Analýza diania na Ukrajine v historických súvislostiach II. (a rieky ako kľúč k dávnemu rozširovaniu Slovanov)

Povodia európskych riek a morí.

Tento článok nadväzuje na článok o Ukrajine pod názvom Analýza diania na Ukrajine v historických súvislostiach.

V minulom článku som sa zaoberala historickými súvislosťami, ktoré sa týkajú rozdelenia Slovanov/Venedov na dve veľké skupiny – Slovänov (Dunajskí Slovania) a Antov (dnes Ukrajinci a Rusi). Takto rozdelil Slovanov v 6. storočí byzantský úradník Jordanes. Sloväni žili južne od rieky Dnestra až po prameň Visly, teda na území Karpatskej kotliny. Anti žili medzi riekami Dnester a Dneper. Z historických textov vyplýva, že Slovania žili popri riekach takým spôsobom, že medzi nimi nebolo voľné miesto. To znamená, že sa posúvali pozdĺž riek.

Toto je všetko pekné, ale obyčajný človek nechápe, prečo sa Slovania rozšírili práve okolo rieky Dnester. Ani nechápe, prečo sa Slovania rozšírili práve na tie miesta, kde sa rozšírili. Ani nechápe, prečo zanikli na tých miestach, na ktorých zanikli. Ani nechápe, prečo sú Poliaci takí odlišní od ostatných Slovanov. Toto všetko sa ale dá pekne vidieť, keď sa pozrieme na mapu európskych riek a morí ich spádových oblastí. Potom sa nám odokryje jasná podstata a hranice prirodzených regiónov.

Povodia európskych riek a morí.
Povodia európskych riek a morí.

Na základe obrázka vyššie vieme povedať nasledovné.

 • Vieme pochopiť, prečo Polabskí Slovania (č. 1) boli predurčení na vyhynutie. Sídlili na rieke Labe, ktorá patrí do prirodzenej sféry Nemcov. Toto územie spadá do Severného mora. Polabskí Slovania sa nemohli ubrániť neustálemu dotieraniu Nemcov. Tí si nakoniec našli zámienku. Za účelom obrátenia Polabských Slovanov na pravú kresťanskú vieru na nich vykonali genocídu.
 • Na základe povodia riek vieme pochopiť, prečo sa Švajčiarsko (č. 8) ponemčilo. Patrí totiž do prirodzenej oblasti Nemcov. Jeho južná časť však spadá do oblasti Stredozemného mora. Východná sa zvažuje do Francúzska. Preto zrejme je Švajčiarsko trojjazyčné.
 • Podobne dokážeme pochopiť, prečo medzi Francúzskom a Nemeckom prebiehali vždy boje o pohraničné územia. Francúzka severovýchodná časť (č. 9) totiž patrí do prirodzenej nemeckej oblasti. Nemci sú totiž národom Severného mora. Francúzsko má aj časť východného územia (č. 10) patriaceho do spádovej oblasti Stredozemného mora. Zrejme preto sa Francúzsko nakoniec polatinčilo. Potobne východ Španielska (č. 11).
 • Podľa spádových oblastí vieme tiež pochopiť, prečo sa územie Katalánska s hlavným mestom Barcelonou (č. 11) snažia odrhnúť od Španielska. Geograficky totiž toto územie patrí k Stredozemnému moru. Zvyšok Španielska patrí Atlantickému oceánu. Iné obchodné styky, iné vodné cesty, iné sklony vytvorili mierne odlišnú kultúru, ktorá za mnoho storočí nadobudla vlastnú identitu.
 • Všimnime si oblasti označené č. 18 a 19. Mapa je neaktuálna a tak nezodpovedá súčasným hraniciam. Tieto oblasti kedysi patrili Srbsku. Z 18-tky je dnes samostatné Kosovo a z 19-tky Čierna hora, ktoré spadajú do Stredozemného mora. Zvyšok Srbska spadá pod povodie Dunaja a Čierneho mora. Ak teda niekto tvrdí, že Kosovo je Srbia, tak sa pletie. Z geografického hľadiska je Kosovo Albánsko. Podobne je na tom Macedónsko. Albánsky problém nedávno vzplanul aj v Macedónsku, kde Albánci vyhlásili republiku Iliridy.
 • Všimnime si Čechy (č. 17). Čechy tiež spadajú do prirodzenej oblasti Nemcov. Pred vojnou mali viac Nemcov, ako bolo Slovákov na Slovensku. Po odsune Nemcov problém Čechov na čas ustal. Je však len otázkou času, kedy sa Nemci znovu natlačia do svojej prirodzenej geografickej oblasti.
 • Čechy (č. 17) majú toho spoločného s Moravou menej ako Morava so Slovenskom. Preto kedysi tieto dve územia – Morava a Slovensko – patrili k sebe. Moravo-Slovensko kedysi anektovalo Čechy spod Bavorskej nadvlády (č. 7).
 • Česká republika má kus územia, ktoré prirodzene patrí Poľsku. Je to časť Sliezska (č. 2). Je nepravdepodobné, aby sídlo veľkomoravského vladára ležalo v Ukerskom Hradišti, ktoré sa nachádza tak blízko Sliezska. Svätopluk toto územie neovládal. Zaujímavé je, že keď rozširoval svoje územie, nezabral najskôr Sliezsko, ale Visliansko, ktoré leží od Sliezska na východ (nad Slovenskom). Visliansko bolo asi dôležitejšie, nakoľko ležalo na jantárovej ceste, ktorá viedla pozdĺž Visly.
 • Všimnime si Rakúsko (č. 6). Toto územie bolo po zničení Avarov zaplavené Slovanmi a Bavormi (č. 7). Tak Bavorsko, ako aj Rakúsko však patria do spádovej oblasti Dunaja a Čierneho mora. Preto ak vnímame Podunajsko za slovanské územie, aj Bavorsko a Rakúsko by mali byť slovanské. Nie sú preto, lebo zaniklo centrum Veľkoslovenskej ríše, ktoré ovládli Maďari. Oslabenie slovanského rozkvetu v centre slovanského územia spôsobilo, že územia, ktoré by sa za iných okolností prirodzene poslovančili, sa ponemčili na Bavorsko a Rakúsko.
 • No a teraz poďme konečne k Poľsku (č. 13) a Ukrajine. Pravlasť Slovanov nemohla byť v dnešnom Poľsku. Je to viac-menej vylúčené. Ak by bola pravlasť Slovanov v Poľsku, dnes by pobaltské štáty (č. 14) boli čisto slovanské. Poliaci by si s Litovcami, Lotyšmi a Estóncami, ktorí tiež patria ako Poliaci do spádovej oblasti Baltického mora, bez najmenších problémov rozumeli. Splynuli by v jeden národ. To sa ale nestalo. Preto sa Slovania nemohli šíriť z Poľska.
 • Jordanes v 6. storočí spomína Slovänov v oblasti medzi Dnestrom a Vislou, pravdepodobne smerom na juh do Karpatskej kotliny. Antov, východných Slovanov, zase nachádza medzi riekami Dnester a Dneper. Ruský kronikár Nestor však v 10. storočí opisuje starú slovanskú povesť o pôvode Slovanov. Pravlasť Slovanov vidí v Karpatskej kotline na strednom Dunaji, odkiaľ boli vyhnaní Vlachmi. Toto by úplne sedelo. Ak si totiž predstavíme, že by Slovania utekali za slobodou na sever proti prúdu rieky Tisy, tam by dosiahli bod, ktorý ja nazývam strecha Európy. Je to totiž miesto, z ktorého sa na rôzne strany začína zvažovať zem, pričom tieto zeme spadajú do povodia Baltického mora a Čierneho mora. Iba z tohoto miesta sa Slovania mohli rozšíriť súčasne naspäť do Karpatskej kotliny (pozdĺž Tisy k strednému Dunaju – tu tiež podľa mňa treba hľadať Svätoplukove sídlo), do Poľska spadajúceho pod Baltské more (pozdĺž Visly) a tiež k riekam Dnester, Boh a Dneper, ktoré vtekajú do Čierneho mora. Veľká vzdialenosť a odlišný kultúrny vývoj a kontakty s inými národmi spôsobili, že sa kedysi jeden veľký Slovanský národ kultúrne rozdelil. Zmenila sa aj jeho reč. Kým Poliaci zachovali nosovky, všetky ostatné slovanské národy spadajúce do Čierneho mora ich už nemajú. Keby Poliaci tiež patrili do povodia Čierneho mora, tak by tiež stratili nosovky. Zachovali si ich len preto, lebo boli kultúrne a geograficky oddelení od ostatných Slovanov.
 • Rozšírenie Slovanov zo Zakarpatska cez Tisu.
  Rozšírenie Slovanov zo Zakarpatska cez Tisu.
 • Keď vidíme spádovú oblasť Baltického mora, hneď lepšie rozumieme, prečo Poliaci medzi 14. a 18. storočiami opakovane vytvárali úniu práve s Litovcami – takzvaná Poľsko-Litovská únia. Opakujem, že keby bola pravlasť Slovanov v Poľsku, toto územie by už v dávnych dobách splynulo s pobaltskými krajinami. Preto slovanská pravlasť NEMOHLA BYŤ v Poľsku.
 • Ako môžeme vidieť na mape Ukrajiny, existuje na Ukrajine oblasť, ktorá jej prirodzene nepatrí (č. 5). Táto oblasť je časťou bývalej Východnej Haliče, ktorú Poľsku odňalo Rakúsko. Znamená to, že na Ukrajine je istý prirodzený poľský vplyv, aj keď do roku 1947 si Poľsko a Ukrajina vymenili obyvateľov a teda Poliakov tam dnes žije už len málo. Ak by sa Ukrajina rozpadla na menšie územia, Poľsko by si určite nárokovalo túto oblasť č. 5. Možno aj preto je Poľsko také nabudené, aby bojovalo proti Rusku. Možno sú jeho zámery ziskuchtivé.
 • Halič (stav v rokoch 1849-1918) na dnešnej mape Európy.
  Halič (stav v rokoch 1849-1918) na dnešnej mape Európy.
Spádové oblasti hlavných riek.
Spádové oblasti hlavných riek.

Na obrázku vyššie môžeme vidieť situáciu rôznych povodí v celej Európe, vrátane Ruska.

 • Kým Ukrajina leží v povodí najmä Dnepra (č. 3), Rusko zase Volgy (č. 1). Rusko je teda ríšou na Volge. Hlavné mesto Ruska by sa preto hodilo niekam viac do centrálnej časti povodia Volgy, nie na jeho západný okraj. Časť Ruska tvorí aj Donecko (č. 4).
 • Bielorusko je viac geograficky naviazané na Ukrajinu (č. 3) ako na Rusko (č. 1, 4, …).
 • Východná časť Ukrajiny má neprirodzené hranice. Takzvaný Donbas (Donets Basin – Donecké povodie) zasahuje do východnej Ukrajiny. Pritom väčšia časť Donecka patrí Rusku. Teda celé Donecko by prirodzene malo patriť Rusku. To dnes spôsobuje problémy. Táto oblasť sa nazýva Novorusko.
Povodia riek v Podunajsku.
Povodia riek v Podunajsku.

Teraz sa trochu povenujme povodiu Dunaja. Nevadí, že to je mimo témy.

 • Ak by bola pravlasť Slovanov na strednom Dunaji, ako tvrdil Nestor, muselo by sa jednať o oblasť č. 5 na mape vyššie. Toto územie totiž prirodzene patrí k sebe, či už nad Dunajom, pod Dunajom, alebo po stranách Dunaja. Je to oblasť okolo jazera Balatón. Práve toto územie obsadili kedysi Rimania. Ak by Slovania sídlili pôvodne na tomto území, mohli byť vytlačení na sever pozdĺž Tisy ku Karpatom. Odtiaľ sa mohli rozširovať ďalej a vracať sa naspäť do pravlasti. Možno nie všetci Slovania odišli za Karpaty. Možno len časť z nich. Tí zvyšní možno slúžili Rimanom a boli im za otrokov, sluhov. Odtiaľ možno názov pre otroka sclavus.
 • My, na Slovensku, máme prirodzené problémy s Maďarskou menšinou, pretože územie južného Slovenska (červenou farbou) prirodzene patrí do priameho povodia Dunaja. Z toho aj vyplýva Nestorové tvrdenie, že dávni Sloväni sa zo Slovenskej zeme (západné Maďarsko) rozšírili na sever za Dunaj, do oblastí, kde dnes na dnešnom Slovensku žije maďarská menšina, a odtiaľto sa tí dávni Sloväni rozšírili ďalej na dávnu Moravu (západné Slovensko + česká Morava).
 • Možno boli Slovania pôvodne v oblasti č. 3 a odtiaľto sa presunuli na západ do dnešného západného Maďarska. Odtiaľto sa potom mohli rozšíriť na sever za Karpaty pod tlakom Keltov, ktorí si podmanili toto územie ešte pred Rimanmi.
 • Pod č. 8 vidíme hnedú oblasť rieky Veľkej Moravy. Krajina Veľká Morava bola teda v dnešnom Srbsku. Ak však bola tam, tak jej centrom asi nebola Sriemska Mitrovica, ako som si pôvodne myslela. Sriemska Mitrovica patrí do povodia Sávy, nie Veľkej Moravy. Možno bol hlavným mestom Veľkej Moravy Belehrad, čiže Veľhrad.
 • Pokiaľ vnímame snahy slovenských kniežat o vytvorenie vlastného arcibiskupstva na Dunaji, je nepredstaviteľné, aby centrum tejto ríše ležalo v dnešnej českej Morave č. 1. Toto územie je príliš odstredivé. Ak by aj bolo hlavným mestom Dunajskej ríše Uherské Hradište, niet divu, že zaniklo. Dnešná česká Morava totiž nie je a ani v minulosti nebola geografickým centrom Podunajska. Ani ním nikdy nebude. Takýmto centrom by mohla byť zmienená Sriemska Mitrovica, Belehrad, Budapešť(!), Ostrihom(!), v istom zmysle aj Bratislava, aj keď tá už sa mi zdá dosť mimo. Prípadne hlavným mestom mohol byť Čenád/Marosvár/Moravský hrad, aj keď skôr nie, lebo ležal pri Tise, nie na Dunaji. V podstate by sa malonachádzať niekde v tých miestach, kde sa na mape nachádzajú červené kruhy. To sú miesta, kde sa rieky vlievajú do väčších riek. Na sútoku dvoch riek najskôr možno predpokladať nejaké významné centrum.

Záver

Aj keď sa môže zdať, že Ukrajine som sa venovala málo, predsa sú zistenia dôležité. Ukrajina má iné kultúrne a geografické pôsobenie, nakoľko spadá do povodia Dnepra. Rusko zase do povodia Volgy. Tieto krajiny môžu spolu koexistovať, no predsa sú a vždy budú prirodzene rozličné. Okrem toho do Ukrajiny zasahuje časť územia pod prirodzeným poľským vplyvom, bývalá časť Haliče, čo dáva Poliakom vidinu zisku územia po tom, ako sa Ukrajina rozpadne na menšie časti. Podobne z východu do Ukrajiny zasahuje ruské Donecko, kde má prirodzený vplyv Rusko. Toto spôsobuje súčasné problémy na Ukrajine.

Ste za to, aby na Slovensku boli základne NATO?

Zobraz výsledky

Loading ... Loading ...

§ 311 VLASTIZRADA – Občan Slovenskej republiky, ktorý v spojení s cudzou mocou alebo s cudzím činiteľom spácha trestný čin úkladov proti Slovenskej republike, teroru, záškodníctva alebo sabotáže, potrestá sa odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie.

Máte podozrenie, že slovenský prezident Kiska je vlastizradca?

Zobraz výsledky

Loading ... Loading ...

Koho alebo čo majú chrániť základne NATO vo východnej Európe?

Zobraz výsledky

Loading ... Loading ...

Bojíte sa Rusov?

Zobraz výsledky

Loading ... Loading ...

Veríte, že Američania majú s nami dobré úmysly?

Zobraz výsledky

Loading ... Loading ...

Ste za vystúpenie z NATO?

Zobraz výsledky

Loading ... Loading ...

Ste za vystúpenie z EÚ?

Zobraz výsledky

Loading ... Loading ...

Ste za to, aby Ukrajina bola v NATO?

Zobraz výsledky

Loading ... Loading ...

Ste za to, aby Ukrajina bola v EÚ?

Zobraz výsledky

Loading ... Loading ...

Kedy podľa vás zbankrotuje USA?

Zobraz výsledky

Loading ... Loading ...

8 thoughts on “Analýza diania na Ukrajine v historických súvislostiach II. (a rieky ako kľúč k dávnemu rozširovaniu Slovanov)

 1. Aj tok Dnepra je výraznou hranicou, Anti /neskôr Viatiči/ osídlovali jeho východné povodie, Slavíni západné a Severné, Vinidi pomoranské Pribaltie a okolie.

 2. Valamir, mate dobre postrehy. Hlavne mesto medzi Dunajom a Tisou ma vsak hacik. Preco by tam bolo to hlavne mesto? Kto by tade chodieval a kam? Kolkymi smermi?

 3. Conard and Bolus, paleohistorici zaoberajúci sa o šírením ľudskej populácie v paleolite považujú Dunaj za hlavnú artériu šírenie moderných ľudí do Európy. (v dobe kamenej!!!)
  Civilizácie a krajiny boli nepochybne naviazané na veľké rieky. Centrum z ktorého sa Slovania rozšírili (nie ale v 6. storočí) nemohlo byť v Pripiaťských močiaroch, to by sa nedostali tak rýchlo k Dunaju a ich rozšírenie by prebiehalo inak.
  No a to sa dostávame aj k centru Veľkej Moravy na českej Morave. Panónia bola určite viac v centre diania ako česká Morava, dnes už ani Maďarskí historici nepochybujú že územie dnešného Maďarska bolo husto obývané už pred príchodom Ugrov. Predpokladať že tam nevznikol po páde avarského kaganátu nijaký štátny útvar je detinské. Napokon, historik J. Steinhubl v knihe Nitrianske kniežatstvo píše o tzv. Etgarovom kniežatstve na území dnešného Maďarska. (Takzvanom preto že skutočný názov nepoznáme.)
  Neskoršie Blatenské kniežatstvo sa skladalo z
  • Blatenského grófstva (Blatenska) – medzi Vesprémom a Drávou
  • Ptujského grófstva (Ptujska) – okolie mesta Ptuj
  • Dudlebského grófstva (Dudlebska) – zhruba medzi Grazom a Blatnohradom
  • a pravdepodobne aj z (bývalého) Etgarovho kniežatstva
  – zhruba medzi Kysekom (Kőszeg v Maďarsku) a Klosterneuburgom
  Že by tamojší vladykovia čakali skoro sto rokov kým si ich nepodmaní nejaký vladyka z českej Mloravy?

  Ohľadne Budapešti ako možného centra mám ale jednu námietku. Leží síce na Dunaji, ale Budín, kde mohlo byť hradisko je na zlej strane. Frankovia by ho mali v dosahu. Preto si myslím že centrum Veľkej Moravy ležalo predsa len medzi Dunajom a Tisou, trochu ďalej od priameho dosahu Frankov. Neznamená to že kniežacie sídlo bolo mimo centra diania, vzdialenosť medzi Dunajom a Tisou je cca 100 km. V Budíne mohol mať vládca posádku.

 4. Pani Blažena,

  moje poznanie posúva nosovky k Neandertálcom (Homo sapiens) ako ľudskému druhu, ktorý
  dokázateľne obýval Euráziu pred dnešným druhom Homo sapiens sapiens. Genetici už dokázali,
  že nosíme v sebe neandertálske gény, aj keď pár rokov dozadu sa tvrdilo, že s Neandertálcami sa
  naši predkovia nekrížili (je vskutku možné, že sme obeleli vďaka bielym Neandertálkam – genetika
  už vie identifikovať gény modrých očí, …)

  Takže nosovky sú veľmi stará záležitosť. Prečo sa v poľštine zachovali je veľká záhada – špekulujem,
  že boli na územie Poľska importované príchodom akýchsi „staro-vercov“, ktorí žili dlho izolovaní uprostred
  hôr – možno to bolo v „bazéne“ povodia rieky Tarim na východ „pod Pamírom“, kde je dnes púšť Taklamakan,
  a kde sú dnes nachádzané tzv. Biele múmie, ktoré prevažne patria po mužskej línii k haploskupine R1a.

  Nesmieme tiež zabúdať, že prvé zápisy o etniku ČEŠI sú známe práve z tejto, dnes severočínsko-mongolskej
  oblasti, kde dnes žijú UJGURI – žeby „spomienka“ na pôvod UGROV, KTORÝCH MENO BOLO „VYHRABANÉ“
  Z TEMNEJ MINULOSTI V PODOBE „UKRI“ podobne, ako bolo v priebehu prvej a druhej svetovej vojny
  „vyhrabané“ meno HÚNI pre Nemcov ( Ukrajina sa do dnes v španielčine menuje UKRANIA §§§ )

  Je zaujímavé, že česko-poľské ř sa zhoduje s čínskym „ž“ prepisovaným do latinky „r“ – takže známe
  „Žen min ž pao“ je vlastne „Řen min ř pao“ !!! Takže tvrdenie jazykovedcov, že české „ř“ je forma mäkkého r,
  je opodstatnená, len v starom teritoriálne obmedzenom chápaní slovänčiny.

  Čo sa týka Litovcov, a samozrejme aj Lotyšov,
  tak tí sú blízki príbuzní „vymrevších“ PRUSOV = PARSOV = PERŽANOV.

  K tomu stotožneniu Prusov s Parsami (starými Peržanmi) ma priviedla táto veta (ale nie len ona):

  “Dievas davė dantis; Dievas duos duonos” (Lithuanian)

  “Devas adadāt datas; Devas dāt (or dadāt) dhānās” (Sanskrit)

  “Deus dedit dentes; Deus dabit panem” (Latin)
  (“God gave the teeth; God will give bread”).

  Po našom: Boh dáva zuby; Boh dá chlieb.

  Je z nej do očí bijúca zhoda litovčiny so Sanskrtom, „úmelým“ to jazykom, podobným JAZYKU AVESTY, jazyku
  starého náboženského textu z územia dnešného IRÁNU !!!

  Nestor spomína pravdepodobne dačo, čo opisuje dajakú „vnútro slovanskú“ migráciu, pravdepodobne
  vyvolanú „tlakom Ríma“ – JE TO AKÝSI ÚTEK NA SEVER K SVOJIM, KTORÝ BOL PO ZÁNIKU RÍMSKEJ
  RÍŠE VYSTRIEDANÝ NÁVRATOM DOMOV – NO A TENTO NÁVRAT DOMOV, JE DNES POVAŽOVANÝ
  „OFICIÁLNOU“ HISTORIOGRAFIOU ZA „PRÍCHOD SLOVANOV“ – ale vlastne to bolo osídľovanie Rimanmi
  „spálenej zeme“ – spálenej fyzicky, ale aj duchovne, lebo z „prispôsobivších sa“ neušlých Slovänov sa stali
  „Rumuni = Rimani“ (zjednodušene povedané).

 5. Metod,

  tie nosovky majú aj Nemci. Napr. červ, (úhor, ongor), sa po nemecky povie engerling.

  České ř je vlastne forma mäkkého r, teda akési rj, u nás zdegenerovalo na r. Lebo boli dva druhy r, mäkké a tvrdé. Ako napr. Rusi majú mäkké s a tvrdé s. U nás už len tvrdé.

  Vŕta mi v hlave, ako sa na svoje miesto dostali Litovci. Majú len z časti podobný jazyk nám. Teda museli mať spoločných predkov s nami. Je možno možná aj verzia, že Protoslovania vystúpili pozdĺž Visly, a odtiaľ prešli do povodia Dunaja. Tí originálni Slovania-Poliaci si zachovali nosovky, a tí idídení, asimilujúc iné neslovanské kmene, zmenili výslovnosť. Tak to býva. Väčšinou sa jazyk zmení po tom, ako ním začne hovoriť cudzí národ. Takže neviem. Lenže táto hypotéza je v rozpore s Nestorovou povesťou, ktorá hovorí, že slovanský kmeň pri Visle prišiel tam z Kapratskej kotliny. Aký máte na toto názor?

 6. Zaujímavý postreh!

  Ale ono je to vlastne prirodzené, že hranice štátov sa tiahnu po výšinách, po horských chrbátoch.
  No a tie horské chrbáty predstavujú hranice pre smer stekania dažďovej vody, a teda aj potokov.
  Potoky aj dnes pramenia v hlbokých horách, a o čo hlbšie tie hory boli v minulosti.

  Keď si teraz zoberieme poznatky o tom, že ľudia prenikali zo Sibíri do Ameriky okolo a po pobreží,
  tak logika hovorí, že tomu muselo byť podobne aj pri zaľudňovaní Európy !!!

  POZNATKY UKAZUJÚ,
  ŽE ĽUDIA SA PO NOVÝCH ÚZEMIACH ŠÍRILI PO POBREŽÍ, A POTOM HORE PRÚDOM
  RIEK A POTOKOV,
  AŽ BOLI ZASTAVENÍ HLBOKÝMI HORAMI NA VIAC-MENEJ STRMÝCH SVAHOCH HORSKÝCH CHRBTOV.

  NO, A RIEKY TVORILI PRVÉ DOPRAVNÉ KOMUNIKÁCIE, PO KTORÝCH PRED VYNÁLEZOM KOLESA IŠLA
  VÝMENA TOVAROV (OBCHOD), KTORÁ, ABY BOLA BEZPROBLÉMOVÁ, SI VYŽADOVALA SPOLOČNÚ REČ.

  Takže možno povedať,
  že obchod primäl potomkov prvých ľudí, ktorí sa pohli hore tokom danej rieky,
  a časom sa rozmnožili po povodí onej rieky,
  nezabudnúť rodnú reč !!! !!! !!!
  A PRETO SA DNEŠNÉ SLOVANSKÉ NÁRODY (skôr „nadkmene“ slovanského národa) ROZPRESTIERAJÚ
  PO POVODIACH VEĽKÝCH RIEK – žiaľ „sem-tam“ onemené „novotami“ neskorších prišelcov §§§.

  A títo neskorší prišelci, sem do Európy priviezli, napríklad aj už dávno zabudnuté nosovky na územie POĽska,
  ktorého názov hovorí, že je to územie PO-ĽADe
  ( viď aj maďarské = ugorské = ugranské / ukranské = staro-západo-ukrajinské „Lenďel“ !!! ),
  a to ešte aj s „čínskym“ „ř“ („rz“) !!! !!! !!!

  Musíme si uvedomiť, že genetika haploskupiny R1a ( teda aj jej „deda“ R1) hovorí, že máme pôvod
  v strede ÁSIE (= ÁRIE viď latinské striedanie R / S ), lebo tam sa dnes nachádzajú naši príbuzní s R2.

  A navyše na severe dnešnej INDIE, voľakedajšej VINDIE, sa zachoval cca 2400-ročný spisovný jazyk
  zvaný SANSKRT,
  A V SANSKRTE SA ZACHOVALO NAPRÍKLAD SLOVO „džambha“, KTORÉ ZODPOVEDÁ POĽ. „zomb“ (ząb).

  Zdôrazňujem, že Sanskrt je SPISOVNÝ jazyk, teda je do istej miery „UMELÝM“ jazykom, A teda je akousi
  znôškou slov z rôznych jazykov – v jeho prípade SÚ TO SLOVÁ SLOVANSKÉ + „DRAVIDSKÉ“ !!!

  Dobrým príkladom „úmelosti“ Sanskrtu, A ZÁROVEŇ JEHO „ZDROJOVOSTI“ V SLOVANSKOM JAZYKU
  JE SLOVO
  „PRIJÁ“ a jeho odvodenina „PRIJATAMA“, ktorá „korešponduje“ s našim „PRIATEĽ“ !!! !!! !!!

  Príkladnosť tohto slova spočíva v tom, že „Sanskrťák““ tomu slovu vlastne „nerozumie“, t. j. nevie ho odvodiť
  zo svojich slov – naproti tomu MY SLOVANI TOMUTO SLOVU ROZUMIEME – JE TO PRI-JAŤ-teľ !!! !!! !!!

  Takže genetika + jazykové + menné (názvové) paralely a „znovačítanie“ historických zápisov nám hovoria, že
  PRVÍ SLOVANIA DO EURÓPY PRIŠLI VEĽMI DÁVNO (minimálne po ústupe ľadovca z dnešného Poľska),
  POTOM SEM PRÚDILI RôZNE VLNY S JAZYKMI „DERIVOVANÝMI“ ZO SLOVANČINY:

  – VIAC, napr. GRCI (lebo sa „na grc“ chovali k našim PLAŠKOM = Pelasgom), CHATTI = CHETITI,
  PRUSI = PERŽANIA, SAKOVIA = SASI)

  – MENEJ, napr. OBRI, PADZINAKITAI = peší Kitaji (Polovci = poloviční plaví),
  ale aj ČEŠI, ktorí doniesli „čínske“ „ř“ z tzv. Húnskej ríše –

  !!! NESMIEME ZABÚDAŤ, ŽE SEVERNE OD DNEŠNEJ ČÍNY SA ZHORŠILI ŽIVOTNÉ PODMIENKY
  (viď R1a Biele múmie pochované v dnešnej PÚŠTI Taklamakan)

  A BIELY, ALE AJ UŽ ZMIEŠANÝ, ĽUD Z RÍŠE „HUNU“ SA VYSŤAHOVAL NA ZÁPAD !!!

  Prvý po mene známy kráľ „Húnov“ sa volal „BALAMIR“ = VALAMIR = VOĽAMÍR !!! !!! !!!

  A tak isto sa volal ATILOV = Oteckov kôň !!! !!! !!!

  No a OTECKOV brat bol BLEDÝ ( viď skomolené Bleda) !!! !!! !!!

  POTOM SA NEMÁME ČO ČUDOVAŤ, KEĎ SA NA „Atilovom“ POHREBE PODÁVALA „STRAVA“ !!! !!! !!! !!! !!! !!!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *