Kritické poznámky Blaženy Ovsenej na článok Oskára Cvengroscha o Marave a Markomanoch

Úplnou náhodou som sa opäť dostala k čánku http://www.marava.sgo.sk/ o Marave a Markomanoch od Oskára Cvengroscha. Pri jeho čítaní som mala niektoré námietky a preto by som ich rada zverejnila, aby som pomohla vylepšiť jeho náročnú prácu.

Ak som správne pochopila, Oskár Cvengrosch, ďalej len OC, sa pokúša nájsť Slovanov pod nálepkou Germánov, či Keltov a Slovanov považuje za autochtónne obyvateľstvo. Odvoláva sa na rímskeho historika Tacita, ktorý do povodia Dunaja umiestňuje Svébske kmene Hermundurov, Naristov, Marcomanov a Quádov. Zamýšľa sa nad etymológiou mena Marcomani, zavrhuje oficiálne verzie a vysvetľuje meno ako Mar-coma-ni, mar je vraj Morava, coma je vraj slovenské vlas, chumáč, a koncovka ni je vraj slovenská.

Názor Blaženy Ovsenej:
Ak by sme aj rozdelili slovo Marcomani na Mar-coma-ni, Mar nikdy nemôže znamenať Morava. Už toto je prvý spor, ktorý celú teóriu o Moravských vlasáčoch likviduje.
Nikde nie je povedané, že meno Marcomani je zapísané správne, nikde nie je povedané, že nie je skomolené, nikde nie je povedané, že domáce obyvateľstvo samo seba nenazývalo iným menom. OC ticho predpokladá, že z názvu Marcomanov je možné vyčítať nielen zmysel mena, ale aj národnosť kmeňa. A čo ak sa to nedá?
Nezdá sa mi, že by sa naši predkovia nazývali Marcomani. Ak už by sa mali volať ako Moravskí Vlasáči, znelo by to ako Moravovlasáči, ale nie Marovlasáči. Takto sa etymológia nerobí.

Ďalej nasleduje:

„Vysvetlenie pôvodu slova Marcomani ako MAR-COMA-NI podporuje aj názov centrálneho sídla Markomanov – Marobudon. Ak by bol výraz Marobudon odvodený od starogermánskej formy slova March alebo od mena rímskeho kapitána menom Marcus, hlavné sídlo Marcomanov by muselo znieť buď Marchobudon prípadne Marcobudon či Marcusbudon. Pravda však bude pravdepodobne presne opačná. Slová march aj Marcus boli odvodené od váženého a mocného kmeňa Markomanov. Markomani bezprostredne susedili s Rímskym impériom, obývajúc územie zvané Marava, latinsky Marus. Je preto veľmi pravdepodobné, že vďaka dlhotrvajúcim markomanským vojnám odohrávajúcim sa v pohraničí rímskeho impéria, sa tento výraz preniesol v skrátenej forme do starogermánčiny (predchodkyne dnešnej nemčiny) ako výraz pre pohraničie.“

Blažena Ovsená:
Môj názor je ten, že názvy Marcomani a Marobudon spolu absolútne nijako nesúvisia. Mar na začiatku určite neznamená Morava. Ak prijmeme názor, že mar v rumunčine znamená veľký, hneď máme, že Marobudon, teda Mar-opidum, je Veľký hrad, čiže Velehrad. V slovenčine kedysi, v ruštine dodnes je slovo budýnok a znamená budova, možno svätyňa. Podľa mňa etymológia Marobudonu je úplne priehľadná. Bud je celkovo zaujímavé slovo. Máme z neho bude, budimír, pobud (prebudený), atď. Máme aj dnes maďarské, kedysi slovenské mesto Budín, čo znamená jednoducho hrad, alebo je nazvané po nejakom Budislavovi, resp. Budimírovi.

„Druhou zaujímavosťou je fonetika slova obudon (niektoré pramene uvádzajú názov mesta v tvare Marobudum [40/69]), znejúca až zarážajúco podobne ako opidum. Opidum bolo opevnené sídlo mestského typu pripisované Keltom. Toto na prvý pohľad zdanlivo cudzokrajné slovo je až neuveriteľné podobné slovanskému výrazu: opevnený dom (dum), kde slovo opevnený sa vyskytuje v skrátenej forme opi (opevnený), opi-dum.“

Blažena Ovsená: OC vytvára slová spôsobom, akým ich v slovenčine vôbec nevytvárame. Opidum ako opevnený dom? Je to znásilnené. Potom posekané drevo je podrevo? A suchá tráva je sutráva? Ďalšie úvahy v článku o slove dom sú bezvýznamné.

Ďalej sa OC venuje Kvádom.

„Ďalší Suebsky (Suevsky) kmeň Quadi, rovnako ako Marcomani, sú v Tacitovom diele uvedení so slovanskou koncovkou. Výraz Quad je zaujímavým medzičlánkom medzi výrazmi HAD a GAD. Quad je zaujímavým medzičlánkom medzi výrazmi HAD a GAD.“

Blažena Ovsená: Podľa mňa OC nevychádza pri etymológii zo základných znalostí jazykov, ale iba z vlastnej fantázie. Nie je prvý, kto sa zaoberal výkladom slova Quadi. Podľa Sasinka, vraj Theophylakt (r. 629) a po ňom Focius (+891) zrejme hovoria, že Slovania pred tým menovali sa Getami. Ďalej píše, že hoci predkovia naši nosili všeobecne meno Getov, čiţe roľníkov, predsa dejepisci ľubovoľne prikladali im aj mená Dákov, Mysov (Moesov) a Quadov, čiţe Váţanov alebo Povážanov. Za starej doby sa vraj namiesto V písalo aj Qu; napríklad Quandali, Vandali: teda Quadi miesto Vadi. Písmena G sa zamieňali s písmenom D; napr. Remidius, Remigius. Dosiaľ máme toho príkladom v talianskom oggi, hodie, ako aj v našom Andel namiesto Angel, alebo Váďovce namiesto Vágovce, atď. a tak Quadi = Vagi, Vagii.

Ďalej sa OC zaoberá Bójmi a platidlami Biatecmi, u ktorých sa pokúša dokázať slovenský pôvod.

„COISA – KOISA (KOSA). Meno naháňajúce strach a hrôzu, symbolizujúce skosenie – zničenie – smrť. Kosa ako symbol smrti pretrvala v ľudových poverách i rozprávkach do dnešných čias.“

Blažena Ovsená: Minca s nápisom Coisa je zaujímavá. Na Slovensku máme Kojšovú hoľu.

„Viera vo vlasatého boha bola taká silná, že sa jeho symbol – dlhé vlasy dostal nielen na mincu typu COISA [KOISA] ale i do názvov celých území, ktoré pod týmto názvom pretrvali dodnes – Valašsko (VOLOSI – vlasy), Kosovo (KOSA – vlasy) – krajina vlasatých.“

Blažena Ovsená: Kosovo je vraj nazvané podľa kosa, drozda.

„Zaujímavým prvkom je písmeno -I v tvare CO-I-SA. Tento prvok sa vyskytuje aj na ostatných minciach bratislavského typu – COVIO (bez –i, čítame ako kovo), COVIOMARVS (bez –i, čítame ako kovomarus – kovová marava), FARIARIX (bez –i, čítame ako fararik), MACCIVS (bez –i, čítame ako makus – makuš – mokoš).
Používané -I bolo zjavne súčasťou vtedajšej „spisovnej“ slovenčiny, no zaujímavé je, že tento prvok, napriek rozdielu dvoch tisíc rokov, sa zachoval až dodnes. Na východnom Slovensku, vo Vranovskom okrese, ak niekto spadne a doláme si hnáty, tak povie, že si zlamal koisci (kosti), keď má čohosi dosť, povie doisc a ľudia bežne chodia koisiť trávu, pričom na kosenie používajú koisu (kosu).“

Blažena Ovsená: Miešať východniarčinu do etymológie môže OC len vtedy, keď dokáže, že v dávnych dobách naozaj taký jazyk existoval. Aby to dokázal, musí ukázať, z akého jazyka sa tento jazyk vyvinul a akými zmenami prešiel. Preto vysvetľovať Biateky pomocou východniarčiny takto naverímboha, je možno zaujímavé, ale prakticky nepoužiteľné.

„Nadpis mince sa považuje za keltský (COBROVO) s latinskou príponou (MARUS) a vysvetľuje sa ako „dvojnásobne veľký, víťazný“ [53/132].
Tento rozhodne zaujímavý výklad má však závažné trhliny. Neexistuje žiaden záznam z keltského jazyka z územia strednej Európy z vtedajšieho obdobia, čo znamená, že nie je možné posúdiť, čo je a čo nie je keltské slovo. Asociácia „dvojnásobne veľký“ vznikla zrejme na základe zobrazenia dvoch hláv na averze, ktorá však môže vyjadrovať aj čokoľvek iné a nie hneď čosi dvojnásobné.
Ďalším veľkým problémom je latinské slovo MARUS. V latinskom slovníku toto slovo nenájdeme. Pod pojmom veľký tu nájdeme výraz MAGNUS. Najbližší podobný výraz je MARE, čo znamená more. Výraz MARUS nedosiahneme ani vyskloňovaním výrazu MARE vo všetkých pádoch, v jednotnom i množnom čísle. Podobnosť tu zaiste je, a s veľkou pravdepodobnosťou aj spoločný pôvod, avšak s tým rozdielom, že výraz MARUS nie je obyčajné slovo, ale pomenovanie oblasti, územia. MARUS – teda MARAVA. V tejto súvislosti je dôležité poznamenať, že výraz MARUS používali rímski autori na označenie rieky Morava [53/105].“

Blažena Ovsená: Marus je podľa mňa nič iné ako naše mír, napríklad v slove Slavo-mír. V rumunčine mar znamená veľký, intuitívne cítim, že koncovka -us vytvára meno človeka, ako je to zvykom v baltských jazykoch pri podstatných menách. Je to len pocit, nič nedokazujem, len spochybňujem a naznačujem.

„Ak sa na nadpis mince pozrieme z tohto uhla pohľadu a budeme ju vnímať nie ako akúsi mincu anonymných tajomných Keltov, ale ako mincu Slovenov žijúcich na tomto území dávno pred vznikom Ríma, objaví sa nám text rýdzo slovenský.
Už na prvý pohľad vidieť, že takzvaný keltský nadpis COBROVO ma až zarážajúco čistú slovanskú koncovku –OVO, ktorú čítame ako -OUO (OUO je koncovka používaná v slovenských nárečiach napr.: vrbouo, krátkuo, bistruo atď. ). Samotné COBROVO (čítame ako KOBROUO) sa skladá z predložky C a z prídavného mena OBROUO. Nadpis COBROVOMARUS teda čítame ako K-OBROUO-MARUS, teda: za/pre veľkú(obrovskú) Maravu. Lev na reverze dopĺňa význam textu v zmysle obrovský, silný.“

Blažena Ovsená: Spraviť z Cobrovo (Kobrovo) Obrovo (obrovské) je proti tomu, ako sa pracuje s jazykom. Nemožno len tak vyhodiť písmeno, keď sa nám to nehodí. Ak by pisateľ chcel napísať Obrovo, nenapísal by Cobrovo.

„Podobne ako COBROVOMARVS sa skladá z dvoch slov. COVIO a MARUS. V časti Marus ide opäť o označenie územia – Maravy (Moravy). COVIO (čítame KOUIO) je kovový, kovaný, prípadne ukutý. Spojením oboch slov dostaneme COVIO MARUS – kovová, silná, ukutá, nezničiteľná Marava.
Na reverze hexadrachmy sa pod textom COVIOMARVS nachádza kanec. Spôsob jeho vyobrazenia a postoj vyjadruje pevnosť, silu a doslova nezničiteľnosť (pripomína tank), čo priamo korešponduje so slovom KOVIO (KOVO).“

Blažena Ovsená: Znovu, cítim v kostiach, že sa bavíme o nejakom Koviomírovi, a nie o kovovej Morave, najmä ak na mici je názov prasaťa, diviaka.

„Nápis sa ako v predchádzajúcich prípadoch skladá z dvoch slov, z IANTU a MARUS. Územím Slovenska, v tesnej blízkosti mesta Marobudon viedla slávna Jantárová cesta, ktorou sa zo severu dovážal jantár do strednej Európy a do oblasti Egejského mora (Mykény).“

Blažena Ovsená: OC sa pokúša vysvetliť Iantu pomocou jantáru. Na minci je však jazdec a na druhej strane kučeravá hlava človeka, nie jantár. Tlačiť Iantumarus do jantáru je znásilňovanie. Nie jantárová Morava, ale najskôr nejaký Iantumír.

„Nápis je nezvyčajne umiestnený na averze hexadrachmy pred portrétom na pravej strane. Na reverze je jazdec na koni. Nápis COVNOS je rýdzo slovenský výraz, ktorý môžeme rozdeliť na dve časti. COV – kov [kou] a nos. Kov-nos mohol byť výraz pre nákovu, ktorá má na jednej strane výstupok podobný nosu. Muž pomenovaný Kov-nos (nákova) sa týmto menom prezentoval ako muž odolný voči všetkým úderom a zásahom. Nezničiteľný, nezdolateľný a nepoddajný ako nákova – ideál každého bojovníka. Za zmienku stojí, že hlava muža je oproti portrétom na iných minciach bratislavského typu, zdvihnutá dohora, takže mladík pôsobí ako „horenos“ (vo význame pyšný, hrdý). Text NOS kopíruje obrysy nosa, akoby chcel zdôrazniť túto časť portrétu.“

Blažena Ovsená: Cov-nos? V žiadnom prípade. Skôr sa mi zdá, že -os je prípona. Niečo podobné ako -us.

„Nápis je na reverze hexadrachmy s vyobrazením šelmy, ktorej podľa súčasných predstáv, trčia z papule ľudské nohy. Na averze mince sa nachádza do klbka skrútený okrídlený had – drak (šarkan).
Nápis sa považuje za keltské meno, pretože v Caesarovej správe o keltskej viere v nesmrteľnosť duše a jej prevteľovaní, šarkan skrútený do kruhu symbolizoval ustavične sa opakujúce mesačné fázy, v prenesenom zmysle nesmrteľnosť [51/125].
Názov MACCIVS čítame ako MAKIUS. Písmeno –I zodpovedá vtedajšiemu jazyku (viď COISA, FARIARIX, COVIOMARUS), takže do dnešnej spisovnej podoby slovenčiny prenesieme nápis bez –I ako MAKUS. MAKUS respektíve MAKUŠ zodpovedá pomenovaniu bohyne Mokoš, Mokuša – bohyni ruského panteónu, známej z letopisnej správy k roku 980. ako aj z traktátov 11. – 12. storočia. Ako už naznačuje jej meno, najpravdepodobnejšie odvodené od slovanského základu mok, mokr = mokrý, vlhký.“

Blažena Ovsená: OC ztotožňuje nápis s drakom, ale nápis je vyrazený nad šelmou, nie nad drakom. Prečo teda odvodzuje názov od draka a nie od šelmy?

„Nápis sa nachádza na reverze hexadrachmy s vyobrazením harpye, na averze je hlava ženy. Obdobne ako u mincí s nápismi COISA, MACCIUS, COVIOMARUS, súčasná uzákonená spisovná slovenčina nepoužíva –I, takže po drobnej pravopisnej úprave dostaneme výraz FARARIX.

V slovenčine je FARA miesto, kde býva duchovný muž – farár. Slová farár i fara sú čisté slovenké výrazy bez akejkoľvek úpravy. Pôvod slova farár je však v súčasnosti nesprávne odvodzovaný od nemeckého ‘der Pfarer’. Podľa českých etymologov (1967), základné slovo fara pochádza zo staronemeckého pharre, a to zo strednelatinského parochia, a to zo strednegréckeho parokia a to od paroikos. A paroikos je vraj zložené z para, čo značí vedľa, a z oikos (dom). Podľa tohto teda katolícky farár je „bydlíci vedle“, respektíve osoba nachádzajúca sa vedľa domu.“

Blažena Ovsená: OC odvodzuje názov Fariarix od farárika. Problém je však v tom, že Slovania nemali písmeno f, preto nemecké Farbe prebrali Česi ako barva a namiesto vták (fták) Česi hovoria pták.

„Všetko nasvedčuje tomu, že mince bratislavského typu razili Markomani vo svojom centrálnom sídle menom Marobudon. Žiaden kmeň Bójov sa sem nikdy nepresťahoval, či už z Talianska, alebo z Čiech. Neexistujú na to žiadne písomné ani archeologické doklady. Naopak slovenské nápisy na minciach jednoznačne svedčia o prítomnosti slovenského živlu, ktorý bol vo vtedajšom svete známy pod pomenovaním Svéb či Germán.“

Záver Blaženy Ovsenej: Ani jeden nápis na minciach nie je preukázateľne slovenského pôvodu. Ba práve naopak, mnohé koncovky, ale aj písmená naznačujú neslovenský pôvod. Žiaľ.

Ďalej sa OC zaoberá Moravou z 9. storočia. Snaží sa dokázať, že Marcomani sú vlastne Moravania, historikmi zachytení ako Marhari, resp. Merehani. Marcomani, čiže vlasáči, sú tiež Marhari, lebo vraj v nemčine haar vyjadruje vlasy. Do toho mieša aj tamilčinu, lebo vraj MaravaniMar-a-vani a veni znamená po slovensky, ale aj po tamilsky vlasy.

Blažena Ovsená: Nemám slov. Nie som si vedomá, že by veni boli po slovensky vlasy. Zrejme delenie Mor-ava-n OC nič nehovorí. Dunaj nazývajú Srbi Dunavou. Boli by potom podľa OC Dunavani dun-a-vani, čiže vlasatí Dunovia? A týmto sme teóriu o vlasoch úplne rozbili.

Ďalej ma zaujala mapa Mojmírovej Moravy, kde Oradeu po slovensky zapisuje ako Hradea, resp. Hradová. Maramures prekladá ako Moravský múr.

Blažena Ovsená: Oradea však po slovensky je Varadín. Podobne Maramures nie je Moravský múr, ale Mara-mures, čiže Veľká Mureša, čiže Maryša, čiže Mariena, čiže Morava.

Záver Blaženy Ovsenej: Oceňujem prácu OC a dúfam, že mu moje poznámky pomôžu v jeho ďalšej práci.

27 thoughts on “Kritické poznámky Blaženy Ovsenej na článok Oskára Cvengroscha o Marave a Markomanoch

 1. Tak možno sú Kvádi Čadi Čadčania.:))))

 2. Všetki dostupné zdroje visvetľujú meno Qadi ako (najčasťejšie) Kováďi- Kováči. Ale akísi ruskí zdroj poraďil zameňiť hlásku
  Q tak, abi sa čítala v laťinčiňe ako “ č “ a máme z laťinčini ňejaké slovanské nárečie. Napríklad: Qatro čítajme čatro, četíre.
  A tak Qadi sú Čaďi- začaďení hutňíci a zlievači kovov vo vtedajších slovenskích lesoch. Choďili takí pokrití sadzami a celí
  špinaví, že ňimi a ich prácou Rimaňia pohŕdali.

 3. A další věc, která se mi nezdá příliš zatajována, a kterou jsem na idnesu?četl před pár léty, že Slováci jsou na svém místě jako jedni z nejdéle v Evropě. Snad 7000? let.

  Proto bych se nebál jít se Slovienskou věcí do konfrontace s těmi historiky.

  Pravdě zdar

 4. Nějakou dobu sleduji tuto tématiku. Je to zajímavé. Některé překlady slov budou jistě pravda, něco je dost přitažené za vlasy. Podle mne, jako Čecha, je tato snaha některých Slováků tuto tému prezentovat, jako taková ukřivděná. Jsem zastáncem pravdy a pokud tito mají pravdu, a vše se točí kolem Slovenska, Slováků, Slovenů(líbí se mi to označení a je logické. Budu ho používat. Ale českému uchu asi výraz Sloven/Sloveni bude znít takový opak zdrobněliny. Zdrobňuje se, aby se výraz udělal takový miloučký. A opak je opak… Proto navrhuji raději výraz Slovenci/Sloven.)

  Na druhou stranu ty genetické mapy dost míchají v Evropě kartami. Stejně tak ta mapa Švédska, kde leží obec Morava. Taktéž je zajímavé to úmrtní oznámení švédského krále v jazyce slovanském. Mohu říct, že se mi to četlo mnohem lépe, než polština. A dost mi to znělo jako trochu archaická čeština a tudíž tak nějak výrazově blíže než i Slovenčina, které nemám problém z 99% rozumět.

  Tomuto tématu se lehce věnuji asi 3 týdny. Zatím jsem nenarazil na systematickou konfrontaci s oficiálními historiky jak českými, tak slovenskými, tak ani těmi západními. Vždy to jsou pouze ohlasy těch, co souhlasí.

  Proto navrhuji, aby se toto hnutí zaměřilo na témata, které jsou 100% bijící do očí. To jsou ty R1a mapy, mapa Švédska. A oslovit ty of.historiky, ať se k tomu vyjádří. A donutit je uznat, že to je slovanská/slovienská(jak to kdo chce) sféra. Nebo at to aspoň nevyloučí. Pokud se tato hradba podaří nahlodat, pak už budou donucení diskutovat i o těch překladech slov. Já osobně jsem skeptik v této slovienské věci. Ale mám rád pravdu a pokud se začne ukazovat, že je to opravdu takto, nemám problém to uznat.

  Ono totiž není zase tak tajné, že je tady indoevropská jazyková skupina. Sanskrt má mnoho podobných slov s evropskými slovy. Evropské jazyky vychází z jednoho. A slova, která se používají velmi často, se také mění nejméně. Takový měsíc/moon, syn/son, dcera/doughter, tata/papa, slunce/son/sun/sone mama/mama.

  Nedávno jsem četl, že se začíná uvažovat nad tym, že totéž etniku přišlo do Evropy v několika vlnách. Nejprve došli z Kavkazu(nebo někde v tamtom okolí) Kelti, pak Germáni a pak Slovani. Což by mohlo dokazovat to rozložení R1a. Tedy ten, kdo odešel dříve se časem změnil oproti R1a a pak další a ti, co došli nakonec jsou sice původní nositelé genů R1a, ale přišli poslední. V jistém smyslu jsou pro ty Řeky a Římany tyto 3 skupiny totožné. Další skupina se asi vydala do Indie.

 5. Ak je môj predpoklad správny, mince z Bratislavy patria veľmožom z Dáckej ríše po odstránení Burevista. Jazdec Biatec s mierovou ratolesťou v rukách by mal zastupovať najsilnejší kmeň – slovanských Gétov. Odstránenie Burevista a Caesara zabránilo záhubnej vojne ríš Gétov a Rimanov, a občianska vojna v Rimanskej ríši vzájomný stret s Dákmi oddialila, takže získali čas na mierový vývoj. Pretože ríša Dácka bola vieroučné zoskupenie rôznych etník /Mézania,Senóni,Ilýri,Peucíni…/, aj mená ich vodcov budú rôzneho jazykového pôvodu. Je to očividné z prípon mien MARUS a RIX /kráľ/.

 6. Moravania aj Marhari mali dostať pomenovanie po Samovom synovi Moravodovi, ktorého meno bude odvodené od Marobuda z písomných prameňov. Jeho sídelné mesto Marobudum /premenované z bójskeho Boiemum/ bolo zrejme pri Vltave /Hltavá?/, dobovo nazvanej Marus. CUSUS /zachovaná v názve Kysuca?/ premenovali na Moravu Moravodovci podobne, ako dočasne aj celý stredný Dunaj. Marobudos malo značiť Slávny bojovník /Slávni v boji/. Velehradskú Moraviu za Svetopluka spravoval zrejme Zemežizň, jeho verný, ktorý sa mohol stať aj jeho zaťom, a mohol by byť totožný s Menumorothom z Varadína. Podľa toho by sa 4.syn Arpáda Zoltán, ktorý sa napokon v rode presadil, oženil so Svetoplukovou vnučkou /“Marusia Slovenská“/. Zasa Gejza sa oženil so Šárlotou Ďulovnou, ktorá mohla byť vnučkou Radmíra Zličského. Teda prenos kráľorodu zo slovensko-moravskej ríše tu bol.

 7. Na všetkých týchto úvahách je veľa zaujímavého a isto aj pravdivého, ale pri skúmaní histórie treba brať na zreteľ hlavne ten fakt, že najstaršie archeologické nálezy kostier hominidov sa našli v habešskom Hadare z obdobia 4,4 mil.rokov (Ardi) a 3,2 mil.rokov Lucy. Každý znalý trochu geografie tuší, že sa odtiaľ potom vydali aj smerom na sever cez dnešný Sudán,Egypt,Prednú Áziu- tu asi došlo k rozdvojeniu na sever a východ.

 8. Tiež zastávam názor, že dnešná oficiána história o Slovanoch je celá prekrútená a úplne zlá! Myslím si, že Góti (Vizigóti aj Ostrogóti) sú Slovania. Ich prevlať t.j. aj pravlasť Slovanov je v Poľsku – na severnom pobreží. Odiaľ sa najprv šírili na všetky strany (na sever do Škandinávie, na západ do Nemecka, na juh do Slovenska, Česka)Potom v čase sťahovania národov časť odišla do dnešnej Ukrajiny k Čiernemu moru. Keď pritiahli vraždiaci Húni, od Čierneho mora utiekli do Rímskej ríše (Macedonsko, Srbsko, Chorvátsko, Slovinsko, Rumunsko, Bulharsko) a časť sa vrátila na sever do Bieloruska, Pobaltia a Poľska

 9. Akoze knihu p. OC som si prelistoval, no hned pri pokuse o odvodenie nazvu Spanielska od slova span, v suvislosti so Spaniou Dolinou, ma rozosmialo tak, ze som ju musel zatvorit. Ako humorna knizka je to dobre, ako pokus o serioznu pracu ani omylom, ale o to tu snad nejde, ci?

 10. Blažena: Mara-mur-es (inac -es je diminutive suffix Teda mur-ik so zmysle pre humor:) vraj Velka-marysa a nie ako Oskar tvrdi Moravsky Mur. Ako sa vlastne vytvořili pridavne mena? Že by kedysi pradavno velmi významný a velký skoro ako Boh pojem vtlačil podobu neskorsiemu pridavnemu menu? Rozmyslajme a podáváme si štafetový kolík. Paní bratra a pánve sestry, tak je to, je to kolik do stafety a nie poleno pod nohy. Cim viac bude kolovat a menej ležatý na zemi, tým bude čistější a podobnejsi pravdě. A o to nám predsa ide či nie? Nemáme už čas na infantilneho hádky a merania si kto má väčšie.. Mate totiž možno pravdu aj jeden aj druhý. Co bolo kedysi väčšie ako Matka Zem? Ma-Rhea, Ma-Ra, Mo-Rava? Valasi dnes Rumuni si to po de dochází pamatuju ako Mara. Aj pridavne meno Velký bolo kedysi podstatnym meno. Paní Blažena, aj Blažej bol kedysi Vlaho alebo Vlas. Ba bol aj Bal-as-ej, Balasa. Aj Bál bol kedysi Vel-ky asi ako Vel-es. Až kam sa neproměnil na Bel – sebuba a nezáleželo do pekla. Aj Al-ah bol kedysi VAL-ke Aso. A Dia-Bol je dokonca o dvoch Velkych Dio-vi a Bal-ovi z ktorých už zostalo tiež len pridavne meno. Sme Slovaci preto rozumieme slovam. Jedno slovo môže mať viac tvari ako Boh Vol-os. Moze mat viac tváří aj v časovém osi. Etymologie týchto vyznamovych aplikaci sa môžu v časovém osi vzájomne stretavat, prepletat a zamotala ako zlate vlasy Děda Vseveda. Potom pomôžem jedině, přestat sledovat Vlas a začať si všímat Vrkoc;)

 11. Pán Cvengrosch ohľadom tých drevín Vám môžem poskytnúť info, že v obci Kokošovce (okr. Prešov) sa nachádza chránené pásmo s drevinami, ktoré sa používali na stavbe lodí (vraj aj pre Kolumbové lode) a mól (Hamburg). Tie stromy tam doposiaľ rastú a majú nejakú zvláštnu štruktúru že slaná voda im neuškodí. Dá sa to určite overiť ak sa skontaktujete so starostom obce.

  Ohľadom knihy, nemôžem sa jej už dočkať. Úryvky z knihy som si prečítal všetky a dáva to zmysel. Prechádzaním cez Rumunsko som bol prekvapený koľko slovanských názvov obcí, riek sa tam nachádza. Všetky ste vysvetlili.

  Myslím si že p. Ovsená má možno v niečom pravdu, ale na jej názoroch bádať stopy rímskych a nemeckých historikov. Jedno je isté históriu píšu víťazi. No a my Slovania sme svoj boj príchodom cyrila a metoda prehrali. (môj názor).

  jedno africké príslovie hovorí: „Dokiaľ antilopy nebudú mať svojich historikov, príbehy o love budú vždy glorifikovať lovcov.“ (africké príslovie). No a toto pasuje čisto na nás – slovanov. My sme tie antilopy.

 12. Čím viac sa bude na túto tému hovoriť o to viac sa posunieme dopredu v našich dejinách a tým aj v dejinách tzv. Slovanov . Osobne sa prikláňam k názvu – Sloven ako Slovák keďže žijeme na území Slovenska. Držím palce pán Cvengrosch.Určite pravda sa skôr či neskôr ukáže.
  PS MOžNO SA PREBUDIA AJ NAŚI PÁNI HISTORICI

 13. Zdravím
  Mince Biatec zrejme razili Marcomani alebo K(u)vádi a možno to boli mince Vanniusovho královstva. Proste niektorí kmeň spomedzi Suevov (Suevanov) ale určite ich nerazili Kelti.

  Mince zobrazujú okrem iného aj náboženstvo ktoré pripomína Severskú mytológiu.

  MACCIUSS – Vlk zobrazený na minci má v severskej mytológii meno Fenrir alebo Vánagandr
  http://en.wikipedia.org/wiki/Fenrir
  Fenrir je jeden zo synov Lokiho je to obrovský vlk ktorého bohovia spútali reťazou, jeho osudom je stále rásť až sa reťaz roztrhne nastane Ragnarök a Fenrir zožerie najvyššieho boha Ódina (gosp-odin?).
  Pán Cvengrosch sa mýli v bode ked opisuje nohy trčiace z papule zvieraťa. Totiž po spútaní Fenrira mu do úst vložili meč a z jeho otvorenej papule vytekali sliny z ktorých vznikla životodarná rieka Ván a presne to je zobrazené na minci. Slovo ván môžme nájsť v slovách Vandali (severský národ opisovaní ako slovanský) alebo Vannius (král ktorý žil približne v období biatekov) a možno i Veneti. MACCIUSS je naozaj polatinčený výraz pre Mokuš (slovanská bohyňa Mokoš) ide o slovo indického pôvodu kde moksha dnes v sanskrite znamená niečo ako oslobodenie od rieky života (reinkarnácie).
  To že nejde o náhodnú podobu dokazuje druhá strana mince (bohužial bez nápisu) kde je zobrazený skrútený okrídlený had.
  Druhý Lokiho syn a Fenrirov brat bol obrovský morský had/drak menom Jormungandr najväčší nepriatel Thóra.
  http://en.wikipedia.org/wiki/J%C3%B6rmungandr

  Dôvod prečo sú dve rovnaké mince FARIARIX a (H)ARMORIX možu byť odlišné kultúry žijúce na našom území kde minca:
  (H)ARMORIX zobrazuje Jormungandra a Thóra (Perúna).
  FARIARIX (Parianix) zobrazuje letiaceho parjánya indického boha hromu a dažďa

  iné mená Thóra podla wiki- Old Norse Þórr, Old English ðunor, Old High German Donar, Old Saxon thunar, and Old Frisian thuner Proto-Germanic *þunraz ‚.
  Všetko slová s významom hrom/blesk a môžme pridať baltického boha Perkūnasa alebo slovanského Perúna (Germa,Herma) ktorého gréci prebrali ako Hermesa (čítaj hermisa).

  minca MACCIUSS je dôkazom že sa u nás nehovorilo germánskym (staro-nemeckým) jazykom

 14. Dačo k VÁGRII / VAŽANSKU z „hrnka“,
  kde chodím „nechávať sa urážať“ v nádeji,
  že blog pána „gebírovca“ navštevujú aj iní „gebírovci“ a študenti „gebírovectva“,
  čo i len kvôli „škodoradosti“ :D

  Metod J. Sláv hovorí: 27. Apríl 2013 o 11:57

  No, a čo iné môžme čakať, keď v Bojnej žili akýsi Slovania,
  a v hrobe pri Poprade bol pochovaný cudzí germánsky Vandal.

  Čo iné môžme čakať, keď historici ignorujú základné dobové dokumenty,
  v ktorých vedec, encyklopedista, na cisárskom tróne Porfyrogenet píše
  („doplnený“ Ibn Rustom o počet tých Turkoi),

  že sem do “SLÁVIUS-ovej ODOVAGARIUS-ovej” UNGARIe !!! !!! !!!

  EXISTUJÚCEJ UŽ v 5. STOROČÍ !!! !!! !!!

  ( PRITOM rod Fláviov pochádzal z BAHNONIE !!! !!! !!!,
  ako znie doslovný význam oficiálnej etymológie mena Pannonia !!!)

  prišlo okolo 20 000 jazdcov, Turkov, o ktorých sa vie, že už údajne
  pod menom UNGARI ich v tretej veľkej bitke s VULGARMI (romeizujúcimi
  sa Slovanmi – údajne s veľkou radosťou, ako udáva dobový zdroj),
  po dvoch s Moravanmi, malo padnúť 20 000 – PÁNI HISTORICI DAJAKO
  VÁM TU NESEDIA ZÁKLADNÉ POČTY, a zvlášť preto, že po tomto masakre
  boli UNGARI schopní plieniť údajne až do Toleda v Španielsku.

  TO JE TAK, PÁNI HISTORICI, KEĎ STE HLUCHÍ K LOGIKE VLASTNÉHO
  JAZYKA, a furt sa nasilu pcháte do cudzej optiky nazerania na naše dejiny
  §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

  Anton Hrnko hovorí: 27. Apríl 2013 o 16:19
  Metod,
  presne takí odborníci ako vy, dávajú náboje tým, ktorí by najradšej Slovákov videli ako produkt 19. storočia. Treba sa však všimnúť, že Jakubiskovemu projektu už fandí aj predseda MS M. Tkáč.

  Metod J. Sláv hovorí: 27. Apríl 2013 o 19:39

  Páni, presne “ako u bláznov” §§§
  Pán Hrnko, kedy a aký gebírovec nás “PLeBejcov” alias “BLBcov”
  v očiach “gebírovcov”
  upozornil v jeho “nad oblaky fundovanom” “kompiláte”,

  že všade omieľaný “Odoacer” MAL PRVÉ MENO FLÁVIUS (že vraj
  sabinské rodové meno – sic ???),

  A NIE JEDEN ZO ZÁPISOV JEHO “PRIEZVISKO” UVÁDZA V ZNENÍ:

  O D O V A C R I U S !?!?!? (= Odo-vagrius ???)

  Ktorý gebírovec môže dokázať, že tento zápis je mylný ???

  A ako aj by mohol byť mylný, keď Odovacrius BOL SKYR / ŠKUR /
  KOŽAK / KOZÁK – LEBO SKÝROV LOKALIZUJÚ POD DNEŠNÚ LITVU !!!

  Jeho OTEC bol EDEKon/EDIKa = JEDEK / JEDIK, SPOLUBOJOVNÍK ATILU,
  ktorý zomrel V PANNONII !!!

  Jeho MATKA BOLA SUEVKA !!!

  PÁNI GEBÍROVCI, KEDY SA UŽ KONEČNE POZRIETE NA GENETICKÚ
  MAPU EURÓPY ???

  GERMÁNSKE “GÉNY” “NEEXISTUJÚ” !!!

  SÚČASNÍ “GERMÁNI”
  TO JE ZMES SLOVANOV (R1a) A ICH BRATRANCOV GALOV (R1b) !!!

  A TÍ 40 percentní I-čkoví Severania, KTORÝCH DNEŠNÝ “STOKHOLM”,
  SA PôVODNE VOLAL “STOKOLŇ”, TO “Z BIEDY NEVYTRHNÚ” AJ PRETO,
  ŽE 50 % I-čkari V “JUHOSLÁVII” HOVORIA SLOVANSKY !!!!!!!!!!!!!!!!!

  Dakto si tu z nás fakt robí blbcov už pomaly 1000 rokov §§§

  ALE MOŽNO SA BLÝSKA NA LEPŠIE ČASY, lebo v jednom historickom
  dokumente na Viasat History Z ÚST ANGLIČANKY ODZNELO:

  “ROSAMUNDA = RUŽA SVETA” !!!

  Konečne dakto zo Západu prišiel na to, že vysvetľovať “mennú príponu”
  -MUND od nemeckého “mund”(=ústa) je totálne nelogické !!!

  zaznamnik hovorí: 27. Apríl 2013 o 20:13
  re : Tucko
  nuz neviem, keby namiesto fandenia tam participoval aj Marian Tkac tak snad by jakubisko neurobil zo Slovakov odrodilych madarov, co sa pocestili…..
  Pan Tkac by mal namiesto fandenia ponuknut spolupracu na scenari…..
  Lebo ked to zoberu do ruk “historici” ako Kamenec, Zavacka, Rychlik a spol. tak to nedopadne dobre….
  nemam z toho dobry pocit………. Jakubisko je mentalne Cech, nema slovenske pozadie

  Metodku, fantazirovanie ozaj nepomoze…….

  Metod J. Sláv hovorí: 27. Apríl 2013 o 20:41

  Záznamníku,
  jednoduché súdy typu “fantazírovanie ozaj nepomôže”,
  fakt nepomôžu.

  Ja za fantazírovanie považujem doterajšie gebírovské práce typu
  ROSAMUNDA = “RUŽOÚSTA”,
  to by Zigmund musel byť “víťaznoústy”, to ako “tlčhuba” :D
  Alebo z Wiki:
  “…could be a form of the Turkish “Ot-toghar” (“grass-born” or “fire-born”), or the shorter form “Ot-ghar” (“herder”). “If Ratchis could become Radagaisus, why could Ot-toghar or Ot-ghar not have become Odoacer or Odovacer?” they ask.[10] Other sources believe the name Odoacer is derived from the Germanic Audawakrs, meaning “watchful of wealth”[11]” :(

  No skrátka, “vysvetľujeme z možného aj nemožného, ale dôsledne
  ignorujeme tých “Otrokov”, čo na nás drhnú už minimálne 1000 rokov” §§§

 15. a čo Slazburgský nápis údajne kdesi v katakombách pod mestom :

  «ANNO DOMINI CCCC LXXVII ODOACER REX RHUTHENORUM GEPPIDI GOTHI UNGARI ET HERULI CONTRA ECCLE SIAM DEI SEVIENTES BEATUM MAXIMU CUM SOCIIS SUIS QUINQUA GINTA IN HOC SPELEO LATITANTIBUS OB CONFESSIONEM FIDEI TRUCIDATOS»

  Odoacer Rex Rhutenorum,..Vngari ..V(á)NGROM a NÁSLEDNE UHROM.

  V roku pana 477…..
  Odoacer, kráľ Rutenov, Gepidov, Gothov, Ungrov a Herulov?proti nasej cirkvi….

 16. Už sem chodím len očumovať . Preonačil som sa na Ramianku, na radu p. Metoda. Tam prebehla zaujímavá debata na novú (pre mňa) možnosť pôvodu názvu ľudu a krajiny – UHRY.V Rusku maďarom hovoria VENGRY. a v starých letopisiach nás nazývajú slovanmi od rieky VÁH -niečo ako VÁHOVIA – ruštian H mení na G od VÁGOVIA nie je ďaleko k VÁNGROM a NÁSLEDNE UHROM /mme tu síce aj rieku UH , ale asi menšieho významu)
  Mohli sme sa tak sami menovať , ale skôr nas tak úpomenovali druhý.tak ako my Nemcov…

 17. Slovo Lau-garicio mi v prekladači z latinčiny vyhodilo ako Sláva-garício, alebo Chváľa-garício. Žeby sme tu mali nejakého svätého Garcíu?
  Ak podla vás je slovo Lauga ako lúka, tak slovo ricio je skôr ako slovo riečie, poriečie, rieka, takže doslovne: lúka pri rieke čo by sa vzhladom na rieku Váh pri Trenčíne tiež hodilo. Loukapririečke, čo mohli rimania skomolit na Laugaricio. A to sa mohlo k nám dostat spätne ako La ugaria, neskôr Hungary.
  O nápise pri Zane viem ale aj to sa zasa vztahuje k Laugariciu. Mna by skôr zaujímalo či existujú podobné nápisi napríklad v Nemecku, Francúzsku, Anglicku alebo Španielsku z bojov medzi Rimanmi a barbarmi.
  Tvrdenie polsko-uhorskej kroniky o Attilovi že založil Uhorsko je pekná vec, ale zasa nemôžte stredovekým kronikárom veriť všetko, dost si toho už navymýšlali. Zo súdobých pramenov o Atillovi žiadne také informácie nie sú, ak niečo založil tak ríšu Hunov ktorú si kronikári v stredoveku preložili ako Hun-gary a už z toho mali Maďari radosť že majú Hungariu ešte prv ako vôbec prišli do Karpatskej kotliny. Musíte rozlišovat medzi Uhorskom a Hungary, lebo z toho budeme mat aj mi vdaka latinským kronikárom galimatiáš. Napríklad husiti v 1421 netiahli do Hungarie ale jednoducho do Uher, a neviem či to vôbec nie je prvá písomná zmienka o Uhrách mimo latinsky píšuceho okruhu. Všade inde sa písalo po latinsky Hungariae, A hladat prvú písomnú slovenskú pamiatku ktorá by spomínala Uhorsko ako Uhorsko a nie Hungary asi už ani nemá cenu.
  Česi mali podobný problém z Bohemiou ale oni si to všetko jednoducho preložili ako Bohem=Čech, podobne ako Hungary=Madarsko, čím nám naši južný susedia zobrali 1000 rokov spoločnej štátnosti. Pritom ak by som bral kroniky doslovne, tak by mi vyšlo že Česi vlastne až do nástupu husitov vôbec neexistovali a dovtedy žili na ich území keltské kmene Bójov, Bohémov, praotec Čech bol v skutočnosti Bech alebo Lech a slovo čech bolo šejch titul nejakého kočovného dobyvatela (Podla Horákovej knihy, O Slovanoch úplne inak) ktorý ovládol keltské územie. Slovo čech sa v súčastnej podobe objavuje až niekedy v 10-11 storočí. I ked možno aj v origináli moravskopanónskej legendy a Źivote Metoda, ale teraz nemám možnost si to overiť.

 18. Ked je tu už reč o Markomanoch (Moravanoch?) a Kvádoch (Slovákoch?) Nedá mi aby som nepoukázal na najstarší rímsky nápis na našom území. Na nápis na trenčianskej hradnej skale. Spomína sa tam akési Laugaricio. Ako môžeme na základe prakticky jediného nápisu predikovať že to je názov mesta Trenčín alebo nejakej osady v 2 storočí? Na základe čoho? Existujú nejaké podobné rímske nápisy v Európe s ktorými by sme tento nápis mohli porovnať, alebo je úplne osamelý a jediný nápis tohto druhu v Európe? Čo ak to vôbec nieje názov osady alebo miesta, ale celej širokej oblasti okolo Trenčína, alebo rovno celého západneho Slovenska?
  Čo ak je Laugarício názov pre celé dnešné Slovensko? Čo ak sme až do zániku Velkej Moravy žili v La Ugariciu a po príchode Maďarov sme žili už v La Uhariciu? Čo ak názov Laugaricio je pôvodný len polatinizovaný názov ktorý mu dali pôvodný obyvatelia? Čo ak oni rimanom na otázku kde teraz sú povedali: Hľa Ugorí vsio. Ajhľa Uhorsko. La ako hla, ajhla. Ugarí ako uhor, u hôr, u harí alebo aj vlasatý ak chcete :D Cio neviem ako túto koncovku z latinčini prekladať cio, čio, kio? Ak je môj predpoklad správny, znamená to že Slovensko sa nazývalo Uhorskom, Ugorskom, La ugaríciom už 700 rokov pred príchodom Staromaďarských kmenov, ktoré si len názov prisvojili a prispôsobili na La Hungria. Nápis na trenčianskej skale sa tak stáva nielen najstarším rímskym nápisom na našom území ale zároven aj najstarším dokladom pomenovania našej krajiny ako Laugaricio, a po prechode z g na h v 10 storočí ako Lauharicio, Uhorsko.

 19. Možno by stálo za to pozreiť si p.Cvengroš Ruský dokument , na ktorý upozornil Metod. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oMjT8fNrO8E

  Riešia tam práve pôvod a identitu VARIAGOV, ktorých spomínate vo svojom skvelom článku o HERMANOCH – o nás… Szotožňujete sa s tradičnou predstavou Veariagov , ako bojovnom kmeni našincov. Ruský dokument dospel k zaujímavému vysvetleniu ich mena a aj povolania.
  Podobne , ako mnohé naššské slová je priam na očoch v pomenovaní VARIag. VARI- od slova VARIŤ ! Dokumentaristi dospeli k pôvodným sídliskám Variagov a tie sú na pobreží mora a priľahlích ostrovoch .VARILI soľ ! To bolo ich zamestnanie a bohatstvo. Pretože v tých dobách bola SOĽ NAD ZLATO ! Podporujú svoju teóriu bežným ruským zvratom , kde človek preháňajúci svoju prácu do maxima-aj profesionál je posunutý okrem základného tremínu-povedzme LENIVEC- po rusky ĽENŤAJ – do mierne sarkastického – ĽENŤIAG, ĽEŇŤIAGA- s koncovkou iag-iaga.Alebo práca- TRUD a TRUĎIAGA- čiže dnešný „workoholik“ .

  A v podstate sa to ani neprieči predstave o šikovných bojovníkoch-na obchodných cestách s tak drahou komoditou si ju museli aj vedieť obrániť.Nehovoriac o ochrane celého procesu „výroby“ soli.

 20. Pán Cvengrosch, som rada, že ste kritiku zobrali profesionálne. Aj som si sprvoti myslela, že Vás to rozhodí, ale zase nepíšem nič, čo by sa Vás mohlo dotknúť. Možno časom rozoberiem aj Vaše Tajné dejiny. O šírení stromov z Karpatskej kotliny nič neviem, aj keď sa mi marí, že som to tiež čítala, možno aj na tomto portáli v komentároch. Treba googliť.

 21. Zdravím pan Ovsená.
  Vaše postrehy vnímam vcelku pozitívne, avšak uvažujem nad tým, prečo sa „obúvate“ do mojej prvotiny, ktorá je už u mňa osobne dávno prekonaná. Skúste si pozrieť novšie články na http://www.tajnedejiny.sgo.sk/.
  Táto prvotina, o ktorej ak píšem, že je prekonaná, tak mám na mysli prekonaná nie v zmysle, že hlavné myšlienky tam vypovedané už neplatia, ale mám na mysli argumentačnú bázu. Niektoré z biatekov som „rozpitval“ do „poslednej bodky“ tak dôkladne, že môžem spokojne a zodpovedne prehlásiť, že mince razili naši predkovia – Slovene. Doposiaľ som to nepublikoval, ale i na to príde :). Ďalej si na základe mojich doterajších zistení dovolím prehlásiť, že Marcomani boli Moravani, že germáni hovorili „slovanským“ jazykom, že Kelti a Skýti hovorili slovanskými nárečiami, že vlasáči boli postrachom celej rímskokatolíckej s.r.o. až dovtedy pokiaľ ich cirkev z dejín postupne rad-radom neodstránila.
  Pani, Ovsená, na mnohých biatekoch je jazdec na koni držiaci v ruke vetvičku…čo myslíte čo to je? A čo vlastne robí tento germánsky prvok na keltskej minci? A čo tam vlastne robí Skýtsky kôň? Pani Ovsená tušíte niečo vôbec o tom, aký význam mal kult vlasov, čo v skutočnosti symbolizoval? Niečo sa dá nájsť na internete, niečo sa dá nájsť v múdrych knihách, no veľa je našej mysli skryté. Ak sa pamätáte, poslali ste mi fotografie šperkov z Mikulčíc. Vtedy som Vás upozornil na to, že na šperkoch prevažuje symbol, ktorý je súčasťou sliezkeho erbu (nachádzal sa na hrudi orlice). K tomu by som dodal, že obdobné šperky boli nájdené na našom území i v dobe bronzovej. Sama ste mi odpísala, že symbol okrídleného slnka je známy už od staroveku z Egypta i z oblasti Stredného východu…nuž toto všetko súvisí s vlasáčmi…
  Pani Ovsená, vlasáči neboli len Markomani, ale i Valasi. Jánošík bol Valach a tie vrkoče čo mu viseli z hlavy mali svoj význam…
  Ťažko mi je reagovať na tento Váš pokus o „neviem čo“. Vystrihli ste si témy, v ktorých ťahám za kratší koniec. Môžem k tomu snáď povedať len toľko, že to čo som doposiaľ publikoval je sotva desatina z toho z čím momentálne disponujem. Mám vytvorený koncept, v ktorom jednoznačne udávam a vysvetľujem nielen čo, ale i Prečo! Prečo dlhé vlasy, prečo had-drak, prečo Kosa atď. K Mavrovi Orbinimu som sa dostal až po tom, ako som dal do obehu moje tri základné články (prvý z nich ste zniesli pod čiernu zem), nuž a tento Mavro Orbini rezolútne tvrdí to, o čom ja podľa vás fantazírujem :).
  Záverom by som chcel prehlásiť, že si stojím za tým (a mám na to vážne argumenty), že Germáni, Kelti a Skýti boli to, čomu sa dnes hovorí Slovania, aj keď treba pravdu povedať, že súčasné meno Slovania nevystihuje skutočnú podstatu, a samotný pojem Slovania vzhľadom na historický vývoj je zmätočný a generuje nedorozumenia medzi jednotlivými (súčasnými) slovanskými národmi.

  Prajem veľa zdaru pani Ovsená.
  P.S.: marí sa mi, že ste kdesi na Vašej stránke publikovali rozširovanie sa drevín z Karpatskeho oblúku do ostatnej Európy. Chcel by som Vás poprosiť, či by ste mi nezaslali zdroj, prípadne nepreskenovali príslušné pasáže z knihy. Môj mail máte. Ďakujem. S úctivým pozdravom Oskar Cvengrosch.

 22. Ospravedlnujem sa ze pisem na etapy, ale kedze v minulosti sa mi opar prispevkov nenavratne stratilo a nemam moznost textoveho editora, tak to takto poistujem.

  Teda, po ukonceni pracovnej verzie mojej valasskej studie som sa zacal obyerat po takpovediac svete alternativnych teorii historie slovakov a nasich susedov a samozrejme s rezervou, ale nasiel som viacero korelacii a zhoidy s inymi videniami a pohladmi. Zaujimave boli napriklad bulharove Cilingirove. Studie na temu ako imperialni histerici svatej rise nemeckehnaroda urobili s Getov a Gotov dva rozicne terminus technicus, pricom zdovodnuje preco sa jedna o ten isty substrat. Podobne Mauro Orbini mnohych uz ani neprekvapil prehlasenim, ze Daci-Geti su tiez Slovania. Kde sa podeli ostatni autori na ktorych sa Orbini odvolava je dnes jednou z najvacsich zahad po bermudskm trojuholniku. Obdobne daljia 140 rokov utajvabna kniha slovaciska Jonasa Zoborskeho, ktora hovori o cas azijskych vpadov do oblasti karpat a dunaja do valachie, kedy hovori ze tato cast valaskeho kludu odisla ku svojimbratom na vychod uhorska, ktori tam sidlili od „nepamati“. Podobne anonymus spomina knieza Gelu-a (julia-dulu dulajku:) na cele dacko-slovanskeho ludu bojujuceho n rieke Mures so tzv. „Staromadarskymi“ zoldakmi. Podobne kosicky historici potvrdzuju otomansku (obec v sev. Rumunsku) dominanciu v bronzovej dobe a tzv. Valaliky kostany kulturu proto-dacku a nasledne v styarsej dobe zeleznej tzv. Tracko (dacko\-skystsku (slovansku) dominanciu v okoli Kosic Barce. Studiu pana Cvengroascha vnimam ako doplnenie horeuvedenych pramenov so snahou o akusi syntezu. Suhlasi aj s mojimi zisteniami ohladne vplyvu valachov ale aj ich predkov dako-romanov a proto-dakov na etnogenezu slovenskeho naroda. Dalsou kapitolou je kniha makedonca Petara Popova, ktora tiez podrobne vysvetluje ako sa da ukradnut historia pelasgov z Pelly na peloponeze a ako sa daju vytvorit „pradavne“ narody a ich mocenske prava a ambicie. Samozrejme ako lokalpatriot v zmyskle protochronizmu kladie kolisku slovanov na peloponez aj ked ktosi v diskusii na u-tube ( a nebol som to ja) uviedol ze make-donci su od Donu, dokonca kmen uvadzany v biblii ako potomkovia Dan-ovi. Nebudme preto uzkoprsi nebazirujme na terminoch a vyslovnostiach hlasov aq zvukov dorozumievania, ked sa nam vsetko pod nohami meni a hybe. Hybe sa nielen priestor v ktorom opierame svoje argumenty, ale hybe sa aj cas. Komnata kriv7ch yrkadiel dokoca komplikuje porozumenie aj medzi dvoma zanietencami hovoriacimio tej istej veci.

 23. Este litovske priezviska od A-Z: Abraitis, Abromaitis, Adakonis, Adamaitis, Adomonis, Adukonis, Adikonis, Aidziulis, Akelaitis, Aksomaitis, Albitis, ……………., Zizis, Zubris (Zubrus:), Zudickis, Zuis (Zujus:), Zuymatis, Zydialis. Berme to teda radsej ako brainstorming a vazme si tu cast informacneho retazca, ktoru vieme jeden od druheho pouzit. Ze historia nebola nikdy pravdiva a objektivna je kazdemu jasne. Ze bola cielavedome a systemovo prekrutena si uz mnohi tiez uvedomuju a zopar o tom uz aj nieco napisalo a nieco z toho uz dokonca je aj verejne dostupne. Ze je tato oblast bez objektivnych dokazov je tiez kazdemu aj tomu kto historiu prekrutil a ukradol tiez jasne. Ze existuje len moznost pouzitia nepriamichy dokazov na ukor osobneho volna sa prehrabavat v speti informacii dat a konstrukcii a ze na to je opotreba sikny motiv je tiez mnohym jasne. Preto ak kritika, tak jemna takpovediac zenska a v zmysle manazerskych teorii couchingu najopr pochvalit skutocnu hodnotu a az potom v otazke prejavit iny pohlad na vec a zivo diskutovat o veci. V tom sa odzrkadluje duch opravdy. Teda ja som si teoriu pana cvengroscha poctivo presiel celu a nielen tu cast o marave. Jej hodnotu z pohlad mojej valasskej studie vidim hlavne v interpretacii a predpoklade existencie akejsi Suebsko-Getskej (Slavsko-Dackej) konfederacie , pradavnej rise, ktorej stiopu moze predstavovat Biatec s napisom COBROVOMARUS a reverzon s hlavami pripominajucimi kniezata naroda Frigov-Dakov a Suebov.

 24. Výborne, pán Logofat, len tak ďalej, čím viac kritiky, tým lepšie.

 25. -us je dokazatelne diminutive suffix, cize zdrobnenina. Teda slovenske mena ako Ondrus, Belus, Mikus, Petrus, Markus, Miklus, Mihalus a pod. Su vlastne Ondrikovia, Belovkovia, Mikulaskovia, Petrikovia, Mareckovia, Miskovia, ktorych otcovia mali v prastarej komunite dobre zname meno, po ktorom dostali meno aj ich mali synkovia. Z toho pohladu je zatazko si predstavit koho meno niesol COVN-us. Okrem toho koncovka -us je typicka skor pre karpatsky region ako region baltskych statov. Litovske mena maju koncovky -is (napr. Gavrilidis a pod.). Polske a rumunske mena pozdlz karpatskeho obluka maju koncovky -us (napr. Tadeusz, Korus, Draus, Patruscu-Petrik-Petricko, Mihaluscu, Timoteus, Brendus, Buhus, Lacatus, a pod.). Takto a podobne sa da kritizovat aj kritika. Kazdy z nas ma v sebe snahu byt prvy, prvotny v zmysle protochronizmu (zda sa ze ani zeny nie su vynimkou:). Makedonec hovori o ukradnutej historii slovanov, hovori mudro, ale kolisku slovanstva kladie u seba doma. Slovinec hovori o ukradnutej historii, tiez hovori mudro, ale kolisku slovanstva kladie u seba doma. Slovak hovori o ukradnutej historii, hovori mudro, ale kolisku slovanstva kladie u seba doma, atd. Nie su toto tie pomyselne Svatoplukove pruty?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *