt sa spája s príchodom ľudu do Indie už v 16 storočí pnl. Je fakt, že prišelci prichádzali do Indie zo severozápadu, a pôvodné jazyky Indie zatláčali k východu a juhu (Tamilovia). Teda mohli prichádzať do Indie buď cez Turecko (viď Chetitov) a Irán, alebo od Kaspického mora. Ale ja si nemyslím, že sanskr bol jazykom ˇArjov, ale Vindov. A skupina jazykov by sa nemala nazývať indoeurópskymi, ale európoindickými.

 7. Vážení diskutujúci,
  zopakujem, naučte sa načúvať svojmu slovänskému jazyku (pôvodne „ľazyku“), svojim slovänským slovám, ktoré prekypujú vnútornou neochvejnou priam matematickou logikou.Táto vnútorná logika našich slov nám ukazuje, že naše slová sú „indo-európskymi“ praslovami.
  Slovo barbar, ktoré bolo podľa doterajšieho poznania prvý raz zapísané v starogréckom texte, a ktoré jazykovedci považujú za slovo zvukomalebného pôvodu, je pravdepodobne skomolenina nášho slova brbrať, použitého vo vetách ako: „Čo to brbre(š)?“ – je zarážajúce (z hľadiska „meinstreamu“), že veta „Idem na hory“ v homérovskej klasickej gréčtine znela „Ithuo na (h)oré“.
  Minimálne rovnako starým „klasickým“ jazykom je sanskrt (doslovne „so-skras“), ktorý podľa tradície vznikol v Indii ako dôsledok príchodu tzv. Árjov, potomkami ktorých sú príslušníci kasty brahmanov. Genetici uvádzajú, že až 9 z 10 brahmanov sú potomkami „praprapradeda“ R1a, toho istého „praprapradeda“ R1a ako cca 5 mužov z 10 Slovanov. Skúsenosť nás učí, že okrem génov dedíme za normálnych okolností aj jazyk, ktorým hovoril náš dedo, pradedo, prapradedo, …
  Je potom zákonité, že základné slová v sanskrte znejú veľmi podobne ako naše: dživat(u)/život, mrti/smrť, din/deň, tamas/tma, džanati/znať, agni/oheň, čatur/četyre (štyri rusky, aby bolo jasné, že Árjovia prišli do Indie zo zeme ruskej), …

 8. Pomenovanie „barbari“ prevzali Rimania od Grékov, ktorí tak nazývali všetkých cudzincov, ktorí používali pre nich nezrozumiteľný „drnčivý“ jazyk. Doteraz poznáme Berberov zo severnej Afriky, ktorí podliehajú arabizácii a najlepšie sa udržali v horstve Atlasu. Je fakt, že bojovníci z Kvádie mali dlhé brady, ako je to zobrazené na víťaznom stĺpe Marca Aurélia v Ríme, a teda „severní barbari“ pre Rimanov boli dlhobradí „bardi“. Minulosť Piastovcov pred Meškom poznáme iba z bájoslovia, až Meško je prvým historickým vladárom z Poľska. Stotožňovanie Árijcov so Slovanmi a celé výplody okolo Tartarie ako praslovanskej ríše osobne považujem za historicky nepodložené výmysly.

 9. Poľský Meško „Mečislav“ mal syna z Oda ktory mal meno Svatopluk, ale pred Dubravkou je jeho historia uplne hmlista, kronikar GAll ktory vymyslel vatykansku historiu Polska pisal ,że mal 7 zien cize mohol mat cely harem a bolo by divne zeby nemal syna. Co do jeho mena tak sa zachovalo na minciach a znie MISCO cize ziadny Mieczyslav ale Miško (Poliaci pouzivaju koncovku -ek Mešek, koncovka -ko to je z Bieleho Chorvatska a kto vie ci nie zo Slovenska ).
  To co sa tu hadate o Sclavenoch ci Slovanoch tak musite zrozumiet, ze to su iba nazvy rozdiel je medzi vami iba v rodoch lebo jedine prave meno je ako nas hovorili Rimania je BARBARIA, ale to neznamenalo ze Barbari nevedia jest lyzicou, ale preto lebo na juhu chodia vsetci do barbera aby ich oholil (barba to je brada) a ty za Dunajom boli vsetci ARIOVIA z bradou a modrymi ocami a jasnimi vlasmi – deti bohov, teda tak ako sam nazov tej haplogrupy hovori aR1A cize Bradaty Ariovia a krainu medzi Labe, Dunajom a Dneprom obyvaly nie od 7.storocia ako vam to povedali predkovia tety angeli a uja adolfa, ale od pradavnych casov.

 10. Poľský Meško (Mečislav,960-992) mal viacero manželiek, ale nemal syna. Ten sa mu narodil až z českej Dúbravky (syn Boleslav Chrabrý), ďalší dvaja potom až od Ody (maloletých ich starší brat pozbavil údelov). Ale z jeho dcér vyniká Siegfrída, ktorú vydával trikrát: za Ericha Švédskeho, Olafa Nórskeho, a Svena Dánskeho. Je očividné, že jej matka musela mať vznešený pôvod. Mohlo ísť o dcéru nášho Svetopluka II., ktorý pred odchodom do kláštora Nitry najskôr vládol Bielochorvátom (Krakovsko), kde mal byť prizvaný k vláde zo sriemskeho? kláštora. To by vysvetľovalo presahovanie územia Krakova do Nitravie (provincia Vagh), aj ovládnutie Krakovska Veľkopoľanmi. K vláde Svetopluka II, – Bojovného Bielochorvátom (Vislania-Gorali) by došlo po rozvrátení pozdnej Moravie sv. Svaťoboža (turčianska Blatnica? 916-924) českým Vratislavom (dosadený Zubur Nitriansky) prted protiútokom Uhrov Zoltána, odrazených od Hradišťa a dočasne zahnaných zo Zátisia spojeneckými Pečenehmi Bulharov (pred imperátstvom Simeona Učeného,925-927), Vláda Zubura v Nitre totiž musela predchádzať Zoborskému kláštoru, lebo po ňom bola pomenovaná lesom porastená hora nad Nitrou. A vláda Svetopluka II. musela predchádzať vláde zvyškovej Moravii Oľgušom Rusínom (942-961?, syn sv.Ivan, kráľovič Chorvátsky – podľahol výpadom z Kijevskej Rusi). Dejiny 10. st. sú prakticky neznáme.

 11. Nie som historik, ale zaujímam sa o dejiny Slovanov a môj názor je taký, že Slovania sú prapôvodnými obyvateľmi Európy a teda nemôžu mať pôvod v nejakej konkrétnej oblasti (Veľké Slovensko ?). Najmä nie v období, o ktorom sa tu píše. Pôvodný slovanský kalendár (7526) ktorý sa ešte relatívne nedávno používal, hovorí že Slovania boli v Európe (ale aj na Sibíri) veľmi, veľmi dávno a vôbec nie je jasné, z ktorej oblasti a ako sa rozširovali. Tento kalendár sa datuje od významnej udalosti v slovanských dejinách, teda Slovania tu už museli byť dosť dlho pred touto udalosťou. Verím, že veľa informácií vo Vašom článku je blízkych pravde, s niektorými by som až tak veľmi nesúhlasil, ale musím Vám vyjadriť veľkú vďaku za Vašu snahu o hľadanie pravdy o našich predkoch a našom pôvode. Západniari nás celkom ubili, prepísali dejiny vo svoj prospech, využívali, „vozili sa našich chrbtoch“ a robia to dodnes, posledný príklad je Srbsko.

 12. Metod J.Sláv, súhlasím, správne by to malo byť Hungarii/Uhri, ale presne dodržovať pôvodné názvy je obtiažne, keď ide o citáciu z „druhej ruky“. Je to ako zamieňanie si Istro-dunaja a Danúbio-dunaja, Bójohorcov a Čechov, Avarov a Avarcov… Veď sami doboví pisatelia priznávali, že ide o údajných Avarov, teraz nazývaných Uhrami, čiže v tom mali zmätok. Čo sa týka Poliakov, ich názov od Poľanov čiže obyvateľov polí (pôvodne kmeň z Poznaňska) sa presadil zrejme preto, lebo odtiaľ prijali latinský bohoslužobný obrad. Ich najväčší vládca Boleslav Chrabrý, čosi ako náš Svetopluk Veľký, počúval bohoslužby v jazykoch SCLAVORUM, GÓTHORUM, a POLANORUM (čiže latinsky,a táto koruna sa presadila). Veď korunu Poliakov zachránilo pápežstvo, ale takmer ako nemeckého jazyka, a ľudovú reč im zachraňovala koruna Poľsko-HALIČSKÁ. Gothorum sa presadilo v Mazovsku ako dŕžava Východného Pruska Teutónskych rytierov. Samotné celé Poľsko bolo ľudom skôr polianok (lesných čistín) ako polí, ale Poznaňsko mohlo byť už roľnícke.

 13. Ľuboslav, v predposlednom príspevku citujete E. S. Piccolominiho (Pia II.), ale on nespomína Maďarov, on píše o Hungari-och / Uhroch / Ugroch !!!

  Svoju knihu Historia Bohemica vydal v r. 1457, t. j. v 15. storočí, a vtedy poznal, okrem iného, aj to, že v slovanských jazykoch existuje slovo „pole“, od ktorého údajne dostali meno Poliaci – TAKŽE BY URČITE namiesto slova / mena Hungari POUŽIL MENO „MAĎAR“, KEBY TAKÉ MENO VTEDY EXISTOVALO !!! !!! !!!

 14. Príslušnosť Poliakov k Slovenom zostáva na okraji záujmu dejepiscov, čo je treba poprieť. Ich vývoj bol obdobný, ako u ostatných Slovenov. Carihradským mierom z r.678 bol nastolený mier medzi Samovcami a Kuvratovcami (azda prizvaní Byzanciou), čo viedlo tiež k vytýčeniu podbaltskej Vinídie. Po storočí si podriadil Karol Franský veletského Drahomíra, čo muselo otriasť autoritou centrálnej moci. Podľa ľudového podania sa Poľania uzhovorili vyvoliť si za vladyku víťaza v behu. Víťaz Lešek začal zjednocovať poľanské kmene, v čom pokračoval jeho syn Lešek II. Ten svoje panstvo rozdelil medzi 21 synov (viď pomoranskú Zem kmeňov) pod vedením najstaršieho syna Popela. Jeho syn Popel II. nechal otráviť strýkov a telá pohádzať do jazera Goplo. Z mŕtvol vyšli myši a zjedli Popela II.,a vtedy zvolili starešinovia za vladyku Zemovíta Piastovho, syna kolára z Krušvice. Kronikár Martin Gal (13.st.) má povesť v obdobnej úprave. Podľa neho vladyka Hniezdnianska Popel a roľník Piast oslavovali rodinný sviatok. Prišli dvaja cudzinci (podľa úvah vyslanci Svetopluka Veľkého), ktorých Popel neuhostil, ale Piast srdečne prijal. Z vďaky cudzinci jeho jedlo a nápoje na pohostenie rozmnožili, takže Piast mohol povolať na hostinu Popela so všetkými jeho hosťami. Onedlho Popela vyhnali z krajiny na akýsi ostrov, kde ho zjedli myši (spodobnenie vzdorovitých starešinov?). Za knieža si ľud zvolil Piastovho syna Zemevíta (asi 879-890), ktorý začal opäť zjednocovať kmene. Jeho syn Lešek,vnuk Zememysl,pravnuk Meško/Mečislav I. (960-992) pokračovali v údele predchodcov. Meško mal už 3000 profesionálnych rytierov (kniežaciu družinu), a nadviazal styk s pápežstvom (zveril sa pod ochranu Rímskeho stolca).

 15. Neskoršia tradícia (O.Stredovský) pripomína aj moravského biskupa Vratislava (978-982), zrejme nepápežského. Ale 18.03.981 zomrel SLAVNÍK Ľubický, najskôr pri výpade Normanov z Kijevskej Rusi do Haliče (proti vôli Vladimíra, ktorý nemal prostriedky na uspokojenie nárokov pre ich námedzné vojsko), a dŕžavu nitrianskeho Michala Jačmienka rozvrátil starší brat Gejza. Vratislav potom zrejme pôsobil v Kališi-Kaliči-Kaloči-Kluži,keď o moravské dedičstvo sa viedli sústavné vojny. — O úmrtí sv.Kyrila: Potom, keď uplynulo mnoho rokov, prišiel VOJTECH na Moraviu, a tiež do Čiech a Polska, rozvrátil pravú vieru a zavrhol ruské písmo. Zaviedol latinskú vieru a písmo,a biskupov pravej viery dal sťať, a iných zahnal… — Jadro Katalógu: Za čias sv.Vojtecha, druhého pražského biskupa, v treťom roku trvania jeho biskupského úradu (r.984), bolo moravské (zrejme rozumej Podivínske Lubicka) biskupstvo spojené s pražským… (teda musel Prokop z Podivína odísť do Krakova). — To znamená, že spor medzi pravoslávím a latinníctvom sa už priostroval,a Vojtech sa postupne radikalizoval. — Kronika Thietmarova k r.1015: Oldrich (knieža Pražska) napadol veľké mesto BUSINK (azda Pezinok) a zajal v ňom nie menej ako tisíc mužov okrem žien a detí, zapálil (ho) a vrátil sa ako víťaz… — Kozmas: Hovorí sa však,že pred časmi Šebírovými (biskup pražsko-staroboleslavský) bol v Moravii akýsi biskup, zvaný tuším Vracen… — Oldrich bol spojencom Henricha II. v bojoch s Boleslavom Chrabrým, ktorého spojencom bol moravský knieža Ladislav Plešivý, syn Michala Jačmienka. Je pravdepodobné, že Michalov biskup Vratislav sa vrátil k jeho synovi, a mohol sídliť práve vo vypálenom Businku. Moraviu Olomoucka zaujal Oldrichov syn Bretislav „Diviak“ až po smrti Boleslava Chrabrého (17.06.1025), keď ju vydobil od Poliakov, a podriadil pražsko-staroboleslavskému biskupstvu Šebíra. Pokúsil sa v r.1030 zabrať aj Nitriansko Imricha Rusínskeho, syna sv.Štefana Vajka/Vojaka. Okolo r.1028 tak bola Moravia roztrhaná medzi Čechov a Uhrov, Nemcov (naddunajské Rakúsko) a Poliakov (Krakovsko). Piccolini: Časť Moravského IMPÉRIA uchvátili Nemci a Čechovia, časť Poliaci a Maďari. — Pod impériom treba rozumieť nie iba pozdnú Druhomoraviu (od r.916), ale celú ríšu Svetoplukovu vrátane Panónie a Potisia. Všetci dobyvatelia tak mohli nadväzovať na dedičstvo z moravanského veľkého Slovenska.

 16. Fuldské letopisy k r.857: Biskup Otgar (ejštadský,Góthart?) a palatín Rudolf (bavorský,z Reznianska), i Ernest,syn vojvodu Ernesta (z marky Bójohoria,zrejme Sedlicka čiže Plzenska), ktorí boli poslaní so svojimi ľuďmi do Bójohoria, obsadili mesto vojvodu Vistraha (akiste Lucko/Žatecko) po mnoho rokov odbojné. Zahnali z neho Slaviťaža,syna Vistrahovho, ktorý v ňom tedy neobmedzene vládol. Keď ušiel a uchýlil sa k RASTISLAVOVI, jeho brat, ktorí bol ním zahnaný z vlasti a žil vo vyhnanstve u Čestibora Srbského (možno Vlastislav, známy z povesti o luckej vojne s Neklanom), prišiel verne ku kráľovi (Ludvigovi Nemeckému) a bol ustanovený vojvodcom namiesto brata. — Bójohorie bolo rozdelené na časti prijatím kresťanstva. Najskôr boli pokrstení vladykovia moravskej časti (Marhari,krst Reginhartom Moravským či Pasoviéckym v r.831, Českobudejovicko). V Rezne bola pokrstená väčšina vladykov zvyšných Bójohorcov v r.950 (vznik marky Plzenska), s následným odbojom Lučanov (Žatecko Vistrahu). Pražsko bolo pokrstené z Velehradska v r.874? krstom Borivoja. Krst v Rezne mohli vladykovia Bójohorcov prijať za vlády veľkovladyku Hostivíta (syn Strojmír,ktorý bol zvolený za zvrhnutého pokrsteného Borivoja,ale u Bavorov zabudol rodnú reč?), ale sám Hostivít nebol pokrstený. Obstarožný Neklan mohol byť mladším bratom Hostivíta, a Borivoj mohol byť mladším bratom Strojmíra. Keď sa Rastislav presadil ako úspešný vzdorovládca Nemcov, Slaviťaž sa stal akiste jeho spojencom v Bójohorí. Marhari Sviatoslava boli od Moravie neodvislými. — Fuldské letopisy k r.872: Znovu boli niektorí z Frankov poslaní proti uvedeným Slovenom (rozunej Svetoplukovým), iní boli určení proti Bójohorcom (rozumej Marharom). A tí päť kniežat týchto mien – Sviatoslav, Vitislav, Heriman, Spytimír, Mojslav (Gorivej,čiže Borivoj) – ktoré sa s veľkým množstvo ľudu pokúšali rozpútať vojnu, obrátili s pomocou na útek. Iných pobili a iných zranili, niektorí sa tiež utopili v rieke Vltave, tí však, ktorí mohli uniknúť, uchýlili sa do miest. Keď spustošili nemalú časť tej krajiny, vrátili sa bez pohromy. V tejto výprave mal vrchné velenie arcibiskup (mohučský) Liutbert. Avšak tí, ktorí boli poslaní na pomoc Karolmanovi (čiže Korutáncom), to jest biskup Arno a opát Fuldského kláštora Sigibert, hoci statočne bojovali… — Veľkovladykom Marharov bol zrejme Sviatoslav, jeho synom a nástupcom Vitislav. Stali sa spojencom Svetopluka pre prepad svadobného sprievodu Svätožizne r.871.

 17. Letopisy kráľovstva Frankov k r.796: Avšak Henrich, vojvoda friaulský, poslal svojich ľudí so Slovenom z-Vonomírom do Panónií. Vyplienili hring národa Avarov, ktorý sa už PO DLHÚ DOBU choval pokojne, lebo vládcovia sa tam predtým NAVZÁJOM VYSILILI OBČIANSKOU VOJNOU, keď kagan a jugur boli svojimi ľuďmi doma PORAZENÍ A POBITÍ. Poslal pánovi kráľovi Karolovi do paláca v Cáchach poklad predchádzajúcich kráľov, ktorý bol nazhromaždený za mnohé stáročia… — Teda nie Frankovia porazili kaganát Avarov, ktorý sa už v r.791 neodvážil pustiť do boja s franským vojskom, ale kaganát tzv. Avarov či tzv. Hunov ovládli Sloveni tuduna Inga, takže Frankovia Pipina už porazili TUDUNÁT Húnnio-Abarícia. Veď nie náhodou sa pripomína za ťaženia Pipina, ktorému sa opäť bez boja novozvolený kagan Teodor poddal, že Sloveni zo severu (zrejme Dalemínci atď.) spustošili veľkú časť Norika čiže Bavorska a východného Franska. Zrejme Miliduchovo Posálie bolo spojencom tuduna Inga, a snažilo sa odvrátiť franský nápor na tudunát. Nebude náhoda, že Sála ako prítok Labe mala rovnomenný tok Sály do Balatonu.

 18. Aquincum Vodín > Vudín > Budín > Buda

  Prečo? Nuž, ktovie prečo Francúz (potomok „zmesi“ Vrankov z Bahnónie s Galmi) , ktorý si zobral Slovenku, jej božekanie „bože-bože“ vyslovoval „bužu-bužu“ (skúsenosť z rodiny)???
  Alebo:
  Prečo? Nuž, ktovie prečo sa na Zakarpatsku spieva „pidmanula, pidvela, mene molodoho“ – ako zo všeslovanského pod- dostali pid- ??? ??? ???

 19. Je otázne, či došlo k zmene BUDA na VODA, alebo opačne. Ak by sa Budini premenovali na Bodini (Bodamské jazero), zmena je možná, a B sa spodobovaním menilo na V – Vodini. Ale zmena Vodín na Budín sa mi už zdá nepravdepodobnejšia. Fakt je, že Budín a Pešť ležali na protibreží brodu Dunaja, kde kupecké karavány občas museli táboriť, kým sa rozbúrená hladina toku neustálila, čo podnietilo vznik pobrežných mestečiek (služby ubytovania,stravovania a pod. čakajúcim kupcom). Potom Budín (Vodin) by bol iba preložený na latinské Aquincium.

 20. Mali by ste vysvetlit, ako je mozne, ze Vodin ma o, ale Budin a Budatin, rovnako tak Budca maju u…

 21. Bynk, názov Pešte odvodzujú od slova PEC, PIECŤ. Budini boli podľa Herodota pôvodní obyvatelia svojej krajiny, spájajú ich so SLOVANMI. Nie je tu iba Budín, ale aj Budatín (Žilina), Budejovice, Budča, Budišín (Lužica). V slovenčine sú doteraz slová ako BÚDA (napr. psia), búdka (napr. vtáčia), zobudiť sa. Očividne šlo o jednoduché drevené príbytky, číže stavby staromiest. O tom, že Budín a Pešť obývali pred Maďarmi Sloveni, sa nepochybuje. Napokon, pred štátnou maďarizáciou Uhorska žilo v Budapešti 300-400 000 Slovákov, podobne ako vo Viedni. Prosto, hlavné mestá krajín vždy boli lákavé k osídlovaniu pre ich vidiecke obyvateľstvo.

 22. Bynku,
  to z čoho čerpáš tie akože ruské ekvivalenty?

  Spomeň si! = вспомни! (Ináč, u nás sa vraví VSPOMEŇ SI, lebo máme „spomínať dakoho“ = zmieňovať sa o dakom – „nespomínaj čerta!“)

  Spomínaš si? = ты вспоминаеш? …

  Už rímske zápisy hovoria o AQUINCUM = „VODIČKA“ => VODÍN = BUDÍN = BUDA !!!

 23. spomen si – запомнить
  spomínaš si? – ты помнишь?
  spomente si na nás – помните нас
  nespomínam si – Я не помню
  nezabudni – запомнить

  A načo že to nemáme zabudnúť? Alebo si spomenúť? Krátko po sledovaní Legendy o Kolovratovi: Ruskom bohatierovi ktorí sa po zničení Riazane Batuchánovou hordou vrhol z 1600 vojakmi a sedliakmi na Tatársky zadní voj, ktorí rozprášil a zabil Batuovho príbuzneho Kostovrula tak že ho mečom rozsekol na dva kusi, načo Tatári obrátili katapulti a až tak doházali bohatiera zahubiť…

  Ma niečo napadlo. Ako vznikol názov Budapešť. Buda, Budín a Pešt. Pešt je podobné slovu Pieštani takže tu je pôvod slova snád jasný.
  Otázkou ostáva slovo Budín, Búda sa sama derie na jazyk, ale aj slovo Budín, budiť sa, zobudiť sa by mohlo byť pôvodným zmyslom slova. Ale po slovách ako pomni a ne zapomni na mna, ma napadlo niečo iné. Máme slovo zabudni a nezabudni podobne ako v ruštine, lenže oni používajú prefix aj bez za, ak odstránime hlásku za dostanem slovo budni. Dnes nedáva žiaden zmysel, ale v minulosti sme kludne mohli používať budni a zabudni a neskôr doplniť na ne-zabudni.
  Ak by toto bola pravda, slovo Budín, Budni, by mohol byť posledným a večným odkazom Slovanov tam žijúcich nám všetkým: Ne-za-budnite na nás…
  Je to až mrazivo podobný odkaz aký vyslovil Leonidas po boji z Perzskou presilou.
  Tak teda nezabudnime na nich, že kedysi pred 1000 rokmi v Budíne- žili Slovania.

 24. „Č“ zapisovali prevažne tak, ako to „zakonzervovala“ angličtina, teda ako „ch“. Aj rodové meno grófov Sečanských, zapísaných Széchenyi namiesto Szécsenyi, je toho dôkazom.

 25. V dnešnom Carnunte (kataster Petronel až do kúpeľov Deutsch Altenburg)je obrovské múzeum a rakúski archeológovia tam odvádzajú impozantnú prácu vrátane ideálnych rekonštrukcií.
  V múzeu sa ale mlčí o slovanských nálezoch (roky 580 až 700) čo podobne ako u maďarských nálezoch môže byť buď politický zámer, alebo nezáujem. Bolo by dobré sa pozrieť na výsledky v Carnuntume z hľadiska slovanskej archeológie -správne ale vinidskej archeológie – pretože takto boli francskými kronikármi označovaní vtedajší obyvatelia Samovej ríše.Jej sídlo bolo zrejme v Carnunte.

 26. Metod J. Sláv, zápisy názvov a mien sô v daných dokumentoch vždy neujasnené, a tak často sa háda, čo tam chcel zapisovateľ zaznačiť. Ako teda zapisovali „č“? Ale aj tak zápis „Sloven“ je nespochybniteľný.

 27. Ľuboslav,

  Slovenzin treba čítať SLOVEŇIN !!!

  Do dnes sa „z“ používa ako „mäkčeň“ v poľštine – rz = ř, …

 28. 20.02.860 – Darovanie kniežaťa (biskup Altfríd Blatnohradský) Pribinu svätému Mauríciovi (čiže kláštoru v Nieder-Altaichu), ktoré sa týka Salapiuginu (akiste v balatonskom Posálí): … Daroval teda náš verný knieža Pribina s naším sôhlasom a zvolením uvedenému kláštoru sv.Maurícia, mučeníka Kristovho, zo svojho vlastníctva vo svojom kniežatstve, čokoľvek mal pri Salabiugite v týchto hraniciach: na východ za riečkou Sálou až k SLOVENČIN MARKE, Strosmarenu, a hore po Sále k… Obdarovanie si dal opát Otgar (Góthart) potvrdiť kráľom Ludvigom. Slovenčin marka mohla byť pomenovaná po mene veľmoža, prípadne šlo o Slavóniu, kde predtým vládol knieža (biskup Osvald?) Ľudovít Posávsky (prvorodenec „nehistorického“ Mojmíra?,asi 812-819/822). Potom by šlo o rod: Mojmír + z-Vonomírna Kraňská — Ľudovít Posávsky,Mojmír Moravský,Božo Nitriansky. V každom prípade názov SLOVEN je významný.

 29. Fuldské letopisy k r.861: Tiež Karolman, najstarší z kráľovských synov (ten si predtým vydobil Korutánsko), vyvolal novoty: vyhnal totiž kniežatá, ktorým bolo zverené stráženie panóneckého a korutánskeho pohraničia, a marku (od rieky Inn) rozdelil medzi svojich, — Karolman teda ako prvý z NEMECKÝCH kniežat zjednotil Rakúsko! Je možné, že Korutánci si zachovali pomenovanie od Carnuntuma, keď prv ustúpili od Dunaja k pohoriu Álp, a šlo o spätné vydobývanie strateného územia.

 30. Alfréd Veľký bol kráľom v Anglii od r.871 do 26.10.899. Pretože vo svojej Chorografii (kniha Orosios) spomína pustatinu medzi Korutáncami a Bulharmi, a Blatensko vyhubili Uhri-Kabari v jeseni 894, prácu napísal medzi rokmi 895-899. Ak by Suselci boli h-Liňanmi (Luneberg) alebo Smoľanmi (Magdebug), výklad správne zo zápisu znie: A na východ (správne severovýchod) od nich (čiže STAROSASOV z Kolínska) je Zem Vinidov nazývaných Suselci, a juhovýchodne čosi ďalej sú Moravania (Nitra).

 31. celkom dobré… Václav, chýba k dokonalosti ale ešte rok ….

  Poznámka: …a na juh od nich (Moravanov) je na druhej!!!! strane Dunaja zem Korutánia….
  Treba upozorniť , že kronikári si plietli zem Korutánsko (Koroška), Karantánia…
  a mesto Carnuntum – rímske 50.000 mesto na pravej (rakúskej) strane Dunaja – cca 25 km nad (proti prúdu) Bratislavou.Znie to podobne (aj trochu podozrivo a na úvahy aj podnetne)
  Otázka je, či Korutánsko siahalo od Dunaja (teda vrátane zrúcanín Carnunta) až do dnešného Korutánska?
  Keďže obrovské mesto Carnuntum bolo Rimanmi opustené okolo roku 450 n.l. tak za Samovej ríše (620 n.l) čiže len 170 rokov po opustení , museli kvalitné rímske múry Carnunta ešte vysoko stáť – podobne, ako stoja dnes múry rujín – dnešných slovenských hradov – násilne zbúraných na príkaz habsburgovského kráľa (tuším Ferdinanda III ?) po roku 1713 (presne sa mi to nechce hľadať). Ešte celkom dobre zachované múry našich hradov stoja takto teda už 305 rokov a mnohé celkom dobre (Strečno, Spišský hrad……..)
  Odbočím – v Carnunte teda kľudne mohol sídliť aj Samo I. Čo by dobre vysvetľovalo omyly slovinských historikov. Samo mohol takto veľmi dobre kontrolovať dunajskú vodnú cestu a teda aj zastavovať obchodné a iné lode (výber cla a teda aj ekonomickú moc).
  Samova ríša a veľká Morava všeobecne len vtedy niečo znamenali – boli len vtedy silné, ked ovládali oba brehy Dunaja (pri Bratislave!). Keď boli z Dunaja vytlačení (Avarmi, Maďarmi)ich sláva rýchlo zanikla – v kronikách okamžite miznú správy z tejto oblasti.
  To sa týka aj dnešnej doby – ak bude Slovensko vytlačené od Dunaja , nebude pre svet už zaujímavé, bude to len región
  Preto sa treba držať Dunaja zubami nechtami – a nie zo stredného Slovenska a z východu pokrikovať na zlú Bratislavu – buďte radi, že máte hlavné mesto pri Dunaji. Lebo už od Hamuliakova až po Štúrovo je už väčšinové maďarské osídlenie – o Dunaj sa dá pri chaose v štáte dá prísť podobne, ako Ukrajinci prišli o Krym – ani si nestihli pretrieť oči a šup, vojensky bol Krym za deň obsadený a fuč – Krym bol preč. Myslím že už nadobro. Treba sa z toho veľmi dobre poučiť!!!

 32. Zrejme popis mapy anglickým Alfrédom Veľkým,Chorografia,zaznačil dŕzavy mocností: TU, severne od prameňa Dunaja a východne od Rýna, sú VÝCHODNÍ FRANKOVIA (Frankfurt). A na juh od nich sú Švábi (Štutgard). Na druhej strane Dunaja,a južne (Mníchov) a východne je časť Bavorov, ktorá sa nazýva Rezňanmi. A priamo východne od nich (čiže Frankov) sú Bójohorci (Plzeň), a severovýchodne sú Durinkovia (Panstál čiže Erfurt).A severne od nich sú Starí Sasi (Kolín),a severozápadne od nich (čiže Frankov) sú Frízi (Asen). A západne od STARÝCH SASOV (Kolín) je ústie rieky Labe, a zem Frízov. A odtiaľ (čiže od Starosasov) severozápadne je zem, čo sa nazýva Anglia a Šlezvik a istá časť Dánov (Jutský poloostrov). A severne sú Obodriti (Lubeck), a severovýchodne Veleti, ktorí sa nazývajú Havolanmi (Havelberg). A východne od nich je zem Vinidov nazývaných Suselci (Pomoransko?),a juhovýchodne čosi ďalej sú Moravania. A títo MORAVANIA (Nitra) majú západne od seba Durinkov a Bójohorcov i časť Bavorov (Pasov). A na juh od nich je na druhej strane Dunaja zem Korutánia (Celovec), z juhu ku horám nazývaným Alpy. K týmto horám sa rozširujú hranice Bavorov a Švábov. Východne od zeme Korutánia je za pustatinou (vyhubené Blatensko Kabarmi v jeseni 894) zem Bulharov. A východne (správne severne) od zeme Moravanov je zem Vislanov (Krakov). A východne od nich (čiže Moravanov) sú Dákovia (Kluž), kde boli predtým Góti. Severovýchodne (správne severozápadne) od Moravanov sú Dalemínci. A východne od DALEMÍNCOV (Drážďany) sú Chorváti (čiže Čechovia,Krkonošsko). A severne od Dalemíncov sú Srbi (Budišín), a západne od nich Suselci. Severne od Chorvátov je Zem kmeňov (rozkúskované Pomoransko), a severne od Zeme kmeňov sú Sarmati až k horám Riffen (Griffen,čiže Ural)… – Určité nepresnosti v dobovej kartografii a presunoch kmeňov sú pochopiteľné, ale štátotvornosť je zrejmá.

 33. Vieme, že Viking (Viching) bol v r.880 vysvätený pápežom za biskupa sv.cirkvi NITRIANSKEJ. Záznamy o pasovských biskupoch zaznamenali, že: ARCIBISKUP Viking bol pôvodom Ostrogót, potláčal loršskú cirkev,a chcel ju ROZDELIŤ – s pomocou Svetopluka, KRÁĽA Moravanov, pozdvihnúť Sedaviu (u Bernarda SECLAVIU = SCLAVIU?) na metropolu (čiže Nitru?). Fuldské letopisy k r.899 zaznamenali: Zomrel (ako?, azda bol odstránený!) Engimar, biskup pasovský. Na jeho miesto nastúpil… S KRÁĽOVSKÝM SÚHLASOM akýsi Alaman (čiže Šváb) Viking, predtým určený pápežom za biskupa Moravského. Avšak zanedlho potom bol soľnohradským arcibiskupom Ďetmarom (Theotmar) a ostatnými jemu podriadenými biskupmi kánonickým rozsudkom zosadený… Je otázne, odkedy bol Viking arcibiskupom Moravským, a či bol v tejto hodnosti potvrdený pápežom. Zrejme post arcibiskupa zaujal v r.890,a ušiel od Svetopluka Veľkého v r.892 k Arnulfovi do Rezna, kde sa stal kancelárom. Keďže Svetopluk II. bol po matke Gizele Korutáncom, tam získal od ujca Arnulfa 31.08.898 majetky, a po odvedení Bavormi (z Nitry?.jeseň 899) sa na nich usadil. K odstráneniu Vikinga došlo zaiste po smrti Arnulfa 08.12.899, a tým bol aj jeho kráľ Svetopluk II. zosadený a zrejme umiestnený do kláštora. Následne mohol byť vysvätený nový moravský arcibiskup pápežskými legátmi pre Mojmíra (Gorazd Metod?), voči čomu sa v júli 900 ohradil soľnohradský episkopát. Svetopluk II. sa znovu ujal svetskej moci v r.903, lebo 26.09.903 obdržal majetky v Maunternsku.

 34. Zánik dŕžavy Moravie sa uvádza k roku 907 nie preto, že by to bolo niekde uvedené, ale pre vymiznutie Moravie v nemeckých kronikách. Ešte k 22.06.906 uviedol Saský letopisec: Uhri boli porazení Moravanmi. Uhri spustošili v VIII.Kalendách júla končiny Saska a mnohých pobili. Widikund uviedol, že Avarov nazývaných teraz Uhrami proti Sasom priviedli Dalemínci, ktorí nemohli zadržať útok Sasov. Zdá sa, že Arpád zahynul už v bojoch s Moravanmi alebo Sasmi, lebo v roku 907 o ňom nie je zmienka. Ku 04.07.907 sa spomína „najhoršia bitka pri Brezalauspurc“ uhorsko- nemecká, Aventin podrobne opísal uhorsko-bavorskú bitku (zrejme novú,opakovanú) 09-11.08.907. Vojsko Uhrov už viedli „králi“ Družak a Bogat. Mohli to byť moravské kniežatá z Banátu a Sihorska, ktorí vládli za nedospelého Zoltána ako jeho tútori. V roku 908 poplienili Sasko dve oddelené vojská Uhrov, vedené Dalemíncami. Mohlo ísť o Maďarov /Zátisie/ a Kabarov /Blatensko/, ktorých zväz sa smrťou Arpáda rozpadol. Družak a Bogat sa pripomínajú aj k roku 921, keď v severnej Itálii zakročili vojensky v prospech cisára Berengára (915-924) proti jeho sprisahancom. Nasledovalo imperátstvo bulhaeského Simeona /moraviansky exarch IOAN ŠESTODNEV,asi 04.08.925-27.05-927/. Do Soľnohradska sa uchýlili Svetoplukovci: gróf Mojmír /roky 925-927,zrejme zahnaný z Moravie Bulharcami/ a Svetopluk II. /roky 925-931,zrejme zahnaný z Belehradska/. Ako pustovník mal v r.926 zomrieť moravský kráľ sv.Svatobož /azda Blatnica 916-925/, najskôr v turčianskom Vyšehrade,a teda aj jeho arcibiskup Gorazd Metod /patriarcha 06.04.885-17.07.925,čiže 40 rokov/. Za imperátstva Simeona zabrali Potisie jeho spojenci Pečenehovia, Uhri Zoltána sa bránili v Panónii, ale potom sa do Potisia vrátili. Svetopluk II. sa ujal vlády v Štajersko-Chorvátii,a po porážke Uhrami /asi Kabarmi/ a mníšstve bol prizvaný vládnuť do Krakovska /((936-939.a pobyt na Zobore asi do r.949)- Moravskými biskupmi boli Gorazdov Ján (čiže IÓAN-Ivan Šestodnev,916-941) a Silvester (942-961) kráľa Oľguča (od 939) pasovského arcibiskupa Gerharda. Mojmír vládol po r.927 vo Vesprime, kde asi v r.947 podľahol Uhrom (zabitie syna Svantoša v Tate-Bánhilde úskočnými Uhrami). Kráľ Oľguš Rusín s Moravanmi, Goralmi /Malopoľsko/, a Rusínmi /Červené Chorvátsko/ z Velehradu bojoval v r.947-949 s Uhrami, ale bol porazený a ustúpil do Olomoucka, biskup Silvester odišiel do Rezna /949-961/. Vládca Zoltánovcov Gejza sa usadil v Ostrihomsku, brat Michal v Nitriansku.

 35. Bolo by dobré navrhovať zriadiť pomníky slovenským osobnostiam, ktoré si nezaslúžia zabudnutie. Ako príklad uvediem správu z Fuldských letopisov k r.872: V mesiaci máji poslal proti moravským Slovenom Durinkov a Sasov (kráľ Ludvig). Pretože nemali so sebou kráľa a nechceli byť medzi sebou svorní, dali sa pred nepriateľmi na útek, a keď stratili veľký počet svojich, s hanbou sa vrátili. Ba rozpráva sa, že niektorí grófi boli za úteku žienkami tej zeme zbití a kyjmi zhadzovaní z koní. – K boju zrejme došlo pod obnoveným Devínom zajatcami z Karolmanovho zničeného vojska v predošlom roku, takže tam by mala byť postavená socha „Peruňky Slovenskej“, ako stojí so zdvihnutým kyjom mad ležiacim a rukou sa chrániacim nemeckým grófom pred ďalším úderom, a od nich uteká kôň s prázdnym nachýleným sedlom preč. To je staršia minulosť, ako socha nejakého Arpáda, po ktorom po bitke z roku 907 zľahla zem…

 36. Aká senzácia? Však to sa už dávno vie, že bol krvou Slovan a vychovaním Poliak, však jeho rod došiel z Krakova a jeho matka a prababka boli poľské, resp. kyjevské princezny…Akú haploskupinu ste očakávali?
  Senzácia je iba to, že to ohlásili v maďarských zprávach. Bežní Maďari si stále myslia, že králi z rodu Arpádovcov majú 100% finougrickú haploskupinu (dnes je Maďarsku prítomná v populáácií iba v 3% množstve. Maďari sú vo svojej podstate Slovania používajúci zauralskú gramatiku a 20% pôvodných ugrických slov. Zvyšok slov je prebratých, najviac slovenských – cca 20%. Napríklad slovo czipkarósza – šípková ruža, alebo muszét – musí, vezét – vezie, csistít – čistí…..

 37. Fofo a DNA, veľmi pekne vám ďakujem.

  Vďaka vám som mohol dať na „hrnka“ toto:

  Tak, páni, a je to interdisciplinárne potvrdené:

  Arpádovci sú na 99,999% skomolení KARPATOVCI !!!

  BELO III. (Belus III.) patrí do haploskupiny R1a !!! !!! !!!

  Podstatný zdroj rd.springer.com/article/10.1007/s12520-018-0609-7

  P. S.:

  Páni slovenskí akademici, DOKEDY EŠTE BUDEME ČAKAŤ NA
  HAPLOSKUPINU „Vandala“ od Popradu ??? ??? ???

 38. Belo III.
  Prečo by nemal mať slovanskú habloskupinu? ved DNA sa predsa dedí od oboch rodičov, či nie? :-)
  Bol druhým synom uhorského kráľa Gejzu II. a Eufrozíny, dcéry kyjevskoruského veľkokniežaťa Mstislava I.
  Gejza II.
  otec Belo II., uhorský kráľ 1131 – 1141
  matka Helena, dcéra srbského veľžupana Uroša I.

  Belo II.
  otec Álmoš, chorvátsky kráľ 1091 – 1096 a nitriansky knieža 1096 – 1107
  matka Predslava, dcéra kyjevskoruského veľkokniežaťa Sviatopolka II.

  Álmoš
  Rodičia: otec uhorský kráľ Gejza I., matka byzantská kňažná Synadené. Súrodenci: brat Koloman, uhorský kráľ. Manželka: Predslava, dcéra kyjevského veľkokniežťa Sviatopolka II. Izjaslaviča. Deti: Adelajda, Belo II., Hedviga.

  tak mi povedzte, kolko madarskej DNA vám ostane v krvi po 3 generáciach ked máte za matky krásne Kyjevské knažné? :-)

 39. Metod,
  bolo to v správach na rádiu slovensko v stredu o 13 hod (od gregor martin papucsek -spravodajca sro v madarsku, napodiv slovensku som o tom nic viac nenašiel, ako keby to tu nikoho nezaujimalo preto mam len maďarský link skúste toto:

  http://valasz.hu/itthon/arpad-haz-es-genetikai-szenzacio-tevedes-tortent-mast-mond-a-kutatas-127548

  http://www.origo.hu/tudomany/20180221-a-kutatok-szerint-az-arpad-haz-tagjai-eurazsiai-es-nem-finnugor-eredetuek-voltak.html

 40. DNA profiling of Hungarian King Béla III and other skeletal remains
  originating from the Royal Basilica of Székesfehérvár
  Judit Olasz1 & Verena Seidenberg2 & Susanne Hummel2 & Zoltán Szentirmay1 & György Szabados3 & Béla Melegh4 &
  Miklós Kásler1

  We investigated the remains of ten persons originating from
  the Székesfehérvár Royal Basilica and later placed into
  Matthias Church. Successful autosomal and Y-chromosomal
  STR typing was performed on the ancient samples. We also
  successfully performed sequence analysis on the control region
  of the mitochondrial DNA of three skeletons.
  There were three R1a and two R1b statistically predicted Y
  haplogroups among the male skeletons (Table 3). These are
  the most frequent and second most frequent haplogroups (25.6
  and 18.1% respectively) in the present Hungarian population
  (Völgyi et al. 2009). King Béla III was inferred to belong to
  haplogroup R1a.

  https://link.springer.com/content/pdf/10…/s12520-018-0609-7.pdf
  Full-text (PDF)
  Available from: link.springer.com, Feb 11, 2018 · License: CC BY 4.0
  Download full-text PDF

 41. Fofo, a neviete aspoň naznačiť zdroj tejto senzačnej správy?

  Ak je to pravda, tak to potvrdzuje moje zistenie, že meno Arpád je len cisárom Porfyrogenetom skomolené meno KARPAT (Karpat z Karpatov, pôvodne Charbatov, v ktorých je pôvodná domovina Chorvátov) !!!

 42. Zdravím,
  možno trošku odbočím od témy , neviem, či ste zachytili, že maďari robili genetický výskum tuším Bela III. a prišli na to že má slovanskú haploskupinu R1A – a vyzerá to teda tak asi arpádovci boli slovania hmm

 43. To je pravda, pani Ovsená je roky veľmi pracovitá v historickej oblasti a aj keď s ňou v mnohom nesúhlasím,na druhej strane ma obohatila množstvom vecí o ktorých som nevedel. Pozitívne ale je, že rozprúdila diskusiu.

 44. Metod, vdaka za upozornenie. Je to pre mna obrovska pocta, ze pan Kmet mal potrebu spomenut moje meno a ze si vsimol moju pracu. Je tragikomicke, ze stvorica neplatenych amaterov ma vacsi dosah na slovensku populaciu nez plateny kolos titulovanych darmozracov.:) O com to svedci? Myslim si, ze to je na zamyslenie. Predstavte si, ze by som ako amaterka napisala knihu o teorii strun a Stephen Hawking by mal potrebu ma vyvracat, alebo nejako oznacovat. Ba co viac, moja kniha by sa vo svete predavala viacej ako Hawkingova. Absurdna predstava? Tak na Slovensku je to celkom mozne, lebo v historickej oblasti sa to tak trochu deje.:)) Ti tupci su taki neschopni a nevykonni, ze to je do oci bijuce. Keby pracovali poriadne, ako sa patri, tak by sa moja kniha stratila v mori tisicok dychberucich odbornych publikacii o starych slovenskych dejinach a nikto by o nu ani nezavadil. Sami si mozu za to, ze take knihy nenapisali. Ja za to isto nemozem. Treba menej kavickovat a intrigovat a viacej pracovat. Presne ako povedal Stur – menej trovit, viacej tvorit. Mozno potom budu pani akademici menej frustrovani.

 45. Pozerám, že nám sem zablúdil „Bahnónec voľbou“ od jazera Blatoň, a nám tu „serbíruje“ „free-cool-in-ovské“ „objavy“ z dnešného „Mačarska“ :(

  A navyše nám sem zablúdil aj „nadšenec našej starobylosti“, ale „s optikou protinožca z Juhoafrickej republiky“, lebo „tvrdí“:

  „je doložené, že pôvodný jazyk Slovanov bol Sanskrit“

  Vážený „nadšenec“ nie Sanskrit, ale Sanskrt, čo je spotvorenie nášho „so-skras“ – san-skrt bol pred cca 2500 rokmi „s-krás-nený“ odrodilcom Panínim.

  Na príklade slova oheň, pôvodne ‚°°ohreň, na mojom blogu („klik na môj nick“) je vysvetlené, že NAJPRV TU BOLI NAŠE SLOVÁ, a až potom z nich rôzni „Bahnónci voľbou“ „skrášľovacou kúrou“ urobili „indo-európske“ „spotvoreniny“ našich slov !!!

 46. Problémom historikov je, že sa pozerajú na svet s klapkami na očiach čo bráni vidieť širšie súvislosti. (v podstate je to zámer eurocentrizmu). Pozriete na fakty:
  1, Pozrite 3A = Arrata Ukraine (a Kamyana mohyla), Andronovo, Arkaim. Celkovo okolo poddunajska
  2, Všetky rieky čo sa vlievajú do Čierneho mora nesú meno védskej bohyne vody Danu
  3, Pozrite Black sea deluge
  4, Ako ďaľeko mali od Čierneho mora do Bharat= India, Irak = Sumeri, atď? Vezmite v úvahu pred a po dobe ľadovej
  5. Gobekli Teppe
  6, Slová vymyslíš, gény neoklameš. R1A DNA
  http://blogs.discovermagazine.com/gnxp/files/2012/10/800px-R1a1a_distribution.jpg
  7, Mohenjo Daro, Harrapa aryans
  8, Skýti a Saka

  Čo si myslíte, že naši predkovia s týmto nemali nić spoločné a vyskytli sa zo vzduchu ako bakteria?

  V skutočnosti je doložené, že pôvodný jazyk Slovanov bol Sanskrit. Litovský jazyk je sanskrit a týmto jazykom hovorili slovania, Prusi, Poliaci atď do Northern crusades
  http://dolezite.sk/old/Kriziacke_vypravy_na_severovychod_Europy_133.html

  Nakoniec. Kedy sa vrátili naši predkovia na dneśné územie po dobe ľadovej rieśi Marija Gimbutas v knihe The Balts. Asi 2500 pnl.
  https://archive.org/details/TheBalts

  Áno. Sloven, Slovan, Slav až po Slovak je starodávny názov územia kde dnes žijeme. Žili v úrodných nížinach a na leto chodili do Karpát ťažiť rudu a odlievať kovy. Takto sme tu žili

 47. Húni, Avari,a Uhri mali spoločné iba to, že to boli neroľnícke stepné kmene, čo žili na povozoch a koňoch, živili sa dobytkárstvom a lovectvom. Húni boli pôvodom Turkméni /z nich vznikli bulgarskí Kutriguri a Utriguri zo Zavolžia/, Avari boli pôvodne Ujguri /tzv. modrí Turci/, a Uhri boli pôvodom Sibírčania /Chantijci a Mansijci,lovecké kmene z tajgy Poobia/. Nitriansky Zubur bol dosadený z Bójohoria Vratislavom, ktorý bol spojencom bulharského Simeona /926-927 IMPERÁT/, a bol porazený Zoltánovcami /spojenci Svetopluka II./. Ako vysvetliť jestvovanie biskupov Moravských Jána /916-941/, Silvestra /942-961/, Prokopa /971-986 Slavníkovo Podivínsko,bývalý patriarcha zrušeného Bulharska zahnaný druhým pražským biskupom Vojtechom do Krakova/ a Ondreja /973-974/ – Tomáša /974-977/ – Vratislava Vracena /978-983,zahnaný/ z Velehradska nitrianskeho Michala Jačmienka /zabitý bratom Gejzom,a poplienenie Moravie/? Kde vládli moravskí králi sv.Svaťobož /916-926/, Svetopluk II. /936-939/,a Oľguš Rusín /939-961/, či kráľovič chorvátsky Ivan? Prečo zajatý uhorský bojovník v Španielsku r.942 vypovedal, že severne od sídiel Uhrov je Moravia? Prečo list pápeža Agapita II. r.948 arcibiskupovi Gebhaŕtovi zveril pod cirkevnú správu východ Panónnie a územia Avarov /Uhri?/, Moravanov, a okolitých Slovenov? Prečo sa r.976 zúčastnil mohučského súdneho jednania aj biskup Moravský /Prokop?/? Prečo dŕžava Mečislava z r.990 susedila s Alemure /Olomoucko/ a Krakovskom? To všetko svedčí o tom, že Moravia v r.907 NEZANIKLA!

 48. Július to vidí v súvislostiach a teda dobre. Korigujem ho len v maličkostiach – Maďari Sasko určite nedobili len ho klasickým rýchlim ( 4 striedané kone a denný dojazd až 400 km )koristníckymi spôsobom vyrabovali….a rýchlo sa stiahli. Maďari sú podľa dna Slovania dnes a nie v 9.storočí. Stačí si pozrieť telefónny zoznam v Budapešti aké sú tam mená a je to jasné. Však štátom podporovaná dobre jpremyslená maďarizácia fungovala v štýle kto vie maďarsky je Maďar.viď Slovák Petrovič – Petöfi je dnes najväčší Maďar – má ulicu v každej dedine…je chybou Hunov Avarov a Maďarov spájať do jedného národa len preto že kočovali a používali reflexný luk. Je to len priehľadná snaha maďarských historikov falšovať históriu – podobná ako keď si českí historici privlastňujú Moravanov – Slovanov.

 49. počuj ty imaginárny Julius Geönczeöl
  mimo tvojho príspevku, neexistuje väčší nezmysel, ako iba len celý tento blog.

 50. Vazená Pani, presne vieme povod nasej familie a nevieme a ziadnych germáskych predkov. Sú to vymysle pangermánov. Na Zitnom Ostrove, odkial nasa familia pochádza zili Avari a Hephtalita Huni. Teraz ste ich nasli pri Podunajskych Biskupiciach. Madari pri Nitre porazili vodcu Zubur, kto viedol Frankov, Moravanov od Sávy, jednotky Sventoplokosa II. a Cechov roku 906, pretoze Liutpold, ako Palatin Frankov bol aj Králom Cechov. Zubur podla Anonymusa sa snazil obsadit poziciu „atila“, pretoze toto postavenie bolo v tom case neobsadené, to znamená ze ide o poziciu a nie o vodcu Attila, ale o poziciu velitela, vládcu potomkov, kedze atala, alebo attala i v Nemcine znamená „OTEC“, takze Otec vsetkych Hunov Severne od Dunaja. Na sever od Dunaja Frankovi sa neopovázli stúpit, kedze este za vládu Karla Velkeho boli dva krát frankovia porazeni a dali im pokoj. A preto Avari dostali naspat aj okolie Viedne.
  Lenze Madari r. 906 porazili Zubura, Cesi odbehli, nechceli zomierat za Liutpolda. Madari potom presli Ceskymi krajinami a porazili Sasko. Nasledvny rok v 907 porazili i Liutpolda, ktory zákerne v roku zavrazdil „horku“, alebo karcha Kunda pri rieke Fisha v roku 903 ako zaciatok války 906-907. Horka, alebo Karcha je námestnik federálneho vodcu, v tom case Árpáda. Kund v tom case sidlil na Zitnom Ostrove, preto tam máte hodne také mená, ako Karcsa do dnes, co ste vymenili na „kracany“ teda na nezmysel. Krásna horka znamená Cierny vodca, pretoze krasna znamená Cierny v jazyku Turkov, hunov. Roku 907 v Karinthii pri Bresalausburgu, tj. pri zámku frankského Madari porzili Bavorskú juznú armádnu skupini Frankov, i kniezata Karinthie Braslava, pretoze Brezalasuburg je Moosburg a znamená ze bol to zámok Braslavova. Takisto severná franská armáda bola porazená severne of Ennsburgu a válecne lode Frankov boli popálene pri Ennsburgu. Hodne Slovanov Luzickych Nemci zotrocili a prevazali na juh do Karinthie a vobec to neboli Slovania z Karinthie co len tak presli na sever do Turiec. Thephilaktos takisto hovoril o Slovanoch v Bizantium a nie severne na uzemi Avarov, ktorym platili kazdorocne dane. Huni, Hsiungnu, do Indie prichadzali od Cinskych hranic a nie z Karpatskej kotliny. Ze by Madari boli Slovania, to nemá zmysel any debatovat. Len tak z nicoho nic Slovania zacali hovorit po madarsky. Je to na hlavu otoceny vyklad na Semino, lenze od tej doby sú celkom nové vysledky. Huni porazili Germánov a preto Germány nemali moznost komletne eliminovat Slovanov. Slovania na juh k hraniciam Bizancie prisli ako pesiacke jednotky Avarov. Nestor hovori o nich. História sa nedá prisposobit k Trianonu. Treba to brat ako to bolo. Napriklad Nemci si mysleli ze Arijské národy boli ich predkovia len pretoze niektoré slová prenikly na sever od Árijcov, ked sa niektori clenovia Árijcov sa stahovali aj na sever. Arijské národy zili medzi riekou Tiger a Indus. Madari majú hodne spolocné s Árijskymi národmi, i so Sanskritmi. Celá gramatika Sanskritu je stejná ako Madarská. etc.

 51. Julius, v mnohom s Vami nesuhlasim, napr. Turiec nie je nazvany podla Turkov Madarov, ale podla Turov skalnatych hor (Mala a Velka Fatra). V Slovinsku/Rakusku maju hory Hohe Tauern… teda Vysoke Taury, Tury.

  Toti sa preto volaju Totmi, lebo ich povod je v Dacii, skomolene madarsky v Totii, kde bola Slovenska zem. Madari Slovakov nazyvaju proste Dakmi.

  Co sa tyka Hunov, Avarov a Madarov, tak rozdiel medzi nimi je asi taky ako medzi sialenou kravou a kozmickou lodou. Huni po smrti Attilu odtiahli ku Krymu a Uralu. Genetika dosvedcuje jedine – ze Madari su pomadarceni Slovaci. Aj Vase priezvisko nie je madarske, lebo obsahuje zvuk c, ktory stari Madari nepoznali, preto ho nahradzali zvukom t. Geonzeol mi znie po uprave G na H, ktora u Slovakov prebehla, a po zmene ako Honcel… po zmene nosovky oN na u by to bolo Hucel/Hucil/Hucolj. Takto by ste sa dnes volali po slovensky, keby vase priezvisko nasledovalo vyvoj v slovencine. Je mozne, ze povod ma aj v nemcine, lebo kombinacia koncovky -ncel, je tam casta… vid napriklad cesky herec Menzel (Mencl). Takze v nemcine by vase priezvisko bolo Gönzel, Gönzöl.

 52. Milanko to vidi správne, aj co sa tyka Karinthie a Vendov. Slovo v Madarcine „Tót“ je najlepsim dokazom aj toho ze Teutoni, Deut, Teut, Deutch, atd., ked vrhli na Luzickych Slovienov, vrazdili a potlacili ich na vychod V 12-13. storoci cast, Slovienov potom presli na Uhorskú stranu, kde ich uz nikdo neprenasledoval. A Preto tychto Slovienov Madari pomenovali, volali ako „Teutoni“ „Teut, Deut, atd., „Tótok“. Nenávist medzi Madarmi a „Tótmi“ rozvyjali Cesi a Stúrovci,kedze napisali hory sprostosti. Nenávist neexistoval pred 19. storocim. Je to jediná moznost vysvetlit tieto veci, pretoze mená osád na severe pred prichodom tychto Slovienov boli Madarské/Hunské. Podivajte sa na mená v Turci a podobne. Turc,Túróc, je Turek, teda Türkská risa. Západná Risa Türkov obsahovala Skytov, Hunov, Madarov, atd., vychodne od Krimu. Starych Madarov preto V Bizancii volali aj „Türk“. Moraváci vznikli pri Belehrade, pri rieke Margens, co je dnes Morava a pri rieke Sáva ako Slovania „Margenses“. takze cisár Konstantin VII. v Bizancii okolo 950 napisal, ze stary uz neexistujúci stát Sventoplokosa sa rozprestieral od Belagradu do Sirmium, t.j. Sremska Mitravca dnes pri Sáva, co bolo piaté hlavné mesto za Rimanov. Anonymus poznal Svetoplokosa ako Bulharsky vodca „Salán“ ktorého Madari porazili pri toku rieky Tisa do Dunaja. Spolu s Arnulfom, ktory obsadil v stejnom case Sirmium. Genetika dokazuje takisto, ze Madari, Huni, Avari sú stejny národ, Gréci ich nazyvali ako Skytsky národ

 53. Prijechal Silián at Maráne….

  Aký som bol prekvapený že malé mestečko Sillián exituje v Alpách v Tirolsku.
  Dalšie mesto Silian je vo Wallese.

  Takže, čo dalej? ….

 54. Neverím že máme až takéto množstvo odborníkov na túto problematiku koľko je tu príspevkov. Teda až na tých samozvaných. História je od počiatku manipulovaná a práve preto sa dá vykladať rôzne. Ale je potrebné pátrať po pravde a nájsť svoju identitu.

 55. Áno, Moravan/Moravak je dvojtvar s rovnakym významom, len Moravania tvar Moravák dajako neznášajú. Kto ho vie prečo? však je to to isté.

 56. Myslím, že Slováci, Moravania, Slezania, zväčša aj Česi, všetci sme Slovania a nie Germáni, nemáme nič spoločné s „Veľkou Germániou“, ktorá je umelý pojem, vzniknutý od nemeckých historikov až v 17.-18. storočí. Mali sme tu kedysi veľmi dávno slovanskú Veľkú Tartariu, siahajúcu až po Lamanšský Prieliv, mali sme tu možno pred Samovou Ríšou aj Sclavoniu, potom Veľkomoravské Kráľovstvo, historici nazývali nás, Slovákov, odvtedy nielen Sloveni (Slovieni), ale aj Moravania. Myslím, že prínos príspevku k diskusii je v potvrdení nášho odvekého práva na zem Slovensko aspoň od Dunaja po Vysoké Tatry a na západe po Moravu, ale väčšiu hrdosť musí mať Slovák z toho, že boli jeho predkovia kedysi vládcami aj Veľkomoravského Kráľovstva, siahajúceho od Tatier až po dnešné Chorvátsko na juhu a od takmer brehov Čierneho mora po Bavorov na západe.
  _ _ _ _ _
  11.08.16 od p. mikohal – hombre na youtube – diskusia k videu Ríšsky protector prvý raz zavítal do Prahy …
  Bez slovanskej Veľkej Tartarie, siahajúcej v jej najväčšom rozkvete od východnej Sibíri až po Lamanšský prieliv, z ktorej a pod jej protektorstvom vznikla neskôr aj Veľkomoravská ríša, nebolo by ani Nemecka, ani Karla IV., resp. ani Germánie, najskôr obývanej Slovanmi. Zvyškom slovanského osídlenia sú dodnes v Nemecku napríklad Lužickí Srbi, no tzv. Germániu pôvodne obývali aj slovanskí Chorváti, Obodriti, Pomorania, Poľania, Slovieni (dnes ako Slováci), Vislania, Bulhari, Macedónci a ďalší. Upravene parafrázujeme časť príspevku Miroslava Solto Soltys СЛАВЯНСКИЕ КОРНИ v skupine Slovansko-Árijské VÉDY na Facebooku: „Slovanské osídlenie bývalej tzv. Germánie (zemepisný pojem tisícročia dozadu neznámy – súčasnú predstavu o pojme Germán má na svedomí nemecký filozof, Prus Johan Gottfried von Herder (1744 – 1803), ktorý asi samovnuknutím rozdelil Európu medzi Germánov a Slovanov) bolo také silné a intenzívne, že zanikli všetky pôvodné názvy riek, hôr a krajov a ostali len slovanské. Tá sila a intenzita bola asi priam mystická, pretože Germáni obývajúci územie tzv. Germánie, – autorom a tu v upravenom citovaní ironicky myslené – v silnej predtuche blížiacej sa budúcnosti, pomenúvali svoje mestá a dediny slovanskými názvami niekoľko storočí pred príchodom Slovanov, čo v oných bájnych časoch (2. stor. po K.) zdokumentoval vo svojom Zemepise Ptolemaios 3. Ten na území „Germánie“ opisuje množstvo miest s rýdzo slovanskými názvami ako Bogadion (mesto boga), Kalaigia (kaliť, kalište, Kali), Budoris (budova, budovať), Cravionarion [Kravionarion] (to nepotrebuje ani komentár), Ménosgada (meno gada, hada), Dévona, Riusiava (Rusovce, Ruské), Brodentia (brod), Medoslanion (med a slanina), atď., pričom tam niet ani len stopy po nemčine či nemeckých dialektoch. Slovanské názvy však nachádzame nielen na dnešných slovanských územiach, ale i na územiach súčasného Nemecka, Rakúska, Talianska a ďalších. Vojenské výpravy Ota III. v 10. storočí a jeho cirkevná kolonizácia, narážala na odpor domáceho slovanského obyvateľstva, nie na odpor vládnucej slovanskej vrstvy, ktorá údajne (zasa len vymyslené germánskymi historikmi) obsadila územie dnešného Nemecka vraj až niekedy v 6. storočí. No aj v Slovania boli západnej Európe a v tzv. Germánii oveľa, oveľa skôr.“

 57. Moj nazor je taky, ze slova Slovak a Sloven su dvojtvar s rovnakym vyznamom. Rusin/Rusnak, Moravan/Moravak, Prazan/Prazak. Niet medzi nimi rozdielu. Nemusime sa hanbit za meno Slovak a slobodne ho mozeme zamienat za Sloven.

 58. Koncovka -ák v pomenovaniach nemusí byť vždy hanlivá, nájdu sa slová aj bežného označenia: junák,chrobák,slimák,Hanák,hlupák,dobrák,rypák… Súhlasím s tým, že táto koncovka má zveličujúci podtón, zvýrazňujúci koreň slova. V slovenčine sa vyskytuje aj ako -iak: Poliak,podliak,snehuliak,kriak… Nemyslím si, že treba chápať názov SLOVÁK iba hanlivo či znevažujúco, ide o koncovku zo slovotvorby slovenčiny. Či sa presadí skôr pomenovanie SLOVEN je otázne, lebo to vyvoláva všeslovanskú predstavu so Slovan-Slovien-Slavín. V podstate sa to v jazyku zaužívalo ako odlišujúce pomenovanie príslušníka slovenského národa.

 59. Martin – áno, slovo Slovák je českého pôvodu. Máte pravdu, že pôvodné a korektné označenie je naozaj Sloven.
  Slovo Slovák sa do Európy dostalo z Čiech možno v 14. storočí. Česi všetky okolité národy (iné nie a to je zaujímavé) ákujú: Poďme na vílet postupne okolo Čiech: Skopčák (Nemec), Brandemburák, Slezák, Moravák, Polák, Slovák, Rakušák, Bavorák. K týmto označeniam po roku 1968 pribudlo ešte slovo Rusák (dovtedy Rus), ktoré viac ako iba potvrdzuje hanlivú príponu ák v českom národe, ale ešte túto hanlivosť znásobuje.

  ale vvzdialenejšie národy sa už označujú všetk bez ák: Ir, Brit, Španiel, Francouz, Ital, Maďar, Bulhar, Rumun,Řek, Tunisan (nie Tunisák) Maročan (nie Maročák)…výnimka je Bosňák – tých ale tiež myslím nemali radi. V podstate to akoby signalizuje pohliadanie Čechov na blízke národy s povýšenectvom. Moravania si to veľmi dobre uvedomujú (pretože používajú češtinu a dobre jej nuansy poznajú) a okamžite sa ohradzujú sa proti označovaniu ako Moravák. Vždy opravia hovoriaceho a požiadajú ho, aby ho označili ako Moravana. Prípona an/en/un/ín je originálna pre označovanie príslušníkov národov, prípona ák je hanlivá prípona, ktorú sme si my nedali, ale bola nám pridelená zo západu a už ju máme pridelenú. Interne ju ale každý môže odmietnuť a používať doma správnu príponu.

 60. Pravdou ale je že slovo „Slovák“ je novým slovom. Ide o hanlivý výraz končiaci príponou „ák“ (somrák, žobrák, babrák, hlupák, chudák, židák …) . My sme si hovorili Sloveni. Naše ženy našťastie si tak stále hovoria – Slovenky a naša zem je stále slovenská. Len muži sú nejakí divní.

 61. Pilísateľka je blízko pravde, no pravda je prostejšia ako si veľa „studovanych a zčítaných“ myslí.
  Zobete lopaty, chuť a choďte pomôcť archeológom a spoznáte v terėne pravdu o svojej rodnej hrudi.
  Neverte historikom!!!
  Neverte učebnicami!!!
  Je to všetko politická objednávka aby mohli od vás získať HLAS/SLOBODU a oni rozhodovať za vás!!!
  Ja som tak spravil a viem že to oficiálne je podvod, no pomalí zisťujem aká je pravda.
  Reči nepomôžu a pravdu vám zadarmo nepovedia!!!
  vihorlatsky.saman@gmail.com

 62. Pán Luboslav, to čo píšete má na moje prekvapenie hlavu aj pätu.
  To čo píšete o Vandaloch a Slovanoch – že je to synonymum je zrejme pravda – ale iba sčasti – jednalo sa zrejme o západnými Slovanmi značne premiešaný germánsky kmeň Vandalov (jednalo sa zrejme o symbiózu – vymieńali si nevesty – králi Vandalov boli podľa mien Slovanmi – podobne ako neskôr prví uhorskí králi – Belo, Ladislav…))- Keď Vandali odišli do Afriky, západní Slovania prebrali nie len ich územie za Vislov ale zrejme po nich aj teritorálne meno Vinidi (je tu zrejmá zhoda v písmenách Vnd – čo asi nie je až tak náhoda.
  Z uvedeného dôvodu treba teda rozlišovať medzi západnými Vinidmi, strednými Slovanmi (ktorí sa ale pred rokom 600 presunuli na juh – známi pod menom Sklavíni a východnými Slovanmi – Antami.
  Keďže strední Slovania – Sklavíni sa presunuli na juh na Balkán, Vinidi sa postupne po 6. storočí stali priamimi susedmi s Antami (s výnimkou Rusínov, ktorých nesprávne kvôli používaniu azbuky a ortodoxnej viere priraďujú „odborníci“ k východným Slovanov, hoci v skutočnosti boli a vlastne aj stále sú strední (dnes teda južní) Slovania a nie východní Slovania.Ukraajinci na nich páchajú poukrajinčovanie.
  Podobne sa nesprávne k južným Slovanom priraďujú aj Slovinci – ktorí sú v skutočnosti Vinidi – Windisch – teda pôvodom západní Slovania a nie južní (aj keď vplyv južných jazykov na slovnú zásobu a gramatiku Slovincov je dnes značný – dokonca tak veľký, že úspešne prekrýva pôvodnú západoslovenskú podstatu slovinčiny…

 63. Slovenmi v byzantských dejinách boli cisár Justinián /Upravda/ a jeho vojvodca Belisar /do 565/, v naddumajskej dáko-Sclavínii D/Laurentij /578/,Mužiókoš /do 593/, g-Ardagast /593/,Piragast /Sporogost?,596/. Potom do r.623 dominovali Avari, a nastúpila ríša Sama. Od géto-dáckej Sclavinie západnejšie sa pripomínajú Sloveni z oblasti ponitrio-pomoravskej /bývalá vandalo-Kvádia a Rúgia/ v súvislosti s dejmi longobardského kráľoviča Ildigisa /Oldegost?/ z r.540-550, ktorý z nich a svojich stúpencov z Longobardov a Gepidov postavil vojsko o 6000 mužoch. Teda po kráľovláde Kvádov a Vandalov sa tu objavujú na kultovovaných územiach Sloveni.

 64. Treba si ujasniť, prečo sa Sloveni objavili po celej severnej Európe po zániku ríše Húnov. Vychádzajume z toho, že roľníci potrebovali vydržiavať si na obranu pred lúpeživými hordami vlastné družiny obrancov. Tie spomína v Germánii (území medzi Rýnom a Vislou s vlastnou vieroukou,bez ohľadu na reč obyvateľstva) už Caesar ako dediace výsadu bojovníkov v prvých šíkoch, čo sa nikdy nesmiali a všade sa im dali najesť. Tieto bojovnícke družiny dávali pomenovania kmeňom z Germánie, a zvyčajne mali severský pôvod z Odinovcov. Keď ovládol celú stredo-severanskú Európu Attila, nahnal všetky bojovnícke družiny z týchto území do vojny s Rimanmi, a boli vyhubené v bitke pri Paríži, zvyšku sa už na sever vracať nechcelo. Tým roľníkom odpadlo živiť družiny ochrancov, ktoré ale ani nepotrebovali, lebo zmizli aj plienitelia. Vtedy sa zjavujú dovtedy zastrešované družinami cudzích bojovníkov KMENE ROĽNÍKOV – SLOVENOV.

 65. Prokopios z Cézareje k dejom okolo roku 500 (História II.,kap.15): Keď Herulov porazili Longobardi a opustili rodné sídla, ich časť, ako som už uviedol, prešla do Ilýrskej zeme /čiže Poddunajska/. Druhí sa zasa neodvážili prekročiť rieku Dunaj, ale sa usadili na samom pokraji osídlenéjo svete /rozumej rimanského/. Potom pod vedením mnohých vládcov z kráľovskej krvi prešli VŠETKÝMI SLOVENSKÝMI KMEŇMI, a keď prekonali veľký priestor pustej zeme, pritiahli ku kmeňu nazývanom Varni… Teda po boji družín Herulov s Longobardmi kdesi v dolnom Pomoraví časť porazených Herulov prešla Dunaj do Veľkej Ilýrie, kde vstúpila do služby cisára Anastázia, a druhá časť ustúpila akiste do Nitrianska, odkiaľ sa po nejakej dobe vydala na cestu na sever do Veleticka či Dánska. Podhoria tatro-krkonošských pohorí už boli osídlené kmeňmi SLOVENOV, nie tzv. Kvádmi-Lúgmi-Hermundurmi a pod.

 66. Pán Milanko, ide o názvy príslušníkov národov, ktoré sa budú týkať misijných ciest sv.Martina, a medzi nimi sa spomína aj Sloven. Treba si uvedomiť, že napríklad spomenutý Rúg už nemal svoju krajinu, lebo Rúgiu Feleta vyvrátili vojská Odoakara. Teda keď Martin z Bragy zhotovoval náhrobok, národ Rúgov už bol minulosťou. Teda netreba podceňovať vypovedaciu hodnotu nápisu, ktorý sa zrejme opieral o poznatky z doby sv.Martina. Braga patrila do dožívajúceho kráľovstva Svébov, ktorí ako Alamani sú na prvom mieste zoznamu. Sloven a Vandal-/g/Asting budú synonymami.

 67. Pán Luboslav,
  dúfam že si uvedomujete že nápis neodrážal skutočnosť spred roka 397, ale viac menej súčasnú aktuálnu situáciu z pred r.580 – kedy v tomto priestore už boli Sloveni.
  To je základná chyba že sa nerozumie ako to to reálne mohlo byť a slepo sa myslí, že sa text 100 % vzťahuje k roku 397. Ale medzitým už došlo k šumom a strate pamäti a text odpovedá už len na 70% a 30% sa prispôsobí súčasným reáliam. Viď odevy vojakov na obrazoch s ukrižovania. Aká bola doba, také odevy na oobrazoch . Nakoniec ich vyobrazovali dokonca v tureckých – islamských odevoch…

 68. Nápis na náhrobku sv.Martina, rodáka z Panónnie a biskupa vo francúzskom Tours, ktorý zomrel v r.397: Do zbožnej zmluvi Kristovej si prijal veľké a rozdielne národnosti. Alaman /čiže Šváb/ – Sas – Durink — Panónec – Rúgijec – SLOVEN — Norik – Sarmat – Ostrogót — Frank – Burgund — Dák – Alán sa radujú, že pod Tvojím vedením spoznali Boha … Tu je zaujímavé, že sa spomína Rúg /z Podyjecka/ aj Dák, ale nie Kvád /zrejme ho nahradil Sloven/. Ostrogót už mohol byť z Itálie. Náhrobok dal postaviť a nápis vytesať pred r.580 biskup-menovec Martin z Bragy, a to vandalockí Svébi si zriadili svoje kráľovstvo v hispánskej Galícii.

 69. Nestorov letopis z r.1112 podáva popis východoslovanských kmeňov /viď Deržavina/: 1.Na pravej strane stredného Dnepra až po rieku Rosi bývali Poľania s ústredím v Kyjeve. 2.Severozápadne v poriečí Teterova a Uši-Slavečny-Uborty /Volynsko/ až po Pripiať bývali Drevľania s mestami Vručuj /Ovruč/ a Iskorosteň. 3.Naproti Poľanom na ľavej strane Dnestra vporiečí Suly,Desny a Sejmu /Černigovsk a Poltovsk/ žili Severiani s mestami Perejaslavl,Novgorod-Seversk,Kursk,a Černigov. 4. Severne od Drevľanov za Pripiaťou až k západnej Dvine žili Dregoviči s mestami Sluck,Kleck,a Druck. 5.Východne od Dregovičov medzi horným Dnestrom a Sožom /Mogilevsk/ žili Radimiči, nasťahovavší sa z rodu Ľachov /asi po smrti Boleslava Chrabrého/. 6.Severne od Radimičov, pri prameňoch Dnepra a západnej Dviny /Pskovsko/ žili Kriviči s mestami Izborsk a Smolensk. 7.Západne od Krivičov a severne od Dregovičov a Radimičov pri strednom toku západnej Dviny žili Krivičom príbuzní Poločania s mestom Polock. 8.Severne od Poločanov a Krivičov pri Ilmenskom jazere a rieke Volochov žili Sloveni s mestom NOVGOROD. 9.Horný a stredný tok Oky s jej poriečím držali Viatiči, stotožňovaní s Riazancami. Kedysi mali žiť v oblasti Dona /Anti?/. 10.V poriečí horného toku západného Bugu a pravých prítokov Pripiate žili Bužania čiže Volyňania. Pred nimi tam žili DULEBI, ktorí sa až zač.9.st. presťahovali k Dregovičom za Pripiať /Polesansko?/. 11.Medzi južným Bugom a Dnestrom až k ústiu Dunaja a Čiernemu moru žili Uliči s ústredím Peresečeň /Besarábia/ a TIVERCI. 12.V poriečí Dnestra na území Haliče žili Chorváti /Bukovina – Červení,asi prv Karpiani – Rusíni?/, teda v Bukovine. Tých letopisec tiež pripisoval k ruským Slovanom.

 70. Pán Luboslav, máte dajaké mne neznáme arménske zdroje, ktoré nepoznám. Ak sa vynorilo niečo nové, tak super. A čo dajaké aj neznáme gruzínske zdroje?

 71. Pán Milanko, je ťažké datovať deje zo slovenskej minulosti, ktoré sa dochovali iba náznakovito v jednom-troch prameňoch, aj to otázneho datovania. Ale tak, ako bola uznaná ríša SAMA /623-658/ na základe dvoch písomných prameňov /Frenegar a Conversacio/ za skutočnú, možno uznať za skutočnú aj ríšu SPORA /azda 334-367/. Tu sa dá oprieť o Arménsku kroniku,Prokopia /Sporovia/,až Bavorského geografa /Severi čiže Coestobokci ako obnovitelia slovanskej ríše Dáckej/. Začiatok jej jestvovania spájam so zahnaním okupačných vojenských družín z kmeňových území Slovenov k Rimanom, ktoré tam mali blúdiť v pohraničí. Aj slovenskí Jazygovia-Limiganti sa vymanili z područia Jugatanov, ktorých zahnali do Báčky. Mocenská zmena bola vyvolaná zabitím kráľa Vandalov-Gostínov pri výpade krymských Gótov, čo zrejme podnietilo Limigantov k protivýpadu.

 72. Dnes si ale byt na hypotéku môže kúpiť skoro každý mladý človek skoro za týždeň , ale žiaľ ani nevie, že sa tým stáva otrokom (pretože musí splácať splátky) a nesmie si dovoliť prísť o zamestnanie. Mladý človek s hypotékou = otrok splácania…v tomto je problém, nie v tom že si nemôže zaobstarať byt.
  Súhlasím , že treba mladým ľuďom viac pomôcť, ale tí túto pomoc hneď zneužijú, že viac budú behať po svete a nemať deti.
  Osvedčená schéma je, že mladí makajú a až ako dôchodci budú behať po svete. Ale oni chcú pobehať celý svet do 35 rokov a až potom sa starať o rodinu- čo je schéma, v ktorej kopírujú gejov – vymeniť do 40 – ky 100 patrnerov aj viac – pozabávať sa,…a v 40 – ke adaptovať si dieťa.

 73. 1. súhlasím jedine v tom, že istú dobu okolo roku 600 a pred tým bolo v Rumunsku a pozdĺž Dunaja obrovské množstvo Sklavínov, ktorí sa rozbehli na juh, ale nesúhlasím s tým, že to boli predkovia Slovenov. Podľa mňa to boli úplne iní Slovania a v ich rámci jedni západoslovania – Sloveni sa spolu s ostatnými západoslovanmi pohli spoza Visly na západ a Sloveni zabočili v 90°uhle keď Longobarti vyprázdnili moravské úvaly a západné Slovensko a neskôr aj rímsku Panóniu na juh a že patrili k skupine Winidov – teda západoslovanov…., ktorí mali so Sklavínmi len spoločných prapredkov…ale tu asi sa naše názory určite nikdy nespoja, lebo ste sa v Nestorovej správe (pripomínam, že je to relatívne neskorý zdroj až z 12. či 13. storočia) našla, a zjavne ste sa zakopali v nej…nakoniec aj názov blogu to Vám nedovolí. Ja sa od Sklavínov ako svojim prapredkom dištancujem, za svojich predkov pokladám Vinidov (Wentov, Wenden, Ventov…) a nebojím sa to napísať čiastočne aj Vandalom (ktorí v čase sťahovania národov opustili Vislu a odišli na západ a do Afriky – na ich vyprázdnené územie sa presunuli kmene západných Slovanov.
  2. Veľmi trefne píšete: skutočne bohatý človek je ten, ktorý ráno vyjde zo svojho DOMU, pozrie sa na nedotknuté údolie pod ním, nadýchne sa čistého vzduchu a ide do záhrady, aby si odtrhol jablko zo svojho stromu. Nie je bohatý ten človek, ktorý každé poobedie stojí v zápche niekde smerom do Karlovej Vsi, vlastne v zápche stojí ešte aj ráno ….paradox je, že tí čo takto idylicky v prírode žijú to nevedia oceniť a sú frustrovaní z toho, že nestoja v zácpe v Karlovke….
  3.kultúru (nie len u nás, ale aj vo svete) ovládajú gejovia. Len sa to tají a mladí, čo sú (ešte iba na ženy) preberajú bez toho že by to tušili zvyky gejov, čo je ich fatálny omyl.Obliekajú sa ako geji, správajú sa ako geji… A aj keď sa iba 30% bisexuálnych vzťahov sa končí inštituizovaním manželstva, čo je svetový trend – nechápem gejov, načo sa tlačia do manželstiev…..ale toto nie je moja téma, čo ma zaujíma.

 74. Milanko, ale ja s Vami súhlasím. Veď hovorím, že tí Slovania, ktorí sa odsťahovali zo Slovenskej zeme (Sclavinie, Sclavonie, Sclabonie) prijali nové mená. My, ktorí sme tu ostali, sme si ponechali meno krajiny nezmenené.
  ===
  K tomu zoženšteniu populácie. Hovoríte o dostupnosti bytov… V Bratislave stojí byt od 100 tis. eur hore. Som zvedavá, kto si to dovolí kúpiť. A to je len byt bez pozemku, bez záhrady, často aj bez nejakého ihriska, kde by sa deti mohli hrať. Hovoríte o IT technikoch, ktorí zarábajú 3000 eur. No chcem takého spoznať. Zatiaľ som takého nestretla. Mám pocit, že strácate kontakt s realitou. Že vypichujete jednotlivcov a zovšeobecňujete ich rozpoloženie na všetkých. Ale pravda je taká, že v Bratislave žije koncentrovaná spodina, ubytovne praskajú vo švíkoch, čo ľudia nemajú na nájomné v bytoch. Bezdomovcami sa to v BA doslova hemží. Stačí ísť nakupovať do Tesca do Petržalky, alebo hocikde do supermarketu v Bratislave, a uvidíte, ako sa ľudia obliekajú, ako vyzerajú, čo nakupujú. Proste chudoba. A potom sa pozriete na nejakých jedincov, ktorí majú drahé autá, ale bývajú v paneláku, pri ktorom je problém zaparkovať. Títo ľudia môžu mať falošný pocit, že sú bohatí, lebo majú drahé auto, ale v skutočnosti sú to mentálni bedári, ktorí si zakladajú na spotrebných statkoch. Skutočne bohatý človek je ten, ktorý ráno vyjde zo svojho DOMU, pozrie sa na nedotknuté údolie pod ním, nadýchne sa čistého vzduchu a ide do záhrady, aby si odtrhol jablko zo svojho stromu. Nie je bohatý ten človek, ktorý každé poobedie stojí v zápche niekde smerom do Karlovej Vsi, vlastne v zápche stojí ešte aj ráno a potom ešte aj v meste na obed. A potom príde domov a 15 minút krúži okolo panelákov, aby našiel malú štrbinku, kde by konečne zaparkoval svojho tátoša. Keby nejaká biela rodina žila dnes tak ako vaši rodičia kedysi, tak je za chvíľu u nich sociálka a tie deti by im odňala.
  Píšete o zoženšťovaní populácie. Ja si myslím, že to nie je iné ako za socializmu. Aj vtedy boli v divadle najmä teplí, len sa o tom nevedelo. Viď napr. Michal Dočolomanský, a iní… Jedno je ale isté, a to mi nemôžete vyvrátiť, že pokles pôrodnosti na Slovensku začal vtedy, keď ľudia začali bývať v panelákoch. Dovtedy bola pôrodnosť normálna.

 75. Som myslel, že môj príspevok vymažete….
  – No, s tými Avarmi máte zrejme pravdu – Slovania boli ich spojenci – sú známe autentické zprávy byzantínskych kronikárov z obliehania Konštantinopolu Avarmi spolu so Slovanmi. Skutočne mohli Avari presúvať Slovanov po území Avarskej ríše – to by bolo aj vhodné preskúmať podrobnejšie. LENžE, oblasť Slovinska dokázateľne Sloveni (teda asi len ich 1/4 obsadili niekoľko rokov pred príchodom Avarov – sa to stalo presne vtedy, keď Longobardi pozvali Avarov ako pomoc proti Gepidom a následne odtaihli na juh do dnešnej Lombardie, kde si založili kráľovstvo – a do vyprázdnenej oblasti Panónie zo severu prenikol prúd slovenských kolonistov a vytvoril dole na juhu našich bratov – Slovincov.k tam nejaký vplyv Avarov bol tak ten, že Sloveni pred stepným národom utekali hlbšie do alpských dolín a taak obsadili Korošku (Korutánko, ) ktoré bolo pôvodné celé slovinské až po Tirolské priesmyky, kde aj bol dajaký boj s Bavormi, ktorí Sloveni vyhrali a na cca 170 rokov stabilizovali túto hranicu..Po roku 800 boli zatláčaní postupne na východ.
  – čo sa týka územia dnešného Rumunska – predovšetkým Transylvánie a až po Dunaj – okolo roku 600 byzantský kronikári opisujú toto územie ako slovanské (a so zvyškami Gepidov).
  Prečo dnes v Rumunsku títo Slovania nežijú? Pretože sa okolo roku 607 preliali cez Dunaj a obsadili 3x väčšie územie ako maďarský hongofogáš (zaujatie vlasti v roku 896). Podrobne sa táto slovanská (Sklavínska) invázia popisuje v byzanských kronikár – prečítajte si napríklad pasáž o obsadení mesta Solina (3 km severnejšie od Splitu….)Potomkovia týchto Slovanov z Rumunska sú dnes Macedónci, Bulhari, Černohorci, Chorváti a Srbi. V pôvodných sídlach ostali len Rusíni.Toto mal matne z odkazov o 300 rokov neskôr na mysli kyjevský mních – kronikár Nestor.
  – Poznám 4 rodiny z paneláku (3 izbové byty) ktoré majú 4 deti. Platí iná úmera, čím je rodina chudobnejšia , tým má viacej detí. Môj otec pochádza z 8 člennej rodiny. Spali na 2 posteliach – vždy po 4 – dvaja na jednej strane a dvaja na druhej strane a zohrievali sa nohami. A boli neskutočne chudobní.Pokles pôrodnosti dnes spočíva v tom, že (bohatí) mladí muži sa nechcú ženiť, ale užívať si, chodiť po svete , striedať partnerky, skrátka si užívať čo najdlhšie a ženám tikajú hodinky a po 30 už často nevedia otehotnieť (prechemizované potraviny, hormóny v mäse kurčiat….atď). No a chalani dnes už nedvoria dievčatám, ale nechávajú sa nimi (trápené tikajúcimi hodinkami) dvoriť dievčatami – v tom je to zoženštenie populácie – muž už nehrá svoju prirodzenú rolu. Viď aj dnešné predstavenia v divadlách – všade dnes sa objavuje holý muž, muž v tangáčoch, slipoch… nahú ženu na javisku dnes už neuvidíte – čo je dôsledok, že divadelníctvo ovládli nie herci muži, ale gejovia…nemám chuť ich tu spomínať menovite, ale ich zoznam začína Stanke, ktorý sa k tomu sám a správne verejne prihlásil….Dnes by som bol ozaj rád, keby sa k tomu že sú (len) na ženy prihlásili tí herci, ktorí ešte sú klasický nezmutovaní mužmi…nech vieme na čom sme a po javisku nebehali herci 10 minút v tangáčoch s červeným sloníkom (Nová Scéna, Aj muži? majú svoje dni)
  Dnes mladí ľudia dostanú byť niekoľko krát ľahšie, ako ich rodičia – za komunistov sa na byt v Bratislave, či Prahe čakalo aj 20 rokov…Moja teta bývala s deťmi v Prahe na privátoch lebo nemala robotnícky pôvod a byt dostala pridelený (nový byt sa nedal kúpiť ako dnes) až po 24 rokoch…a mala dve deti. Dnes si mladý muž kúpi na hypotého 120 m2 byt a vodí si tam svoje priateľky na 1 – 2 týždne a ak, tak horko ťažko majú jedno dieťa, aj ke´d muž IT špecialista zarába aj 3000 E mesačne…

 76. Pán Luboslav Václav, prosím používajte aj 4. rozmer, t.j. čas, pretože to čo píšete je bez toho takmer nezrozumiteľné. To ako by som Vašimi slovami opisoval šachovú partiu: potom kôň prenikol medzi pešiakov a následne strelec prešiel do obrany. Viete o číselne ktorý sa jedná ťah a na ktorom políčku stáli pred a poťahu…? Vy sa tu takto nezreteľne vyjadrujete.

 77. Zdroje sú základ, ale treba byť v strehu, lebo drvivá väčšina „klasických“ zdrojov sú len odpisy písané rukou „bohabojných, a nie len Boha sa bojacich“.

  A ešte aj tieto „odpisy“ sú v dielach „slovutných“ historikov interpretované tak, že z mena zapísaného ako BRENUS, „kde sa vzal, tu sa vzal“ Brenner §§§

  Vážení diskutujúci, naučte sa načúvať svojmu slovänskému jazyku (pôvodne „ľazyku“), svojim slovänským slovám, ktoré prekypujú vnútornou neochvejnou priam matematickou logikou.

  Táto vnútorná logika našich slov nám ukazuje, že naše slová sú „indo-európskymi“ praslovami.

  Ak si napríklad zoberieme, aspoň podľa mojich vedomostí, najstaršie pomenovanie „národa“ (kmeňa) „za hranicami namysleného grécko-rímskeho sveta“ BASTARNI, a pozrieme sa na to pomenovanie cez „prizmu bastardenia našich slov cudzincami dnes a včera“ (viď z Brena sa stal Brenner) a cez logiku našich slov, dostaneme „rovnicu“:

  Bastarni = Bostarni = Vostarni = O-star-ni = Anti (grécky kalk) = Drevľani

  (Viac tu https://skutocna-historia-slovanov.blogspot.sk/2017/02/linguo-natio-genealogia-uvedomil-som-si.html)

  P.S.:

  Tu je „dlžná“ odpoveď k minulému „skryňa vs. schraňa“:

  Naše praslová „kryť“ a „chrániť“ majú spoločný „počiatok“, ťažko mi je dnes určiť, ktoré bolo ako prvé – či najprv „kryť“, a z neho bolo „derivované“ „chrániť“, alebo to bolo naopak.

 78. Trákia, na východ od Dalmácie, vedľa Sarmatie, začína od rieky Taurus /Struma/ až k Dunaju. Má päť malých oblastí a jednu veľkú/Dolná Mézia/, v ktorej je sedem slovenských národností… Na južnej strane je vlastná Trákia, ne severnej strane je rozľahlá zem Dákie, obývaná Slovenmi, ktorí tvoria 25 národností /kmeňov/. Ich zem upadla pod moc Gótov, ktorí prišli z ostrova Škandinávia, nazývaného germánskym Hemusom. Sloveni však prešli rieku Dunaj, obsadili iné územia v Trákii a Makedónii, a postúpili do Grécka a Dalmácie… – viď Arménska geografia,kn.V,10 Daná ríša 25 kmeňov /Sporova?/ spadá do 4.st., keď došlo dočasne k dobytiu Dákie Ostrogótmi /z Krymu, tyran Hermanarich/. Keď Hermanarich pod tlakom Hunov spáchal samovraždu, Sloveni Radegasta sa vrátili zo služby Byzantíncov do Naddunajska, a Anti mali vládcu Boža, ktorý bol so synmi a 70-imi starešinami ukrižovaný v r.376 ostrogótskym Vinitarom.

 79. Chcelo by to aj nejaky zdroj, odkial cerpate.

 80. Keď Rimania dobili Poddunajsko, v Naddunajsku Nitrianska vzniklo nárazníkové kráľovstvo Kvádie /ako zvyšok ríše Markománie Marobuda/ s pobočnými kniežatstvami Markomanov /Pomoravie/ a Jazygov /stepi Potisia/, aj Hermundurov /Krkonošsko/ či Búro-Lúgov /Krakovsko/, a vo východnom Potisí DÁKIA. To neznamená, že tam nežili Sclavini, ba vládni Géti v Dákii boli ustúpivší Mézania pred Makedóncami a šlo o Sclavínov /Dunajci/. Preto Dáci sa snažili spoplatňovať ríšu Rimanov, lebo títo okupovali ich dávnu domovinu /dolnodunajskí Dunajci – 7 kmeňov starej Bulharie/. Novú ríšu Nitro-Sclavínie založil Radegast po smrti Gabinia, zavraždenom Rimanmi. Naddunajská SCLAVINIA sa po roku 678 tiahla od predčeského Pomoravia po ukrajinský Južný Bug.

 81. Ja ústup Slovenov z Karpatskej kotliny do oblastí Bieloruska datujem do 3.st.pnl., keď toto územie opustili pred útlakom Vlachov čiže Semnónov Brennera. Keď vtrhli Kelti-Gaeliti do italského Popádia, rozdelili si ho medzi Bójov /Mediolanium čiže Miláno/ – Insubrov /stredné Popádie Mantovy/ – Semnónov /dolné Popádie Hadrie/. Ale Brenner pokračoval v postupe do Etrúrie až Ríma, ktorý okrem Kapitolu dobil. Rím opustil za výkupné /rimanská korisť z dobitých Vejí/ preto, lebo dostal správu o vpáde VENÉTOV /predchodci Slovincov, čo prežili v horách okupáciu Rimanmi/ do tzv. svojho dolného Popádia, odkiaľ boje so Slovenmi pokračovali až v Panónii. Keď Makedónci Filipa a Alexandra prenikli do Trákie a chystali útok do Dolnej Mézie Gétov, prišli k nim aj už vyslanci od Keltov čiže Semnónov /neskôr Bastarni/ – tí potom dobývali Hornú Méziu Sigynnov čiže Davov. Ak ale spomíname ústup Slovenov z Karpatskej kotliny pred Vlachmi na sever, neznamená to, že to boli prví slovanskí osídlenci. Už pred nimi bolo podbaltské Pomoransko osídlené roľníckym ľudom z Podunajska, aj západnú Ukrajinu /Nová Skýtia, na rozdiel od stredoázijskej stepnatej Starej Skýtie/ už obývali slovanské roľnícke kmene Karpidov,Alizonov/Uličov,Roľníkov, a Oráčov.

 82. S tym Nitrianskom to opravim. Nemyslela som to ako krajinu, ale ako oblast.

 83. Co sa tyka vymierania kvoli zozenstovaniu muzov… opytajte sa slovenskych muzov nezozenstenych, ze preco vedia spravit max 2 deti. A spytajte sa ich, ci by v panelaku dokazali slusne vychovat viac ako dve deti. A potom si odpovedzte na otazku, ci za vymieranim stoja zozensteni muzi, alebo panelaky.

 84. Milanko, ja verim, ze Slovania sa rozsirili najma po ovladnuti Karpatskej kotliny. Cize z Karpatskej kotliny. Avari ich rozsemenovali na novopodmanene uzemia. Takze ja vidim za rozsirenim Slovanov Avarov alebo im podobny kmen, a za pravlast vidim v istom zmysle Slovensku zem.

 85. Pani Blažena, tento článok je tak rozporuplný, plný hypotéz (nepodložených)….že tu dosť svieti.
  trošku sa podobáte pri tomto článku so svojimi závermi na českých historikov.
  Ale samozrejte máte právo na svoje úvahy – píšte si kľudne na svojom webe, čo len chcete…
  Návštevníci Vašich stránok ale môžu mať (prepáčte) aj úplne iné názory:
  Ja to vidím tak, že Sloveni mali čiastočne širších predkov Vandalov od Visly , ktorí na nich preniesli svoje meno – Vandali – vendi – Vinidi, Wenti (nemecky západný Slovania dodnes). Winidi = západní Slovania sa skladali z viacerých kmeńov – Pomorancov, Kašubov, Polabských Srbov, Čechov a Slovenov a samozrejme Poliakov ktorí ako jediní zostali vo svojej pravlasti (dnes východné Poľsko). Po vymretí cca 2/3 Rimanov na morové pohromy a krutých občianskych vojnách, ako aj poklesu rodenia detí vplyvom na populáciu deštrukčnej politiky Chlieb a Hry a zoženšťovaniu mužov (dnes sa to deje opäť) okolo roku 450 a neskôr sa Germáni pohli na teplý juh a vyprázdnili oblasti ako Moravu (Longobardi) , či Polabie – na vyprázdnené územie sa pohli následne západoslovanské kmene (nemecky Wenden, pre kronikárov Vinidi…).
  Z nich jedine Sloveni sa pohli na juh – a ich časť popri Alpám došla až do Korutánsku kde sa zastavila na tyrolských priesmykoch – to sú dnešní Slovinci – ktorých od väčšiny Slovenov hneď oddelili avarskí nomádi a vyvíjali sa už samostatne spolu so Sklavínmi = južnými Slovanmi (Chorváti, Srbi, macedónci, Bulhari…)
  Tých Slovanov ktorých stále spomínate = Sklavínov- ako starých Slovákov je Váš dlhoročný omyl (ale máte právo mať svoju hypotézu -kľuddne sa toho držte aj naďalej – to boli Slovania z dnešného Rumunska a oblasti za Karpatmi – dnes to sú južní Slovania – patria k nim čo málokto vie aj Rusíni.
  Potom boli Anti – východní Slovania (dnes Ukrajinci, Rusi…).
  Poukrajinšťovanie Rusínov je z toho pohľadu barbarstvo….

  A nepoužívajte radšej pojem Veľké Slovensko. Bolo to Slovensko, ktoré Nemci po rieke Morave označovali zemepissne – ako Slovania pri ústí Moravy – čo bol aj malý Dunaj. Veľký – to je čo za pojem? Však inde ste písali, že to znamená vzdialený. Tiež nepoužívajte pre 8 – 9. storočie pojem Nitriansko. Však to si vymyslel Steinhubel a českí historici a Vy to po nich opakujete – jeho používaním sa ale odborne zhadzujete.
  No a poviedky o rozptýlení Slovanov z Karpatskej kotliny je technický nezmysel. To sa dá písať iba ako bájka. Ale máte na to právo si na Vašich stránkach si písať čo chcete – neberiem vám vieru o pravdivosti tejto bájky. Ale ak sa jej budete držať, tak sa nedostanete už ďalej. Zrejme máte humanitné vzdelanie, že sa jej držíte.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *