Kto prvý obýval Európu?

Ötzi – muž z tirolského ľadovca.

Podľa slovinskej knihy Veneti, prví stavitelia európskej civilizácie od trojice autorov Šavli, Bor, Tomažič, prví výskumníci položili začiatok permanentného osídlenia v strednej Európe do neskorej doby kamennej (neolit) okolo roku 3000 pred naším letopočtom, ale neskoršie objavy posúvajú toto obdobie do omnoho vzdialenejšej minulosti. Ako sa ukazuje, je dosť možné, že toto osídlenie na začiatku tvorili Slovania. Táto informácia ma najskôr šokovala, pretože v škole som sa učila, že Slovania prekročili Dunaj zo severu niekedy v šiestom storočí, a tak som čítala ďalej a na konci som si musela položiť otázku: „Čo, ak všetko bolo ináč?“

Nasleduje upravený preklad textu z knihy Veneti, prví stavitelia európskej civilizácie od trojice slovinských autorov Šavli, Bor, Tomažič s drobnými komentármi Blaženy Ovsenej.

Ötzi

V roku 1992 archeológovia našli v Bavorsku blízko Abensbergu na Dunaji veľké množstvo pazúrikových baní, ktoré sa datujú až do r. 5000 pred n. l. V roku 1993 sa našlo telo muža v tirolskom ľadovci Similaun nad údolím Ötz, datovené do r. 3300 pred n. l. Jeho oblečenie a rôzne predmety, ktoré sa pri ňom našli, naznačujú sofistikovaný sociálny život, aký si pre tú dobu nevieme predstaviť. Jeho nástroje ukazujú, že patril k malej skupine ramedellovskej kultúry v južnej časti Álp, čo naznačuje komunikáciu medzi dvomi geografickými oblasťami.

Obdobie Ľadového Muža korešpondovalo s koncom veľmi rozšírenej stredoeurópskej lineárnej keramickej kultúry. Archeológia stanovila, že v tomto období sa prešlo k novým formám hrnčiarstva, ale toto nemusí nevyhnutne znamenať zmenu populácie; predmety dennej spotreby sa menia z času na čas pri tej istej populácii. Ľadový Muž patril k predindoeurópskej populácii v regióne Álp, ktorá sa presunula so svojimi stádami vyššie do alpských pastvín, a bola schopná odolať asimilačným tlakom Indoeurópanov. Ich predindoeurópska kultúra bola základom pre formáciu Venetov v lužickej kultúre a kultúr popolnicových polí.

Ľadový Muž bol Rakúšanmi milo nazvaný Ötzi. Viedenský autor Dr. Günther Nennig napísal viedenským dialektom v jednom z jeho článkov: „Ötzi war a Slovene“ – Ötzi bol Slovinec a pridal: „Veneti boli – podľa slovinských vedcov – predkovia Slovenov a konkrétne predkovia Slovincov.“ (jedná sa o názor Slovincov, ktorí toto tvrdia na základe údajného rozlúštenia venetského runového písma pomocou modernej slovinčiny, pozn. Blažena Ovsená)

Akým jazykom hovoril Ľadový Muž pred príchodom Indoeurópanov? Zatiaľ sa týmto žiadny vedec seriózne nezaoberal. Je to preto, že výsledky takéhoto výskumu by boli neželateľné? Podľa slovinského historika Ivana Tomažiča, miléniá pred príchodom Indoeurópanov, prvotným jazykom centrálnej Európy bola protoslovenčina. Toto sa dá vidieť z nasledujúcich dôkazov: podobnosť medzi baskitským a slovenskými jazykmi, podobnosť medzi sanskritom a slovenskými jazykmi, a skript z vinčovskej kultúry.

Podobnosť baskitského a slovenských jazykov

Ako predindoeurópsky jazyk, baskitština nám môže najlepšie priblížiť periódu pred príchodom Indoeurópanov. Je archeologicky dokázané, že Indoeurópania neprekročili Pyreneje. Ich kultúra so šnúrovou keramikou sa stretla so silným odporom kultúry so zvoncovitými pohármi, teda, Baskovia si boli schopní udržať ich predindoeurópsku kultúru a jazyk. Mnohí jazykovedci skúmali podobné prvky medzi baskitským a slovenskými jazykmi, konkrétne slovinským jazykom, ktorý (údajne, pozn. Blažena Ovsená) najlepšie zachoval pradávne charakteristiky. Štúdie sa neobmedzovali iba na podobnosť slov, ale zahŕňali aj syntax a fonetiku. Nasleduje príklad podobnosti baskitského, slovinského a slovenského jazyka.

Baskitský jazyk Slovinský jazyk Slovenský jazyk
Aizkora sekira sekera
zaku žakeľ juta, vrecovina
bota obutev topánka
korru krog kruh
ata vrata vráta
azkenez konec koniec
bizi biti byť
zitu žito žito
tarratu trgati trhať
zalicka žlička lyžička
zapo žaba žaba
erreka reka rieka
gar žar žiar
sara stara stará
zilbot život život, telo
xeekatu sekati sekať
goritu goreti horieť
goren gornji horný
izreka izrek riekol
masitu mazati mazať
ixek jezik jazyk
hiratu hirati hýriť
erditu roditi rodiť
opor odpor odpor

Tieto podobnosti mohli vzniknúť iba v období pred príchodom Indoeurópanov, neboli žiadne neskoršie kontakty medzi baskitštinou a slovenskými jazykmi, dokonca ani počas migrácie kultúry popolnicových polí, kedy protoslovenčina v indoeurópskej forme bola roztrúsená.

Podobnosť medzi slovenskými jazykmi a sanskritom

Sanskrit patrí do skupiny indoeurópskej skupiny jazykov, ktorého konečná forma sa vytvorila iba po príchode Indoeurópanov do Indie. Hoci je to mŕtvy jazyk už dlhú dobu, jeho pozícia zostáva nemenná ako latinčiny v Európe; naďalej si udržiava dôležité miesto v oblasti kultúry a najmä náboženstva. Hinduizmus má svoje korene v sanskritských knihách, Védách, ktoré zachovali pôvodný védický sanskrit nezmenený. Slovo Véda znamená to isté v sanskrite, ako aj v slovinčine (a v slovenčine, pozn. Blažena Ovsená). Nasleduje ukážka podobnosti medzi sanskritom, slovinčinou a slovenčinou. Sanskritský koreň, sloveso v 3. osobe jednotného čísla, nasleduje neurčitok v slovinčine a neurčitok v slovenčine rovnakého, alebo podobného významu.

Sanskrit Slovinský jazyk Slovenský jazyk
lubh, lubhati ljubiti ľúbiť
smi, smayáti smejati se smiať sa
bhī, bhayate bati se báť sa
priyátva prijatelj priateľ
ajījivat oživeti oživiť
jña, jānāti znati znať
tap, tápati topiti topiť
div, dívyati divjati divieť
stu, stavīti slaviti sláviť
stáva slava sláva
veṡá veža veža
klath klati kľať, zabíjať
krath, krathati krotiti krotiť
jīv, jīvati živeti žiť, živieť
bhága bog boh
dā, dāti dati dať
trai, trayáti trajati ochraňovať
budh, budhitī buditi budiť
i, éti iti ísť
beṡ, beṡati bežati bežať
vaṡin važen vážený
vid, vedati vedeti vedieť
bhávat bivati bývať
dám/dáma dom dom
kota koča kuča, chata
agni ogenj oheň
math, mathati motiti mátať
han, ghnate gnati hnať
oshta usta ústa
karpata krpa záplata, handra
hod, hodati hoditi chodiť
ṡvit, ṡvetate svetiti svit, svietiť
tamā tema tma
bal, balate boleti bôľ, bolieť
prabudh, prabudyate prebuditi prebudiť
man, manyati meniti mieniť
brū, brāvīti praviť vravieť
kās, kāsate kašljati kašľať
kup, kupyati kipeti kypieť
mātā mati mať, mama, matka
tātā ata, tata tata, tatko
sūnū sin syn
bhrātā brat brat
vidhavā vdova vdova

Podobnosť medzi slovenskými jazykmi a sanskritom mohla vzniknúť iba pred usadením sa Indo-Európanov v Indii, to znamená, že to bolo v najprvotnejšej perióde indo-európskej éry, čo naznačuje, že indo-európsky jazyk bol veľmi blízko spojený so slovančinou, alebo dokonca, že proto-slovančina bola principiálnou časťou pri formovaní sa indo-európskych jazykov. Jediné vysvetlenie je, že proto-slovančina bola jazykom, ktorý bol široko rozšírený v Európe pred začiatkom indo-európskeho rozvoja.

Podobne, ako sanskrit zostal nezmenený po dobu takmer 4000 rokov a je stále zrozumiteľný, môže nám pomôcť s prekladom niektorých slovinských/slovenských mien, najmä riek. Okrem drobných zmien, mená riek zostali rovnaké po tisíce rokov, aj keď zmeny v hovorovom jazyku spôsobili stratu pôvodného významu. Niektoré mená slovinských riek sú nám stále zrozumiteľné: Drava zo slovinského deroča (derúca sa) (resp. zo slovenského dravá, pozn. Blažena Ovsená), Timava (kedysi Temava) zo slovinského tema (tma)(alebo slovenského tmavá, pozn. Blažena Ovsená) lebo tečie z jaskyne. Ale význam mien niektorých ďalších slovinských riek možno nájsť v sanskrite. Nasleduje meno rieky, sanskrit, slovenský preklad v zátvorke.

Savasavah (tok), savati (tiecť)
Savinjasavinī (rieka)
Sočaṡocati (žiariť), sucá (čistá)
Sorasora (meandrujúca, kľukatá)
Vipavavibhava (silná, bohatý zdroj, výdatná)
Zilasila (žila), sira (úzka)
Muramurati (vinúť sa), murá (valiaca sa)

Skript vinčovskej kultúry

V oblasti na strednom Dunaji kultúra Vinča sa vytratila medzi 6. a 4. tisícročím pred n. l. Bola nazvaná podľa archeologického náleziska 14km od Belehradu, kde bola nájdená väčšina predmetov tejto kultúry. Vedci študujú túto kultúru mnoho rokov a našli listy s písmovým systémom najskorších stupňov vykopávok; neskôr Dr. Radivoje Pešić vykonal rozsiahlu štúdiu tejto abecedy a bol schopný stanoviť definitívne závery. Ako dobre-známy etruskológ a profesor v Miláne, Taliansko, venoval svoje úsilie najmä na výskum vinčovskej abecedy – najstaršiemu paličkovému písmu na svete. Jeho výsledky kvôli jeho skorej smrti uverejnil jeho syn v knihe Vinčansko pismo, Vinča Script, Beograd, 1995.

Od 6. do 4. tis. p. n. l. územie medzi Sávou, Dravou a Dunajom bolo pod vplyvom kultúry Vinča. Na začiatku tretieho tis. sa kultúra Vučedol pripojila na rovnakom území s objavením sa prvých stepných ľudí, ktorí začali indo-európske obdobie. Na konci 3. tis. vplyv vučedolskej kultúry je preukázaný až po Trieste a Prahu.
Od 6. do 4. tis. p. n. l. územie medzi Sávou, Dravou a Dunajom bolo pod vplyvom kultúry Vinča. Na začiatku tretieho tis. sa kultúra Vučedol pripojila na rovnakom území s objavením sa prvých stepných ľudí, ktorí začali indo-európske obdobie. Na konci 3. tis. vplyv vučedolskej kultúry je preukázaný až po Trieste a Prahu.

História nám hovorí, že hieroglyfy boli prvou formou písma, nasledované klinovým písmom a nakoniec paličkovou formou písma. Až doteraz sa malo za to, že hieroglyfy sa vyvinuli okolo 3. tisícročia p. n. l., najskôr v Mezopotámii (sumerské), potom v Egypte a na Indickom polostrove, a paličkové písmo v 2. tisícročí p. n. l. na Strednom východe. Prvé formy paličkového písma predstavovali skôr slabiky ako samostatné písmená. Z tohoto sa vyvinulo spoluhláskové písmo, to jest semitské skripty z 12. st. p. n. l. Toto sa skoro rozdelilo na tri skupiny – fénické, starožidovské, a aramejské. Zo starofénického sa vyvinula grécka abeceda, ktorá obsahovala samohlásky a považuje sa za pôvodcu písmového systému vo východnej a západnej Európe. Táto teória evolúcie písma sa obrátila hore nohami objavom vinčovského skriptu, ktorý existoval už vo 4. tisícročí pred n. l..

Etruské písmo versus písmená z rôznych predmetov kultúry Venča.
Etruské písmo versus písmená z rôznych predmetov kultúry Venča.

Kamenná štruktúra z Lepenskeho Viru. Z troch základných znakov sa vyvinulo 48 grafém, základ paličkového písma.
Kamenná štruktúra z Lepenskeho Viru. Z troch základných znakov sa vyvinulo 48 grafém, základ paličkového písma.

Prvé veľké prekvapenie vinčovského skriptu je podobnosť, resp. takmer absolútna zhoda s etruskými a venetskými skriptami. Aby sme to pochopili, musíme sa najskôr pozrieť na to, čo historici hovoria o Etruskoch. Herodotus, grécky historik, bol toho názoru, že Etruskovia prišli z Anatólie, čo by im v tomto prípade umožnilo zobrať fénickú abecedu so sebou. Ibaže Herodotov pohľad bol odmietnutý Dionysiom z Halikarnasu, podľa ktorého Etruskovia boli autochtónni ľudia. V tom prípade by mohli dostať ten skript od Grékov, ktorí sa začali usádzať v 8. st. p. n. l. v južnom Taliansku. Ale etruské nápisy sú už dokladované, čo znamená, že Etruskovia ich nemohli dostať od novoprišlých Grékov. Oveľa pochopiteľnejší je pohľad, že Etruskovia prišli do Talianska okolo 1100 p. n. l. ako časť Venetov, a priniesli so sebou abecedu kultúry Vinča.

Fénická abeceda versus Vinča skript.
Fénická abeceda versus Vinča skript.

Predchodkyňa vinčovskej kultúry v oblasti na strednom Dunaji, datovaná okolo 7. a 6. tis. p. n. l., bola kultúra Lepenski Vir. Z tejto kultúry sa zachovalo niekoľko symbolov podobných neskorším písmenám kultúry Vinča. Na mnohých predmetoch archeológovia našli nezvyčajné symboly tvaru písmen, ale neodvážili sa v nich vidieť písmový systém z 5. alebo 4. tis. p. n. l.

Karbónová skúška a iné metódy datovali kultúru Vinča do obdobia medzi 6. a 4. tis. p. n. l.. Dr. Pešić vidí v skripte z Vinče začiatok svetového systému paličkového písma. Vyselektoval 57 grafém, z ktorých 14 sa považuje za variáciu samohlások, ktoré sú po hlbšej analýze zredukované na 5 samohlások a ich variácie. Zvyšných 43 grafém sú spoluhlásky a ich variácie. Celkovo mal Vinča skript 26 písmen, nepočítajúc variácie. Existuje okolo 1000 predmetov s takýmito nápismi.

Keď porovnáme písmená neskorších kultúr s kultúrou Vinča, Dr. Pešić zistil, že všetky majú väčší alebo menší počet písmen spoločných so skriptom z Vinče. Napríklad starofénická abeceda má 10, starogrécka má 12, a etruská má všetky spoločné so skriptom z Vinče. Cyrilika a hlaholika tiež obsahujú niekoľko písmen totožných s písmenami Vinča kultúry.

Kresba na krčahu z kultúry Vinča má symboly, ktoré sa dajú interpretovať ako nápis. Vlnkované dekorácie na krku krčahu naznačujú interakciu medzi kultúrou Vinča a lieárnou kultúrou v strednej Európe. Kresba na amulete z neskoršej periódy (okolo 1200 p. n. l.) ukazuje nápis s dobre tvarovanými písmenami.
Kresba na krčahu z kultúry Vinča má symboly, ktoré sa dajú interpretovať ako nápis. Vlnkované dekorácie na krku krčahu naznačujú interakciu medzi kultúrou Vinča a lieárnou kultúrou v strednej Európe. Kresba na amulete z neskoršej periódy (okolo 1200 p. n. l.) ukazuje nápis s dobre tvarovanými písmenami.

Z podobnosti rôznych abecéd môžeme vyvodiť nasledovný smer rozvoja paličkového písma. Sú dva smery expanzie. Jeden prúd smeroval na Stredný východ, kde sa dostal ku Grékom, Féničanom, Egypťanom, atď. a druhý, pravdepodobne starší, šiel na sever a priniesol umenie písania do strednej Európy. Tam ho obdržali Veneti, ktorí ho s rozšírením kultúry popolnicových polí doniesli až do Talianska, kde dosiahlo najvyšší rozkvet v kultúrach Este a Etruskov. Teda etruské a venetské skripty mali svoj pôvod v kultúre Vinča, čo je silné potvrdenie, že Veneti a Etruskovia mali spoločný pôvod v kultúre popolnicových polí.

Udivujúca podobnosť medzi etruskou a vinčovskou abecedou je podľa Dr. Pešića jasným dôkazom, že Etruskovia, ktorí sami seba nazývali „Rasenna“, čo by mohlo byť spojené so stále existujúcim miestom Raša, alebo Rašica z oblasti kultúry Vinča. Je možné, že skupina Vinčancov sa presťahovala zo svojich domovov cez Panóniu a Slovinsko až do Tuscany a toto môže byť dobrým vysvetlením mena Rasenna. Bez ohľadu na to, je veľmi pravdepodobné, že ľudia jazyka Vinča pokryli veľkú časť Európy, čo je úplne v súlade s tézou ohľadom pôvodu Venetov (a Etruskov), a slovanským substrátom, na základe čoho sa neskôr vyvinul venetský jazyk v indo-európskej štruktúre, rozširujúci kultúru popolnicových polí do mnohých oblastí Európy.

67 thoughts on “Kto prvý obýval Európu?

 1. Ako mi páni jazykovedci vysvetlia, prečo ked som vo Slovinsku, čo je štát vývalej Juhoslávie, hovoria domáci o sebe, že sú slovenski. A svoj štát pomenovali Slovensko (v ich jazyku to takto počuť). Briti ho nazývajú Slovenia. a niektoré europské politické individua majú problém rozlíšiť nás a slovincov. Náš Jazykoskomoledný ústav, ktorý cicia štátný rozpočet na to, aby viac komolil pravidlá slovenčiny, nám predpisuje o sebe hovoriť že sme (a to pozor!) SLOVACI . Potom aj obyvatelia moravského regionu Slovácko sú Slováci, či? Nemali by sme aj my pomenovať náš štát správne ako SLOVÁCKO? Slovácka republika = Slováci. to má predsa logiku. Takže SLOVENSKO v skutočnosti je štát, ktorý my nesprávne voláme Slovinsko, a SLOVÁCKO je náš zvrchovaný štát s občanmi SLOVÁCI. A nejaký zbytočný Jazykoskomoledný ústav SAV v Pozsoni je treba zrušiť.

 2. Prví Európania boli lovci z Afriky s krvnou skupinou -0,len 1 percento populácie v Afrike a v Ázii ma krvnú skupinu-0. Ostatne krvné skupiny A,B sú farmári,nomádi,indo-europania, semiti,…..

 3. Metod, to je dosť desivé. Citovaní mali byť autori knihy Veneti, prví stavitelia… Na začiatku odseku je to jasne napísané.:) Vďaka za info.

 4. Pani Ovsená,

  gratulujem Vám k prvej(?) citácii časti Vašej práce vo vedeckej práci,

  a to v knihe Viktora Timuru: Zamlčané dejiny. :D

  Toho „uchechtaného“ „smejka“ som pripojil preto, lebo som si spomenul, ako ste sa raz ohradila voči
  zaradeniu Vás medzi vedcov. :)

  No, a teraz už tou citáciou máte aj Vy svoj bodík pre „kariérny postup“ na poli vedy. :)

  V tej knihe sú na strane 499 odcitované tabuľky z Vášho článku v úvode tejto témy. A na str. 500
  je odcitovaný odstavec pod prvou mapou „Slavónie“.

 5. Nedávno som čítal zaujímavú knihu od Antonína Horáka, ktorá bola vydaná pred 20 rokmi – O Slovanech úplně jinak. A v nej sa venuje presne tejto istej téme – dokonca ju ešte trochu posúva ďalej. Podľa nej etruské písmo je pôvodne praslovanské, a grécké, etruské aj rímske písomnosti zaznamenávali slovanskí otroci.
  Rozlúštil aj etruské nápisy a tie vraj boli napísané v praslovančine – a dokladá aj ich preklad.
  Podľa inej knihy praslovančina je stará viac než 10.000 rokov (v Rusku vraj ešte relatívne nedávno existovali prastaré písomné záznamy o tomto) a pochádza z Atlantídy. Chápem, že to už je asi pre viacerých moc pritiahnuté za vlasy. Ale vysvetľovalo by to podobnosť s baskičtinou. Z Atlantídy odišlo obyvateľstvo v niekoľkých vlnách a Baskovia tak urobili asi pred 15.000 rokmi.

 6. Tu je cca 2 roky stará „klasifikácia“ poznatkov genetikov

  o „subhaplogrupách“ („sub-dynastiách“) haploskupiny R1a,

  ktorú možno považovať za dynastiu potomkov prapradeda,
  v ktorého genofonde sa udiala mutácia,
  ktorú zdedila väčšina mužov,
  ktorí sú dnes príslušníkmi slovanského „superetnika“:

  http://www.familytreedna.com/public/R1a/default.aspx?section=results

 7. Pridám troškuk tejto téme, ktorá ma zaujala na Slovinskom portále pred pár rokmi.Dúfam, že sa na mňa p. Petr Jandáček nenahnevá , ak tu zverejním jeho článok o prepojení OTZIho a baskičtiny .

  OTZI, the ICE MAN had with him BIRCH FUNGI which are poisonous. The TOXIN is an ANTIBIOTIC for cuts and scrapes, and very effective against TUBERCULOSIS. Note that the words POISON and POTION are of the same origin.

  The Basque word for POISON is EDEN the Czech is JED.

  OTZI, had with him a CLOAK OF GRASS. GRASS is BELAR in Basque and BILINA in common Slavic.

  OTZI had well made BOOTS or SHOES. A TWINE was tied around OTZI’s feet and stuffed with grass for extra insulation. Many pieces of TWINE were found with the ICE MAN. TWINE is MATAZA in Basque and MOTOUZ in Czech.

  The ICE MAN had a breach cloth and LEGGINGS identical to the fashion of Native American Men 5,000 years later !!

  The SHOE TONGUES were not parts of the shoes, but parts of the LEGGINGS! TONGUE is HIZKUNTZA in Basque, JAZYK in Slavic.

  A tabernacle made from the HORN of the sacred IBEX housed the most valuable items used to generate new fire:

  Iron Pyrites, Flint & Flammable Fungus. To GORE with horns is ADARKATU in Basque and OTRKATI in Czech.

  The ICE MAN’s BOW was over 6 ft long, while the man himself was under 5 and a half feet tall.

  The birch sap GLUE used to mount fletches and arrow heads is called KOLA in Basque and KLIH in Czech.

  The flint knife was SHARP. SHARP is ZORROTZ in Basque and OSTRO in Slavic languages. The knife had a macrame scabbard.

  A BEAR SKIN HAT was worn by OTZI. Parts of BEAR, IBEX, MARBLE and the AXE are ancient symbols of authority.

  The ICE MAN had a CIRCULAR MARBLE BEAD strung around his neck. Such a DISK would be called a KORRUSHKA in Basque and KROUZHEK in Czech.

  OTZI had with him a copper bladed AXE. An AXE is AIZKORA in Basque and SEKERA, SEKIRA, SEKYRA etc. in Slavic.

  The BODY PARTS of OTZI have similar terminology in Basque and Slavic languages: Basque ZILBOT, Russian ZhIVOT is BELLY. Basque UKAI, Czech RUKA is HAND or FOREARM. BELAUNUE is Basque and KOLENO is Slavic for KNEE. They in turn are the root-words for GENERATION: BELAUNALDI & POKOLENI. In the groin area one finds MOTSHIN, similar in Basque and Slavic, and BARABIL in Basque and VARLE in Czech.

  The LIMB-LEG is HANKA in Basque and HNATA in Czech. ANKLE is orKATILa in Basque and KOTNIK in Czech.

  The ICE MAN had a RETOUCHER TOOL ( a small wood-shafted implement. It looks like a stout pencil with the graphite core replaced with ELK ANTLER.) It is used to produce a very sharp edge on stone blades or to resharpen dull blades by pressure flaking along the edges. More of the antler core can be exposed just like sharpening a pencil.

  The Basque word for ELK is OREIN, Slavic is JELEN.

  The physical features of the man (from the back) have similar names in Basque and Slavic languages. BACK is

  atZeAlDE in Basque and ZADA in Czech. BUTTOCKS is IPURDI in Basque and PRDEL in Czech (vulgate).

  The numerous TATTOOS on the man are all in inconspicuous places and correspond to skeletal injuries and infirmities. Thus they were for therapy and not for display.

  OTZI the ICE MAN had with him GRAIN which the Basques call ZITU and the Slavs call ZhITO.

  A QUIVER filled with arrows was found with OTZI.

  The BACKPACK FRAME was made of hazelNUT WOOD. NUT is URRA in Basque and OREH, ORECH or ORAH in Slavic languages.

  The STICKS of WOOD for the BOW, ARROWS, AXE HANDLE,

  BACKPACK FRAME etc. are called OHOL in Basque and HOL or HUL in Czech.

  Two birch bark BUCKETS were found with OTZI. BARK is called GERUZA in Basque and KURA in Czech. BUCKET is called BERTZ in Basque and DZhBER in Czech.(Basque orthography does not permit a word to start with more than a single consonant… hence the TZ is found on the end of the word.)

  One BERTZ-DZhBER contained BURNING COALS. BURNING is GORI in Basque and GORI in common Slavic. The hot coals were wrapped in leaves for insulation. LEAVES are called HOSTO in Basque and LISTI in Czech.

  RIPE SLOE PLUMS were found with OTZI. RIPE is an important word to hunters and Gatherers. The process is called ZORITU in Basque, ZORITI in Slovenian and ZRATI in Czech.

  A NET for fishing and fowling was found with OTZI.

  Beautifully tailored FUR COAT was found with OTZI. COAT is called GABAN in Basque and KABAT in Czech.

  The coat was PATCHED over a tear. PATCH is CHAPLATA in Basque and ZAPLATA in Slavic languages. SKIN in Basque is called GERUZA and KOZhA in Slavic.

  When the hair or fur is removed from the skin the result is BARE, NAKED, STRIPPED, HAIRLESS, etc. This condition is described as GORRI in Basque and HOLI or GOL in Slavic.

  In the vicinity of the ICE MAN we find ELEVATED PLACES which the Basques call GORA, and the Slavs call GORA.

  We find STREAMS which the Basques call ERREKA and the Slavs call REKA. We also find a LAKE which the Basques call ZINGIRA and the Slavs call JEZERO.

  Petr Jandacek wishes to point out that stone age hunters and gatherers had few things, and few things to talk about. Yet almost all that they had has similar names in Basque and Slavic languages to this day. Candor dictates that Jandacek confesses that he has had almost no success in convincing the linguistic or anthropological community that in antiquity the ancestors of Basques and Slavs could understand each other.

  The last day of OTZI’s trip he was surrounded by land features which have similar names in BASQUE and SLAVIC languages. ELEVATION or MOUNTAIN is GORA in Basque.

  ELEVATION or MOUNTAIN is GORA in Slavic.

  STREAM is ERREKA in Basque.

  STREAM is REKA in Slavic.

  LAKE is ZINGIRA in Basque.

  LAKE is JEZERO in Slavic.

  From archaeological record we know that OTZI and his people practiced agriculture. Words dealing with farming are similar in Basque and Slavic languages.

  BEYCHKA is the Basque word for a HEIFER.

  BEYTCHEK is the Czech word for a BULLOCK.

  SERRI is the Basque word for PIG.

  SELE is the Czech word for PIG.

  URATU is the Basque word for PLOWING.

  ORATI is the Slavic word for PLOWING.

  ZITU is the Basque word for GRAIN.

  ZhITO is the Slavic word for GRAIN.

  ZIZARE is the Basque word for EarthWORM.

  ZhIZhALA is the Czech word for EarthWORM.

  ARABI is the Basque word for CRANBERRY.

  JERABINA is the Czech word for CRANBERRY.

  GERABI is the Basque word for HOIST or CRANE.

  JERAB is the Czech word for HOIST or CRANE.

  ZAPO is the Basque word for FROG.

  ZhABA is the Slavic word for FROG.

  (Notice that many items above are are associated with WETLANDS agriculture).

  TCHANEL is the Basque word for SMALL BOAT. TCHLUN, TCHUN,

  TCHLN, TCHOLN are some of the Slavic forms.

  HUMAN + GOAT + FLUTE = DEMON

  WOOD-WIND (or more specifically BONE-wind) instruments date back to the palaeolithic and are associated not only with the Cro Magnon but also with the Neanderthal People of more than 30, 000 years ago.

  GOAT-SKINS have been used in antiquity for water vessels and BELLOWS. GOAT-SKIN bellows were needed for the smelting of copper for OTZI’s axe-head. OTZI had with him at least 3 parts of an ibex goat.

  It is a natural step to combine a wood-wind musical instrument with goat-skin bellows and come up with a type of bag-pipes. The Basques call this instrument GAITA.

  Such instrument is also used by Slovaks and their neighbors (Ruthenians, Czechs & Guralu Poles) who call it GAJDA. Creatures possessing HUMAN & GOAT CHARACTERISTICS & PLAYING WOOD-WIND INSTRUMENTS have been depicted on walls of caves more than 25.000 years ago.

  Ostensibly, a GAITA-GAJDA has a breath of life and demonic-capricious yodel voice. A DEMON with HUMAN-GOAT features is called a TCHEREN in Basque, and TCHERT or TCHYORT in Slavic languages. His mischief is called TCHARTO In Basque and TCHERTITI or TCHERTOVATI in Slavic. In Greek this Goat-Man is SATYR and PAN who caused PANic with the sounds of his PAN-pipes. (Capricious as in Capricorn means Goat-like). The above facts help us speculate about OTZI’s SPIRITUAL ASPIRATIONS.

  For more information contact your friendly

  OTZI, Petr Jandacek

  127 La Senda Rd. LOS ALAMOS, New Mexico USA 87544

  Tel: (505) 672 9562

  E-Mail jandacek@mesatop.com

  Or contact Mr. Jandacek at Barranca Mesa Elementary School in

  LOS ALAMOS, NEW MEXICO USA 87544

  via Email: p.jandacek@laschools.net

  OTZI was found frozen in the Alps in 1991. He was a NEOLITHIC European 5300 years old

 8. Práce pána Vargu som sa už na tomto blogu dotkol. Preto len v krátkosti:

  Pán Varga chce urobiť dobrú vec,
  a to ešte viac zbratať nás roduverných Slovänov s odrodivšími sa Slovänmi, ktorý podobne ako „onemevší“
  Sloväni (Nem-ci a Räkonti / Räkovia), dnes používajú nám nezrozumiteľnú reč.

  Žiaľ tú dobrú vec robí s pomocou, mierne povedané, veľmi čudnej „etymológie“, z ktorej mu vyplýva,
  že cez maďarčinu možno „dešifrovať“ prapôvodný význam slovenských slov, čím stavia maďarčinu do pozície,
  ktorá jej neprislúcha.

  Neprislúcha jej preto, lebo skutočná etymológia, dnes podporovaná genetikou, minimálne naznačuje,
  že SLOVÄNČINA KANDIDUJE MINIMÁLNE NA POZÍCIU „PRAINDOEURÓPČINY“, a maďarčina sa javí
  ako jazyk viac-menej umelo vytvorený, lebo jej slovná zásoba je z 1/3 nepodobná ani na slovänčinu, ani
  na turečtinu, ani na fínčinu – mne osobne pripomína umelý jazyk podobný Esperantu = „z každého rožku trošku“.

  To, na akú pozíciu ašpiruje naša slovänčina ( ä podľa etymológa profesora Ondruša) sa dá vytušiť
  aj z tohto príspevku, ktorý som pridal do témy Kapitoly z dejín Slovänov na
  http://ramiannka.jecool.net/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=26&id=9665&Itemid=54

  No, pán Hrnko to zas „rozdýchal“ cez nadávky a spochybňovanie mojej vedeckosti
  tým, že patričné prídavné meno dal do úvodzoviek takto: „vedeckej“.

  Z kontextu tak plynie jeho mienka, že moje zistenia sú na pavedeckej úrovni. :(

  Ešteže pán Hrnko nemá patent na rozum. :devil:

  Tak som mu odpísal toto:

  O vedeckosti, respektíve vedcoch tu už bola reč, tuším v téme „Tkáč drž sa
  svojho stavu“.

  Nezaškodí to aj tu „parafrázovať“, lebo zjavne dakto to nechce brať
  na vedomie.

  Sú dva druhy vedcov:

  1. vedci „škatuľkátori“ hromadiaci, ale neposúvajúci vpred poznanie ľudstva

  2. VEDCI „VIZIONÁRI“, ktorí v „hromadách škatúľ“ dokážu VIDIEŤ
  PRAVDU, t. j. ZHODU S OBJEKTÍVNOU REALITOU.

  Vedcov „škatuľkátorov“ som dal na prvé miesto, lebo tvoria drvivú skupinu
  z komunity vedcov, a bez ich „škatuliek“ by sa museli vedci „vizionári“
  prácne lopotiť s „prkotinami“, a nemali by čas na „boj s gigantmi“ vzišlými
  z „procesu budovania si vedeckej kariéry neprotivením sa pragigantom
  škatuľkovania“.

  Pán Hrnko, ďakujem Vám za to,

  že ste dal to prídavné meno „vedeckej“ do úvodzoviek.

  Chcel ste síce mňa ponížiť, ALE MŇA TO INŠPIROVALO K OVERENIU TOHO,
  AKO SA „ŠKATUĽKÁTORI“ VYSPORIADALI S ETYMOLÓGIOU PREDPONY PA-

  NO A ZAS SOM NARAZIL NA „GIGANTOV“, ktorí tvrdia dobre že nie,
  že naše pa- je z nemeckého after- §§§ Pod vplyvom tohto nemeckého
  „tieňa“, potom tvrdia, že naše pa- vzniklo z nášho po- §§§ A PRE ISTOTU,
  SA TVÁRIA, ŽE NÁŠ JAZYK NEPOZNÁ SLOVO PA-ROH – Václav Machek ho
  v jeho Etymologickom slovníku jazyka českého surovo vynechal – asi preto,
  aby to slovo „nerušilo jeho kruhy“.

  TÁTO EPIZÓDKA PATRÍ SEM DO HISTORICKÉHO BLOGU, LEBO MNE
  „OTVORILA OČI“, A UŽ VIEM, KDE SA V GRÉČTINE A SANSKRTE, AKO
  „DERIVÁTOCH“ PRASLOVÄNČINY NABRALA „NETYPICKÁ“ PREDPONA
  ZÁPORU „A-“ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  TAK A TERAZ TO VIEME VŠETCI, A MÁME ĎALŠIU KOCOČKU DO MOZAJKY

  SLOVÄNSKOSTI TZV. INDOEURÓPANOV !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  PRESNE V SÚLADE S TVRDENIAMI GENETIKA KLJOSOVA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  http://www.protiprudu.org/aka-je-prehistoria-slovanov-odpoved-dava-dna-genealogia-cast-i-z-ii/
  http://www.protiprudu.org/aka-je-prehistoria-slovanov-odpoved-dava-dna-genealogia-cast-ii-z-ii/

 9. Ja som našiel jednu stránku, na nete tu je odkaz http://sokkolda.5mp.eu/web.php?a=sokkolda .Je to p. Varga zo Šturova ktory sa tiež amatersky zaobera strednou europou a hlavne madarmi a ma celkom dobre veci popísane. On tvrdy že madarčina vznikla tu v Panonii aj madrarsky narod , takže madari tu neprišli oni tu boli, ale len kulturi sa tu presuvali a menili sa pani. A Arpad ani nebol madar len vodca vojska. skuste pozriet a posudit stranku.
  s pozdravom Stefan

 10. Pravdepodobne sú to pôvodom jedni a tí istí RUTHENI / RUSI / oROSI .

 11. p.Metod.

  srdečna vďaka za odpoved. čítal som ten príspevok na na stránke ,,bratia madari,,. ešte sa spýtam ti Rusini čo prišli do Panonie, to su ti istí Rusini ktorý su na Slovensku? ktorých voláme ludovo Rusnaci? alebo ini Rusini.

  dakujem a prajem príjemni večer.
  Feješ

 12. Pán Štefan (56),

  pozrite si vpravo hore rubriku Najnovšie články. V siedmom riadku od spodku je téma Naši bratia Maďari.
  Prečítajte si ju. Nájdete tam odpovede na mnohé Vaše otázky.

  V otázke: Kto sú dnešní Maďari?, mám jasno vďaka poznaniu rodov tzv. najväčších Maďarov – Sečanského,
  Košúta, Petroviča, ale aj napr. Kádára, ktorý sa pôvodne volal Čermánek.

  V otázke: Kto boli starí Maďari?, mám jasno vďaka lingvistike a genetike – boli to Slovania z juhu Ruska,
  Rusíni, lebo na území dnešného Magyarország-u = Magy-ar-or(o)sz-ág-u prevláda v mužskej populácii
  haploskupina R1a nasledovaná pre Slovanov „bratraneckou“ galskou (nesprávne keltskou) haploskupinou
  R1b (pre Vaše potešenie :) neexistuje nemecká haploskupina, lebo na území dnešných nemecky
  hovoriacich krajín prevláda halposkupina R1b nasledovaná R1a ).

  V otázke: Kde „sa nabrala“ maďarčina v ústach Slovänov, Panóncov = Moravanov ( lebo Pannonia je Rimanmi
  skomolená „Bahno-nia“ = bažinatá krajina = morava ), mám zatiaľ len „tušenie“, že to bol proces podobný
  tomu, ako sa z Petroviča stal Petőfi.

 13. p.Metod. mate velmi dobre príspevky a rad ich čítam.
  Chcem sa vas opýtať či mi neviete vysvetliť pôvod Madarov a maďarského jazyka ( starích madarov a ich jazyk) . zaujíma ma akého boli pôvodu či boli bielej rasi – europoidni alebo mongoloidni či niečo medzi tim. mne niekedy pripada že madari vznikli ako narod tu v europe a ich jazyk tiež tu v europe. ich jazyk môže byť aj pozostatok nejakého starého jazyka.
  lebo – prišli tu Huni ktorý mali velku rišu aj silu a nejaky hunsky jazyk, národ alebo krajina tu nieje. To iste aj Avari dost silna riša a po nich žiadni jazyk,narod,štat tu nieje , aspon o tom neviem. A príde tu par starích madarov nejaky vojaci, a je tu maďarsko , madarsky jazyk, aj narod. podla mna žiadni stari madari tu nikdy neprišli len nejake vojenske kmene.
  možte mi napísat aj na email: s.fe@pobox.sk
  dakujem Stefan56

 14. a ešte sa spítam .ako stari madari vyzerali? boli bielej rasi – europoidnej alebo boli mongoloidni – žltej rasi.
  A kdesi som čítal o Hunoch že oni boli bielej rasi a vraj to moli stari rusi t.z. slovania, oni vraj založili Kijevsku rus.
  neviete niečo o tom ? vraj slovania osídlovali europu okolo 4-5 storočia a vtedy tu prišli aj Huni.nema to suvis? mohi byt Huni aj naši slovania? možno pletiem.opravte ma. len sa snažím premišlať . dať aj inu teoriu.
  dakujem Stefan

 15. p.Metod on
  som tu novy prispievatel. p.Metod on ,mate tu dobre veci popisane a veľmi zaujímave. mna dosť zaujíma historia strednej Europy hlavne o Madaroch, ale skôr predkov starých Maďarov. Rad by som vedel vaš názor odkial prišli starí madari a ako sa uchovala ich maďarska reč. Lebo mi nehrá jedna vec. Prišli tu velke národy ako Huni, Avari o ktorých si myslim že boli mocnejši hlavne Huni . A po nich sa nezachovalo nič žiadne Hunsko a hunsky jazik, to iste Avari žiadni avarsky jazyk ani územie. A prídu stari Madari čo voči hunom a avarom si myslím boli ovela slabšia enkláva, a je tu po nich maďarčina a madarsko. A vraj prišli maďari zo slovanskými matkami a ženami.
  Nehrá mi to. A pritom dnešni Madari su čisto Europania. Nevznikli Madari a maďarčina náhodou tu v Panónii? Nieje maďarčina nejaky pozostatok nejakého prastarého europského jazyka? Hladam po nete seriozne info ale nedari sami. madarov každy pohadzuje krížom krážom po Azii , jazyk tiež pridružujuje kde komu , a v besedách je potom same osočovanie madari so slovákmi až je to nepekne.Historici tiež robia na objednavku politikov , zavadzaju a prikrašluju ako sa da.
  Rád by som vedel vaš nazor. možte mi poslať aj na email. s.fe@pobox.sk
  dakujem vopred. Stefan F.

 16. A znova dačo, čo sa týka našej starobylosti:

  História sa radí k vedám „o prírode“ minulosti ľudskej spoločnosti .

  Cieľom každej vedy je poznať pravdu (ešte aj tých „masmediálnych vied“, ktoré potrebujú vedieť pravdu o fungovaní ľudskej psychiky, aby vedeli nás dokonale oblbovať :angry: )!!!

  Pravdu o fungovaní prírody, a teda aj spoločnosti, lebo tá je tiež súčasťou prírody.

  Takže historik by sa nemal správať ako románopisec historických románov a odvolávať sa na „autorské právo“ na slobodu jeho „umeleckého“ videnia.

  Historik podobne, ako napríklad astrofyzik, musí brať v úvahu aj poznatky z iných vedných odborov, lebo len tak sa jeho poznanie môže priblížiť pravde.

  Historik si nemôže prečítať zopár dobových „novinových správ“ a urobiť si svoj názor, lebo v tom prípade sa z neho stáva románopisec.

  Skutočný historiológ si musí byť vedomý, že „masmediálne vedy“ oblbovania od počiatku poslucháčov mýtov a neskôr ich čitateľov tu boli vždy prítomné !!!

  Správy z minulosti sú ovplyvnené minimálne „rybárskou hantýrkou“: „Chytil som táakú rybu.“

  ZVLÁŠŤ SPRÁVY O NAŠEJ DÁVNEJ MINULOSTI SÚ ZDEFORMOVANÉ AŽ UMLČANÉ AJ PÁLENÍM, ČI INOU LIKVIDÁCIOU KNÍH, O ČOM JE MINIMÁLNE JEDEN DOKLAD – JE TO PRÍPAD DOCHOVANIA SA JEDINEJ STRÁNKY HLAHOLSKÉHO TEXTU, KTORÚ AKÝSI ŠETRNÝ MNÍCH POUŽIL NA ZHOTOVENIE OBALU LATINSKY PÍSANEJ KNIHY.

  Každý súdny človek potom nemôže prijať „mantru“, že naši predkovia nepoznali písmo, ktorú tu dookola omieľajú naši (?) kompilátori cudzích „videní“ našej minulosti.

  A keby aj naši predkovia nepoznali písmo, čo príkro odporuje môjmu interdisciplinárnemu poznaniu (viď http://www.oversi.sk), tak predsa poznali náš jazyk a zanechali nám aj svoje gény !!!

  Naše gény silno naznačujú, že sme najstarší skutočný, t. j. aj genetikou potvrdený, národ v Európe. Je dobré, že genetici prišli k tomuto zisteniu, dá sa povedať, ešte v „panenských“ časoch genetiky, lebo je tu možnosť, že časom sa aj do genetiky pripletú „masnediálni vedeckí oblbovači“ – mám jednu indíciu na zaúčinkovanie takéhoto „pripletenia sa“ z „prípadu Ötzi“ (tak bol nazvaný muž, ktorý zahynul pred cca 5300 rokmi v Alpách pri dnešnej hranici Talianska s Rakúskom, a o ktorého mrazom mumifikované telo sa „skoro súdili“ Taliani s Rakúšanmi – minimálne kvôli nemu premeriavali, kade vlastne ide hranica v tých ľudoprázdnych končinách). Prvé správy o jeho genofonde hovorili, že je príbuzný nám, ktorí žijeme na „severe strednej Európy“, ako to „šalamúnsky“ uvádza Dr. Douglas Palmer v knihe Pôvod človeka. Nemal som príčiny pochybovať o tomto zistení, zvlášť aj preto, lebo vždy, keď som sa pozrel na forenznú rekonštrukciu jeho najpravdepodnejšieho výzoru, tak som videl podobu môjho bratranca z otcovej strany tesne pred jeho smrťou. No, ale keď sa pozrieme dnes na Wikipédiu, tak sa dozvieme, že Ötzi patrí k haploskupine G, ku ktorej patria aj tzv. Aškenázski židia ( dávam malé „ž“, lebo genetika tejto „náboženskej skupiny“ je veľmi pestrá, vrátane aj našej R1a). Týchto som tu „vypichol“, lebo keď som v TV videl vedca, ktorý prišiel s týmto „upresneným“ genetickým zaradením Ötziho, tak som si pomyslel: „Človeče, a nepriplietla sa ti náhodou tvoja Y-DNA do vzorky Ötziho ???“ :(

  Tento môj postreh ma núti byť v strehu pred zisteniami genetikov, lebo žiaľ nie som vyštudovaný genetik, a tiež nemám prostriedky na overovacie testy DNA.

  AVŠAK V PRÍPADE ZISTENÍ GENETIKOV, ŽE V SLOVENSKEJ MUŽSKEJ POPULÁCII PREVLÁDA HAPLOSKUPINA R1a NASLEDOVANÁ „BRATRANECKOU“ HAPLOSKUPINOU R1b, SOM SI NA ČISTOM, LEBO TU ZISTENIA GENETIKOV KOREŠPONDUJÚ SO ZISTENIAMI JAZYKOVEDCOV INTERLINGVISTOV INDOEUROPEISTOV, aj keď „ tí ani netušia“, ŽE EXISTUJE DAJAKÁ SLOVENČINA, KTORÁ BY MOHLA BYŤ PRIAMOU POKRAČOVATEĽKOU TOHO PRAJAZYKA TZV. INDOEURÓPANOV, O „VZKRIESENIE“ KTORÉHO SA POKÚŠAJÚ jeho rekonštruovaním.

  To o „tí ani tušenia“ si dovoľujem tvrdiť po všimnutí si skutočnosti, že v knihe INDOEVROPEJSKIJ JAZYK I INDOEVROPEJCY, autorov T. V. Gamkrelidze, Vjač. Vs. Ivanov, Tbilisi 1984, ktorá podáva jeden z najfundovanejších prehľadov v danej tematike, SÚ v „Ukazateľi slovoform“ (zozname v knihe použitých príkladov z rôznych jazykov) LEN DVE SLOVÁ OZNAČENÉ AKO „SLOVACKIJE“: „kot“ a „mlze“, A PRITOM z príslušného textu v knihe je zrejmé, že majú na mysli (v poznámke 1 dolu na str. 571) SLOVÁ „V SLOVACKOM (MORAVSKOM)“ jazyku !!!!!! ( Ináč ruská učebnica slovanskej filológie pozná ZÁPADOSLOVENSKÉ NAREČIE AŽ PO BRNO !!!)

  TAKŽE PÁN GRUZÍNEC A PÁN RUS, TAK AKO NIMI CITOVANÉ ZÁPADNÉ „HVIEZDY“ INDOEUROPEISTIKY, NEMAJÚ ANI TUŠENIA, ŽE EXISTUJE DAJAKÉ „SLOVACKOJE“ „mlgať, mlgá, … , KTORÉ BY IM LEPŠIE PASOVALO DO ICH VÝKLADU, A NEMUSELI BY V ŇOM MAŤ TAKÝTO „DRIST“: „iz grermanskogo obyčno vyvodjat rjad slavjanskich nazvanij: st.-slav. mlěko, rus. moloko“. §§§

  To tí naši predkovia, boli takí blbí, že čakali „nemí“ na zrod akýchsi „rodných bratov“ Latinom (v latinčine „germanus“ = „rodný, vlastný brat“), aby potom súc „osvietení ich germánskou výsosťou“ v „úžase“ pomenovali „germánsky“, to čo pijú z matkiných pŕs???

  TO TÍ NAŠI(?) DOTERAJŠÍ JAZYKOVEDCI, HISTORICI, … SÚ „S-UMA-S-ŠÉD-ŠIJ-E“ (Z UMU ZO-ŠLÍ), KEĎ SVOJE DIELA OPIERAJÚ O MIENKU TAKÝCHTO „ZÁCHODNIARSKYCH“ I „VÝCHODNIARSKYCH“ NEVEDKOV §§§

 17. A ďalšia kocočka do mozaiky našej starobylosti

  z témy KAPITOLY z dejín Slovänov na „ramiannke“

  ( http://ramiannka.jecool.net/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=26&id=9665&Itemid=54 ):

  Tá „Levašovská“ radobyetymológia mi už lezie krkom !!! :evil:

  Najstarší zápis, z ktorého boli „vyfabrikovaní“ Merovejovci, je MEROVECH!

  Z Wikipedie:

  Merovech (Latin: Meroveus or Merovius) (d. 453/457) is the semi-legendary founder of the Merovingian dynasty of the Salian Franks (although Chlodio may in fact be the founder), which later became the dominant Frankish tribe. He allegedly lived in the first half of the fifth century. His name is a Latinization of a form close to the Old High German given name Marwig, lit. „famed fight“ (cf. māri „famous“ + wīg „fight“) compare modern Dutch mare „news, rumour“, vermaard „famous“ and vecht „fight“.[1] He is said to be one of several barbarian warlords and kings that joined forces with the Roman general Aetius against the Huns under Attila on the Catalaunian fields in Gaul. The first Frankish royal dynasty called themselves Merovingians („descendants of Meroveus“) after him, although no other historical evidence exists that Merovech ever lived.

  Ako vidno aj „etymológia“ „gebírovcov“ je „úžasná“ – nasilu z neho robia
  „Germána“.

  My však vieme, že bol NÁŠ HRMAN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  MEROVECH (MEROVE-us / MEROVI-us) PO LUŽICKOSRBSKY MER = MIER,

  PRETO MEROVEČ = MÍROVEC / MIEROVEC !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  TO, ŽE VŠETKY HISTORICKÉ MENÁ TREBA ZNOVA PREČÍTAŤ, A PO NAŠOM,
  VYPLÝVA AJ Z TOHOTO, ČO SOM DAL DNES NA „hrnka“:

  Dajako to tu zamrzlo pri „bode mrazu“ poznania súčasného mainstreamu,
  hlavne toho historiografického, ale aj filozofického, politologického, …

  Moderný národ je národ, ktorý v historicky dohľadnej dobe presvedčil
  ostatné spoločenstvá ľudí, že sa od nich líši predovšetkým jazykom,
  štátnosť je tu len na prospech veci.

  Istý úsek histórie môžme nazvať dobou vzniku „národných“ štátov.

  Národných v úvodzovkách preto, lebo súčasné mainstreamové chápanie
  pojmu „nationality“ má veľmi ďaleko od pôvodného významu tohto slova!!!

  Nationality je doslovne národnosť teda dačo, čo je esenciálne spojené
  s rodením, a teda s rodom.

  Príslušnosť k rodu, bola v minulosti, hlavne u vládnucich rodov tzv.
  u-rodz-ených pánov, gent-le-manov, vysoko cenená, hodná prelievania
  krvi pri hájení ich výsad, a predovšetkým ich domínií, panstiev.

  Chamtivosť, presnejšie nenažratosť tých „najurodzenejších“ z urodzených
  spôsobila, že ich pôvodné, od prírody multinacionálne domíniá sa „zvrhli“
  na dnešné „moderné nácie“ predovšetkým Angličanov, Francúzov, Nemcov.

  Je smutné, že dnešní „mainstreamáci“ hodnotia historické národy, či
  národnosti, či po grécky etnosy, alebo latinsky, nejednotne, gensy, nácie
  cez prizmu „moderných národov“, v podstate „náštátov“, ktoré s rodmi,
  kmeňmi a skutočnými národmi nemajú veľa spoločného §§§§§§§§§§§§§

  Navyše je smutné, že tak robia aj naši „papagájici“, napriek tomu, že náš
  jazyk ako jeden (a možno jediný) z najstarších jazykov, presne rozlišuje
  rodinu, rod, kmeň, národ
  (= nad-rod – verme svojmu jazyku,
  ktorý sa v podstate nemenil tisíce rokov,
  neposudzujme ho z hľadiska „angličtiny-zrodu“,
  a už vôbec nie podľa „maďarčiny-zrodu“§§§ ) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Čo sa týka starobylosti nášho jazyka, už som tu spomínal jeden dôkaz
  založený na zrozumiteľnosti slova „perún“ vo význame „blesk“ pre nás
  ( – toto slovo pozná stará gréčtina tabuovo skomolené na kerayn-os,
  a pozná ho aj chetitčina vo význame „skala“ – zrejme ide o špeciálnu
  skalu, na ktorej ženy na brehu potokov a riek PRALI prádlo !!! )

  (Pán Milan2, tu máte „inšpiráciu“ ako sa mohlo v gréčtine dostať „k“
  do mena SLAVIN / SLOVIN / SLOVEN a dať meno Sklavin !!!)

  Ďalším dôkazom starobylosti nášho jazyka je „moderné“ slovo ZISK !!!

  ZISK = Z-ISK, TEDA ZAČO Z-ÍSKANÉ

  ÍSKAŤ U NÁS ZNAMENÁ „ZOZHŔŇANÍM SRSTI HĽADAŤ VŠI, … “

  U iných Slovanov už toto slovo znamená „hľadať“ čokoľvek
  – podobne je to v litovčine „ieškóti “ , lotyštine „ieskát “
  a samozrejme !!! v sanskrte „iččháti“ a Aveste „asaiti“ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  PÁNI,
  UVEDOMUJETE SI, O AKEJ STAROBYLOSTI SLOVENČINY JE TU REČ !!!!!!
  (keď dnes sa ískajú už len opice :D )!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 18. Môj príspevok na „hrnkovi“, z ktorého sa dá vyčítať ďalšia kocočka do skladačky,
  kto prvý obýval Európu:

  Citujem:

  ???“Záborský síce napísal veľkú prácu, ale na piesku.“???

  Páni gebírovci, mali ste tú jeho prácu vôbec v rukách, §§§

  KEĎ CITÁCIE Z LATINSKÝCH PRAMEŇOV POVAŽUJETE ZA „PIESOK“ §§§

  PRÁVE JE UZNANIA HODNÝ FAKT, ŽE V ZÁBORSKÉHO DIELE SÚ CITÁCIE
  PôVODNÝCH PRAMEŇOV UVEDENÉ HNEĎ NA PRÍSLUŠNOM MIESTE,
  NA PRÍSLUŠNEJ STRANE, a nie na konci knihy, ako vo vašich knihách,
  a to ich tam máte ešte v preklade,
  ktorý vám robil „úzko špecializovaný, široko obmedzený“ prekladateľ §§§

  Potom máte vo svojich „citáciách“ „Čechov“ v dobách, keď ani jeden
  dobový prameň, taký pojem nepozná, lebo pozná len Boemov §§§§§§

  A takisto tam máte „Maďarov“ v dobách, keď ani jeden dobový európsky
  prameň taký pojem nepozná – pozná len Ungarov.

  Ak sa spoliehate na takýchto „jazykovedcov“,
  tak sa vám nemožno čudovať,
  že môžte bohorovne vyhlásiť takúto kravinu:

  §§§“To keď dajme tomu 80% obyvateľov dnešného Slovenská má zhodné
  gény s obyvateľmi, ktorí tu žili pred 6000 rokmi, neznamená, že vtedy
  rozprávali jazykom, ktorý musel byť príbuzným dnešnej slovenčine.“§§§

  TO VARI KAŽDÝCH 100 ČI 1000 ROKOV TU 80% POPULÁCIE PREBERALO
  CUDZÍ JAZYK TAK, AKO TO ROBIA CCA 1000 ROKOV MAĎARÓNI,
  A PREDSTAVTE SI, ŽE MI TU POD TATRAMI, STÁLE VRAVÍME !!!!!!!!!!!!!!

  VRAVÍME, TAK AKO VRAVELI NAŠI ÚDAJNE „INDOEURÓPSKY“ PREDKOVIA,
  LEBO PôVODNÉ „INDOEURÓPSKE“ hovoriť (KMEŇ TOHTO SLOVA) ZNELO :
  *ueR- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! AJ MI DNES VLASTNE uR-avíme !!!!!!!!!!!!!!!

  Páni gebírovci, poznáte vo svete dakoho iného, kto tu ešte okrem nás
  Slovákov VRAVÍ ??????????????????????????????????????????????

 19. Za slovenščino navajate knižni jezik, ki pa je dosti različen od jezika, ki ga govorijo ludje.

  Sanskrit Slovinský jazyk Slovenský jazyk
  lubh, lubhati lubit‘ ľúbiť
  smi, smayáti smejat‘ se smiať sa
  bhī, bhayate bat‘ se báť sa
  priyátva prijatel‘ priateľ
  ajījivat oživet‘ oživiť
  jña, jānāti znat‘ znať
  tap, tápati topit‘ topiť
  div, dívyati divjat‘ divieť
  stu, stavīti slavit‘ sláviť
  krath, krathati krotit‘ krotiť
  jīv, jīvati živet‘ žiť, živieť
  bhága bog,boh boh
  dā, dāti dat‘,dati dať
  trai, trayáti trajat‘ ochraňovať
  budh, budhitī budit‘ budiť
  i, éti iti ísť
  beṡ, beṡati bežati bežať
  vid, vedati vedet‘ vedieť
  bhávat bivat‘ bývať
  kota koča, chata
  agni ogen‘ oheň
  math, mathati motit‘ mátať
  han, ghnate gnat‘ hnať
  hod, hodati hodit‘ chodiť
  ṡvit, ṡvetate svetit‘ svit, svietiť
  bal, balate bolet‘ bôľ, bolieť
  prabudh, prabudyate prebudit‘ prebudiť
  man, manyati menit‘ mieniť
  brū, brāvīti praviť vravieť
  kās, kāsate kašlat‘ kašľať
  kup, kupyati kipet‘ kypieť

 20. Za slovenščino navajate knižni jezik, ki pa je dosti različen od jezika, ki ga govorijo ludje.

  Baskitský jazyk Slovinský jazyk Slovenský jazyk
  Aizkora s’kera sekera
  korru krog(kroh) kruh
  bizi bit‘ byť
  tarratu trgat‘ trhať
  zilbot telo,život život, telo
  xeekatu sekat‘ sekať
  goritu goret‘ horieť
  goren gorni horný
  masitu mazat‘ mazať
  hiratu hirat‘ hýriť
  erditu rodit‘ rodiť

 21. Spomínal sa tu i gótský (Gót) biskup Wulfila (Vulfila, či ešte Wulfilla), ktorý preložil bibliu pre Gótov. Toto jeho meno, ako ináč, je ponemčené. Jeho rodičia sa volali „Urkila“, no a keď si dáme namiesto písmena“k“ písmeno „c“, čiže ho akože polatinčíme dostaneme Urcila. Samozrejme teraz nám je toto slovo jasnejšie a polopatisticky preložené meno Wulfilla je vlastne naše Určil-a.
  V Buľharskej histórii je v 7-10.storočí, neviem presne, ak sa dobre pamätám, rod Ukil, čiže ponašsky, z vyššieuvedeného vyplývá meno Učil. Tento názov rodu si ešte overím.

 22. Musím sa ospravedlniť, o tých Suebov to je na stane 20 od Dušana Kováča po česky Dějiny Slovenska.

 23. Ďalej mám odkaz na stránky
  http://www.tajnedejiny.sgo.sk/?p=80
  a iné odkazy vľavo.
  Čo je tiež zaujímavé slovo Buľhar je asi sarmatského – rusínského a či všeobecne východniarského (z východného Slovenska) pôvodu, niečo ako Marhar – takto je označené územie českej Moravy samotnými Nemcami ešte po zániku Svätoplukovej říše . Po Východniarsky je slovo bul – bol a har – vlasatý; to isté i mar – starší názov Maravy (Moravy) a har už vieme. Buľhar – Bolvlasatec, Marhar – Moravskývlasatec.
  Nejde mi z hlavy ďaľšia informácia, neviem, kde som ju zaregistroval, že Trója nie je tá pravá Schielmannova v Malej Ázii, ale inde na Slove/a/nskom území Buľharsko – Rumunsko – … územiách, keďže sa vraj našiel hrob samotného Achillesa na Čiernomorskom pobreží.
  Keď sa našla dokonca pyramída v Chorvatsku (či v Srbsku) tak prečo nie.
  Nakoniec Cyril A. Hromník za všetkým nevidí ženu (napr. trójskú Helenu), ale zlato, ktoré starí Gréci (a nielen oni) nutne potrebovali a kde sa ťažilo zlato v Karpatoch? V Rumunsku, či Buľharsku a či na Slovensku?

 24. K tej tureckej Slovenčine z Anatolie je to v „Dějinách Byzance“ jasne napísané, že byzantský cisári premiestňovalí veľké množstvo ľudí 10-20 tisíc z Grécka, čo bolo z veľkej časti Slove/a/nské, do Malej Ázie a niekedy zase späť ako sa im to hodilo a to samé robili i nepriatelia Byzancie Araby a neskoršie Turci (- 60tisíc) až niekam tam k Anatólii, či k Sýrii, ale už nie naspäť.

 25. Vážená/ý !
  Suebovia – Slávovia odišli na západ – pravdepodobne sú to tzv. Baskovia, str. 21 v knihe „Dějiny Slovenska“ autor p.Tkáč
  .

 26. Mám dosť silné pochybnosti o správnej úvahe niektorých ľudí.
  Katolícka cirkev tvrdí, že všetci ľudia sú potomkami Adama a Evy. Tak potom, kde sa zobrali štyri rasy a rôzne farby ľudských očí?
  Kdesi som čítal, že základnou farbou ľudských očí je farba hnedá. Tvrdí to nejaký vedecký tím. Rád by som vedel, ako môže z hnedej farby vzniknúť čierna alebo modrá? Samozrejme, že tvrdenie o prvotných hnedých očiach považujem za hlúposť. Rovnako ako aj to, že sme všetci z Adama a Evy.

  Slovania patria k bielej rase. Biela rasa zasa k jednému národu. Neviem prečo sa ešte nad národom vytvoril nejaký iný celok, rasa. Žltá sara je žltý národ, čierna čierny a červená červený. Ak sa tieto národy navzájom zmiešajú vznikajú nove podnádrody. A práve tieto podnárody začal niekto absolútne neuvážene stavať o úroveň vyššie a nazývať ich národmi. A nielen tie, al aj v rámci jednej rasy dokázal vytýčiť nespočetné množstvo národov. Ďalšia hlúposť. Rozdelenie bielej rasy na takéto národy, rozdelilo aj ľudí bielej rasy. Asi sa to niekomu tak hodí. A zdá sa, že mnohí nad tým ani nerozmýšľajú, že by to mohlo byť inak.

  Súčasná história nedáva nikomu na výber. Prvá civilizácia, Sumerov, sa zrodila medzi Eufratom a Tigrisom v Mezopotámií. Bodka. Čo tam potom, že existujú vykopávky z Lepenskeho viru, ktoré sú staršie ako tie sumerské. To nie je dôležité. Predsa sa kvôli takej maličkosti nebude prepisovať história.

  Viacero diskutujúcich však považuje takýto postup súčasnej histórie za prijateľný. Nevnímajú alebo nechcú vnímať skutočnosť, že žiak na ZŠ či SŠ si nemôže interpretovať dejiny po svojom, lebo z dejepisu prepadne. Tu už nie je reč o možno, asi, pravdepodobne, ale o konkrétnych nespochybniteľných učebných osnovách. Dejepis sa vyučuje presne ako exaktné vedy ako sú matematika, fyzika a chémia. Bez možnosti akejkoľvek pochybnosti či odklonu, napriek tomu, že neustále vznikajú pokrokovejšie metódy na skúmanie minulosti a tie postupne prinášajú nové prekvapivé ovocie. Len školstvo tento úsek akosi zaspalo.

  Keď sa pozriem sa písmo Etruskov, vidím v ňom veľkú časť slovenskej abecedy. Viete, mňa kedysi učili čítať a tak som sa naučil rozoznávať od seba isté znaky, ktorým hovoríme písmená. A tak mi písmená Etruskov evokujú tie naše, slovenské. A preto sa nebojím povedať, že Etruskovia patria k našim predkom. Predkom bielej rasy, jedného bieleho národa. A keď etruskú abecedu porovnám s kultúrou Vinčov, musím povedať, že náš národ tu žije oveľa dlhšie ako to história tvrdí.

  Za svoj krátky život som mal už to šťastie pochodiť, okrem jedného, všetky kontinenty. A predstavte si, vždy keď som zbadal bieleho človeka, podobal sa na nás. Predstavte si, bol ako my. Z tohto pohľadu je jedno, odkiaľ bol. Jednoducho nám bol podobný. Keby tí ľudia nerozprávali inou rečou, poviem že sú to naši. Ako je teda možné, že sa snažíme ľudí bielej rasy od seba odlíšiť, keď ich sám nedokážem odlíšiť pohľadom? Vidíte, dá sa to. Jazykom. Stačí ak jednu triedu v tej istej škole budete učiť slovensky a druhú maďarsky a časom si prestanú rozumieť a budú si myslieť, že sú všetci od inej matere. A takto sa to dialo dejinami až do dnešnej podoby. Zmeňte ľuďom jazyk a nebudú vedieť odkiaľ sú.

  Kedysi som chcel študovať históriu, ale odklonil som sa od tohto plánu. Nikdy by som sa toitž nevedel učiť hlúposti.

 27. Ja som sa naopak k A. Horákovej knihe vrátil po tom, čo som na mape haploskupín uvidel, že genetici lokalizovali „pravlasť“ haploskupín R (R1a, R1b), presne v tých miestach, do ktorých lokalizoval A. Horák pravlasť Slovanov, a to „len“ na základe jeho „jazykovednej odvahy“ „ČÍTAŤ MENÁ, NÁZVY TAK, AKO SÚ NAPÍSANÉ“.

  PRAVLASŤ MÁME POD PAMÍROM OKOLO „MEDZIPOTOČIA“ VYTVORENÉHO RIEKAMI SYRDARJA a AMUDARJA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  A navyše kniha Antonína Horáka „O Slovanech úplně jinak“ je plná obrázkov a prepisov starých textov (ktoré je možné verifikovať cez web), a tak si každý čitateľ môže staré nápisy prečítať sám, a sám môže posúdiť, či tomu, čo je tam napísané, rozumie (za predpokladu, že je Slovan).

 28. No právě, vzhledem k tomu, že všichni pocházíme z Adama a Evy, tak jsme všichni příbuzní:-) Teď vážně…být konzervativní přeci neznamená být zatuchlý v myšlenkách. Ono zase být naivní, jako v případě závěrů tzv. alternativních historiků, taky není zrovna od věci. Prostě já si říkám, proč jít složitou cestou, když to jde jednuduchou. Evoluční vývoj je nám toho svědkem, že ta nejdelší a nejsložitější cesta, není většinou ta správná. Samozřejmě,….jsou témata, na která zřejmě nikdy nebudeme znát odpovědi, ale to neznamená, že musíme z každou cenu z celé řady teorií, vybírat a na 100% jako pravdivou prosazovat pouze jedinou. Jak vy říkáte…ti konzervativní historici se naopak ke spoustě věcí vyjadřují dosti skepticky a nejednoznančně. Prostě jsou si vědomí, že nejsou na to zcela průkazné důkazy a že cesty jsou otevřené. Zde se na Sclabonii ale prezentuje celá řada tézíí, které je tzv. rovná pravdě…tedy té pravdě interpreta. Je pak ale spodivem sledovat, že těmto „nezatíženým“ historikům chybí základní, elementární znalosti historie. Takže nezbývá dodat, že to vše mohlo být podle teorie A) ale take teorie B, C, D atd. jedna má více zastánců, druhá méně atd. Nicméně zrovna vámi zmíněný autor A.Horák, patří mezi ty zdroje, ze kterých bych osobně nečerpal. Jak jsem psal, narazil jsem u něj na celou řadu faktografických chyb a omylů…a jako „alternativní historik“ u mě ztatil na váze. Nehledě na to, že vše rozebíral pouze po jazykové stránce. Neřešil arch. výzkumy, dobové záznamy atd. Jak by jste si pak třeba vyložil přítomnost Keltů, či Germánů na našem území? Nebo chcete tvrdit, že i Keltové = Slované, stejně tak Bójové, Kvádové, Markomani, Marobudova říše a Vanniovo království? prostě jak říkám, věci plynou jednoduchou a nikoliv složitou cestou. Stejně jako koryto řeky. To si svou cestu také hloubí tou nejjodnodušší cestou.

 29. Pane Mirku,

  nie ste jediný „opatrný konzervatívec“, ale to, že „ste príslušníkom konzervatívnej väčšiny“,
  Vám nezaručuje, že máte pravdu – to nás učia dejiny !!!

  Sem dám zas svoju odpoveď inému „opatrnému“, i keď našťastie nie „konzervatívnemu“
  prispievateľovi na blog pána Hrnka:

  Pán Pomocník,

  ja si dávam veľmi dobrý pozor na „ešte horúce“ genetické výskumy.

  A to hlavne na genetické výskumy, ako bol ten gen. výskum tej švajčiarskej
  „sro-čky“, ktorá zistila, že Tutanchamón je príbuzný 57 zo 100 Britov.
  Táto sro-čka/limitíd-ka tento „zázrak“ vypustila, aby si urobila reklamu, a aby si ľudia
  objednali jej služby, aby im ona zistila, či náhodou aj oni nie sú príbuzní Tutanchamóna.

  Pokiaľ sa týka genómu nášho „Ociho“, tak ten v priebehu pomaly desať rokov
  nik nespochybnil !!!

  Posledná „snaha uprieť nám dedičstvo“, vyrukovala s tvrdením, že nik v Európe nie je
  priamym potomkom nášho Ociho, lebo ten, buď nemal deti, alebo mal len dcéry.
  ALE TO NEVYVRACIA ZHODU OCIHO GENOFONDU S NAŠIM GENOFONDOM.

  A teraz zas len pre Vás pán Mirek :

  Neviem, lebo zatiaľ som sa o to nezaujímal, ako je to s genofondom egyptskej populácie,
  ALE ČO SA TÝKA VYŠŠIE SPOMÍNANÉHO TUTANCHAMÓNA,

  TAK TEN JE PRÍBUZNÝ AJ CCA KAŽDÉMU PIATEMU SLOVÁKOVI A AJ ČECHOVI :D
  – haploskupina R1b.

 30. Co k tomu dodat. Je to prostě váš názor, váš pocit a jak se zdá, tak hlavně tomu chcete věřit. Já raději dám na důkazy, než na dosti odvážné hypotézy a teorie. Takže pokud nebude/ou předloženy další důkazy, které by změnili názor na stávající teorie, tak prostě nemám důvod svůj názor měnit. A co s A.Horáka týče, tak jeho knihu „O Slovanech úplně jinak“…mám doma. Narazil jsem tam až na přespříliš chyb, nesrovnalostí a na můj vkus dosti fantasy teorií, že pro mě pozbyl důvěryhodnosti. Je to pořád prostě jen o nepřímých důkazech. Když budu chtít, tak vám podle tohoto vzorce třeba fybaluju spojení Slovanů se starověkým Egyptem:-)))

 31. No, a na „lokalizáciu genómu“ nám slúži chemická analýza zloženia zubov.

  Náš „Oci“ podľa zloženia zubov vyrastal v severnej Itálii a genóm má ako my.

  Čo z toho vyplýva?

  Plus, moje jazykovedné poznanie mi hovorí, že jazyky sa nemenia tak rýchlo,
  ako je to dnes prezentované.

  Práve teraz pozerám/počúvam dokument o tzv. Germánoch na VIASAT HISTORY.
  A chechtám sa, keď v pozadí počujem češtinu hercov.
  Tak, vravím si, „ekonomika“ (snaha ušetriť pri nakrúcaní) donútila nadutých
  dnešných radobypotomkov „Germánov“ nakoniec natočiť pravdu.

  Tých zopár skomolených „germánskych“ mien, ktoré zapísal Caesar,
  my, súc podporení „genetickou jednotou“ v celej širšej strednej Európe,
  sme schopní napríklad meno:

  ARIOVIST „PRETLMOČIŤ“ AKO SKOMOLENINU SLOVANSKÉHO MENA JAROVÍT !!!

  Ináč aj dnešné „germánske“ slovo DOLMETSCHER JE SKOMOLENINA NÁŠHO TLMOČNÍK.
  A NÁŠ TLMOČNÍK JE ZAPÍSANÝ UŽ V DOBE RÍŠE MITANNI V 15. STOR. PRED N. L.
  AKO MENO OSOBY Talami.

  Ja osobne „verím“, že s pribúdaním genetických a „chemických“ analýz vykopaných kostier,
  moja „drzá jazykoveda“ dôjde k novým potvrdeniam.

  Kým čakám, čítam staré texty, napr. tzv. Etruské, a zisťujem, že Antonín Horák
  a iní vedcami neuznaní pred ním sú k pravde bližšie ako „akademici“ !!!!!!!!!!

 32. Tak to jsem rád pane Metode, že mám takový čuch na lidi a že jsem vás odhadl správně:-) Jasně…jedna věc je spojit můj konkrétní genom s konkrétním místem činu…druhá věc je ale dokazovat, jestli můj genom a tudíž všichni moji předci skutečně žili po X tisíc let na jednom místě, nebo jestli si sem tam někdo z nich někam neodskočil. Ostatně i prof. Ferák přeci píše, že se ten slovenský prostě v ničem zásadním neliší. Maximálně v tom, že se za těch X tisíc let zase až tak moc nemíchal s okolím. Možná to bylo zapříčiněno (stejně jako třeba u Welšanů), částečnou izolací (politická, krajinná atd.). Prostě jak napsal i váš historik B.Chropovský…..“Aj keď mnohe javy a nálezy naznačujú genetické prežívanie, predsa nie je možné na širokej báze terotoriálnej či materiálnej a vonkoncom chronologicky podať presné důokazy o nepretržitosti jednotného genetického vývoja.“ (Velká Morava a počátky čs.státnosti – Praha 1985)

 33. Pán Mirek,

  niekedy sa vo svojich úsudkoch dokonca blížite pravde :) , napríklad v tom „sudcovstve“

  do tej miery, že ja som vo volenej funkcii, ktorá sa za socializmu nazývala Sudca z ľudu.

  Práve aj z titulu tejto funkcie, som si vytríbil vnímanie na to, kto hovorí pravdu, a kto klame,
  čie dôkazy sú pravdivé, hodnoverné, vedecké …, a koho dôkazy sú „vyfabrikované“, zamerané
  „na city“, zneužívajúce diery v zákonoch, diery v poznaní bežne vzdelaných ľudí, …

  A PRÁVE Z TITULU TEJTO FUNKCIE VIEM, ŽE „GENETICKÉ DÔKAZY“ SÚ V DNEŠNEJ DOBE
  TIE NAJISTEJŠIE DÔKAZY, lebo už aj nahrávky, nie len dokumenty, sa dajú perfektne
  sfalšovať, a výpovede svedkov aj „po prísahe“ pred súdom to je „kapitola sama o sebe“.

 34. Jak už jsem psal výše….sice zajímavý výzkum….nicméně je zbytečného jeho význam přeceňovat. Jaksi se prostě nedá časově určit (rozptyl může být klidně i několik tisíc let:-) a stejně tak se nedá ztotožnit s nějakou krajinou v nějakém konkrétním čase. Takže od hypotéz, domněnek atd….raději zpět k tomu, na co se dá sáhnout (arch. vykopávky) co se dá přečíst (dobové prameny) atd.

  Pane Metode…vy být soudcem třeba v USA, tak koukám, že jen na základě pochybných nepřímých důkazů, by jste obviněné posílal šupem do cel smrti:-)))

 35. Pán Mirek,

  „príbeh“ Sanskrtu je pre mňa poučný a inšpiratívny
  pri riešení otázok „náhodných“ zhôd medzi jazykmi.

  Z nedostatku času, dnes len takto „samocitáciami“:

  Metod J. Sláv hovorí:
  7. Október 2011 o 10:45

  Pán Hrnko,

  a O ETNICITE NAJLEPŠIE VYPOVEDÁ JAZYK.

  JAZYK JE ZLOŽENÝ ZO SLOV.

  SLOVA SÚ AJ MENÁ !!!!!

  A RôZNE JAZYKY RôZNYCH ETNÍK SA ROZLIŠUJÚ

  PREDOVŠETKÝM RôZNYMI SLOVAMI !!!!!!!!!!

  MILK, MILCH je anglosaské, ale MLIEKO, MLÉKO, MLÍKO i MOLOKO je slovanské,
  napr. v srbochorvátčine sa aj podľa mlieko, mliko, mleko rozlišujú je-kavské, i-kavské
  a e-kavské nárečia !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Tak páni “gebírovci” mi vysvetlite,

  AKO JE MOŽNÉ, ŽE MY SLOVANIA SLOVU, MENU COSTOBOCI ROZUMIEME,
  TAK ISTO ROZUMIEME SLOVU MENU OSERIAT ALEBO BOI, KEĎ ÍRI,
  podľa gebírovcov, hovoriaci údajne keltským jazykom, TÝMTO SLOVÁM NEROZUMEJÚ ???

  Metod J. Sláv hovorí:
  7. Október 2011 o 11:40

  Chlapi,

  TO STE SLEPÍ A HLUCHÍ,

  ALEBO LEN NECHCETE UVERIŤ VLASTNÝM OČIAM A UŠIAM ???????????

  A SA KELTSKÝ KMEŇ NAZÝVAL KOSTOBOCI, resp. TLSTOBOCI,

  TAK SLOVANMI MUSELI BYŤ ONI, ALEBO SLOVANOM MUSEL BYŤ

  ZAPISOVATEĽ, ČI MINIMÁLNE INFORMÁTOR ZAPISOVATEĽA.

  TO SVEDČÍ, ŽE “V BLÍZKOSTI” GRÉKOV ALEBO RIMANOV SA V ČASOCH,
  “KEĎ TU NEMAL BYŤ” POHYBOVAL MINIMÁLNE JEDEN SLOVAN !!!!!!!!!!!!!!

  TIE MENÁ SÚ DOSTATOČNE DLHÉ NA TO, ABY SA DALA
  JEDNOZNAČNE URČIŤ ICH “JAZYKOVÁ PRÍSLUŠNOSŤ” !!!!!!!!!!!!!!!!!!

  TÁ “ETNICKÁ PRÍSLUŠNOSŤ” TÝCH MIEN JE JEDNOZNAČNÁ,

  A JE DNES PODPORENÁ GENETIKOU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Metod J. Sláv hovorí:
  7. Október 2011 o 23:55

  Pán Valúšek,
  asi ste si len povrchne prečítal ten môj „vzorový” príklad skresľovania správ spravodajcami, ktorí „sediac vo Viedni píšu o Bratislave“.

  Veď, ako ináč by ste mohli argumentovať gréckym a arabským skomolením nášho mena.

  Ďakujme šťastnej zhode okolností, že zopár „praslovanských“ slov a mien k nám došlo cez zomieľajúcu mašinériu „komolenia“ dejín – mierne povedané.

  Slavinitu etnoným “CROATUS” a “SORABUS”, možno ľahko dokázať, keď si zoradíme všetky varianty = skomoleniny, ktoré sa kedy vyskytli v historických prameňoch, a potom ten rad skomolením preženieme cez „interdisciplinárno-jazykovedný filter“. Týmto činom sa dopátrame k výsledku v duchu „hesla“ VERME SEBE a VERME VLASTNÝM.

  Základom SÚ TO LEN PREZÝVKY PODĽA MIESTA = „CHRBÁTI“ z horských chrbtov,
  A PODĽA PREVAŽUJÚCEJ ČINNOSTI = „SRPI“ = „KOSÁCI“ = ROĽNÍCI !!!!!!!!
  A NA DÔVAŽOK KELTI = „KĹCI“ = KOVÁČI !!!!!!!!

  Aké jednoduché, keď človek odkydá nánosy nezmyslov vyprodukovaných zbormi potomkov slovanských odrodilcov, ktorí sa vždy išli pretrhnúť, len aby zakryli svoj nízky otrocký pôvod (toto „povedomie“ funguje ešte aj dnes, viď Bratislavský okrášľujúci spolok, atď.)

  To, že do toho otrockého postavenia sme sa dostali práve kvôli zrade takých „otrockých koží“, to tie „otrocké kože“ netanguje, hlavne, že ich otrokári platia lepšie.

  Česi “BOEMI” tým prischlo pomenovanie po KĹCoch BOJoch, medzi ktorými sa „zahniezdili“. Meno Čech podľa nebohého profesora Ondruša, znamená „vrchár“, teda „prezývkovo“ „CHRBÁT“, veď v „Bojémii“ sú doložení Vršovci aj Chorváti !!!!!!!!

  A Maďari to sú len do staroturečtiny prekalkovaní Slovania, ktorí utiekli pred “ázijskými” hrdlorezmi k nám z juhoruských stepí, preto RUTHENI = Ruténi = Ruséni = Rusíni !!!!!!!!

  Metod J. Sláv hovorí:
  10. Október 2011 o 11:36

  Pán Hrnko,

  ja svoje závery staviam na tom, čo vidím !!!

  Nie na starých teóriách, ako je tá o tom, že “nosovky”
  sa na našom území “vyparili” cca v 10. storočí.

  Tá skutočnosť, že maďarčina “zakonzervovala”
  slová slovanského pôvodu s nosovkami, teda
  primitívnejšiu formu slovanských slov,
  sa dá vysvetliť aj tak, že “k tým nosovkám” prišla
  dakde v Levédii/Lebédii a možno, že ešte “hlbšie” dakde v Ázii.

  Veď si treba už konečne uvedomiť, “genetický” Slovania žili
  AJ V DNEŠNEJ PÚŠTI TAKLAMAKAN, A MOŽNO AJ ĎALEJ NA VÝCHODE.

  KEĎ V ZÁPADNIARSKOM DOKUMENTÁRNOM FILME SA URÁČIA POVEDAŤ,
  ŽE GENETICKÝ FOND “BIELYCH MÚMIÍ” Z ONEJ PÚŠTE SA PONÁŠA
  NA GENETICKÝ FOND OBYVATEĽOV UKRAJINY, TAK TO PRE SLOVANA
  ZNAMENÁ, ŽE SÚ TO AJ JEHO PRÍBUZNÍ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Tak isto sú našimi príbuznými (haploskupina R1a) potomkovia Áriov Brahmáni s ich jazykom Sanskrtom,
  a v Sanskrte vidíme tiež už len “zvyšky” nosoviek” napr. zub, kel = džamba ( poľsky foneticky “zomb”).

  Je celkom možné, že do Poľska sú nosovky “importované” Sarmatmi/Škutmi,
  ktorí sa javia byť tými genetickými Slovanmi, ktorí na prelome nášho letopočtu
  opustili púšť Taklamakan, lebo sa tam už nedalo prežiť, vyschli aj oázy.

  Vy sa okúňate prečítať si tú olovenú tzv.zaklínaciu tabuľku z toho Bath-u,
  ale ja poznajúc latinku “z gruntu”, sa nebojím ju čítať !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  A nech tú tabuľku minimálne cca zo 4. storočia čítam “z ktorejkoľvek strany”,
  ja v zápise reči toho “sarmatského” (podľa dobových správ a viď naše hory
  ako Sarmatské hory na starej mape) legionára nikde nenachádzam nosovky,
  hoci tam použil starý aorist i staré supinum !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  TAK AKÉ NOSOVKY TO POTOM MOHLI U NÁS ZANIKAŤ V 10. STOROČÍ,
  KEĎ MINIMÁLNE UŽ V 4. STOROČÍ “TU NEBOLI” ???????????????
  A AKO TO, ŽE V POĽŠTINE SA “NEVYPARILI” DO DNES, A ASI SA UŽ
  ANI NEMIENIA VYPARIŤ ĎALŠÍCH 1000 ROKOV !!!!!!!!!!!!!!

 36. Samozřejmě pane Metode,
  nicméně od úvodního článku jsme se ale již posunuli o kousek dál:-) nebo se snad pletu?:-) Teď jen čekám na nějakou jinou hypotézu, důkaz, který by se kromě podobnosti jazyků, mohl vztahovat na čas a místo. Jak jistě víte, tak jazyk spojovat s konkrétním místem po neomeznou dobu prostě nejde. Jak by jste pak vysvětlil například Góty, poměrně dobře zaznamenané v antických pramenech a včetně jejich pohybu. Stejně tak to mohlo být i se slovanským jazykem…velekmeny se prostě pohybovali a tu a tam si od nějakého jazyku cestou vzali a někdo zase něco od nich, když vedle sebe po pár stovek let žili. Pak si tu podobnost brali s sebou atd. takže pokud třeba autorka výše naznačuje podobnost jazyku Basků a Slovanů, tak samozřejmě ta podobnost mohla vzniknout na úplně jiném místě (ani ne třeba v Evropě) a v jiném čase. Prostě tyto teorie stojí na hliněných nohou a může to být pouze jeden ze střípků obrovské mozaiky…..nikoliv ale základní kámen!

 37. Pane Mikru,

  sme na stránke blogu Sclabonia s témou „Kto prvý obýval Európu“,

  takže, keďže nemám času nazvyš, Vám a všetkým, čo sa zaujímajú o prítomnosť Slovanov
  v „Európe“ pred „zakliatym“ 6. storočím, sem dám toto:

  Metod J. Sláv hovorí:
  12. Október 2011 o 12:36

  Pán Valúšek,
  na jednom blogu sa jeden prispievateľ vyjadril, že Vy ste archeológ.

  Prosím, popíšte nám ako rozpoznávate germánsky črep od slovanského.

  Lebo z toho, čo som o tom čítal, mňa človeka, ktorý sa usiluje pri interpretácii
  našich dejín vychádzať z toho, čo “vidím okolo seba dnes” (z rukolapných faktov),
  ide “poraziť”.

  A “poraziť” ma ide, keď v, na Západe vydanej a u nás preloženej, populárnovedeckej
  knihe fundovane (súdiac podľa zhody ostatných údajov s údajmi v iných knihách)
  podávajúcej prehľad dejín sa dočítate,

  ŽE vami vyššie spomenutý JUSTINIÁN MAL SLOVANSKÝ PôVOD, BOL SLOVANOM
  s “dovetkom”, že do smrti sa nezbavil barbarského prízvuku.

  A hneď na to sa v Historickej revue od “otitulovaného” neznámeho historika dočítate,
  že to o tej slovanskosti Justiniána nie je pravda,
  že si to vymyslel dajaký pravoslávny cirkevný činiteľ,
  A TO BEZ UVEDENIA “ZDROJA” “TOHTO ODHALENIA FALZIFIKÁCIE DEJÍN” !!!

  TAK “ZÁPADNIAR” S ŤAŽKOSŤAMI (viď “dovetok”: Do smrti sa nezbavil barbarského
  prízvuku.) PREŽREL NOVÉ ZISTENIA,

  ALE AKÝSI “JANIČIAR” ZO SLOVENSKA TO NEMIENI PREHLTNÚŤ,
  A “ARGUMENTUJE” “ODHALENIAMI” AKÝCH SI PRACHOM ZAPADNUTÝCH,
  UŽ DÁVNO HNIJÚCICH “MÁLOVEDKOV” ?!?!?!?!?!?!?!?!?!

 38. Pane Metode,
  s vámi je to fakt těžké…nechápu proč se bavíme o Slovanech na území dnešního Německa a proč tak lpíte na tom, abych vám potvrdil či vyvrátil jejich přítomnost na východ od Rýna. Co to prosím má společného se středoevropským prostorem? K této otázce se prostě nebudu vyjadřovat, protože je prostě mimo mísu. Jinak bych vás samozřejmě mohl zahltit informacemi a to nejen z nějaké německé knížky, kterou uvádíte výše. To že dějiny Německa v této knížce, poněkud opomíjejí přítomnost Slovanů na svém území, to je problém autora…nikoliv můj. Takže zpět k věci. A jak vy rád zůrazňujete, ZPĚT K VĚCI, ZPĚT K VĚCI, ZPĚT K VĚCI !!!!!!! :-)Co dalšího máte na srdci co není OT? :-)

 39. Pane Metode,
  opět nechápu co jste tím chtěl říct. Přítomnost Slovanů na území dnešního Německa nikdo nezpochybňoval!!! To je obecně známá věc i dětem ze základní školy! Jistě třeba znáte dějiny Obodritů, Pomořanů, Lužických Srbů…..dějiny Hamburku atd. Takže příště prosím, aby jste psal k věci a nestáčel zbytečně téma k věcem, které s tím nemají co do činění.

 40. Pán Mirek,

  ten zápis zo životopisu „Karoľa“ som uviedol ako argument na

  GENETIKMI AJ NAJNOVŠÍMI OBJAVMI DOKUMENTOV (viď „putovná výstava k miléniu Európy“)

  POTVRDENÚ PRÍTOMNOSŤ SLOVANOV NA ÚZEMÍ DNEŠNÉHO NEMECKA

  od R Ý N A !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ČÍTAJTE POZORNEJŠIE, LEBO POTOM AKÁKOĽVEK ARGUMENTÁCIA Z MOJEJ STRANY JE ZBYTOČNÁ!

  PÍŠEM VŠAK Z INÉHO DôVODU všetkým “tu čítajúcim”.

  AK CHCETE VIDIEŤ ODHAĽOVANIE FALŠOVANIA DEJÍN
  (žiaľ len “na západný spôsob”),
  TAK SI POZRITE NA VIASAT HISTORY O 24:00 ALEBO O 08:00
  “BARBAROV TERRYHO JONESA”

 41. Pane Metode,
  a to má být jako co? Důkaz čeho? Co jsem měl možnost si tato téma od vás přečíst, tak se stále jen dokola motáte kolem nepřímých „důkazů“, které se nedají ani časově ani místopisně zařadit. Proti vaším teoriím hovoří dobové písemné prameny, stejně jako archeologické nálezy. Vaše spojování výzkumu prof. Feráka se Slováky a jejich přítomností v Evropě už před 8000 tisíci lety, je pak zase jen a jen zbožné přání postavená na dvou nepřímých důkazech. Místo vaších argumentů ve stylu „hlody od starých historiků“ raději předložte něco hmatatelného, co by přijala odborná veřejnost, místo takových argumentů, které tu třeba šíří pí. Ovsená ve stylu „je to tak, cítím to ve svých kostech“:-) PS: Závěry Jána Stanislava by se taky podle vaších měřítek měly tedy považovat za „hlody starého historika“. Tudíž když budee měřit všem stejným metrem, tak i on jako váš zdroj, je nedůvěryhodný:-)

  Co se vaší poslední poznámky ze životopisu Karla Velikého týče, tak opět nic nedokazuje. Pouze obecně známý fakt, že Slovani měly podobný jazyk, což tu nikdo nerozporuje. Ze stejné doby tak třeba pochází tento zápis:
  „Na tom sněmu vyslechl vyslance všech východních Slovanů, to jest Obodritů, Srbů, Veletů, Čechů, Moravanů, Praedenecentů a v Panonii sídlících Avarů, kteří k němu byli posláni s dary…“ (Letopisy království Franků k roku 822)
  Všimněte si prosím toho, že dost záleží na samotném autorovi, jaké má povědomí o slovanském prostředí. Jaké rozdíli mezi kmeny, jazykem atd. Má. Tento zápis z roku 822 pak o žádných Slověnech=Slovácích, kteří podle vás byly v dané lokalitě přítomní už 8000 tis let (aniž by zde zanechali nějakou stopu:-) vůbec nemluví. Což je podle mě s podivem:-) Prostě se musíte se smířit s tím, že A/ Slované migrovali a do Evropy přišli plus mínus v době, kterou zachytili dobové prameny (převážně latinské a řecké)… B/ osídlení střední Evropy zřejmě prováděl velekmen Slověnů, u kterých ale časem byl prodělán etatizační proces, ze kterého se vyčlenili např. výše uvedené kmeny, které s vašími tzv. Starými Slováky nelze ztotožnit.

 42. A ešte dovetok k „genetickej jednote obyvateľov v centre Európy“:

  V dobovom životopise Karola Veľkého je napísané,

  že si podrobil NÁRODY OD RÝNA AŽ PO VISLU, KTORÉ ROZPRÁVAJÚ PODOBNÝMI JAZYKMI !!!

 43. Mirku, prestaň tu opakovať naučené „hlody“ od starých historikov,
  ktorým je žiaľ vo svojich záveroch poplatný aj pán Ferák, veď on
  musí „prežiť“ v akademickom svete.

  Ja nie som odkázaný na poklonkovanie sa starým autoritám,
  a tak si môžem „otvoriť hubu naplno“!!!

  Pánovi Hrnkovi som práve odpísal toto, čo sa hodí aj sem,
  lebo je to o našej slovanskej veľkosti, čo do rozšírenia
  po Eurázii.

  Metod J. Sláv hovorí:
  10. Október 2011 o 11:36

  Pán Hrnko,

  ja svoje závery staviam na tom, čo vidím !!!

  Nie na starých teóriách, ako je tá o tom, že “nosovky”
  sa na našom území “vyparili” cca v 10. storočí.

  Tá skutočnosť, že maďarčina “zakonzervovala”
  slová slovanského pôvodu s nosovkami, teda
  primitívnejšiu formu slovanských slov,
  sa dá vysvetliť aj tak, že “k tým nosovkám” prišla
  dakde v Levédii/Lebédii a možno, že ešte “hlbšie” dakde v Ázii.

  Veď si treba už konečne uvedomiť, “genetický” Slovania žili
  AJ V DNEŠNEJ PÚŠTI TAKLAMAKAN, A MOŽNO AJ ĎALEJ NA VÝCHODE.

  KEĎ V ZÁPADNIARSKOM DOKUMENTÁRNOM FILME SA URÁČIA POVEDAŤ,
  ŽE GENETICKÝ FOND “BIELYCH MÚMIÍ” Z ONEJ PÚŠTE SA PONÁŠA
  NA GENETICKÝ FOND OBYVATEĽOV UKRAJINY, TAK TO PRE SLOVANA
  ZNAMENÁ, ŽE SÚ TO AJ JEHO PRÍBUZNÍ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Tak isto sú našimi príbuznými potomkovia Áriov Brahmáni s ich jazykom Sanskrtom,
  a v Sanskrte vidíme tiež už len “zvyšky” nosoviek” napr. zub, kel = džamba (poľsky
  foneticky “zomb”).

  Je celkom možné, že do Poľska sú nosovky “importované” Sarmatmi/Škutmi,
  ktorí sa javia byť tými genetickými Slovanmi, ktorí na prelome nášho letopočtu
  opustili púšť Taklamakan, lebo sa tam už nedalo prežiť, vyschli aj oázy.

  Vy sa okúňate prečítať si tú olovenú tzv.zaklínaciu tabuľku z toho Bath-u,
  ale ja poznajúc latinku “z gruntu”, sa nebojím ju čítať !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  A nech tú tabuľku minimálne cca zo 4. storočia čítam “z ktorejkoľvek strany”,
  ja v zápise reči toho “sarmatského” (podľa dobových správ a viď naše hory
  ako Sarmatské hory na starej mape) legionára nikde nenachádzam nosovky,
  hoci tam použil starý aorist i staré supinum !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  TAK AKÉ NOSOVKY TO POTOM MOHLI U NÁS ZANIKAŤ V 10. STOROČÍ,
  KEĎ MINIMÁLNE UŽ V 4. STOROČÍ “TU NEBOLI” ???????????????
  A AKO TO, ŽE V POĽŠTINE SA “NEVYPARILI” DO DNES, A ASI SA UŽ
  ANI NEMIENIA VYPARIŤ ĎALŠÍCH 1000 ROKOV !!!!!!!!!!!!!!

  A tí valasi boli napísaní s malým v, a všetko v úvodzovkách, ako reakcia
  na staré, svojho času uznávanými vedcami napísane, “hlody” o osídľovaní
  nášho územia (je mi nehodno pamätať si ich mená, kto číta o histórii viac,
  ako je bežné ten vie, o kom je reč).

 44. Vladimír Ferák doslova k tomu výzkumu napsal – cituji:

  “Súčasná slovenská populácia sa geneticky v ničom zásadne nelíši od ostatných stredoeurópskych populácií. Z toho vyplýva, že väzba neolitikov na obrábanú pôdu bola taká tesná, že geograficky zotrvali na jednom území po celých 8-tisíc rokov.”

  Samotný vůzkum pak neříká nic jiného, než že testovaní jedinci (nebo spíše jejich DNA) měli vazbu na rolnický způsob života po cca 8.000 let. To ale neznamená, že se to vztahuje na místo. Rolnický způsob života se může provádět vícero způsoby a nemusí se vždy bezpodmínečně vázat na jedno místo. Nicméně genetická infromace nedokáže odpověď na otázku, jestli předek té či oné testované osoby nemohl vykonat cestu z bodu A do bodu B atd. To je jako bych chtěl, aby v mém genetickém kódu Ferák zjistil, jestli můj praděd žil řadu let v Itálii, či nikoliv:-)

  Výsledky vůzkumu, kterou jsou pak mnohdy prezentovány tak, že Slováci žijí ve střední Evropě X tisíc let, se pak vůbec neztotožňuje s výzkumy, které jsou běžné všude jinde. Tedy že vývoj osídlení obyvatelstvem datujeme a časujeme podle nalezených artefaktů a projevů sociálního a duchovního života. Jde tedy o zkoumání:
  – převažujícího typu keramiky
  – podle pohřebního ritu, projevů náboženství a zdobení těla
  – podle zachované kamené, kostěné a později metalurgické industrie.

  Na území Čech a Moravy a ve většině Evropy, jak se zdá opět s výjimkou Slovenska, je nade vší pochybnost prokázáno několik migračních vln jednotlivých kulturních skupin. A to v průběhu od neolititu až po konec pravěku. Nikdo o tom nepochybuje, nikdo to nezpochybňuje a nikdo se nesnaží vyzdvihnout svůj národ na jiné.

 45. Až na to, že prof. Ferák napsal, že se genetický kód Slováků, v ničem prakticky neliší od ostatních obyvatel Evropy. Dále pak, genetický výz¨kum nedokáže genetický kód ztotožnit s územím. Ta teorie se totiž pouze opírá o další teorii, podle které zemědělci svou půdu většinou neopouštějí. Což ale neznamená, že k nějaké migraci nemohlo dojít. Ostatně i váš historik A.Hrnko tyto teorie, plynoucí z výzkumu prof. Feráka, zpochyb’nuje. Holt…někdo si to prostě umí vyložit po svém:-)

 46. Mirku,

  to si se sekl, ale pořádne !!! :)

  Keby si na internete skutočne čítal aj príspevky iných, nie len svoje :),

  tak by si vedel, že aj tí, ktorí uvádzajú, že Slováci sú tu 7-8000 rokov,
  profesorove Ferákove závery nečítali, alebo „prešli autocenzúrou“!!!

  Profesor Ferák totižto hovorí,

  že 85% SÚČASNEJ SLOVENSKEJ POPULÁCIE SÚ POTOMKOVIA

  PREDKOV, KTORÍ BOLI TU NA TOMTO našom ÚZEMÍ

  UŽ PRED 20 000 AŽ 50 000 ROKMI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  (Ako „sčítaný“, myslím, vieš, že ten rozptyl 30 000 rokov je spôsobený tým,
  že dnes presne nevieme určiť dĺžku jednej generácie x tisíc rokov do minulosti.)

 47. Pane Pilek,
  na rozdíl od vás se p. Valúšek hrabal v zemi při práci zvaná archeologie, která, světe div se, se musí studovat a musí o ni něco člověk vědět. Takže jen tak si přečíst pár textů najitých na netu, kam dnes píše kdekdo a své výplody vydává za fakta, tak to prostě na vaší kritiku rozhodně nestačí.

  U těch fantasmagorií, které jsou psané v úvodním článku jen čekám na další důkazy v podobě genetického výzkumu prof. Feráka, z jehož slov někteří Neználci udělali, že Slováci jsou ve střední Evropě přítomní již 7-8.000 let:-)))

 48. Pre pana Valuska:

  Pan Valusek vy zrejme mate problemi vsade ked len vhupnete a zacnete pisat.Tak napr.na Website u pana Hrnku atd.
  Kludne to mohlo bit aj inak tak ako to podotkla pani Ovesna.Aj Schlinam-,,neviem ci je to spravne napisane“ objavitel troje nebol historyk bol nadsenec a velmi vzdelany a objavil troju,A historzci, no majma ty echtovny mu odrazu nevedli prist na meno!!!!Je v tom ludska zast a nevrazivost.Vy len cakajte pan Valusek na result,ono sa moze stat, ta brada ktora Vam narastie bude sa velmi tazko davat dolu.

  Pan Metod.

  Dakujem za vas email. Chazari ako taky bol Zidovsky stat!!!! Uz v tej dobe,preco neni Zidovsky stat na dnesnom uzemi Ruska- Ukrajiny. Mozme sa dozvediet ak pojdete na Website,,Kde sa podeli Etruskovia“ a potom na ,,Hladanie pravdy“.Dozviete sa tam vsetko o Slovanoch ale aj o Chazarskom Kaganate.Dalej sa tam docitate kto vlasne znicil tento stat.A ake nasledky nesieme az do dnes my Slovania za tento rozvrat a znicenie tohto Chazarskeho Kaganatu.
  Je tam vela info aj o nas Slovakoch ale aj o Cyrilovi a Metodovi, je tam dost odkazov na literaturu s ktorej sa toto cerpalo atd.
  Odporucam to aj Panovi Valuskovi.
  Ospravedlnujem sa za moju nie moc dobru Garamatiku dlho zijem mimo uzemie Slovenska,samozrejme sa ospravedlnujem vsetkym dikutujucim ale aj panovi Valuskovi.

  Dakujem Peter Pilek London.

 49. Ďakujem pani Márii Ch. aj za to, že urobila na Slovensku, ba i v celom slovanskom svete, veľmi zriedkavý čin – pochválila roduverných! Tu u nás sa väčšinou ľudia pretekajú v skladaní pochvál cudzincom a „mentálnym“ odrodilcom t. j. dnes radobyeuroobčanom, či radobysvetoobčanom (hlavne tým „šmrncnutým“ amíctvom), včera maďarónom a predvčerom „onemevším“. ???
  Čo sa týka tých „Onemevších“ t. j. Nemcov ponašom a Germánov pocudzom(?),
  tak dnes sa mi podarilo nájsť ďalší dôkaz o falšovaní histórie hlavne nemeckými
  a anglickými „dejepiscami“, už akosi samozrejme v náš neprospech ?!?!?!?!
  Dosť ZNÁMY VANDALSKÝ REX v učebniciach(?) uvádzaný ako GELIMER JE NA DOBOVEJ MINCI PÍSANÝ CILAMIR, či GILAMIR,
  lebo to C či G je veľmi nepodarené.
  ROZHODUJÚCE JE však to -MIR !!! -MIR !!! -MIR !!! -MIR !!! -MIR !!! -MIR !!! -MIR !!!

 50. Tymto prispevkom by som chcela vyjadrit podakovanie Metodovi a Blazene O. Nemam cas na citanie vsetkych prispevkov, ktore som nasla uplnou nahodou, hladajuc odpoved na povod mojho priezviska.
  Ten, kto hlada odpoved na svoj povod, povod priezviska, ako ja, narazi na mnozstvo informacii, ktore, ak nic ine, nutia k dalsiemu badaniu a odpoved nie je vzdy jasna a uz vonkoncom nie je 100%-tna. Ak ma vacsina z nas len „polovicate informacie“ o tom kto to boli Slovania, Sloveni, Venedi , Bieli Chorvati, Chorvati, Bulhari, Prabulhari ….a mnoho inych etnik ? …niet sa co divit ze vznikaju debaty (vlastne len drazdive odpovede) ako ma p. Milan a Juraj Valusek.
  K tomu vsetkemu sa pridava „dedicny pocit neistoty“ kto sme a co sme, a pocit „slovanskej servilnosti“, tak ako nam to bolo vstepovane v skolach, vdaka vlade, ktora osobne formovala aj mna. Ano, som odchovana na „socialistickom mlieku“ a tiez som brala prichod a stahovanie narodov, Slovanov tak ako mi to predlozila pani ucitelka v skole. Vystudovala som nieco celkom ine, ale vdaka mojej prirodzenej zvedavosti a najst odpoved na nezname, si neustale rozsirujem obraz o tom kto sme, odkilal sme, a dozvedam sa aj to ze nie sme az taky pokorny slovansky narod ako nas to ucili v skole, ze deti nenosi bocian a ze….
  Ak ma niekto protinazor, tak ho najskor predlozi, a podlozit materialom, ktory
  nas nuti k zamyslenieu a nie k vyvolaniu pocitu, ze boli pomiesane hrusky s jablkami a melonmi. Este raz, vdaka Metodovi a Blazene

 51. Pán Milan2,
  choďte sa pozrieť do Maďarska na Dolnú zem, alebo do Pilišských hôr, alebo do Lužice v NSR a uvidíte ako sa zo slovanského etnika stáva „panské“etnikum. Ba stačí sa dobre dívať tu po slovenskom juhu, kde deti presídlencov z Oravy a Kysúc nevedia po slovensky?????
  Výkričným príkladom tohto odrodilectva je istý pán Duray, syn rodičov z Oravy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  A ba stačí sa dívať okolo seba, všimnúť si ako sa dnes všetci tí, ktorí chcú byť in a cool, hambia za výslovnosť mäkkého ľ – hlásatelia v TV už nevyslovujú ľ ani v slovách, kde je mäkčeň pri l napísaný?????????????????????????????????????????????????????
  Dnešné spoločenské procesy nám objasňujú tie staré.
  Gepidi ako národ neexistovali! Bol to len hanlivý názov pre tam žijúcich Slovenov/Slovanov, ktorý bol vtedy v móde a tak ho zaznamenal nejaký „panský“ pisár v rímskych službách.

 52. Milan2, aká časová zhoda!

  Anonymus to písal „dávno po“ na kráľovskú objednávku!
  Počty sú počty a matika nepustí :-)
  ALE kľudne mohol skomoliť meno SLAVAN na SALAN, keď už jemu podobní
  dokázali z Želovíta urobiť Gejzu (viď vyššie).

  A Milan2, viete, že RUMUN je len varianta slova RIMAN?
  A čo sú to za Rimani, keď do dneska tam majú na severozápade BYSTRICU, RASTOLICU,
  TOPOLICU,… A KURIOZITOU JE, ŽE Z TEJTO OBLASTI SA HLASIA K MAĎAROM????????

 53. Ivan, vďaka,
  ale ja som neúplatný :-)
  V TV doku-seriály Dr. P. Dvořáka: Stopy dávnej minulosti, v diely nazvanom Ľudia z húštin (asi?) sa spomína, na naše územie pred cca 6.000 (asi?) prenikal jeden ľud netypickou cestou, nie dolinami popri riekach (tie už pravdepodobne boli osídlené), ale PO horských CHRBTOCH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Všimni si ako znie slovo Chorvát v chorvátčine: CHRVÁT a porovnaj ho s naším CHRBÁT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  A hneď vieš prečo sa Chorváti objavujú v KARPAToch ( všimni si variantu slova chrbty: CHARBATy!!!)

  aj v horách Juhoslávie, napriek tomu, že sa nedochovali správy o sťahovaní Chorvátov zo severu na juh.
  To údajné sťahovanie zo severu na juh, pomenúvané ako „príchod Slovanov“ na naše územie, bolo len „ZAHUSŤOVANIE OSÍDLENIA ZRIEDENÉHO VOJNAMI MEDZI RIMANMI A „KRADOŠMI“ ZO ŠKANDINÁVIE, žiaľ, ku ktorým sa radi pridali mnohí z našich predkov, preto medzi Gótmi a Vandalmi nachádzame mená Vidimír, Voľamír, Cudzimír, Želimír.

 54. Zdravím Milan2,
  ja osobne by som vám bol veľmi vďačný, keby ste konkrétne uviedol dajaké krovácke/hotenTÓTske,
  slová, ktoré sa podobajú na naše slová. Ja som sa k tomu ešte nedostal, ale chystám sa, lebo z istého neovereného zdroja (Dr. Cyril A. Hromník: Sloveni/Slováci, kde sú vaše korene?) som sa dozvedel, že títo domorodci z Južnej Afriky jedny hory tam volajú TRATRA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  A ináč, ja nerobím akýsi náhodný, násilný, účelový výber slov! Ja podľa možnosti vyberám viac slabičné slová, aby som sa vyvaroval, tých trápnosti, ktorých sa dopúšťajú dnešní maďarský radobylingvisti, ktorí priam zneužívajú znateľne väčší podiel jednoslabičných slov v ich jazyku a potom sú „schopní“ nájsť „stopy starých Magorov“ trebars aj na území Poľska.
  A ešte ináč: Je „úžasné“ sledovať, ako sú „Magori“(z Gesta Hungarorum), schopní deformovať naše mená zo Žiláka urobili Zsolnaya, z Geovitzas-a (asi Želovíta !!!) Gejzu alebo z Ladislava László-a -neviem, čo tým chceli povedať, že bol „“lascívny kôň““ ? :-)))
  Fuldské anály, boli písané v časoch, keď sa BAIUVARI t.j. BOJARI skrátene BOJI skomolení na „bohémi“ intenzívne „popanšťovali“ t.j. odnárodňovali, takže od nich sa dá čakať veľká „zaujatosť“!
  KTO „NEVERÍ“ mojej interpretácii mena BÓJI, nech si prečíta knihu ? – ospravedlňujem sa, ale neviem ju chytro nájsť, kde z „úžasom“, tak ako ja, zistí, že meno KELTSKÝCH BÓJov je odvodené od slova BOJ bez udania „príslušnosti tlmočiaceho jazyka“ ??????????????????????????????
  V írčine je boj (v rôznych obdobách): cath, briseadh, troid, griolsa, racán, streachailt, strácail, gleic, coimhlint, streachail !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Nuž, ktože to „slovutným“ gréckym, či latinským „perohryzom“ pomenúval tento kmeň????????????
  Aj iné pretlmočenie slova BÓJI zas do nešpecifikovaného jazyka, ktoré som počul v detskom českom kreslenom seriály o histórii, znie NAŠSKY strach, BÁŤ SA – BOJÍm sa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Pán Milan2, ja sa spolieham na „DNA-ckosť“ hlavne nášho jazyka, ktorý sa možno výrazne nezmenil už minimálne 8.000 rokov! Toto mi „napovedá naša DNA“, tak ako to zistil náš genetik pán Ferák – viď odkaz na jeho prednášku vo FB Maďari, pôvod.

 55. Pozdravujem všetkých, hlavne nového schopného diskutéra Metoda.Som rád, že sta sa zjavili na tomto fóre, aj mnohé Vaše myšlienky sú podľa mojich predstáv.Pár reakcií:
  Zase názov. Vy píšete o Ruténoch, Rusínoch, ktorých pokladáme za potomkov Biielych Chorvátov. Súhlasím, sám sa považujem za potomka Bielych Chorvátov, ale tu treba veľmi dôrazne rozlišovať, aký to bol etnos, a čo mal na mysli Konštantím Porfyrogenet, pretože podľa mňa vo voľnom bojovom (vojnom) zväzku (!!!) Biele Chorvátsko (Veľké Chorvátsko) bolo niekoľko samostatných kmeňov spojených hlavne v prípade obrany (teda tam patrili aj kmene od dnešného Ľvova cez Krakov po Děčín, teda od dnešných Ukrajincov, Rusínov, Malopoliakov (Vislanov) až po dnešných Čechov, a asi aj s dnešnými Spišiakmi a Goralmi, Pšovanmi a Dečanmi, a asi aj nižšie bývajúcimi Slovákmi. Teda ešte raz: netreba do doby vojnového zväzku Bieleho Chorvátska (8.-12.storočie) zanášať prvky moderných nacionalistických (v dobrom slova zmysle) učení 19.storočia. Teda obyvateľ Bieleho Chorvátska bol zároveň Chorvátom (ako bojovník z Karpát) a aj v dnešnom ponímaní Slovákom, Poliakom, alebo Čechom…To sa vonkoncom nevylučuje, naopak! Aj ríša Boleslava Chrabrého bola Chorvátskom- Protochorvátskom, v dnešnom ponímaní síce ťažko vysvetliteľnom, ale etnicky jasnom. Aj provincia Váh (Waag) bola zároveň chorvátskou aj slovenskou…A naozaj súhlasím s p.Metodom, že ochrancovia hraníc boli iba bojovníci, bez žien. S tým úplne súhlasím, po pár generáciách po Pečenehoch a Polovcoch a iných kočovníkoch – bojovníkoch ostal iba názov dediny a nejaké cudzie gény v slovenskej populácii, ale nič viac.
  A potom aj odídení Protochorváti z Veľkého (ja chápem Starého) Chorvátska, teda z Karpát obsadili od Avarov vyčistenú Ilýriu, a vyniklo dnešné Chorvátsko. Aj tu je na zváženie, koľko vojakov a koľko roľníkov z tých Karpát smerom na juh išlo, či v tej mase chorvátskych presídlencov nebolo popri 20 percentách vojakov – pravých Protochorvátov aj 80 percent roľníkov, pastierov, remeselníkov (teda napr. Starých Slovákov, Starých Poliakov, Starých Ruténov…)
  Pre mňa sú Protochorváti (bojovníci) úplne analogickí s Protomoravanmi v oblasti južne od Karpát. Bojovali za usadených autochtónov.
  Rovnako Chazari, ktorí tu prišli so starými Maďarmi (skôr by som tých Protomaďarov nazval aj Onorugmi) boli druhým názvom Kabari, a z ich rodu bol aj Stefan, ale s významným podielom slovenskej krvi, teda našej autochtónnej. A aj Samuel Aba bol z toho rodu, bojoval proti P.Orseolovi, zastával naše záujmy autochtónov. A k osudom Abovcov odporúčam pánovi Metodovi celé knihy na internete dvoch autorov Gorazda a Jozafáta Timkovičovcov. Tu treba zvlášť upozorniť na bitku pri Rozhanovciach. Mne osobne sa prieči dnešný oficiálny výklad tejto bitky. Zlí Omodejovci, dobrí Taliani a dobrí najatí žoldnieri z juhu, dobrí košickí a spišskí Sasi… A pritom ten Zlý Omodejovec zachránil poľského kráľa Lokietka na svojom hrade, a Omodej je z Amadeus, teda Bohoľub. Tak tendenčné vysvetlenie toho obdobia (okolo roku 1312) sa tak ľahko nenájde. No a potomkovia Samuela Abu a Abovcov žijú doteraz v nástupníckych rodoch. Je to zaujímavá téma.Rád sa dozviem viac.
  Teším sa na odpovede, snáď sa nikto urážať nebude a prispeje k téme slušne.
  Ivan

 56. Pozdravujem Milan2, som rád, že ste sa neohradil „Čínskym múrom“.
  Som rád, že aj vy ste si uvedomil „DNA-ckosť“ jazykov. Žiaľ, výklad výsledkov výskumu podlieha onomu „Koho chlieb ješ, toho pieseň spievaj“. Viď: jeden z najväčších odborníkov na genetiku vyhlási, že Maďari sú z 95% Slovanmi a hneď sa v Maďarsku našiel jeden radobygenetik, ktorý vyhlásil, že to nie je pravda, že to je len 40% – a „dám ruku do ohňa“, že jeho priezvisko je „našské“ podobne ako u toho maďarského etnografa Kiszelya, ktorý hľadal „svojich“ predkov v Číne.
  Neviem či ste postrehol, ale na severe Číny boli nájdené prírodne mumifikované tela ľudí bielej rasy z doby spred x-tisícročí a títo ľudia sú geneticky príbuzní Ukrajincom!!! Ale keďže múmie sú oblečené v odevoch s kockovanou vzorkou, tak si ich privlastnili súčasní „kelťania“- ktorí sú však popravde Gaelmi (Galmi), lebo oni svoje jazyky nazývajú gaelskými. Je smutné, že súčasná jazykoveda írčinu, škótsku írčinu, velsčinu, bretónčinu nazýva keltskými jazykmi, lebo dakedy v 17. storočí to začal hlásať akýsi anglický „mudrc“. A dnes v „učených“ kruhoch prevláda absurdný názor, že jeden a ten istý národ Rimania nazývali Galmi a Gréci Keltmi????????????????????????????????????????????
  No, a takto, ako je to dopletené s Galmi a Keltmi, je to dopletené napríklad aj s Fínmi.
  Fíni, kým neprišla genetika, boli presviedčaní, že sú príslušníkmi žlto-bielej ľudskej rasy, tak ako Maďari – viď slovenský Školský atlas, ktorý o tomto nezmysle „vedecky“ poučuje naše deti dodnes. Nedávno som v jednom interview postrehol slová jedného fínskeho hudobníka: No, viete, máme spoločnú slovanskú náturu!!! (fínsky lyžica je lusikka, dláto je talto …)
  Podobných „vedeckých“ nezmyslov je veľa. Aj vedecké poznanie sa vyvíja. Vývoj vedy brzdí „ono známe: Nová teória sa presadí, keď jej odporcovia vymrú“. :-)
  Ku Chazarom a podobným „vitézom“ minulosti dnes len toto:
  Čo si myslíte odkiaľ sa v Rusku nabrali Kozáci? Čo majú Kozáci spoločné s pasením kôz, ako by mohlo napovedať ich pomenovanie? Veď sú to roľníci, ktorí môžu kedykoľvek vyskočiť na kone a isť brániť matku Rus pred nájazdmi „popastierčených lovcov-zberačov“. Veľa z nich v minulosti „dostalo rozum“ a prišli do U-horka slúžiť, ako žoldnieri. A prečo by nie, keď „naši“ u-horskí vládcovia sa báli dať zbrane roľníkom, aby ich náhodou „nevyprášili“, a radšej sem pozvali cudzích žoldnierov aj z Východu, dokonca aj Pečenehov, ktorí vyvraždili deti, ženy a starcov, celé „zázemie“ „starých Maďarov“- Porfyrogenet – cisár/cár Byzantie a historik v jednej osobe, teda autorita „ako Brno“!!! Preto oných 20.000 byzantských žoldnierov sa nemalo kam vrátiť a preto im padlo vhod „zamestnanie“ u Ruthenov/Rusínov, ktorí boli takí bohatí, že si dovolili kúpiť od Svätopluka „novú domovinu“, ale nie za jedného bieleho koňa, ALE ZA 12 BIELYCH KONÍ, 12 VOZOV ZLATA A INÝCH DAROV, 12 TIAV, … , A TIEŽ 12 DIEVČAT RUTHENinek/Rusiniek do družiny kňažnej – ženy Svätopluka , ale už II.-hého, lebo taká nevídaná transakcia spojená so sťahovaním cca 200.000-ového národa netrvala pár rokov (viď Anonymova kronika).
  Pán Milan2, „nepapajte radobyvedecké radobyobjavy minulosti aj s navijakom“ :-) „čítajte medzi riadkami“!
  Prečo v liptovskej obci Bešeňová sa rozpráva po slovensky a nie po „pečenežsky“? Nuž tí východní žoldnieri, to boli desiatky maximálne stovky chlapov rozmiestnených do pohraničných posádok.
  No a keďže títo „inostranci“ boli ďaleko lepšie platení ako slovenskí roľníci, ktorí boli „vyplácaní“ korbáčom, boli pre naše devy veľmi atraktívni a to je príčina tej skutočnosti, že v slovenskej populácii je viac „ázijských“ génov ako v maďarskej – A PRETO MY DNEŠNÍ SLOVÁCI SME VÄČŠÍ MAĎARI AKO SAMI MAĎARI :-(
  Viď Petrovič/Petofy, Košút/Kossuth, Sečanský/Szechenyi, … :-(
  Dúfam, že toto nebude čítať istá pani Vojtková, lebo ak by ma citovala, tak ma „šľak trafí“:-) :-) :-)

 57. Ako človek, ktorý sa o problematiku vzniku novodobého národa s názvom Magyar zaoberám už pekných pár desaťročí musím sa tu ozvať!
  Vidno, že Milan 2 si asi vôbec neprečítal môj FB Maďari, pôvod.
  Tak teraz podrobnejšie:
  základná slovná zásoba maďarčiny má cca 4000 slov (aby sa ľahšie počítalo) z toho je:
  cca 1000 slov slovanského pôvodu
  cca 1000 slov fínskeho pôvodu
  cca 1000 slov onogurského pôvodu
  cca 1000 slov TURECKÉHO pôvodu
  až je to udivujúce a pripomína mi to „praesperanto“, ktoré dakto v dávnej minulosti umelo vytvoril dakde pod Uralom, kde sa stretávajú už pekných pár tisícročí spominané jazyky.
  GRĚCI ich nazývali TURKOI, preto lebo tých 20.000 žoldnierov pozbierancov z „okolia“ Uralu, ktorí do Karpatskej kotliny prišli v službách cca 200.000 Rusínov utekajúcich pred novými hrdlorezmi z Ázie, Pečenehmi, pôvodne slúžilo Grékom/Byzantíncom. Takže Gréci presne vedeli, že „veliteľský zbor“ je tvorení Turkami (ale nie Osmanskými, tí k nám prišli neskôr cez An(a)toliu – a tak sa stratili z dejín Anti, dnes sú z nich Turci, podobne sa odrodili, „popanštili“ oní Rusíni južne od nás). AJ TÝCH 1000 TURECKÝCH slov je
  „VOJENSKÝCH“.

 58. Musím súhlasiť s pani Blaženou o tom, že Slovania museli byť pôvodcovia Benátok. Už Jordanes písal o Venédoch či Venétoch ako o národe ktorý osídloval veľkú časť Európy, živil sa poľnohosp. atď. myslel na Slovanov, Slowenov, Wánou. Celý úsek územia sa volá Venézia a zahŕňa aj chorvátske pobrežie, o čom niet pochýb, že je slovanské územie. čiže Venetians (Venézia) Venéti.

 59. Divili by ste sa, ale súčasný stav historiografie sa „zotázňuje“ permanentne, lenže na dvoch úrovniach.

  Prvá úroveň je odborná, pomocou serióznych štúdií, výskumov.

  Druhá úroveň je šarlatánska, ktorá používa pochybné a nevedecké argumenty, falošné a tendenčné tvrdenia.

  Ja si počkám na odborníkov :-D

 60. A to je na tom zaujímavé. Viac používajú tú kuču. Dom je u nich skôr veľký dom, palác, vila. A ako vieme, Slovania bývali v polozemniciach, kamenný dom bol pre nich cudzí. Tá kuča či chyža budú asi pôvodnejšie.

  No a považovať italských Venetov za Slovanov je tiež riadna fantázia. Venetština sa ponášala skôr na italické jazyky. Videli ste už niekedy ukážky z venetštiny?

  Úroveň Sclabonie s konšpiračnými teóriami klesá…

 61. Hm, a prečo južnoslovanské a východoslovanské jazyky slovo „dom“ nepoužívajú? Slovinci majú „hiša“, Srbi a Chorváti majú „kuča“, Bulhari „kušta“, Rusi „žiliše“, Ukrajinci „žitlo“…

  Pani Ovsená, dôveruj, ale preveruj!

 62. Zaujimave. Dobre ze slovinci neprisli s objavom, ze sme vlastne anglicania. Brother – brat, three – tri, sister – sestra, plough – pluh… kolko slov sa podoba :)
  OK, kazdy vie ze indoeuropske korene ma takmer kazdy europsky jazyk. Porovnavat so sanskritom prave slovincinu, a nie cirkevnu staroslovancinu. (slova ako dom, ktore ma slovencina z latinciny (domus)… Dat z indoeuropskeho do- (odtial lat. dare, spanielske dar, anglicke donate etc.). Ved to vsetci vedia ze slovanske jazyky su IE jazyky.

 63. No, a v tom je dnešné šarlatánstvo horšie, než to u ostatných národov. Dnes sa už veda poučila z nacionalistických chýb 19. stor. Seriózny nemecký historik už nehľadá Pragermánov v praveku, ale povie Vám, že Germáni v staroveku neexistovali, boli len kmene, hovoriace príbuznými jazykmi a necítili nejaké spoločné „Germánstvo“.

  My však dnes robíme tú istú chybu, čo oni vtedy, pred dvesto rokmi. A tým sme hlúpi. Hlupák sa učí z vlastných chýb, múdry z cudzích. My – ak chceme niečo dosiahnuť – musíme byť múdrejší.

  A tak tu Slovinci hľadajú predkov v Baskoch, Hromník v neindoeurópskych Drávidoch a Elamčanoch, Däniken v mimozemšťanoch, a iní – to sa už ani nedá vyrátať.

 64. Tak ja neviem. Už sme potomkami Baskov, Drávidov, Vandalov, Svávov… Ešte čakám mimozemšťanov a potom už volám akty X…

  Pani Ovsená, naše slovenské príslovie hovorí: „Dôveruj, ale preveruj!“ Používajte sivú kôru. Nestrápňujte sa tu. Preverte si to, čo tu píšete. Najmúdrejšie hlavy sveta konštatujú, že baskičtina je záhada, nevedia ju zaradiť, je množstvo teórií, ani pre jednu nie je dosť presvedčivých dôkazov. A Vy sem špľachnete výplody akýchsi šarlatánov. Všetky prevratné hypotézy spôsobili vo vedeckej obci rozruch, spory, urážky… ale ťarcha dôkazov vedecké bádanie vždy nasmerovala správne (krásnym príkladom je Darwinova evolučná teória). Kým to neposúdi nejaká seriózna vedecká autorita, tak to je len fantazírovanie.

  Dúfam, že sa ozvú priaznivci p. Cyrila Hromníka a vyvrátia Vám spojitosť s Baskami – veď sme potomkovia Drávidov! S nimi máme podobný jazyk, nie s Baskami!

  No ja neviem, tento portál smeruje od deviatich k piatim…

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *