Kam utiekli slovenskí žiaci?

Sv. Naum.

Vždy ma zaujímal osud vyhnaných slovenských žiakov sv. Cyrila a Metoda. Čo sa s nimi udialo, keď ich Viching s pápežom vyhnali? Kam išli, keď opustili Moravu a Nitriansko? Opustili aj Panóniu? To je otázka. Tí, ktorých Židia nepredali na trhu otrokov v Benátkach, usadili sa podľa starých textov v Bulharsku, v Carihrade (Konštantínopole, dnešné Turecko), ale spomína sa aj Biele jazero pri meste Ochrid (dnešné Macedónsko), kde postavili kláštor. Do Bulharska sa rozutekal ja slovenský národ po vyčíňaní Maďarov. Bolo to ale iné Bulharsko, aké poznáme dnes.

Zdroj: Ján Stanislav, Dejiny slovenského jazyka – texty, Život Naumov, podľa rukopisu Prológu Zografského kláštora na Athone. Rukopis je z XV. storočia. Píše sa tu o vyhnaní slovenských žiakov (r. 886) Metodových po jeho smrti.

A hľa, bratia, aby neostal bez pamiatky brat tohto blaženého Klimenta, druh a spolutrpiteľ, s ktorým aj pretrpel mnohé biedy a strasti od kacírov, Naum kňaz.

Keď vysvätili za biskupa Klimenta, vtedy pravoverný cár Simeon(1) ustanovil Nauma, druha jeho, na jeho miesto na učiteľstvo(2). A tento také isté námahy z lásky činiac prebýval, panenstvo zachovávajúc od detstva až do skončenia, utvoril si kláštor na východ od Bieleho jazera(3), kostol svätých archanjelov, a pobudnúc v učiteľstve 7 rokov(4), sprostil sa učiteľstva a idúc do kláštora, požil 10 liet a na koniec (života) svojho prijal mníšsky obraz. Tak spočinul v Pánovi s pokojom mesiaca decembra dvadsiateho tretieho.A toto nech je vedomé: pred šiestimi rokmi(5) spočinul Naum, kňaz biskupa Klimenta. A toto vedomé buď všetkým čítajúcim, ako sme prv napísali, že kacíri tí mučili mnoho (slovenských žiakov Cyrila a Metoda) a druhých predali Židom za cenu, kňazov i diakonov. Tí Židia pojmúc viedli (ich) do Benátok (na trh otrokov). A keď ich predali, božím prispením prišiel vtedy cisárov muž (cára Simeona) do Benátok z Carihradu, cisárovo dielo vykonávajúc. A dozvediac sa o nich, i vykúpil ich cisárov muž a tak ich pojmúc, odviedol do Carihradu a povedal o nich cisárovi Bazilovi. A postavili ich naspäť do ich úradov a hodností, za kňazov a diakonov, ako aj prv boli.

Aj platy dali, nikto v rabstve (otroctve) neumrel, ale títo v Carihrade cisárom chránení pokoj prijali, oní do Bulharskej zeme príduc s veľkou cťou pokoj prijali.

A Moravská zem, ako bol predpovedal Metod, arcibiskup, za bezzákonia pre diela ich kacírstva a za vyhnanie pravoverných otcov a za strasti, ktoré prijali od kacírov, ktorým oni verili, čoskoro pomstu prijali od Boha. Nie po mnohých rokoch prišli Uhri, peónsky(5a) národ, a poplienili zem ich a spustošili ju.(6) Ktorých však nepoplienili Uhri, tí do Bulharska bežali. A ostala zem ich pustá Uhrom v moc.

Poznámky:
1) Bulharský slávny cár Simeon, ktorý vládol v r. 893-927. Jeho sídlo bolo v Prieslavi (východné Bulharsko).
2) Bolo to r. 893. Vtedy sa Kliment stal biskupom.
3) Ochridské jazero na albánsko-juhoslovanských hraniciach. Tu sa uchýlilo veľa žiakov sv. Cyrila a Metoda. Vznikla tu celá literárna škola. Najväčšími osobnosťami boli tam Kliment a Naum.
4) Naum bol vtedy v Prieslavsku v r. 886 – 893, potom do r. 900 miesto Klimenta a napokon do r. 910 žil v kláštore sv. Archanjela v Ochride. Umrel 6 rokov pred Klimentom († 916). Porov. Jordan Ivanov, Blgarski starini iz Makedonia. Sofia 1908, str. 56 – 57.
5)T. j. pred napísaním tejto pamiatky.
5a) Má byť panónsky.
6) V pôvodine je: „opustiše ju“, čo môže značiť „opustili ju“ aj „spustošili ju, zničili ju“.

Bulharská ríša za vlády cisára Simeona I.
Bulharská ríša za vlády cisára Simeona I.
Kláštor sv. Nauma v Ochride, Macedónsko.
Kláštor sv. Nauma v Ochride, Macedónsko.

2 thoughts on “Kam utiekli slovenskí žiaci?

  1. Toto napísala Mgr. Elena Šubjaková, celý text som objavil na fóru PanSu.sk, záložka K stiahnutiu.
    Veľmi dobre odborne spracované, ale hlavne poukázaná ďaľšia inšpirácia pre bádateľov ohľadne súvzťažnosti, na preverenie všetkých písomných a obrazových záznamov z Macedónska, Buľharska a Grécka, k našim dejinám a našťastie i z Vatikánu sa toto už pohlo k lepšiemu i keď mám trochu menšie pochybnosti, uvidíme časom.
    Veď si predstavte už Palacký (Čech), keďže mal za manželku Nemku, mal konexie až k nejakému potentátovi v Ríme, a ten sa prihovoril za neho u toho správného správcu tajnej vatikánskej knižnice, aby si mohol vypísať tie informácie , ktoré ho zaujímali z rannej českej histórie.!!!
    Už by sme mali mať i my slovenský bádatelia túto možnosť dostať!

  2. Čo nevidieť o nich vyjde knižka Sedmopočetníci.

Comments are closed.