Reakcia na Otvorený list čestnej predsedníčky Matice slovenskej k Stratégii ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike

Červené rovná-sa je symbolom za rovnosť homosexuálnych manželstiev.
Červené rovná-sa je symbolom za rovnosť homosexuálnych manželstiev.

Staroslovenská história je úzko spätá s duchovnom. V 9. storočí došlo k zmene duchovných hodnôt – „pohanskú“ slobodu nahradila kresťanská duchovná totalita, bez ktorej by nevoľníctvo nebolo uskutočniteľné. Kresťanské duchovné hodnoty teda veľmi úzko súvisia s potláčaním osobnej slobody (dogmatizmus) a prirodzenosti (pre homosexuálov je prirodzené orientovať sa na rovnaké pohlavie). Keďže pohania ako ani homosexuáli nezapadajú do konceptu kresťanskej totálnej duchovnej kontroly, nachádzajú sa spolu na jednej lodi, vratko balansujúcej uprostred zakaleného kresťanského mora. Preto keď hovoríme o staroslovenskej histórii, objavujú sa nám po boku pohanov aj homosexuáli.

Eva Kristinová v dokumente Krehká identita od Zuzany Piussy, pretočte na 1:20.
Eva Kristinová v dokumente Krehká identita od Zuzany Piussy, pretočte na 1:20.

Nielen Katolícka cirkev, ale aj čestná predsedníčka Matice slovenskej Eva Kristinová, zdá sa, má problém uznať homosexuálom ich ľudské práva. Napísala otvorený list ministrovi Lajčákovi, aby v ňom žiadala ministra o zásadné prehodnotenie Stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike v zmysle ňou uvedených pripomienok. Aké sú to pripomienky a čo si o nich myslím ja, Blažena Ovsená?

„v roku osláv 1150 výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda1 ako členovia kultúrno-historickej inštitúcie2, ktorá si hlboko ctí tradičné hodnoty3 po stáročia uctievané našimi predkami, so znepokojením sledujeme nastupujúci trend dehonestácie rodiny4, neetické zásahy do výchovy a vzdelávania detí a ďalšie tendencie, ktoré k nám prenikajú zo Západu5 a, žiaľ, premietli sa aj do návrhu nového strategického programového dokumentu pre oblasť ľudských práv.“

K bodu 1 – Pani čestná predsedníčka Matice slovenskej Eva Kristinová (ďalej len EK) sa odvoláva na 1150. výročie príchodu Cyrila a Metoda na Slovensko. Odvoláva sa na výročie príchodu dvoch vierozvestcov, ktorí k nám dovliekli cudzorodé náboženstvo, ktoré s pôvodným náboženstvom Slovákov nemá nič spoločné. Práve naopak. Výsledkom misie Cyrila a Metoda bolo násilné nanútenie kresťanských hodnôt a duchovnej podriadenosti židovskému bohu Abrahámovmu. Robilo sa tak pomocou meča, ohňa, mučenia, predaja do otroctva, habania majetkov. Týmto novým náboženstvom boli potlačené pôvodné (nie tradičné, ale pôvodné – kresťanstvo je u nás tradičné, ale nie je pôvodné) slovenské symboly, obrady, piesne, hrdinovia a nakoniec aj jazyk. EK sa teda odvoláva na morálne hodnoty a praktiky, ktoré predstavuje kresťanská cirkev, to jest asi aj na križiacke výpravy, upaľovanie čarodejníc a vedcov svätou inkvizíciou, mučenie, vyháňanie diabla z tela (exorcizmus), nepovažovanie pohanov za ľudí (sloboda ich zabíjať) a iné „morálne“ hodnoty a praktiky.

K bodu 2 – EK nepíše sama za seba, ale v mene národnej inštitúcie. Toto je veľmi dôležité, vyjadrím sa k tomu neskôr.

K bodu 3 – EK sa odvoláva na tradičné hodnoty, avšak, ako som už napísala, kresťanstvo je u nás síce tradičné, ale nie je pôvodné. Ak EK smeruje ku koreňom, mala by sa opierať o pôvodné hodnoty, nie o tradičné. Pôvodnou slovenskou hodnotou je v prvom rade sloboda človeka. V kronikách sa píše, že Slovanov bolo veľmi ťažké podmaniť si pod seba, lebo to boli slobodní ľudia. Môj názor je ten, že keď vznikalo kresťanstvo, v skutočnosti len spravilo „rebranding“, to jest premenovalo pôvodné náboženstvo, pričom zachovalo 85% pôvodného (vrátane krížov, anjelov-krídlatcov, odevov, modlenia, obiet, …), a 15% nahradilo novým (Ježišom, svätými, Bibliou, Židmi). Preto, keď Cyril obhajoval slovenský jazyk v Ríme, neopieral sa o Ježiša, ale o Slnko a ostatné prírodné (pohanské) živly (Vodu, Vzduch, Zem) – Či neprichádza dážď (posvätná Voda) od Boha na všetkých rovnako? A či Slnko (posvätný Oheň) nesvieti takisto na všetkých? Či rovnako nedýchame na vzduchu (posvätný Vzduch) všetci? Ja by som pridala – Či nechodíme po zemi (posvätná Zem) rovnako všetci? Cyrilova obhajoba slovenskej jazykovej slobody v Ríme bola teda založená na pohanskom učení a pohanskej terminológii, že Slnko/najvyšší svieti na všetkých rovnako. Toto učenie pre nás nie je tradičné, ale pôvodné.

K bodu 4 – Zaujímalo by ma, čo majú LGBTI práva spoločné s dehonestáciou rodiny. Či latinský jazyk bol dehonestovaný staroslovenskými bohoslužbami? Nie! EK argumentuje ako trojjazyčníčka za čias cyrilometodských. Trojjazyčníci ostro brojili proti cirkevnej slovenčine, lebo dovtedy len tri cirkevné jazyky existovali – hebrejský, grécky a latinský. Vraj len v troch jazykoch sa patrí v knihách oslavovať Boha, nie v slovenských písmenách, ktoré nikto iný predtým nevynašiel (ani apoštolovia, ani pápež!). Cyril sa proti tomu postavil, lebo v cirkevnej slovenčine nevidel dehonestáciu troch jazykov, ale možnosť, ako rozšíriť „božiu slávu“ aj na ostatné národy.
Vážená pani, či neprichádza dážď od Boha na všetkých rovnako? A či Slnko nesvieti takisto na všetkých? Či rovnako nedýchame na vzduchu všetci? Či nechodíme po zemi rovnako všetci? To sa vy nehanbíte uznávať iba zväzok medzi mužom a ženou a prikazovať, aby všetci neheterosexuálni ľudia boli osamelí a nešťastní? Povedzte mi, či robíte Boha bezmocným, že to nemôže dať, alebo závistlivým, že to nechce? My však poznáme mnohé národy, ktoré majú zväzky aj pre homosexuálnych ľudí a žijú šťastne každý podľa svojej predstavy. Ako je známe, sú to viac-menej tieto: Andora, Argentína, Austrália, Belgicko, Brazília, Británia, Česko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Chorvátsko, Nemecko, Írsko, Island, Izrael, Južná Afrika, Kolumbia, Lichtenštajnsko, Luxembursko, Nový Zéland, Nórsko, Portugalsko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Uruguaj. Ak z tohto nechcete nič pochopiť, aspoň spoznajte, čo o tom súdi Písmo slovenské: Veď Slavomír volá, hovoriac: – Spievaj Pánovi celá zem, spievajte Pánovi novú pieseň! – (S 95, 1). A opäť: – Plesaj v Pánovi celá zem, spievajte, veseľte sa a plesajte! – (S 65, 4). A po druhý raz: – Nech sa ti klania celá zem a spieva ti, ospevujúc tvoje meno, Najvyšší – (S 65, 4).
Čiže nie len heterosexuáli, ale všetci ľudia, vrátane homosexuálov! Či Vy namietate, že žiadne Písmo slovenské nie je, že som si ho vymyslela rovnako ako Mojžiš zase to svoje? O čo som ja horšia od Mojžiša a ostatných jeho neslovenských svedkov? Vedzte, že práva LGBTI ľudí neoberú o práva ne-LGBTI ľudí, ani nedehonestujú rodinu, iba umožnia žiť v rodinnom partnerskom zväzku aj LGBTI ľuďom.

K bodu 5 – Tu sa, vážená pani EK, trochu poodhalila. Ukázala, možno podvedome, čo ju v skutočnosti trápi. Že tu niečo prichádza zo Západu. Ona tvrdí, že tendencie k nám prichádzajú zo Západu, nehovorí, že sú to zlé tendencie, ktoré k nám prichádzajú. Chápem to správne, že tendencie (je jedno aké, trebárs aj zlé), pokiaľ by prichádzali z východu, preberať možno? Alebo čo vlastne chce EK povedať? Či ona nesúdi podľa výrokovej pravdy, ale len podľa lokality?

„Treba si uvedomiť, že západná kultúra s jej revidovanými morálnymi princípmi, dávno v mnohom smeruje k úpadku6. My, Slováci, sme ešte iní, duchovne zdravší, ctíme si ešte zatiaľ iné hodnoty7. Správne na tento rozpor nedávno upozornil ruský prezident Vladimír Putin, keď sa vyjadril, že vzhľadom k iným tradíciám a kultúre Rusko nebude preberať západné trendy, lebo sú im cudzorodé8. Takýto suverénny postoj si Vám, ako významnej politickej osobnosti a reprezentantovi Slovenska, dovoľujeme dať za príklad ako vhodný aj pre Slovensko, ak nemá neprimerane narásť vnútorné spoločenské napätie.“

K bodu 6 – Čo sú to revidované morálne princípy západnej kultúry? Šťastie pre všetkých, nielen pre heterosexuálov? Revidované z čoho? Z kresťanských princípov duchovných dogiem (duchovnej totality), nevoľníctva (čiže otroctva)? Môj názor je opačný a to, že k úpadku súčasnej doby vedie práve prehnitosť kresťanských morálnych hodnôt. Jedná sa najmä o nezmyselnosť/rozporuplnosť celého kresťanského učenia. Každý to vidí, že kresťanstvo zaostalo za realitou, že sa nachádza kdesi v roku 382. Muži už nenosia dlhé bokombrady. Celé kresťanstvo je jeden nekompatibilný prvok v našom súčasnom živote. Ľudia sú niekde inde. A je to tak dobre, lebo koleso Svargy sa točí a prechádza z jedného cyklu do druhého, vrátane vrcholov a úpadkov. Keby sa zastavilo, bol by to koniec sveta. Kresťanstvo je, žiaľ, zastavené koleso.

K bodu 7 – Slováci sú naozaj iní, podľa mňa však nie duchovne zdravší, ale duchovne chorejší. Kým na Západe si ľudia uvedomujú, že sloboda nie je heterosexuálna záležitosť, niektorí ľudia na Slovensku cítia niečo iné. Dôkazom toho je nehorázny list Konferencie biskupov Slovenska ministrovi Lajčákovi (moja reakcia tu), ako aj list pani EK. Určite je mnoho ďalších Slovákov, ktorí necítia v sebe tú veľkorysosť, aby slobodou a šťastím obdarovali aj iných ľudí. Aby tým, že ich spravia šťastnými, spravili šťastnejším celý svet, lebo nešťastní ľudia v našom okolí nás nemôžu tešiť. Ani mňa neteší, keď vidím okolo seba ľudí bez domova, ľudí bez práce, žobrákov. Doslova mi to láme srdce. Ale sú aj iní ľudia, ktorí vnútorne krvácajú, a nikto to poriadne nevidí. Tí utrápení ľudia sa boja o svojej vnútornej bolesti hovoriť, lebo cítia nepriateľskú atmosféru „duchovne zdravších Slovákov“.

K bodu 8 – Prezident Putin má naozaj ťažkú úlohu. Mám pocit, že Rusko je krajinou nešťastia z definície. Že tam vždy musia niečo pohnojiť, len aby to mali pohnojené. Koleso Svargy sa točí a po krátkej slobode, období voľného Vetra, prichádza do Ruska vzbura (zákaz), obdobie Ohňa, aby potom nastala nehybná, zaseknutá, nevoľná Zem, ďalšia totalita, tentoraz kresťansko-duchovná. Prezident Putin sa opiera o podobné frázy ako pani EK, teda o tradičné hodnoty, západné cudzorodé trendy, a podobne. Zamýšľam sa, kto inšpiroval koho. Ako som vysvetlila vyššie, tie tradičné hodnoty v kresťanskom chápaní vôbec nie sú vlastné. Aj Ježiš je pre Rusov cudzorodý. Pán Putin nepochopil, že je lepšie mať šťastných homosexuálov na svojej strane, ako nešťastných homosexuálov proti sebe. Je nezmyselné myslieť si, že homosexualita sa dá zakázať. To je rovnaké ako snažiť sa zakázať východ Slnka. Útlak nikdy nepomôže. Ak niektorých Rusov teraz teší, že okolo nich chodia po uliciach nešťastní ľudia, prosím. Mňa by to netešilo. A to si už nechcem ani predstaviť, ako sa musí asi cítiť mladý dospievajúci ruský chlapec, ktorý vidí krásu v iných spolužiakoch. Je izolovaný, nemá sa na koho obrátiť, obáva sa posmeškov, odsúdenia, vyčlenenia, možno aj šikany. Odváži sa prísť za rodičmi, v nádeji, že u nich nájde podporu, no tí, aby nešli do väzenia za propagáciu homosexuality, neprijmu ho, ale odsúdia jeho orientáciu. Budú nástojiť, aby ju potlačil, aby šiel proti svojej prirodzenosti. Ten chlapec nakoniec skončí ako schizofrenik alebo samovrah. Ak toto niektorých Rusov teší, prosím. Mňa by to netešilo. Vo veľkom Rusku, kde je dosť miesta pre všetkých ľudí, by sloboda mala prekypovať. Avšak vzduch tam veje, Slnko svieti a dážď padá iba pre heterosexuálov. Ak toto niektorých Rusov teší, prosím. Mňa by to netešilo. Ak si niektorí Rusia teraz myslia, že sú už duchovne zdraví, prosím. Ja si o tom myslím svoje. Rusi v prvom rade ublížili sebe ako národu. Namiesto toho, aby udržali balans medzi živlami, priklonili sa k názorom ortodoxnej cirkvi, zakazujúc názory iné. Totálne sa tým duchovne uzemnili. Začína sa to duchovnou genocídou homosexuálov, ktovie, kto príde na rad po nich. Živly sa preto volajú živlami, lebo keď presiahnu istú hranicu, sú už nekontrolovateľné. Majú potom obrovskú moc a dokážu zabíjať. Svarga sa však točí ďalej. Po totalitnej Zemi príde uvoľnujúca Voda. Čím živelnejšia bola Zem, tým živelnejšia bude Voda. Je to zákon rovnováhy. Tá Voda potom odplaví pána Putina aj ortodoxné názory.

„Znepokojuje nás najmä:
diktátorský tón9 („…pre rešpektovanie a uplatňovanie práv LGBTI osôb nie je v SR doteraz prijatý žiadny koncepčný dokument, napriek tomu, že tejto téme sa v ostatných rokoch venuje náležitá pozornosť na pôde Európskej únie, Rady Európy i OSN…“)“

K bodu 9 – Mne to nepríde ako diktátorský tón, ale ako suché konštatovanie, že LGBTI skupina ľudí je na Slovensku po legislatívnej stránke obchádzaná. A to aj napriek tomu, že inde je tomu inak.

„- definovanie práv pre ďalšie skupiny s obavou o stupňujúce sa nároky10 („…V poslednej novele Trestného zákona z roku 2013 (sa) … nezahrňuje však problematiku nenávisti k transrodovým a intersexuálnym ľuďom…“)“

K bodu 10 – Podľa mňa nejde o stupňujúce sa nároky, ale o snahu pokryť ochranou pred násilím všetky skupiny, ktoré sú vo zvýšenej miere ohrozené „duchovne zdravými Slovákmi“.

„- stupňovanie požiadaviek a definovanie takých požiadaviek, ktoré potenciálne ohrozujú ľudské práva väčšiny spoločnosti11 („…Pokiaľ ide o ďalšiu legislatívu, týkajúcu sa … slobody prejavu … vzdelania… je žiaduce aktualizovať ju tak, aby … najmä zohľadnila potreby a záujmy LGBTI osôb, medzi ktoré patrí spolužitie osôb rovnakého pohlavia, právna úprava spolužitia osôb rovnakého pohlavia, právna úprava zmeny pohlavia a pod. Je potrebné, aby sa príslušné orgány v najbližšom období naďalej programovo a vážne venovali tejto oblasti, pripravili príslušné legislatívne a administratívne riešenia vrátane akčného plánu pre práva LGBTI osôb…“)“

K bodu 11 – Má pani EK na mysli ohrozenie ľudských práv väčšiny spoločnosti, alebo skôr ohrozenie duchovnej totality väčšinového náboženstva?

„- priama diskriminácia tradičného, napr. kresťanského12, alebo aj nedávneho morálneho socialistického, pohľadu na rodinu a ľudských práv takýchto rodín. Zasievanie nevraživosti do spoločnosti. („…Užívanie ľudských práv LGBTI ľuďom výrazne sťažuje fakt, že po stáročia boli, a naďalej sú vystavení homofóbii, transfóbii, a iným formám neznášanlivosti a diskriminácie… marginalizácie, sociálnej exklúzie … a teda sú potrebné určité cielené opatrenia na zabezpečenie plnohodnotného užívania ľudských práv týmito osobami….Z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva vyplýva princíp, že kultúrne, tradičné, ani náboženské hodnoty, ale ani iné normy „dominantnej kultúry“ nemôžu ospravedlniť prejavy nenávisti alebo akúkoľvek inú formu diskriminácie na základe sexuálnej orientácie, alebo rodovej identity…“)“

K bodu 12 – Tradičné nerovná sa dobré, ani najlepšie, ani pôvodné.

„- hrozba aplikácie legislatívy umelo implementovanej podľa zahraničných vzorov, nám cudzorodej a vyvolávajúcej vnútorné spoločenské napätie13 (… Navrhujeme, aby Slovenská republika svoje progresívne postoje prezentované v oblasti práv LGBTI ľudí na fórach medzinárodných organizácií uplatnila aj vo svojich vnútorných politikách….)“

K bodu 13 – Kto vyvoláva vnútorné spoločenské napätie? Tí, čo sa domáhajú svojich práv, či tí, ktorí im ich upierajú?

„Vážený pán minister,
na záver Vás žiadame o zásadné prehodnotenie Stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike v zmysle vyššie uvedených pripomienok.
Precíťte, prosím, že aj Vy sám ste synom tejto zeme14 a hodnotový systém, rodinné vzťahy, tradície v oblasti výchovy a vzdelávania15, v ktorých ste vyrastali, Vám pomohli rozvinúť sa vo významnú osobnosť, ktorá teraz reprezentuje Slovensko a má voči svojej vlasti aj dlh snažiť sa uchovať jej hodnoty aj pre nasledujúce generácie. Prečo nedopriať dnešným deťom rozvíjať sa v rovnako bezpečnej rodinnej atmosfére, v akej ste mali možnosť vyrastať Vy? Kto z nás má právo siahať na toto morálne dedičstvo16?“

K bodu 14 – Aj homosexuáli sú synmi Slovenskej zeme, preto je dobré, že v prípade Stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike sa pamätá aj na nich.

K bodu 15 – Tradične sa po kresťansky učilo, že Zem je doska položená na dvoch slonoch. A kto hlásal iné, mal byť upálený. Hlása sa EK k takejto tradícii? Je konečne načase byť zosúčasnený a namiesto tabu a dogiem učiť deti aj o antikoncepcii, o rizikách nechráneného sexu, o sexualite.

K bodu 16 – Znovu sa pýtam, o akom morálnom dedičstve EK hovorí? O homosexuálnom hriechu zadefinovanom v židovstve, alebo o svätej inkvizícii v kresťanstve? Homosexuálny hriech je morálnym dedičstvom židovským, nie slovenským, lebo Bibliu nenapísali Slováci. Slovenským morálnym dedičstvom je sloboda. Slob-oda a Slov-en majú rovnaký slovný základ.

„V mene členov I. Miestneho odbor Matice slovenskej Bratislava 1 Vás pozdravuje a veľa síl v zodpovednej práci Vám praje
Eva Kristinová,
Čestná predsedníčka I. MO MS BA117

K bodom 2 a 17 – Vážená pani EK píše list v mene Matice slovenskej. Čiže nie ako súkromná osoba, ale v mene organizácie. Pani EK si asi neuvedomuje, že s veľkou pravdepodobnosťou aj medzi Matičiarmi sú homosexuáli. Alebo je „netradičná“ sexuálna orientácia prekážkou vstupu do Matice? Nemyslím si. Môžu do nej vstúpiť tak heterosexuáli, ako napríklad aj homosexuáli, bisexuáli alebo transexuáli. Matica slovenská je platená aj z daní týchto homosexuálov, bisexuálov a transexuálov, preto by mala hájiť aj ich záujmy. Aj LGBTI ľudia sú Slovákmi. Byť Slovákom neznamená byť bielym katolíkom. Byť Slovákom znamená ctiť si pôvodné slovenské duchovné hodnoty, medzi ktorými žiari sloboda.

Stanovy Matice slovenskej
(§ 3) … Matica slovenská vychádza vo svojej činnosti z duchovno-kultúrneho odkazu našich vierozvestov svätého Cyrila a svätého Metoda18 z čias staroslovenského štátneho útvaru. …
… Matica slovenská pôsobí ako národnoprospešná, nezávislá, nadstranícka, nadkonfesionálna19 a nadrezortná národná ustanovizeň.

K bodom 18 a 19 – Matica slovenská si vo svojich stanovách odporuje v paragrafe 3, kde na jednej strane vychádza z duchovného odkazu Cyrila a Metoda, na druhej je nezávislá, nadkonfesijná národná ustanovizeň. Ak je nadkonfesijná (konfesia = náboženské vyznanie), nemala by vychádzať z kresťanských duchovných hodnôt. Avšak ak je slovenská, mala by vychádzať z pôvodných slovenských duchovných hodnôt, nie z dovezených židovsko-rímskych.

Záver

Ako sú štyri živly v Svarge, tak aj v spoločnosti sú štyri typy ľudí. Veterní sa ženú dopredu, zemití sa bránia zmene. Tým ostatným je jedno, čo sa deje. Sú však aj ľudia pomýlení, takí, čo si myslia, že čínske tričko je vlastné (slovenské) len preto, že ho už tretím rokom nosia počas teplých letných dní. Ako je Slovákom cudzorodé čínske tričko, tak je im cudzorodý aj Ježiš, boh Abrahámov a homosexálny hriech. Slováci sú v prvom rade slobodní ľudia, lebo slob-oda a slov-en majú rovnaký slovný koreň. Ako slobodní ľudia, Slováci majú právo na šťastie, či už sú orientovaní heterosexuálne alebo homosexuálne. Dať homosexuálom právo na partnerstvo teda nie je západný import, ale návrat k pôvodnej slovenskej kultúre založenej na slobode člov-eka/Slov-áka a na prirodzenosti. Lebo pre homosexála je prirodzené žiť svoj život s osobou rovnakého pohlavia. Lebo práve v prirodzenosti môže človek dosiahnuť duchovné naplnenie. Duchovné naplnenie znamená žiť život a robiť veci v súlade s vlastnou hlavou, nie podľa predstáv niekoho iného. Ak niekto vidí duchovné naplnenie v živote s milovanou osobou, prečo mu to neumožniť?

Čo by ste urobili?

V Amerike beží telvízna šou Čo by ste urobili?, v ktorej filmári testujú reakcie ľudí. Ide najmä o neštandardné situácie, v ktorých si napríklad biela žena berie černocha, alebo kresťanka muslima, alebo žena bije muža.

Ako zareagujú ľudia, keď vidia čašníčku, ktorá obťažuje hlúpymi poznámkami gay rodičov (lesby) s deťmi. Čašníčka je, samozrejme, herečka a scénka zinscenovaná, aby filmári získali reakcie reálnych ľudí v Texase – redneck/sedliackom štáte. Čo sa stane, ak rodičmi sú dvaja homosexuálni muži? Čo by ste urobili Vy? Pridali by ste gay rodičom na chrbát, alebo by ste sa ich zastali?

Ako zareagujú ľudia, keď vidia dve deti, ktoré šikanujú adoptované deti dvoch gay otcov? Zase ide o zinscenovanú scénku a reálnych hostí. Čo by ste urobili Vy? Pridali by ste adoptovaným deťom na chrbát, alebo by ste sa ich zastali?

Ako zareagujú ľudia, ktorí sedia v texaskej reštaurácii a počujú, ako sa jeden zo skautov prizná ostatným chlapcom, že je gay. V Amerike, a vlastne aj na Slovensku, gayovia nemôžu byť skautmi. Ako zareagujú ľudia, keď gay chlapec načas odíde od stola? Čo by ste urobili Vy? Pridali by ste gay chlapcovi na chrbát, alebo by ste sa ho zastali?

2 thoughts on “Reakcia na Otvorený list čestnej predsedníčky Matice slovenskej k Stratégii ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike

  1. Tolerancia je prípustná do tej miery, pokiaľ toleruje práva ostatných, a nenúti ich tolerovať správanie sa iných na úkor vlastnej slobody. Najhoršie sú na tom tí, ktorí nemajú priestor na ohradenie sa a žiadanie nápravy /bezpríjmové deti,starci obzvlášť bezvládni,ťažko chorí a handikepovaní/. Je rozdiel medzi povoleným a nariadeným, medzi slobodou konania a povinnosťou konať. Radšej mať žiadne, ako mať zlé zákony, lebo na ich odstránenie treba mať vyhrotenú revolučnú dobu.

  2. Ovsena, prekrutili ste co sa dalo. Ze vraj vierozvestovia „k nám dovliekli cudzorodé náboženstvo“! To nabozenstvo tu uz bolo, len ho hlasali franski knazi. Rastislav sa chcel zbavit ich vplyvu a preto hladal inu moznost „skulturnit“ Slovanov.
    Kde, v akom dokumente mate zakotvene pravo na stastie pre Slovakov? Citujem vas: „Slováci majú právo na šťastie“. A co keby sme si heterosexualne zalozene zeny narokovali pravo na normalnych, dobre vychovanych, poctivych, nepodvadzajucich chlapov? A ak sa taky najde, zapisme ho medzi ohrozene druhy, lebo vo vyskyte su uz len tepli, alebo sexualni maniaci.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *