Blažena Ovsená pátra po slovenských mestách z arabských textov, keď Slovensko bolo ešte Bohémiou

Poučnú knihu pre cestovateľov, kartograficko-zemepisné dielo, napísal Abú cAbdalláh Muhammad ibn Muhammad ibn cAbdalláh ibn Idrísal-Hammúdí al-Hasaní al-Idrísí (1100-1166). Meno je katastrofálne dlhé. Tento pán pracoval na Sicílii na dvore kráľa Rogera II., ktorý vládol medzi rokmi 1130 – 1154 v Palerme. V tomto texte sa okrem iného opisuje geografia aj dnešného Slovenska a jeho okolia.

Preklad textu prináša slovenská publikácia Arabské správy o Slovanoch od Jána Pauliniho. Väčšinu miest je možné z arabčiny rozlúštiť a priradiť k súčasným slovenským mestám. Niektoré mestá však historici priradiť nevedia, resp. ich podľa mňa priraďujú nesprávne. No a tu prichádzam ja, Blažena Ovsená, so svojou hypotézou.

Pauliny píše, že Slovensko, Morava, Česko, Poľsko, Uhorsko, Panónia, Korutánsko, severné Rakúsko, horné Sasko, časť Rumunska, Srbska, Chorvátska a Slovinska sa nachádzajú v tretej časti šiesteho zemepásu z desiatich al-Idrísího máp. Zachovali sa dve verzie. Jedna je pôvodná a druhá je skrátený originál zo 16. storočia.

Z tohoto textu sa dozvedáme zaujímavé veci. Tak napríklad, že časť dnešného Slovenska kedysi patrila do krajiny Bohemia. Bratislava s Nitrou však patrili do krajiny Karantánia, teda k dnešnému Slovinsku. Bratislava bola už kedysi husto zastavaná. Nie je to teda jej novodobá choroba. Prekvapujúce je, že si arabský autor všimol, že Dunaj pri Bratislave netečie na východ, ale najskôr na juh, a až potom sa stáča na východ. Kto by to povedal, že cestovateľ si bude všímať práve takýto detail? Zaujímavé tiež je, že arabský autor zapisuje Stoličný Belehrad po slovensky ako Bal(i)gráta (Belegrad, Veligrad), nie ako maďarský Sekesfehérvár. Znamená to azda, že Stoličný Belehrad bol v tej dobe viac slovenský ako maďarský? Niektoré mestá z arabského opisu, menovite (A)qrá, (A)b(i)ja a But(a)š, historici nevedia lokalizovať.

Text:
Do tretej časti šiesteho zemepásu patria tieto krajiny:
Časť krajiny B(u)ámija [Bohemia], krajina (U)nkar(i)ja [Ungaria], krajina B(u)lúnija [Polonia], krajina Š(a)sún(i)ja [Sasko] a krajina R(u)mán(i)ja [podľa autora krajina na dolnom Dunaji, politicky a nábožensky pod byzantským vplyvom].
Do krajiny B(u)ámija patria spomedzi známych miest: Bású(1), (A)qrá(h)(2), (A)b(i)ja(3) a But(a)š(4).
Do krajiny Qarántra [Karantánia] patria (mestá) Síklávus [Siklós, blízko Päťkostolia], Baduára [Budvar, Budín], Bal(i)gráta [Belehrad Stoličný], (I)str(i)kúna [Ostrihom], Š(u)brúna [Šoproň], G(a)r(a)máš(i)ja [asi mesto Krems v Rakúsku], Tit(a)lús [Titel, ktoré leží pri ústí rieky Tisy do Dunaja v dnešnej Juhoslávii], Nitram [Nitra], (I)fr(a)nkbi(l)la [Francovilla, franská osada, známa aj ako Sriem, Sirmium] a (A)r(ra)bán(i)ja [Ráb] alebo (A)r(í)n(i)ja(5).
Do krajiny (U)nkar(i)ja patria mestá: H(u)nqbar [Ungvar, Užhorod], Š(a)n(a)t [Čenád], Baq(a)sín(6) [Báč], G(a)rn(i)gráta [Črngrad, Čongrád], Qáwin(7) [Kovin], Bal(a)gr(a)dún [Belehrad], (I)franísufa [Braničevo?], T(a)nísbar [Temešvár] a Wálba [Alba Julia]…

Z mesta Bal(i)gráta [Stoličný Belehrad] do mesta Búzána [Požoň, Božan, Bratislava], ktoré leží na rieke Dunaj, je tridsaťpäť míľ. Búzána je mesto stredne veľké, kvitnúce, s mnohými obyvateľmi. Je v ňom dostatok rozličných vecí a tovarov potrebných na živobytie. Mesto je husto zastavané budovami.
Z mesta Búzána do mesta Baduára [Budína] je šesťdesiat míľ. Baduára leží na rieke Dunaj. Medzi mestami Búzána [Požoň, Bratislava] a Baduára [Budín] vteká rieka D(a)rawa [má sa na mysli rieka Rába] do Dunaja. Búzána je posledné mesto v krajine Qarántra.
Podobne z mesta Bal(i)gráta do mesta (I)str(i)kúna [Strigoniensis, Ostrihom] je tridsať míľ.
Z mesta Baduára, o ktorom sme už hovorili, do mesta Nitram, je semdesiat míľ severným smerom.
Podobne aj z mesta Búsána do mesta Nitram je sedemdesiat míľ severovýchodným smerom.
Treba povedať, že rieka Dunaj tečie od mesta Búsána najprv na juh a potom sa jej tok krúti k východu k mestu Baduára a tečie pri jeho východnom okraji.
Nitram [Nitra] je kvitnúce veľké mesto rozložené v širokej rovine. Má veľa obyvateľov. Pretekajú cezeň rieky a okolo neho sú úrodné polia. Mesto je veľmi bohaté a má dostatok svetských statkov. Okolo mesta sú vinice a kvitnúce záhrady.
Z mesta Nitram do mesta (A)qra je štyridsať míľ severným smerom. Mesto (A)qra patrí už do krajiny Buámija.
Z krajiny Buámija vytekajú dve rieky, ktoré tečú (najprv) západným smerom, ale potom sa ich tok krúti na juh. Obidve tieto rieky vtekajú do Dunaja neďaleko mesta Búzána [Požoň, Bratislava]. Rieky pramenia v horách nazvaných Balwák [asi Karpaty]. Sú to pohraničné hory, ktoré oddeľujú krajinu B(u)ámija od krajiny B(u)lúnija. Obidve tieto rieky [asi Váh a Nitrava??, alebo Kysuca??] tečú najskôr osobitne, ale potom sa vlievajú jedna do druhej a ako jedna vtekajú do Dunaja. Na týchto dvoch riekach ležia mestá (A)qra (2) a But(a)š (Butdin) (4).
But(a)š je malé, ale kvitnúce mesto. K mestu patria polia a kultivovaná pôda. Z mesta (A)qra do mesta But(a)š je štyridsať míľ severovýchodným smerom.
Medzi mestom (A)qra a mestom (A)rín(i)ja(5) alebo (A)r(ra)bán(i)ja(5) je západným smerom vzdialenosť osemdesiat míľ. Z mesta (A)r(ra)bán(i)ja do mesta Baq(a)sín(6), ktoré leží na rieke Dunaj, je šesťdesiat míľ južným smerom. Baq(a)sín [Báč] je známe mesto a spomína sa medzi starými sídlami. Sú v ňom trhoviská, obchody, remeselníci a grécki učenci. Jeho obyvatelia vlastnia polia a obrábané pozemky. Ceny sú tam nízke, pretože všade je dosť obilia.
Rovnako aj z mesta Baq(a)sín do mesta Qáwin(7) je šesťdesiat míľ východným smerom.
Qáwin [Kovin, Srbsko] je veľké a prekvitajúce mesto. Leží na rieke Dunaj. Sú v ňom trhoviská a remeselnícke dielne. Z mesta (A)qra, o ktorom sme už hovorili, do mesta Qáwin je stošesťdesiat míľ.
Z mesta (A)qra do mesta Bású [Vacov], o ktorom sme už tiež hovorili, je osemdesiat míľ juhozápadným smerom. Mesto Bású [Vacov] patrí tiež do krajiny B(u)ámija.

1) Bású je podľa historikov vraj Vacov, maďarsky Vác,
2) (A)qrá(h) je podľa historikov vraj asi Jáger, hoci al-Idrísí ho vraj mylne lokalizuje severne od Nitry, lebo pri prepise vraj asi došlo ku chybe, lebo namiesto šarqan (na východ) odpisovač napísal do odpisu šimálan (na sever). Ja nesúhlasím, lebo mám iný názor, viď nižšie.
3) (A)b(i)ja je lokalita, ktorá podľa al-Idrísího leží severne od Dunaja a na juh od Karpát na území dnešného Slovenska a ktorú historici nevedia lokalizovať.
4) But(a)š ale tiež -tdin, -b(s)n a inak – podľa al-Idrísího je to malé, ale dôležité správne stredisko, ktoré leží na severovýchodnom prítoku rieky Dunaj v krajine B(u)ámija; podľa Lewického by to mohol byť Trenčín, lebo vraj koncovka by sa po konjektúre mohla čítať ako -nsín alebo -nčín; podľa Lelewela mohlo ísť o Rimavskú Sobotu; podľa Millera ide o Vacov. Podľa mňa je to hlúposť.
5) (A)r(ra)bán(i)ja [Ráb] alebo (A)r(í)n(i)ja je vraj Ráb, starý názov je Arrabona, dnešný Gyor kúsok pod Dunajom.
6) Baq(a)sín je vraj staré mestečko Báč v Báčskobodrogskej župe, dnes v Juhoslávii.
7) Qávin je vraj Kovin v dnešnej Juhoslávii.

Kde sa nachádzajú mestá (A)qrá, But(a)š (Butdin) a (A)b(i)ja?

Mapa dvoch verzií umiestnenia Aqry. Verzia č. 1 (fialová farba) hovorí, že Aqra mohla byť Uhrovcom a Butdin Budatínom. Sedia vzdialenosti z Nitry, avšak nesedia vzdialenosti a smery do iných miest, napr. do Ráby (Gyoru) nesedí smer, podobne do Vacova, Kovinu, atď. Na druhej strane sedí fakt, že tieto mestá ležia na dvoch riekach, ktoré vyvierajú v Karpatských horách a ktoré vytvárajú hranicu medzi Slovenskom a Poľskom a vtekajú spoločne do Dunaja neďaleko údajnej Bratislavy. Verzia č. 2 (čierna farba) zase hovorí o umiestnení Aqry do Jágru (Eger). V tomto prípade sedia vzdialenosti a smer do Kovinu, trochu aj do Ráby (Gyoru), avšak vzdialenosť do Vacova nesedí. Podobne nesedí vzdialenosť ani smer z Nitry, nakoľko vzdialenosť z Nitry do Jágru je omnoho väčšia, ako udáva arabský autor, ani smer nesedí. Nesedí ani fakt, že by Jáger mal ležať na rieke, ktorá vteká do Dunaja pri údajnej Bratislave. Možno arabský autor spojil dve mestá s podobným názvom do jedného. A možno tak spravili prepisovatelia jeho textov. Červenou farbou sú znázornené vzdialenosti a smery okolitých miest podľa arabského zdroja. Kliknite pre zväčšenie obrázka.
Mapa dvoch verzií umiestnenia Aqry. Verzia č. 1 (fialová farba) hovorí, že Aqra mohla byť Uhrovcom a Butdin Budatínom. Sedia vzdialenosti z Nitry, avšak nesedia vzdialenosti a smery do iných miest, napr. do Ráby (Gyoru) nesedí smer, podobne do Vacova, Kovinu, atď. Na druhej strane sedí fakt, že tieto mestá ležia na dvoch riekach, ktoré vyvierajú v Karpatských horách a ktoré vytvárajú hranicu medzi Slovenskom a Poľskom a vtekajú spoločne do Dunaja neďaleko údajnej Bratislavy. Verzia č. 2 (čierna farba) zase hovorí o umiestnení Aqry do Jágru (Eger). V tomto prípade sedia vzdialenosti a smer do Kovinu, trochu aj do Ráby (Gyoru), avšak vzdialenosť do Vacova nesedí. Podobne nesedí vzdialenosť ani smer z Nitry, nakoľko vzdialenosť z Nitry do Jágru je omnoho väčšia, ako udáva arabský autor, ani smer nesedí. Nesedí ani fakt, že by Jáger mal ležať na rieke, ktorá vteká do Dunaja pri údajnej Bratislave. Možno arabský autor spojil dve mestá s podobným názvom do jedného. A možno tak spravili prepisovatelia jeho textov. Červenou farbou sú znázornené vzdialenosti a smery okolitých miest podľa arabského zdroja. Kliknite pre zväčšenie obrázka.
Viď popis v obrázku vyššie.
Viď popis v obrázku vyššie.

Kde sa nachádza mesto (A)qrá?

Majú historici pravdu, keď v meste (A)qrá vidia Jáger, dnes maďarský Eger? Podľa nich by táto možnosť pripadala do úvahy iba vtedy, ak by pri prepise textov došlo k zámene východu za sever, namiesto šarqan (na východ) vraj odpisovač napísal do odpisu šimálan (na sever).

Z teztu vieme, že „z mesta Nitram do mesta (A)qra je štyridsať míľ severným [či azda východným] smerom“. Ak by aj preklep svetovej strany prichádzal do úvahy, Jáger NIE JE od Nitry VÝCHODNÝM smerom, ale juho-východným smerom. A to je dosť veľký rozdiel.

Ani ďalší popis by nesedel: „Na týchto dvoch riekach ležia mestá (A)qra (2) a But(a)š (Butdin) (4).“ Cez Jáger netečie žiadna rieka, ktorá by sa vlievala do Dunaja. Tými dvomi riekami, ktoré tečú najskôr na západ a potom na juh, aby sa vliali jedna do druhej a potom vtiekli do Dunaja pri meste Búzána [vraj Požoň, Bratislava], sú asi Váh a Nitra. Skôr by sa však hodilo lokalizovať Búzánu pri Komárne, lebo pri ňom sa Váh vlieva do Dunaja. Možno sa Váh v minulosti vlieval do Dunaja na inom mieste. Ak niekto vie viac o pôvodnom koryte Váhu, nech napíše.

Ak by sme vychádzali z tvrdenia, že „z mesta (A)qra do mesta Bású [Vacov] … je osemdesiat míľ juhozápadným smerom“, musela by (A)gra ležať naozaj niekde dosť mimo stredného Slovenska, teda asi na území dnešného východného Slovenska.

Tento názor potvrdzuje tvrdenie, že „medzi mestom (A)qra a mestom (A)rín(i)ja alebo (A)r(ra)bán(i)ja[Gyor] je západným smerom vzdialenosť osemdesiat míľ.

Všimnime si nepresnosť arabského textu. Z (A)qry do (A)r(ra)bán(i)je (Gyoru) je vraj 80 míľ západným smerom, do Bású (Vacova) je to tiež 80 míľ, ale juhozápadným smerom, pričom vzdialenosť medzi Vacovom a Gyorom je dosť značná na to, aby vzdialenosť z (A)qry bola rovnaká do oboch miest. Podobne z Búzáne (Bratislavy) je do Bal(i)gráta (Stoličného Belehradu) iba 30 míľ, hoci reálne je to dvakrát viac ako z (I)str(i)kúny (Ostrihomu) do Belegradu, pričom podľa arabského zapisovateľa aj táto vzdialenosť je 30 míľ. 30 míľ z BA do Belehradu teda reálne meria dvakrát viac ako 30 míľ z Ostrihomu do Stoličného Belehradu. Z toho vyplýva, že textu sa nedá veriť. (A)qra teda môže byť nielen na východ od Nitry, ale aj na sever. Na východe je onen Jáger, naozaj prastaré mesto.

Existuje však jedno mesto na sever od Nitry, vlastne hrad, ktorý sa nachádza pri rieke Nitrava, presne (40 míľ) severným smerom od mesta Nitra, ako uvádza arabský text, a nazýva sa podobne ako (A)gra. Je ním Uhrovec, (U)gro(vec). Mimochodom, narodil sa v ňom Ľudovít Štúr. Keďže v slove Ugrovec je kombinácia písmen -ov-, Maďari by toto prečítali ako -ó-, viď napr. slovenské Ladi-slav je maďarské Lá-szlÓ. Maďari by Ugrovec čítali ako Ugró, resp. Ugrót, lebo písmeno -c- sa v ich jazyku vtedy ešte nenachádzalo.

Prvá zmienka o obci Uhrovec je z roku 1258. Do tohto obdobia sa zároveň datuje výstavba Uhroveckého hradu. Znamená to, že v čase arabského autora táto obec vôbec nemusela existovať a teda ani jej meno. Nemusela existovať, no mohla. Hrady sa často stavali na miestach menších drevených hradov alebo valov.

Predpokladajme teraz chvíľu, že tou (A)grou je naozaj Uhrovec a posuňme sa k mestu But(a)š, ktorý sa môže čítať aj ako Butdin.

Kde sa nachádza mesto But(a)š (Butdin)?

Pri opise mesta But(a)š sa z poznámky v knihe dozvedám, že toto meno by sa mohlo čítať po arabsky aj ako -tdin, resp. -b(s)n, čiže Butdin. Podľa al-Idrísího je to malé, ale dôležité správne stredisko, ktoré leží na severovýchodnom prítoku rieky Dunaj v krajine B(u)ámija. Historici si nevedia dať rady s týmto mestom, no pritom je podľa mňa priehľadné, že by sa mohlo jednať o Budatín pri Žiline.

Budatín je veľmi významné miesto na rieke Váh. Nachádza sa na strategickom sútoku Kysuce a Váhu. Len asi tri kilometre severne od Budatína je obec Brodno, kde bol brod cez rieku Kysucu v smere na ceste do Čadce a do Poľska. Budatín je dnes súčasťou Žiliny, nachádza sa len asi tri kilometre východne od Divinky, kde bolo hradisko na Veľkom vrchu, najväčšie hradisko v strednej Európe z doby rímskej. Na druhej strane Váhu, oproti Budatínu, je druhé veľké hradisko, ktoré spolu s hradiskom na Veľkom vrchu z obidvoch strán strážili rieku Váh. Dnes je pod tým hradiskom, ktoré sa medzi ľuďmi dodnes volá Hradisko s veľkým H, nachádza obec Strážov, kde boli stráže.

Podľa arabského textu „z mesta (A)qra do mesta But(a)š (Butdin) je štyridsať míľ severovýchodným smerom“, čo napočudovanie presne platí, lebo Uhrovec je presne v polovici medzi Nitrou a Budatínom, teda z Nitry do Uhrovca je rovnako ako z Uhrovca do Budatína (asi tých 40 míľ).

V predošlej časti, kde sme riešili umiestnenie (A)gry, sme mali tvrdenie, že „z mesta (A)qra do mesta Bású [Vacov], o ktorom sme už tiež hovorili, je osemdesiat míľ juhozápadným smerom“. Z mesta Uhrovec je skutočne do Vacova dvakrát ďalej ako do Nitry, avšak nie juhozápadným smerom, ale juhovýchodným smerom. To je rozpor s arabským textom.

Platí však tvrdenie arabského textu o riekach. Vraj „na týchto dvoch riekach ležia mestá (A)qra a But(a)š (Butdin)“. Keby obe mestá ležali na jednej rieke, autor by nepísal, že mestá ležia na oboch riekach. Kým Uhrovec leží nad Nitravou, Budatín leží na sútoku Váhu a Kysuce. Možno práve Vás a Kysuca sú tými riekami, ktoré tvoria hranicu s Poľskom a zlievajú sa do jednej. Práve na týchto dvoch riekach súčasne leží vodný hrad Budatín. Jáger do tohoto konceptu vôbec nezapadá.

Žiaľ, Jáger zase zapadá do konceptu ostatných meraní. Napríklad z mesta (A)qru má byť do Qáwinu (srbského Kovinu) 160 míľ južným smerom. Toto presne zodpovedá Jágru, nie Uhrovcu.

Riešenie: Je možné, že pri opise arabského textu prepisovač spojil dohromady mestá Uhrovec a Jáger a obe nazýval (A)qru. Tak sa mohlo stať, že (A)qru leží súčasne na rieke vtekajúcej do Dunaja pri Búzáne (Bratislave), no súčasne leží 80 míľ východne od Gyoru.

Kde sa nachádza mesto (A)b(i)ja?

Napokon máme tretie mesto, s ktorým si slovenskí historici vôbec nevedia rady. Je ním (A)b(i)ja. Vieme o ňom len to, že sa nachádza severne od Dunaja a južne od Karpát. Podľa mňa ním môže byť buď mesto Bíňa s najväčším hradiskom v celom Uhorsku, resp. mesto/hradisko Bojná pri Topoľčanoch. Prípadne ním môže byť Baňa, ktorá sa spomína v Anonymovej Uhorskej kronike ako jeden z hradov Nitrianskeho kniežatstva (pokiaľ sa ním nemyslela Bíňa). Za preskúmanie by stáli aj Bojnice.

Záver

Autor slovenského vydania knihy Arabské správy o Slovanoch Pauliny píše, že pri preklade arabských textov sa pridŕžal čítania najmä Poliaka Lewickeho (Polska i kraje soNsiednie w świetle KsieNgi Rogera, Krakow 1945). Lewicky je vraj kritický ku komentáru, ktorý al-Idrísí napísal k mapám. Tieto informácie sú vraj často nepresné, neusporiadané, niekedy si vzájomne odporujúce. Vraj sa stáva, že niektoré lokality uvádza aj dva razy vždy inde na mape a vraj sa zdá, že ani nepoznal politické hranice strednej Európy (ASS str. 145).

Tejto téme sa podľa Pauliniho venoval aj Ratkoš v štúdii Podmanenie Slovenska Maďarmi. Tento vraj doplnil Lewickeho vydanie o vlastné stanoviská. Niektoré z nich sú problematické. Podľa neho Al-Idrísího geografia má prinajmenšom tri vrstvy prameňov: 1. pramene z konca 9. storočia a začiatku 10. storočia (al-Masúdí a i.), ktoré termínom „Karantra“ chápu Veľkú Moravu a „súčasť“ Východofranskej ríše, 2. prameň z konca 10. st., z ktorého pochádzajú údaje o Slovensku ako Buamiji a 3. pramene z 1. pol. 12. st. (ústne informácie), podľa ktorých bližšie opisuje Bratislavu, Nitru (vyvinuté vinohradníctvo) a o Krakove sa zmieňuje ako o meste Poľska bez toho, že by spomenul nejaké bielochorvátske kniežatstvo, ktoré na Přemyslovcoch vybojoval Piastovec Boleslav Chrabrý (str. 151,152).

Môj názor je taký, že arabský autor sa nemusel vo svojom diele až tak mýliť, pretože Slovensko naozaj minimálne sto rokov po vpáde Maďarov zostalo nezávislé. Práve vtedy mohlo byť súčasťou onej Bohemie. Uhorsko možno rástlo postupne.

Z arabského textu teda vyplýva, že Československo mohlo mať svoju obdobu aj okolo roku 1000. Dokonca aj meno bolo podobné, odvodené od českej zeme Bohémie. Hranice tohoto dávneho Československa však boli trochu iné. Napočudovanie do dávneho Československa nepatrila Bratislava, a čo je ešte záhadnejšie, vraj ani Nitra, ak teda arabský text nezavádza. Je to čudné, lebo na jednej strane arabský text píše o Bratislave ako o poslednom meste Korutánska, no pritom do Korutánska patrila vraj ešte aj Nitra, ktorá bola za Bratislavou ďalej na sever. Je v tom rozpor.

Na druhej strane zisťujeme, že hranice dávneho Československa siahali na Slovensku omnoho južnejšie ako dnes. Mestá Vacov a tiež asi aj Jáger, pokiaľ bol oným (A)qru, patrili Slovákom. Boli to tradičné stredoslovenské bašty, minimálne Vacov, ešte v minulom storočí. Územie severne od Budapešti bolo celkovo viac slovenské ako maďarské, no pomaďarčilo sa, keď pripadlo Maďarsku. Hranice Slovenska v dávnom Československu kopírovali hornaté a lesnaté oblasti. Roviny už patrili buď Korutánsku alebo Uhorsku. Túto hranicu kopíruje aj Obrí val, slovenská obdoba Čínskeho múru. Slovensko by teda malo aj dnes byť prirodzene väčšie, ako je.

Mapa stredovekých štátov podľa arabského autora Al-Adrísího. Všimnite si, že Slovensko vtedy podľa neho siahalo asi viac na juh ako dnes. Navyše západoslovenský kraj patril do štátu Karantánia. Dávne Slovensko kopírovalo hranice pásu lesa. Rovnakú hranicu kopíroval aj Val Obrov. Uhorsko bolo kedysi omnoho menšie ako dnešné Maďarsko.
Mapa stredovekých štátov podľa arabského autora Al-Adrísího. Všimnite si, že Slovensko vtedy podľa neho siahalo asi viac na juh ako dnes. Navyše západoslovenský kraj patril do štátu Karantánia. Dávne Slovensko kopírovalo hranice pásu lesa. Rovnakú hranicu kopíroval aj Val Obrov. Uhorsko bolo kedysi omnoho menšie ako dnešné Maďarsko.

51 thoughts on “Blažena Ovsená pátra po slovenských mestách z arabských textov, keď Slovensko bolo ešte Bohémiou

 1. Čo sa týka Ruskej akademickej obce, tak hovoria, že Slovania sa vyvinuli s Venedov. Spomínajú napr. Černjachovskú kulturu, ktorá má veľmi podobné nádoby ako Slovania v 5. alebo 6. storočí. Ruská akademická obec v žiadnom prípade nezavrhuje, ale naopaj uznáva že Slovania sa vyvinuli aj s Lužickej kultúry, hoci to neoznačujú ako jedinú možnú teóriu o Slovanoch a pripúšťajú aj iné teórie. **** Zaujímavá kniha je aj Počátky Slovanů, 2009 / docent Zdeněk Klanica. … Kniha sa ale nedá zohnať, je neznádejne vypredaná aj v antikvariátoch. Obsah si pozrite tu obalkyknih.cz/file/toc/25308/pdf
  **********
  Peter Ivanič, Constantine the Philosopher University Nitra, Associated Profesor. **** Kniha s názvom: Západní Slovania v ranom stredoveku. Peter Ivanič **** Knihu si môžete stiahnuť na academia.edu. Vyhľadajte v PDF-ku slovo Venedi. **** Medzi dôležité pramene, ktoré nás informujú o prvých Slovanoch, patria písomné správy. Slovania sa v nich objavujú pod názvami Venedi, Veneti, Anti, Sklavíni. Publius Cornelius Tacitus, Klaudios Ptolemaios a Gaius Plinius starší sa ako prví zmieňujú o Venedoch (Venetoch). Väčšina bádateľov sa však prikláňa k názoru, že v týchto zmien-kach nešlo ešte o Slovanov. Konkrétne písomné správy, ktoré jasne dokladajú existenciu Slovanov, sa nám zachovali až v dielach Jordana, Prokopia z Cézarey a Pseudo-Mauríkia. …. Medzi dôležité pramene, ktoré nás informujú o prvých Slovanoch, patria písomné správy. Slovania sa v nich objavujú pod názvami Venedi, Veneti, Anti, Sklavíni. Prvé písomné správy o akýchsi Venedoch alebo Venetoch medzi Vislou a Baltským morom sa objavili už
  v 1. a 2. storočí n. l., vtedy ich spomínajú rímski autori Plinius starší, Ptolemaios a Tacitus. Gaius Plinius starší (asi 23 – 79 n. l.) vo štvrtom zväzku Naturalis historiae (Prírodoveda) píše, že tento kmeň sa nachádzal medzi Vislou a Germánmi. 124 Publius Cornelius Tacitus (asi 55 – 120 n. l.) ho v práci Germania lokalizuje na území medzi dolným Dunajom a Baltom. 125 Klaudios Ptolemaios (100 – 170) v tretej časti diela Cosmographia s názvom
  Geographia (Zemepis) spomína, že sídlil západne od Visly a na severných úbočiach Karpatského oblúka, pričom siahal až k dolnému Dunaju. 126 Bádatelia sa však väčši-nou prikláňajú k názoru, že v prípade týchto Venedov či Venetov nešlo ešte o Slovanov. Konkrétne písomné správy, ktoré jasne dokladajú existenciu Slovanov, sa nám zachovali až od byzantského autora Jordana, ktorý v 6. storočí v diele De origine actibusque Getarum (O pôvode a dejinách Gótov) spomína Slovanov – Venedov, ktorí sa delia na viacero kmeňov.

 2. SarmatoSkýtov považujú vedátori za Iránske kmene, ale zrejme to bolo trochu širšie už vtedy, na rytinách sú vyobrazovaní ako bieli ludia. Bieli asi boli, ale tak trochu inak ako Sloveni, skôr po Iránsky, kaukazky. MLUVIT a asi aj iné slová by potvrdili jemnú rozdielnosť Poliakov a Čechov od ostatných Slovanov. To „Ř“ nemá chybu.
  Samozrejme že Češi v zmysle Praganov sa mohli dostať na svoje miesto aj inokedy, ale útek pred Avarmi sa mi zdá pravdepodobnejší. Mohli by zdrhať aj pred Atilom, ale prečo?. Oni mali Rimanov v zuboch a Atila útočil na Rímanov, istotne sa k nemu pridali dobrovolne a radi.
  Teraz už len ako to povedať tým Maďarom.

 3. Denis, Mor ho! resp. Marha! znamená podľa mňa Hovado! ako píšete, ale to preto, lebo to hovado bolo božstvom. Aj my máme pravdepodobne hovado za Boha, Bacchus=býk=bog. Niektorí síce vidia Bog zo sanskritského bhaga, ale mne to vychádza viac na býka, keďže arabskí cestovatelia písali, že Sloveni sú uctievači býka. Čiže keď Sarmati kričali Marha!, kričali vlastne „Za boha!“. Tento výkrik prežil dodnes. Marha má síce význam v maďarčine, ale nemusí to byť nutne maďarské slovo. Okrem toho býk je vyslovene útočné zviera obrovskej sily, mohlo byť zosobnením boja, sily.

 4. Slovo, meno MARHARI zapísal tzv. Geograf Bavorský, ktorý ho priradil národu
  žijúcemu v bezprostrednej blízkosti ríše Vrankov medzi „Betheimar-mi“ a
  „Vulgarit-mi“, teda medzi „vtedajšími Čechmi“ a „vtedajšími Bulharmi“- ako
  je to zrejmé z textu PRESNE TAM KDE JE BAHNONIA = MaČaRia z arabsko-perzského zdroja !!! !!! !!!
  Viď:
  http://www.hradiska.sk/2012/05/bavorsky-geograf-prva-pisomna-zmienka-o.html

  Hlásku Ř / RH majú dnes 3 moderné národy Čiňania, Poliaci a Česi.

  Meno „ČEŠI“ SA PRVÝ KRÁT OBJAVUJE V STREDNEJ ÁZII blízko Číny !!!

  Viď:
  https://ru.wikipedia.org/w/index.php?search=%D1%87%D0%B5%D1%88%D0%B8&title=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%3A%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&go=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8

  My hovoríme „VRAVím“, starí (V)indovia „BRUVé“, ale starí Iránci „MRUYe“,

  čo JE „LEN KÔČIK“ K „česko-poľskému“ „MLUVím / MLUVje“.

  Keďže ľudia v strede Ázie sú miešanci bielych + žltých + čiernych/Dravidov,

  TAK JE POCHOPITEĽNÁ TMAVŠIA KOŽA STARÝCH „PRAŽÁKOV“, KTORÍ SA NATRÓNILI

  v ére „OTila“ z národa „HU NU“
  MEDZI
  SLOVENSKÝCH
  BOJov
  A
  „CHARBATov“ = SARMATov – viď „KARPATes ore“ = „SARMATika ore“ !!! !!! !!!

 5. Vychádzajme Metod z tejto tvojej vety:“ preto zápis mena “MARHARI” TREBA ČÍTAŤ “MAŘARI” = MAŽARI = MAČARI !!! !!!“.
  V zápisoch arabských obchodníkov, cestovatelov a špionov v jednom sa dočítame, že obyvatelia Prágy boli na rozdiel od okolitého obyvateľstva počerní, tmaví. Ako je to možné? Nik nevie. Rovnako nik nevie čo to znamená slovo ČECH, v Maďarčine zakonzervované ako ČEH. Záhadou je rovnako Polské a České „Ř“.
  Takže Metod, s tvojou nápomocou, podla mňa tvoja rovnica MARHARI = MAČARI neplatí a dovolím si predložiť inú možnosť. Chalúpkovi Junáci boli SarmatoSkýti, nie Sloveni, ale jazykovo blízky Slovenom. Pri útoku nekričali Marha-Havado, ani Marha-ri = Močiar-i, ale kričali ZABI v podobe ako upozorňuješ, kričali MOŘ, alebo MAŘ, čo je v Češtine to isté ako v Slovenčine, ZMARIŤ =ZMAŘIT. Do pozornosti dám to čo som napísal vyššie, že na území kde dnes žijú Poliaci je v starých mapách kreslená Sarmatia! Takže Poliaci používajú mekké R. Časť SarmatoSkýtov z východného Slovenska pri príchode Avarov radšej vyprázdnila priestor a odišla do stredu Boemie, porovnaj časovo s klasickou teóriou sťahovania národov. Skupine Sarmatov, ktorú prezývali ČEHY trvalo ešte niekolko storočí od príchodu Arabských kupcov než zosvetlali a tiež dlho trvalo, než ostatných Slovanov v ich okolí začali volať tiež ČEHY, ČEH = ČECH. Za toto obdobie vtlačili do Slovanských miestnych nárečí, dnes Českého jazyka svoje Sarmatské „Ř“.

  Záver teda je, že na Cisára neútočili SkýtoMaďari, ale SarmatoSkýti, jazykovo bližší Slovenom. Pražáci-Češi sú potomkovia Sarmatov, rovnako ako časť našich Slovenských východniarov, ako aj Rusnáci a čiastkovo Poliaci.

 6. Denis, dobre si si prebral možné hypotézy.

  Ale jazyk ako komunikačný prostriedok sa riadi istou logikou, a to tou,
  že v pôvodnom, prirodzenom jazyku je možné „zložitejším“ slovám rozumieť
  na základe „jednoduchých“, „bazálnych“ slov – na tom je postavená
  etymológia, veda o pôvode slov.

  My slovu etymológia porozumieme, až keď sa pozrieme do slovníka cudzích
  slov alebo do slovníka gréčtiny. „Pomaďarčovatelia“ do maďarčiny zaviedli
  princíp nepreberania cudzích slov latinského či gréckeho pôvodu, preto si
  napríklad pre tú etymológiu vykonštruovali ich slovo „szófejtő“ zložené z
  dvoch ich slov „szó“ = skomolenina nášho „slovo“ a „fejt-ő“ = lúskať, lúštiť, párať, rúbať – odkiaľ ho nabrali nevedia ani oni sami vysvetliť.

  ALE aj ich slovo „MARHA“ vedia vysvetliť len s pomocou slovinského „mrha“ alebo starého nemeckého slova „merchat“(trh), takže to NIE JE ICH slovo!

  Plus.

  Tak ako sa jazyk riadi istou logikou, tak sa aj zápis slov riadi istou
  logikou.

  Napríklad v poľštine sa namiesto nášho „mäkčeňa“ používa „z“ – napr.české
  „ř“ je po poľsky „rz“ (preto ja čítam staré „slovienzin“ ako „slovieňin“),

  ale podľa rímskeho zápisu „PATHISSus“ SA DÁVNO AKO „MÄKČEŇ“ POUŽÍVALO

  AJ „H“ (dodnes v portugalčine, ale vlastne aj v angličtine viď „sh“ = „š“),

  preto zápis mena „MARHARI“ TREBA ČÍTAŤ „MAŘARI“ = MAŽARI = MAČARI !!! !!!

  TAKŽE „POTURČENCI“ SI S TÝM RIMANMI ZAPÍSANÝM „MAR HA“ „NETYKAJÚ“ §§§

 7. 1. ak mi niekto nieco daroval, moze to dostat odo mna spat len podobrotky. Je to totiž už moje akonahle som ten dar prijal
  Hovorim to ako darca. Ak niekto daruje niekomu nieco s presvedcenim ze si to moze kedykolvek vziat spat, tak len prenajima bezodplatne na dobu nercitu a s neurcitymi zaujmami. A takto sa nám povodne krásný a jednoduchý svet začíná pomalicky zospatnievat a komplokovat:(

  2.Ti ktori neuznavaju Trianon, nemozu uznat ani rozpad Rakusko-Uhorskeho imperia a teda odopieraju pravo na svojbytnost sami sebe a zaroven aj ostatnym ktori z tohto prehniteho statopravneho utvaru vzisli.
  3. Zjednodusene ku Krymu: Po rozpade Chazarakej rise a Kyjevskej Rusi bola U krajina suborom viac menej bratskych a viac menej samostatnych statnych utvarov ako Volhynsko, Podolie, Galicia, Basarabia, Zaporozie, Cerkesko, atd. Tieto útvary boli mocensky ovplyvnovane imperiami Tartariou (Hordou) a Radmi Rimskej rise Německého národa. Po porazke radov a hordy doslo k presadeniu Litovskeho velkovojvodstva a nasledne po vytvoreni Litovsko-Polskej unie k potieraniu domacej (zobudzajucej sa Ukrajinskej kozackej) slachty a inteligencie. Po presadeni sa Ruska voci Litovsko-Polskej unii sa cca 1/2 niekdajsieho historického uzemia Kyjevskej Rusi obracia s prosbopisom na ruskeho cara o prijatie pod ochranu proti polskemu utlaku. Rusky car tuto prosbu prijma. Krym od 12.stor az po prosbopis carovi je zem kde sa uchylil zvysok etnickych obyvatelov imperia hordy. Toto su zhruba geopoliticke skutocnosti predchadzajuce vlastnictvu, darovaniu a tzv. znovuvzaniu Krymu Ruskom. A co vcul?, babo rad. Machiavelli pise vo svojom Vladarovi o situacii kedy obklucene cele vojsko rimskeho kralovstva bolo z beznadejneho stavu a hrozby uplneho pobytia prepustene sabinskym kralom na cestne slovo vojvodu ze Rim už nikdy nevkroci se zbranou na území Sabinov, ktore nebylo nakoniec dodrzane s odovodnenim, že vojvoda nebol kompetentny slubovat nieco za rimskeho krala inymi slovami dohoda pod natlakom nieje platna. Tak isto Rusko zda sa po skonsolidovani vnutornej spravy vnima vsetky predosle Gorbacovove dohody ze su zo strany niekdajsich protivnikov studenej vojny porusovane. Rusko kona strategicky a navonok pouziva stale legalne interpretacie medzinarodneho prava. Okrem toho vyvija obrovsku snahu na publikovanie a popisovanie podozrivych aktivit zahranicnych tajnych sluzieb najma na uzemi byvalich republik ZSSR. Mozna je však aj vyssia hra a to, že v skutocnosti nad vsetkym stoji vojensko- strategicky komplex a jeho financmajstri ako kedysi pred 2.sv.vojnou Rockefeller, Rotchild, Warburg, Morgan, Van Der Vejde a Schlaufe financujuci plukovnikov vyvolavajucich konflikty a nedorozumenia na oboch stranach, povolavajucich svojich valciakov zoldakov raz na jednu a hned na druhu stranu Europy.
  4. Maďarsko stručnější – pred 1915 rokom sa vsetko Madarske musí nazývat spravne bud Uhorske alebo Rakusko- Uhorske. Uradny jazyk těchto utvarov bol bud nemcina, alebo latincina, teda valastina. Madarcina len poslednych málo rokov z celkoveho trvania Uhorska v roznych formach cca 1000 rokov!!! Madarcina nevyjadruje etnicitu autora a do 1. francuzskej revoluce ani narodnost. Transylvania nic neznamena v madarskom jazyku, prave naopak v valasskom jazyku znamena Krajinu za lesom. Transylvaniu neziskali Maďaři, ale imperialne vojska rimskej rise nemeckeho národa. Transylvania je z 80% valasska. Transylvansky Valasi na čele s Nikolom Ursus Horeom dokazali este v 1770 roku porazit 100 tis. rakusky expedicny zbor. V čase madarskej revolucie bola vacsia část Transylvanie pod kontrolou valasskych dobrovolnikov v horach na cele s Avram Iankom. Valasi nám Slovakom boli stale velmi blizki. Jedini ktori oficialne neodvolali svoj zavazok pri vojenskej pomoci napadnutemu ČSR boli Valasi z Rumunska. Jedini ktori verejne odsudil intervenciu imperialnych sovietskych armad do ČSR bol Valach Nikolae Ceaucescu. Tři ano někam dohoda mohla vyzerat pře Madarov uplne inak, pretoze armada rumunskeho kralovstva obsadila Budapest a 2 roky okupovala uzemie Hortyovskeho Madarska. Valasi-Rumuni sa prave naopak museli na zaklade Trianonu stiahnut z vacsej casti obsadenej krajiny. Pred ukrojenim Zakarpatskej U krajiny sme mali hranicu cez ktoru mohli Valasi poskytnut priamu vojensku podporu ČSR. Valasi sa dokonca vysporiadali aj s vnutornym ultrafasistickym kridlom co sa v danom čase a danom geopolitickom priestore rovna sprave statu s vysokou urovnou kontroli vnutornych zalezitosti a prezieravosti do buducna. Hlavnym konkurentom prebudovania Socialistickeho bloku voci Gorbacovovej perestrojke bol Ceaucescu za ktoreho popravou stoja obe tajne sluzby CIA aj KGB. Obraz Rumunska bol donedavna vo svete aj na Slovensku zamerne dehonestovany G.S. Transylvansky Valach kandidat na cisara rimskej rise Matej Korvin sa tesi medzi Slovakmi pomenovaniu lidový král. Metropolita Mikuláš Olah, povodom Valach bol jednym z najvacsich uhorskych primasov. Kdo povedal ze Uhorsko=lo Madarsko?

 8. Na rozdiel od našich učiteliek na ZDŠ vieme, že Samo Chalúpka v Mor Ho opisuje skutočnú udalosť. Štandartne je v literatúre uvádzané, že Rimania bojovali proti Sarmato-Skýtom a útok na Rímskeho cisára sa udial na sútoku Dunaja a Tisy. Potom Rimania zatlačili Sarmatov na sever od sútoku a nedovolili im ďalej kočovať v medziriečí Dunaj-Tisa. Ak ich zatlačili na sever, tak kam asi? Na východné Slovensko, prípadne do Zakarpatska. Čo s toho vyplýva ? Ak kričali Sarmati na Cisára MOR HO, tak kričali bojový pokrik ZABI, ZABI HO !!! A potom patria SarmatoSkýti jazykovo k nám, k Slovanom. Ak však kričali na cisára MARHA, teda TY HOVADO, tak sú SarmatoSkýti predkovia Maďarov. Žili vedla Slovenov, v kraji ktorý sa písal na starých mapách ako Sarmatia. Tu bol náš kraj Slovenov a oni žili „u nášho kraju“ teda U KRAJU, s toho je blízko jak k Ukrajine, tak Ungarii. Takže potom by bolo možné, že SarmatoSkýti mali R1a1 ako my Sloveni, ale reč mali bližšiu TurkijskoIránskym jazykovým skupinám. To by zodpovedalo aj stavu Maďarskej reči pred národným prebudením, kde je najviac 2500 pôvodných slov, 1500 slovenských a 500 iných /latinských, keltských/, zvyšok slov v novej Maďarčine dodali Turci a obrodenci Kazynczi a spol.

  Ale prečo špecialne komando, ktoré napadlo cisára kričalo nejaký bojový pokrik? Predsa na ochromenie nepriatela, aj dnes to robia útočiace komandá, teda chcú byť hrmotný ako Hrom, Gromiaci, Grmeny, odkial je krôčik ku GeRMANOM. O tom že Slovania pri útoku revali, grmili sú písomné dôkazy v prameňoch. Ale čo to revali, MOR HO, alebo MARHA ? Revali ZABI? alebo HOVADO ??? Ako vieme, tak ešte v 9. storočí na našich územiach žili Marehani a vedla nich Marhari, čo ak teda naši Junáci kričali názov svojho kmeňa, MAReHA, alebo MARHA a história nám nechala unikátny dôkaz o tom, kto útočil na Cisára. Ale aj pri názve dvoch Slovenských oblastí máme dve možnosti vysvetlenia ich mena. Vieme že Dunaj sa volal Marava od slova Mare-More, teda niečo velké, nedozierne, obrovské, no proste more. A názov krajiny bol Mare-va, Mora-va, Mare-ha, teda Velká /zem/. Tiež však naozaj mohli kričať ZABI HO a toto špecialne komando boli zabijaci, teda MAREHARI, alebo MARHARI, to slovo je prapôvodné z počiatkov haploskupiny R1, aj na západ od nás sa používa slovo MAR -MOR v tvare MORD. SarmatoSkýti keď ich Rimania zatlačili na sever, sa rozliezli medzi Slovenov a ako vrstva bojovníkov za volali Zabijaci, teda Marhari, bol to zárodok šlachty, u Rusov sa zachoval pôvodný názov Za-bij-ak, boj, bojovník – a dochované BOJAR. Po nich, po týchto Bojovníkoch, sa volala potom aj krajina, teda VELKÁ MORAVA nie je podla riečky Morava tuto za humnami, ale je to KRAJINA ZABIJAKOV, MAR-HA-rov, MARE-HA-rov.

  Ale mohlo to byť samozrejme aj inak, napríklad … Jednoducho si myslím, že útočiace komando nekričí pri zásahu Hovado, teda Marha a Maďari majú zo SarmatoSkýtmi spoločné len velmi málo, istotne to neboli ich priami predkovia.

 9. Tak oni už nie sú Sumeri ? :D

  Zrazu im je milé to, čo píše už povestný Magister P. (zvaný Anonymus),
  ktorý sa asi za svoje meno hanbil – nuž asi sa volal tak, ako to
  „zvečnil“ obrázkom „vtesnaným“ do bruška iniciály P – viď prvý obrázok
  tu: http://sagv.gyakg.u-szeged.hu/tanar/farkzolt/kkmkult/gestak.htm
  ja len jednu „takú kvetinku“ poznám, a vedz, že po „mačarsky“ sa „na
  chlp“ rovnako volá ako u nás :evil:

  Ináč, počul som, že v Maďarsku je slovo Magor krstným menom :evil:

 10. Metod, keby si Maďari prečítali tvoje vedecké etymologické rozbory slov ako je toto: No, A NAPÍSANE JEST: „PANNONIA = BLATÉNSKO =>PANNONIA = skomolenina z “posmešného” názvu BAHNONIA,“ Tak by sa istotne poondili, ale od smiechu ! Im je jedno kto tu bol prví, oni si svoju novú vlasť za prvé kúpili, za druhé vydobili mečom a do tretice sa už dnes /podla prispôsobivých amatérov/ považujú za R1a, za potomkov Skýtov a Maďarčina pochádza zo Skýtčiny !!! Takže darmo si ty splietaš svoje konštrukcie, vynútený slub a vynútené podmienky Trianonu sú neplatné a podla nich majú právo min. na Slovenskú dolnú zem, na Srbskú Vojvodinu a samozrejme na Rumunské Sedmihradsko. No a ten kúsok Tatrov s predhorím šup Poľakom.

 11. Denis, tu nejde o politiku, ale o pravdu,

  t. j. zhodu s objektívnou realitou.

  Čo je napísané, to je dané !

  Ukáž mi jedného, ktorý prehral súd, a ktorý je vnútorne presvedčený
  o spravodlivosti jeho trestu.

  No, A NAPÍSANE JEST:

  PANNONIA = BLATÉNSKO =>

  PANNONIA = skomolenina z „posmešného“ názvu BAHNONIA,

  lebo nie len výkriky „Mor ho!“ na Rimanov, či dochovaný názov

  etnického kmeňa OSERIATes od jazera PELSO (dnes „skomolený Blatoň“),

  ale aj GENETIKA HAPLOGRÚP hovoria: MY SME TU DOMA OD NEPAMÄTI !!! !!! !!!

 12. Metod, nevťahujem sem politiku a tvoje politické názory, to nám ozaj netreba. Ja ťa tým tiež neobťažujem.
  Kosovo NEBOLO pričlenené k Albánsku, to je ten rozdiel, OK? Maďarsko nám nič nedarovalo, to je pravda, im to zobrali NESPRAVODLIVO výťazné mocnosti, Trianonským diktátom ktorý ONI neuznávajú a teda necítia sa zaviazaní ním riadiť, viď Viedenská arbitráž. TOTO si myslí skoro celý Maďarský národ všade po svete. Len sa pozri keď je výročie Trianonu čo sa tam deje. Štátne vlajky na pol žrde, Prezident, Predseda vlády aj parlamentu, často aj primátori miest a starostovia obcí majú plamenné a trúchlivé prejavy o nespravodlivosti ktorá sa Maďarom stala, s trvalou túžbou po revanši. U nás náš národ ani nevie čo je Trianon, kde to je, kedy to bolo. Podla Maďarov si krajinu nazaslúžime, lebo sme si ju nevybojovali a preto si ju ani nevážime. V deň podpísania Trianonskej zmluvy sa začala naša štátnosť , a ty Metod si tu melieš stále Mačaristan- Bahnónia – Panónia. Nebránim ti, prajem ti to, vlastenectvo nie je o mletí pántom a o podpore záujmov cudzích štátov a mocností. Preto naše vlády, či pravicová, či lavicová nikdy neuznali a ani neuznajú Kosovo a anexiu Krymu. Za toto im všetkým tlieskam a dávam palec hore. O tom to je a len slepý nevidí.

 13. Denis, tu ide o pravdu a schopnosť ju pochopiť.

  Na to treba minimálne pomaly a dôkladne čítať.

  Z právnej stránky Maďarsko Slovensku nedarovalo kus svojho územia,
  tak nemá právo dačo si pýtať späť.

  P. S.:
  V Kosove si Albánci urobili „referenDUMDUM“ – cez druhú s. v. sa bedač
  z Albánska nasťahovala do Kosova, potom sa tam namnožila, ako to „tí,
  ktorých semeno nesmie padnúť na zem“ vedia, po páde socializmu sa začala
  rozdrapovať, potom strieľať a teraz sa nasťahovala a žije v domoch Srbov,
  ktorých vyštvala, či rovno vyvraždila – „nech žije demokracia USA + EÚ“.
  P.P.S.:
  USA majú v Kosove vojenskú základňu §§§

 14. Prepáč, ale nechcem sa tu baviť s Tebou ani o Ramianke, ani o Kryme, ani o Tatárskych moslimoch. Ty sa prosím ťa zoznám s prácou A. Kliosova. /Je to RUS, rozumieme si???, Ja proti Rusom ani nikomu inému nič nemám, len proti zlým luďom. Podla Tvojej, či vašej logiky majú potom Maďari právo na južné územia Slovenska, lebo ich tam žije väčšina a ak by sa pričlenili k Maďarsku, aj oni by sa z toho radovali a ak by bolo referendum tak tiež by hlasovali za, hneď by boli v Magyarországu. Takže precendens je na svete, v Európe sa hranice meniť môžu a kludne aj regionálnym konfliktom. Armádu máme super vyzbrojenú a obyvatelstvo je odhodlané, tak čoho sa báť, všakže ? Slováci si musia hájiť vlastné záujmy a ktorý Slovák je proti záujmom Slovenska,ak sa jedná o možnú stratu nášho územia, tak ten je vlastizradca. Darmo tu zlatý môj lámeš a ohýbaš slová, reči sa vravia a chlieb sa je.
  Podotýkam, že ak by tu bola možnosť napísať odpoveď v súkromnej správe, alebo mailom, tak tu nikoho mojimi názormi obťažovať nebudem. Ak pani Blažena uzná za vhodné, nech posledné príspevky zmaže.

 15. Denis,
  pozorne si prečítaj toto:
  http://zlatyfond.sme.sk/dielo/98/Sasinek_Dejepis-Slovakov/3#ixzz3wZDoYJ7F

  a všimni si hlavne toto:
  „Po smrti Boleslava chrabrého jeho synovia, Mečislav II. a Otto-Bezprém, oba domáhali sa trónu; ale Mečislav prevládal a vyhnal Otto-Bezpréma z Krakovska nazpak do Slovenska (in Ruzziam).“

  Vidíš tam to in Ruzziam = na Slovensko !!! !!! !!!

  No, a čo sa týka pravdy, tak

  ten kto dá dakomu dar,
  má právo ho pýtať späť, ak obdarovaný sa správa
  nie podľa predstáv darujúceho.

  Ruská federácia je právny nástupca ZSSR, ale aj RSFSR, ktorá darovala
  Krym Ukrajinskej socialistickej republike. A ako sa správa „demokratická“
  Ukrajina právny nástupca to Ukrajinskej soc. rep. §§§

  A navyše na Kryme bolo referendum.

  A „totálne“ navyše, videl som amatérsky dokument jedného „Amíka“, ktorý
  „z otvorenou hubou“ počúval náhodných ľudí na Kryme, ako sú spokojní
  s návratom do Ruska !!! !!! !!! (A tí nespokojní Tatári, veď to sú
  odrodilci z titulu moslimskej viery, dačo ako Mačari u nás §§§)

 16. Metod J. Sláv, každý nech si píše čo chce a kde chce, máme nielen že demokraciu, ale aj ústavne garantované Ludské práva, v tomto prípade slobodu prejavu. Je mi jasné, že ak túto slobodu budem uplatňovať u teba v obývačke, tak ma kludne vyhodíš, ak sa ti forma či obsah môjho prejavu nebudú páčiť. To isté platí, ak som na niekoho webe, ale nie vtedy, ak na titulnej strane má vycapené toto : „SRDEČNE VÁS VÍTAM NA SVOJEJ WEBOVEJ STRÁNKE, KTORÁ VZNIKLA PRE VŠETKÝCH ĽUDÍ HĽADAJÚCICH PRAVDU“. Velké písmená máš rád, tak pozorne vnímaj význam tej vety. Bol som agresívne protiruský??? To je predsa pre Rusov a rusofilov každí, kto je proti anexii Krymu. Pre mňa nie sú dejiny len pár storočí pred a po Kristovi. Ja si velmi dobre pametám šesdesiaty ôsmi rok, na ich bratskú pomoc. Oni, Rusi, zničili poslednú šancu ktorú socializmus mal a to len preto, že o jeho obnovu sa snažili dva maličké Slovanské národy a nie oni, najväčší na svete.
  Inak proti nim nič nemám, nech si píše kdo chce čo chce. Ale NEMUSÍM s tým súhlasiť, prečo by som mal miestnemu akademikovi pritakávať ak píše o Antonovi Bernolákovi ako o skurvysynovy a pasuje ho na hlavného maďaróna. Prečo by som mal súhlasiť so šialenou Fomenkovou teóriou. Predostrel som tam teóriu o príchode R1a do Európy a miestni pseudobádatelia ma vysmiali a len toť nedávno ruský guru genetiky Anatolij Kliosov v Srbsku pri verejnom vystúpení povedal, že prví R1a, priamy predkovia Slovanov prišli najprv do oblasti Srbsko-Bosna-Macedónia, potom postúpili do Dunajskej kotliny a až odtial prešli cez Karpaty a iný prúd išiel do Ruska a odtial do Indie. To sa rusofilom zle počúva, že nie my Slováci sme prišli z Ruska, ale oni Rusy tam k nim prišli od nás, od Dunaja, od Karpat. NO SAMOZREJME že museli vykopnúť takého provokatéra. Takže na Ramianke nech si nechajú to uvítanie ZARÁMOVAŤ.
  Pani Blažene sa ospravedlňujem za túto nie príjemnú vsuvku a ak uzná za vhodné, nech môj príspevok zmaže.

 17. Knihy pani Ovsenej, pána Cvengroscha a pána Hromníka som si kúpil.

  Sú pre mňa zdrojom predovšetkým citácií zo starých zápisov – zápisov,
  ktoré som v dielach „oficiálnych“ historikov nenašiel (napríklad Hromník
  mi prihral citáciu z diela „Historia Francorum“ od Gregora Turoniensis
  o TRADÍCII MEDZI „FRANKAMI“, ŽE PRIŠLI Z „PANNONIE“ – AJ PRETO SOM SI
  ISTÝ „V ROVNICI“ FRANK = VRANK(O), A OVEĽA ISTEJŠÍ V ROVNICI PANNONIA =
  BAHNONIA).

  Obaja páni sa snažia „volať si na pomoc“ vedu etymológiu. Hromníkova
  „etymológia“ je doslova prevrátená z nôh na hlavu. Cvengroschova je zas,
  možno povedať, nevyzretá, ALE V MNOHOM MINIMÁLNE PODNETNÁ.

  K Cvengroschovej etymológii slova GERMAN = HRMAN = HRMOTNÝ ČLOVEK
  (KTORÁ SA ZHODOU OKOLNOSTÍ ZHODUJE S MOJOU)
  TU UVEDIEM „GEGÍRSKU“ ETYMOLÓGIU Z
  etymonline.com/index.php?term=german&allowed_in_frame=0

  … from words perhaps originally meaning „noisy“ (compare Old Irish garim „to shout“)…

  K tejto „oficiálnej“ etymológii slova German dodávam, že my z „Charbatov“
  nepotrebujeme „slovník starej Írčiny“, aby sme tomu slovu rozumeli !!!

  Čo sa týka „ramiannky“, tak ten, kto tam chce aj dačo napísať, sa musí
  zaregistrovať.
  A čo sa týka „Denis vs. Ramiannka“, tak ja to vidím tak, že Denis bol až
  agresívne „antiruský“, …

 18. El-Brus=Brus-El len jedno z premosteni ktore se vam odkryje ak zacnete testovat presuvanie gramatickych clenov medzi zaciatkom a koncom slov. Pamatajme, velke veci se skladaju z malych.

 19. Il v Att-Ila je člen a nie latinsky diminutive suffix. Podobne ako v rumuncine je člen -ul na konci slova. Členy Il, El su bezne v romanskych jazykoch ale aj arabstine. Cize skor Ten Otec vo vyzname Velky Otec ako Otecko s zenskym latinskym diminutive suffixom.
  Ramianku som parkrat navstivil este v casoch ked nebola na pozvanie a pokusala sa o překlad Orbinovho Kraljevstva Slavov do slovenciny.
  Cvengrosch mi skor zneje ako Niekto z Uhor, teda Z Venger+diminutive suffix -os, teda Zvengrosch ako Sven Grossman, ale asi chapem narážku.

 20. Svetomír, je to Historyweb a nie Hystoriweb. Je to čudná stránka, ak si zaplatíte, môžte komentovať. Prečo by som to robil? Škoda že ste nezverejnili skorej, že predávate Cvengroša, mohol som ho kúpiť lacnejšie. Spôsobom ako sa vyjadrujete ku kresťanstvu, napr. : Celá kresťanská dogma je vykonštruované klamstvo.“ asi chcete s veriacimi kresťanmi vyvolať plamennú diskusiu. Alebo? Dovolím si Vám odpovedať ja neveriaci, nekrstený liberálny demokrat. Zle ste čítali ten Nový zákon, zrejme ste ho čítali s úmyslom nájsť v ňom chyby, nepravdy, falzifikáciu a nezrovnalosti. Skúste ho však čítať ako výpoveď svedkov o myslení velkého filozofa, vtedy je to úchvatné čítanie. A potom si prečítajte korán, budete prekvapený rozdielom v interpretácii toho istého boha.

 21. Ramianka je valmi dobrá stránka, bol som tam, resp. ma pozvali a keď som sa im znepáčil, tak ma vykopli. Musíte byť prorusky orientovaní, alebo držať hubu, ak budete pindať proti miestnym akademikom, teda nebudete s nimi súhlasiť, tak na Vás uplatnia Ruskú demokraciu. Sclabóniu tam volajú s oblubou “ U teplých“. Rusofilom a zradcom Slovenského národa vrelo odporúčam.

 22. Svetomír,

  ja som od témy odbočil „zneužijúc“ sviatok „Troch kráľov“, keď už ma
  Logofat „inšpiroval“ svojim príspevkom „o snahe rekonštruovať jazyk
  predbabylonský“.

  Pri tejto príležitosti vás všetkých chcem upozorniť na blog:

  ramiannka.jecool.net , kde je možné založiť si aj vlastnú tému,

  ale je tam už dosť tém na „vyšantenie sa“ netradične uvažujúcich ľudí,
  mysliacich „pronašsky“.

  Ináč,

  netreba špekulovať o kupcoch, KEĎ V MATÚŠOVOM E. JE NAPÍSANÉ „μαγοι“ !!!
  A
  nie je nikomu podozrivé, že budhizmus dokázal doraziť až do Japonska,
  ale smerom na západ od „(V)indie“ „ani ťuk“ ?

 23. Apropos, MÁGOvia.

  Viete, že v gréckych orgináloch Evanjelií za „Jezuliatkom“ prišli MAGI §§§

  T. j. MÁGOVIA !!! !!! !!!

  A viete,

  v tradíciách koho je „chodenie mudrcov s darmi k vybranému chlapčekovi“?

  No, predsa v tradícii „zamrznutého v čase“ tibetského BUDhIZMU !!!

 24. Ako ukazuje genetika haploskupín a vzhľad, fyziognómia príslušníkov tzv.
  turkických národov, tak sa jedná o miešancov – otec hlavne R1b, R1a a
  matka domorodka, mix „šikmoočka+černoška (Dravidka)“.

  Domorodky mali „veľké problémy“ so slovänčinou, a preto tak cudzo dnes
  znejú turkické slová.

  Ale OTec (v starých českých zápisoch ešte OT) a AT(a) nestratili podobu,
  viď „Ataturk“ = otec-Turk(ov).

  Na jednom náhrobku v starom Ríme je vytesané ženské meno CARNUNTila,
  čo je „Karnuntilka“ – drahá zosnuvšia z mesta Carnuntum.

  Mne neprichodí čudné,že AT-ila má meno zlepené s latinskou zdrobňujúcou
  príponou, lebo „prepisujúci mnísi“ veľmi radi „sa robili múdrymi“ a vytvárali „polo-kalky“ slovänských mien, viď napr. BOGOmund (=BogoMÍR) istú dobu „správca“ križiakmi obsadeného Jeruzalema, pôvodom Vrank (opakujem Vrank preto, lebo „Frankovia“ mali tradíciu, že prišli z Bahnónie).

  A prečo má chlap príponu ženského rodu? Nuž z toho dôvodu, kvôli ktorému

  BOLO ZAPÍSANÉ „Mar ha!“ NAMIESTO „Mor ho!“,
  ČI „Pathiss-us“ NAMIESTO „Poťiš-us“(Potišie)!!!

  A napokon, „podľa vzoru“ „Mar ha!/Mor ho!“ „išlo o“ OTILO, KTORÉ
  SKOMOLILI NA „ATILA“ §§§

  Z OTILO vzniklo meno OTO – MENO „ZOPÁR“ VRANKSKÝCH „KAROLOV“ !!!

  (Karolov, preto lebo meno Vranka Karola Veľkého je od nášho „kráľ“ !!!)

  No, a VALAmírov bolo okolo „Otecka“ viac – prvý po mene známy „húnsky“
  kráľ, „oteckov“ kôň, spojenec, …

  Mená „Oteckových“ synov ??? – veď sa len pozrite na dnešné mená detí ???

  „To akej národnosti sú?“ §§§ §§§ §§§ :evil: :evil: :evil:

 25. Tak trochu tu rekonstruujeme akesi povodne esperantno spominane v starych knihách ako jednotny jazyk ludstva do okamihu rozpadu Babylonskej veze. My vlastne odkryvame crepiny tej věže. Ak by se ukazalo ze sme vsetci surodenci, nemali by vojny dalej zmysel? Pomohlo by to lidstvu zveladit sa alebo zdegenerovat? Mam za to, že davni magovia, šamani, volchvovia a knazi v tom maju jasno.

 26. Metod, Valamir nebol Attilov kon, ale velitel, spojenec. Ata-Il mi nezneje ako „Otecko“ ale skor ako Vel-Oco, teda „Velky Otec“. Meno syna je však Ellac. Vraj z turkickeho „ellik“ ako vladca, prince. Zaujimave je ze mena vsetkych troch synov maju slovansky diminutive suffix, teda zdrobneninu -ak,-ik(-ich), -ek, atd. Avšak El-ak by mohla byt prezyvka „Božik“ od ugaritskeho El alebo Velky Lac, teda Laco, Lad, Vlad.

 27. K povestnému „Cuius regio, eius religio“ dodávam „eius lingua, eius …“
  (preklad: Čie (je) „riadenie“, jeho (je) „podľahnutie (bohom)“)

  Jeden môj „online-známy“ hovorí,
  že maďarčinu „spískali“ protestantskí kalvíni – ja dodávam, že po vzore
  protestantských luteránov, ktorí „prilipli“ na „doičlandčine“.

  Doičladčina, mám takého „tucha“, je dôsledok „rozdrapovania sa“ CHATOV,
  t. j. CHETITOV zmiznuvších z dnešného Turecka (TRÁCKA = „TROJANSKA“)- viď
  chetitské „ezzateni“ a onemecké „essen“, chet. „watar“ a onem. „wasser“.

  „Močarčina“, mám zas „tucha“, je „pokus o vzkriesenie húnštiny“ podľa predstavy dajakého „panstvuriťlízajúceho“ mnícha – TREBA MAŤ NA PAMäTI,
  ŽE UŽ V R. 1231 – 1233 A 1234 – 1236 A R. 1237 I V R. 1238 VŽDY PO 4-ia DOMINIKÁNSKI MNÍSI „lozili k Uralu“, aby našli „doma zostavších“
  „(H)ungarov“ (viď kniha Tatarský vpád od R. Marsinu a M. Mareka, str. 22 a 23).

  Je zaujímavé, že benediktíni informácie o „Ungaroch“ získavali od ruských kňazov, s ktorými sa asi ťažko dorozumievali po latinsky – tak teda ako ? Nuž teda asi len po slovensky !!!

  A treba mať na pamäti, že u nás vládli „šľachtické“ rody majúce za predkov „Oteckových“ (At-ila)synov z „národa“ HUNU (po čínsky), KTORÝ
  PRIJÁCHAL NA KOŇOCH (Atilov kôň sa volal VALAMÍR – asi na pamiatku jeho
  predchodcu – prvého po mene známeho húnskeho kráľa)AJ Z OBLASTI PÚŠTE
  TAKLAMAKAN ZNÁMEJ BIELYMI MÚMIAMI S HAPLOSKUPINOU R1a !!! !!! !!!

  Takže dnešná „mačarčina“ po pridaní asi 10000 slov „usilovným“ „Kazincim“
  vykazuje všetky znaky „esperanta“ – umelého, vykonštruovaného jazyka §§§

 28. Metod, to by znamenalo, že madarcina je bud rec body-gardy -palacovej/jurtovej stráže ruthena Arpada (kozackej, kipcackej, kumanskej, pecenegskej, masa-getskej, chazarskej, chabarskej, bucharskej zlozky poriadkovych pretorianov???), alebo sifrovany jazyk zasvätenej casti tejto prijechavsiej mozno aj multikulty kozmopolitnej druziny. Či jazyk či šifra, dorozumievaci prostriedok ktory nakoniec prevladol.
  Metod, myslím že ste spominal v predoslom vstupe ze mozno dominantnym cinitelom geopolitickych zmien minulosti nebola migracia narodov, ale len kultur. Je to paradox, ale myslím že tymto prave panslovanska Sclabonia podava pomyselnu ruku 55-97% naším juznym cudzojazycnym ale DNA rodnym susedom-praprabratom. Cize predstorocim pradedovia odisli do sveta a po storoci se už navrativsi prabratranci mastili ako najcudzejsi cudzinci. Toto z toho vychadza? Doprajme im aspoň uvahu ze to bolo v och vlastnom Kainskom zaujme a nie za deravy zoldacky groš nejakeho paranojickeho mocipana.

 29. Dám sem môj príspevok z „hrnka“,

  lebo

  „AJ TU SA TO HEMŽÍ MAĎARMI“ :D

  Z titulu mojej pedagogickej trpezlivosti vycepovanej absolventmi zo somárskych lavíc vám páni hovorím, že

  vaše „fúriky“ majú namiesto „kolesa“ „trojuholník indoeuropeistiky“,
  preto sa nemôžete pohnúť z miesta :evil:

  „Indoeuropeistika“ si slovo „teut“ „vycicala z prsta“, tak ako si „vycicala z prsta“ napr.

  slovo pre 100 = tkmtom – NO, SKÚSTE TO VYSLOVIŤ ???

  TO VARI NAŠI PRA-PRARODIČIA MALI „ZOBÁKY NAMIESTO ÚST“ :evil: :evil: :evil:

  Alebo
  z rôznych „skomolenín pôvodne slovänských slov“, ktoré dnes sú v slovnej zásobe neslovanských indoeurópskych jazykov

  „vycicali“ slovný základ „*uer-“ so SIEDMIMI ODLIŠNÝMI VÝZNAMAMI §§§

  TO VARI NAŠI PRA-PRARODIČIA MALI VO SVOJOM RODNOM JAZYKU TAKÝ CHAOS,
  AKO HO MAJÚ DNES „ANGLICKOJAZYČNÍCI“ §§§ §§§ §§§

  Vážení,

  NIJAKÍ MAĎARI SEM NEPRIŠLI !!! !!! !!!
  LEBO
  SEM K NÁM DOJÁCHALI RUTHENI, ZVANÍ UGRI, Z DRUHEJ STRANY CHARBATOV !!!
  ABY
  SI „CEZ PRASLICU“ SVÄTOPLUKOVEJ DCÉRY UPLATNILI NÁROK NA

  PANNÓNSKY = BAHNÓNSKY = BLATÉNSKY = MORAVSKÝ = MAČARSKÝ TRÓN !!! !!! !!!

  Viď,

  TURCI si „z pobytu v strede Európy doniesli“ Mačaristan !!! !!! !!! MAČARIstan !!! !!! !!!

 30. Ak bol biskup r.251 na synode vo Vatikane, pravděpodobně je už medzi svatimi rangu sv.Petra a spol. Krestania boli v tom čase hadzani levom pocas prestavok gladiatorskych hier v Koloseu;) Ale vazne, ak by bola r.251 na uzemi Barbarica za Dunajom tak silna krestanska obec ze by mohla vyslat svojho biskupa do Rima, je velmi pravdepodobne, že ak sa jednalo u Zobor v zmysle predkrestanskej symboloky ZUBOR= BYK= VOLOS, tak ta musela byt už pred padom rimskeho limesu postupne zabudana a mozno aj vedome prekryvana rozpravkami o zabitom konovi a zakopanom meci (nejakeho ineho pred Svatoplukovskeho vladara).

 31. Svetomír, Zobor, Žibrica… Žibrica súvisí podľa mňa so žebrom, rebrom. Žebro súvisí so zuborom. Rebro súvisí s řípom. V podstate sa tým označuje klenba, ohyb, klenutie, zakrivenie. Lebo aj Karpaty, Chrbáty súvisia s curvate, krivosťou, klenbovitosťou, lebo kopce sú také poloblúky. Navyše tá krivosť je vo všetkých týchto prípadoch kamenná. Jedná sa o skalnaté kopce, hory. Zobor sa preto môže volať Zoborom, lebo je to skalnatý kopec. Takže máme dve hypotézy – buď Zobor znamená Zubra, rožný dobytok, podľa ktorého sa nazývali skalnaté hory, alebo Zobor podľa zboru mníchov. Ďalej nemusíme pátrať, lebo nikdy aj tak nenájdeme správnu odpoveď. Stačí nám vedieť, že je to jedna z týchto dvoch možností. Potom sa môžeme baviť len o tom, kto sa ku ktorej hypotéze prikláňa. Ja sa prikláňam k Zoboru Zuboru, lebo ak by sa mal Zobor volať podľa Zboru, tak by sa dnes nenazýval Zobor, ale Zbor. Staroslovenské SoMbor sa malo podľa zákonitostí v jazyku, ktoré prebehli, vyvinúť do Subor, a to preto, lebo oM sa zmenilo na u. Viď napr. oNgrska sa zmenilo na uhorska, goMba sa zmenilo na huba. V Slovinsku a v Hanácku sa oM zmenilo na o. Slovinské „na Slovensko“ znamená „na Slovinsku“, alebo „kako delajo naši bratje“ je „ako delajú naši bratia“. Čiže SoMbor by sa dnes volal Súbor. Teraz mi napadla ešte tretia hypotéza… Zobor by mohol byť síce zbor, ale nie mníchov, ale vojenský zbor. Mohla na ňom sídliť vojenská posádka, kniežacia elitná jednotka. ALe aj tak sa prikláňam k zubrovi.

 32. Milan, či Milan2, čudná to logika. Slovo Sabor prevzali kresťania ako názov označujúci zhromaždenie ludí. Ludia sa však stretali už isto pred kresťanmi, tiež verili v niečo, v nejaké drevené čudo znázorňujúce mystiku Všehomíra, tiež mali nejaký Sabor. Ak si myslíte že Kosmas má pravdu, tak to prosím Vás šírte a treba to tam prekopať skrz na skrz, Svätopluk za to stojí.

 33. 21.12.,19:27, Milan2: podla názvu lokality „Zobor“ usudzuje ze liturgia tu vykonavana bola grecka. Chybne uvazovanie je v tom, ze predpoklada povod nazvu v časech křesťanských obradov. My však už vieme, že krestanstvo neprepisalo vsetko, len zabalilo do noveho rucha vsetko povodne vyznamne a osvedcene ( tak ako Ježíš, neprisiel zrusit stare pravidla a konstanty Izraelitov a Zidov). Teda ak je pomenovanie Zobor predkrestanske, nemoze dokazovat o vymenach greckeho s franskym klerom na uzemi VM vobec nic. Snad len tolko, že ani jedni ani druhi neboli tak mocni v čase Sveteho Bula, aby cosi tak povodne ako pradavne toponymum vrchu nad Nitrov dokazali nejako ovplyvnit. a tiez vieme, že ak by sa aj našla grecka etymologia Zobora, nebola by grecka, ale peloponezska, cize ako hovori Petar Popovski, bola by pelasgovska po makedonskych predkoch Pelasgoch, Oldřich, Venedoch a Antoch o ktorych dokazuje ze boli Proto- slovanmi ( ja len skromne dodavam ze aj Proto- valachmi). Tazko sa mi pise z mobilu, tak uvahu o Kyrilovi, Carolovi, Kralovi a Cyrusovi dovysvetlim neskor.

 34. Kedze nieje grecka etymologia slova Zobor tak ani predpoklad ze sa jednání o grecky obrad nemoze byt spravny. Priklanam sa skor k nazoru ze sa jednalo o predkrestansky Bar-barsky obrad nositelov brad a dlhych copov. Bez suvisu s menom Metod. Suvis s menom Cyr-Il je mozne vidiet na Arianskom Cyr-Us, alebo Hyksoskom Sar-ik, alebo funkcii Car. Opat Il ako aj členy Al, El, alebo vo valastine – ul stoja za povsimnutie. Gramaticky člen moze vyjadrovat pozostatok oznacenia „Velky“, „Magne“ a pod. Velky bol v dobe brondzovej v nasich krajoch iransko-slovanskom kulturnom okruhu napr. Belus, alebo Veles. Netvrdim len naznacujem moznu 3. cestu.

 35. co znamena grecky „zobor“? kde je grecka etymologia tohto slova?

 36. Milan2 píše :“Prišli ale po roku 1918 noví slovenskí obyvatelia a z nepochopenia vznikol z názvu úplný nezmysel.“ Prečo by po roku 1918 mali prísť nový obyvatelia? Slováci žili v Bratislave vždy a istotne aj v roku 1918. Môže to byť kartografická chyba, pri prepisovaní máp. Nad Jurom máme les na pozemku zvanom po starom Minichen, a v dnešných mapách je mníchov vrch. Ešte lepšie sú na tom Jesenníky ktoré vznikli z miestneho názvu Gesenke v pohorí bez mena.
  A odkial viete že Sobor bol nutne kláštor východného kresťanstva, prečo by nemohol byť Sobor dávno pred kresťanstvom?

 37. Milan2, suhlasim, v jednoduchosti je krasa. Tiez som si nevedel predstavit kamzika inde ako v Tatrách, az som jedneho z criedy neodfotil pod Klastoriskom pri Spisskej Novej Vsi. Pokial by ste potreboval dotvorit predstavu o ustupe lesov, prirodzeneho prostredia vysokej na Slovensku, staci si precitat napr. Beblaveho Jánošíka, alebo Chaloupeckeho Valasi na Slovensku. Kozí vrch je po německý Ziegeberg alebo Wildziegeberg. Konecne, vzhladom na výskyt kamzíka je skor pravdepodobne ze mu dali meno indoeuropania protoslovanskej ako protogermanskej vetvy. Teda najprv Kamzik az od toho potom Gamze. Klastory – Jezis hovori, je neprakticke mat rodinu ak chodíš po sirom svete. Ježíš netvrdil, že Boh chce od muza alebo ženy, aby nevyuzivali niektore casti svojho tela a duše stvorenych na Jeho obraz ( teda nie hriesne casti!!!). Vsetko dalsie je len osobne rozhodnutie ludi v závislosti od osobnych situacii a okolnosti doby v ktorej zili. Ze to niekto povysil na autoritu podobnu Bohu a pravo rozumovat nad obcov je len omylom, balastom a nanosom povodneho Kristovho odkazu. Je 100,000 x narocnejsie zit život poctiveho otca a poctivej matky, dvoch partnerov na zivot a na smrt ako zit sám za klastornymi murmi so zboznym zbohom ktore takyto clovek dava Boziemu daru, svojmu vlastnemu telu a telam svojich nenarodenych potomkov. Ostatne su len skutky milosrdenstva, ktore nezavisia od toho či niekto zije v klastore alebo v rodine a v spolocnosti. Ze sa tak rozhodli Augustin, Cassian, atd. bola ich osobna vec. Odputat sa od pozemskych statkov nie utekom od zivota, ale naucenim sa spravne tieto veci vnimat a uzivat, toto je prava sila kazdeho muza a ženy.

 38. Balzena, dakujem za indiciu Karpaty=Balwak v čase Barbara Vel-Odra siho.Hodil som to do stroje a vyšlo mi z toho nie jeden, ale tri vektory. BIELE ako BAL=BELA, VELKE ako VELES a tiez BALuACH ako VALACH( sske). Možno je symbolika vsetkych troch indicii prameniaca z jedneho zakladu. Mozno BAL nebol vzdy ten zly Boh a ani VELES nebol vzdy cierny skrytý v jaskyni pred hnevom ziariaceho bieleho Svaroga. Máme na Slovensku viacero toponym horskych utvarov podobného razenia, napriklad Valach při BB, Volovec, VelesTur, Volovske vrchy, Zuberec (prenesene), Velicka dolina, Pilisske vrchy, a pod. Bal-Wak moze byt aj Biely Váh mozno biely len symBalicky;)

 39. Čo sú to exaktné veci, poznatky? To je velmi zaujímavá otázka. Ak niečo napíšem, pod vlastným menom, tak sa snažím aby to malo hlavu a pätu. Sem tam ustrelím pravopisom, ale ten na myšlienke nič nemení. Ak Sloveni žili oddávna v demokracii a na toto tvrdenie máme písomný dôkaz, tak nutne musíme predpokladať, že sa konal čas od času aj nejaký snem, kde sa dohodovali starešinovia a vážení muži spoločnosti o veciach spoločných. Vzhladom k tomu, že archeológovia nenašli jedinú velkú stavbu nad 16m2, okrem Bratislavy, kde by sa mohol konať snem, tak môžme predpokladať, že sa stretli na nejakom otvorenom priestore. Kde, na poli? V lese? v háji? Boli posvätné háje natolko posvetné, že sa tam nemohol konať snem? Alebo naopak, snem sa konal práve v posvetnom háji, pod dozorom bohov a predkov, aby nikto neklamal a nekonal so zlým úmyslom?
  Čo to bol háj v tých časoch? Bol to cintorín, alebo v šírich poliach si ponechali kúsok lesíka, len tak pre radosť? Háj podla môjho názoru bola forma ekonomicky využívanej krajiny, kde rolníci zámerne ponechávali solitérne rastúce duby a buky, ktoré produkovali množstvo potravy pre volnopasúce sa svine, dnes sa volajú mangalice. Pre túto moju vetu existujú exaktné dôkazy. Teda v hájoch sa pásli svine, odpočíval tam v pálave dobytok, všetko tam bolo s prepáčením obsraté a smradlavé. Otázka je či to vtedy luďom , rolníkom vadilo? Asi nie. Ale Sloveni vysádzali aj lipové háje. Prečo, keď z lipy nie je žiadny osoh? To spoznáte až budete v lipovom háji keď lipa kvitne. Je to úžasné, povzášajúce. Myslím že Snem sa mohol konať len na posvetnom a neutrálnom území, velmi pravdepodobne v centre krajiny. Háj za Nitrou tomu zodpovedá.
  Z uvedeného vyplýva, že sa mohli stretať hoci kde, v poli, v lese, aj v háji. Slovenská Národná Rada zasadala v roku 1944 v horách, v zrube velkom asi 4 x 5 m.
  K putovaniu Vandalov po Európe, pohybovali sa v krajine osídlenom Slovanmi, celý priestor ktorý vymenúvate bolo Slovanské jazykové prostredie, vrátane dnešného Rumunska a dnešného Slovenska. Ak aj pripustíme že v tomto priestore žili aj iný ako Slovania, napríklad Románi, alebo Kelti, tak sa z največšou pravdepodobnosťou nejednalo o výhradné zasídlenie inou jazykovou skupinou, ako Slovanskou. To prostredie začínalo byť velmi podobné dnešku, bol to mix Slovanov podunajských, severných a južných , Keltov, Rimanov a iných skupín. Vandali u nás nepotrebovali nič pomenúvať, všetko malo svoje meno skôr ako Vandali dorazili na juh Švédska. Slovanská jazyková skupina obsadila tieto kraje, teda východnú polovicu Európy asi pred 6000 rokmi.
  Moje názory píšem pre svoju potechu a nie aby som s niekým súťažil, či znevažoval ho. A ako toto všetko súvisí z Arabmi? Nijako.

 40. Jedno z rannokresťanských učení bol Arianizmus, podla Árija, pochádzajúceho zo severnej Afriky, kde ako vieme skončili Vandali, podla nášho poznania Slovania. Bol Árius skutočne Árijec? Alebo to je len zhoda mena? Mohol byť Slovan? Za jeho bludy ho poslali do vyhnanstva na ďaleký sever. Kde to asi tak mohlo byť, ten sever? Čuduj sa svete, poslali ho do dnešnej Šoprone a tak celá Stredná Európa bola v tom čase Arianska, lebo Arijec bol velmi pričinlivý a jeho učenie pomerne jasné, na rozdiel od svätej trojice, čo väčšina veriacich katolíkov nechápe dodnes čo to je.. Ktovie kedy Arianizmus na našom území skončil. Pribina bol nesporne kresťan, ale prečo ho potom prekrstili? Bol Arián?
  Zbor máme hasičský, policajný, spevácky, ale aj zákonodárny. Ten zákonodárny sa však u nás volá RADA , Slovenská Národná Rada. Lebo sa tam radia, všetci vieme o čom. Snem je taký archaizmus, možno klérofašistický, či čo. Sabor v zmysle zákonodárny zbor sa zachoval u našich južných Slovanských bratov. Preto som si dovolil ich zmieniť. Romajónsky cisár o Slovenoch napísal: oddávna žijú v demokracii !!! Ak žili v demokracii, tak istotne nemali pána krála, aj keď niektorí Slováci by boli radi ak by sme mali svojho vlastného diktátora. Ale žial, naši predkovia si vystačili v tej svojej neotrokárskej demokracii aj bez pána krála a tak zrejme zasadal pri rozhodovaní o veciach dôležitých pre celú spoločnosť SNEM, VEČE, alebo SABOR. Snem nemusel zasadať v Nitre, ale v posvätnom háji za Nitrou. Vraj Sloveni mali posvetné háje, kde chodili rozjímať a v urbanizovanom priestore zvanom Nitra asi háj nebol. Takže miesto kde sa chodili radiť rozumní ludia mohol byť lipový, či dubový háj za Nitrou ktorý sa volal Sabor – zbor – zobor.

 41. Blažena, neuvazovali ste v suvislosti s Idrisiho Butasom aj s Bytcou?

 42. Anonymus alebo Anonymusa pisal (i) asi na zakazku. Ako si inac vysvetlit ze si nevsimol podobnost Gyulu – najvyssieho vojenskeho hodnostara pana Transylvanie a Gelua – knieza Dako-romanov vraj porazene na rieke Mures v Transylvanii. Julovia alebo Dulovia?

 43. aj ked nerad ale ponukam este jednu indiciu – tou je stratena legia = zbor – armadny zbor. zmiznutych casti vojsk bolo více. dokonca aj legionari boli z roznych kolonii alebo limesov. dokonca po osluzeni dostávali veterani pozemky o kolo limesov. mozno aj domácí navrativsi sa z tazeni mohli byt zborom. mohli byt zborom aj vojska Suevov a Qaudov a pod. preco len holubicie mnisske zbory?

 44. v podstate si každý skladame svoju mozaiku. nejlepší vysledok bude ten ak jedneho dna poskladame tu najkrajsiu ktora se bude pacit kazdemu a každý v nej na jde svoj kus poctiveho diela. kamen uholny verim ze bude spravne vsadeny do tej jedinej spravnej geometrie. potřebujeme podobne ako Safarik intuitivne porozumiet nielen jazyku ale aj vyhladom, perspektivam, predstavam a zivotnej filozofii našich predkov.

 45. Svetomír. Srbsko Hrvatsky jezik nám zachoval pre parlament pôvodné názvy, ale aj Slovenčina. Po našom je to Snem, Srby a Chorvati majú Veče, alebo Sabor. Snem bude asi od uzniesť sa, Veče je zrejme od viac, večšina a Sabor od zobrať, zozbierať sa. Subor môže pochádzať zo Sabor, teda zo Snemového mesta, čo by aj zodpovedalo významu Nitry. Ešte by som pripomenul známu skutočnosť, že pri Seredi, či skôr dnes už časť Seredi je Veče a kúsok nad Sereďou pri Váhu je dedina Borody, nad ňou je kopec s neskutočným výhladom 360 stupňov, neuveritelne mýtické miesto. Na kopci boli pred kolektivizáciou polia, ako dnes a gazdovstvá, ktoré komunisti všetky zbúrali a zrovnali zo zemou, ak by tam niekto pátral v jarnom obilí po pamiatkach.

 46. Trochu odbočím.

  My tu cibríme detaily, a „gebíri“ „si meľú stále svoje“, viď:

  „Slovenské dejiny. Od úsvitu po súčasnosť.“ ISBN 978-80.8046-730-2, autorského kolektívu v zložení Michal Habaj, Ján Lukačka, Vladimír Segeš, Ivan Mrva, Ivan Petranský a Anton Hrnko z vydavateľstva Perfekt.

  Polit-historikovi A. Hrnkovi som musel na jeho blog napísať toto:

  Žiaľ, veru žiaľ!

  Prelistoval som si spomínanú publikáciu, ale nekúpil som ju.

  PRETOŽE NAPRIEK TÝMTO ZISTENIAM GENETIKOV:

  „Zhruba 80 percent dnešných obyvateľov strednej Európy malo v Európe predkov už v paleolite. Do veľkej miery sme potomkovia lovcov a zberačov, ktorí tu lovili zver a ešte neovládali žiadne poľnohospodárske techniky!“
  a
  „Výskum ukázal, že z veľkej časti sa šírila práve kultúra a v omnoho menšej miere ľudia, …“.
  (zdroj: http://www.topky.sk/cl/10/1462393/Znamy-vedec-o-hladani-slovanskeho-genu–DNA-Slovakov-vyvracia-myty-o-nasom-povode- ),

  A TIEŽ NAPRIEK TÝMTO SKORO 150-ROČNÝM SLOVÁM NÁŠHO „NEOFICIÁLNEHO“ HISTORIKA Františka Víťazoslava Sasinka v jeho knihe „Dejiny drievnych národov na území terajšieho Uhorska“ z roku 1867:

  „… t. j. v krajine Karpatov 3).

  3) O tomto prehovoríme nižej na patriačnom mieste, teraz len podotknúc,
  že Chorvatia, Chrbatia, Horvatia, Goria, Ugoria ; Chorbati,
  Chrobati, Horvati, Ugri (singularis: Ugor, Uhor) atď. pochodia z
  koreňov; srby, horby, hrb, hrib, chor, gor atď. Sr. Šafarík. I. c.
  75. 531.“;

  slovám , ktoré ako vidieť, čerpajú z diela Pavla Jozefa Šafárika „Slowanské starožitnosti I“ z r.1837, v ktorom v rovnakom duchu vysvetľuje slovänskosť mena Καρπατης ορος u Ptolemaia a Marciana Herakleotu;

  slovám, ktoré korešpondujú so slovami nedávno zosnuvšieho slovenského etymológa Šimona Ondruša v jeho knihe „Odtajnené trezory slov“:
  „Hoci Šafárik ešte nemohol poznať hláskové zákonitosti vývinu praslovančiny do 10. storočia a slovanských jazykov po 10. storočí, jeho spájanie etnonyma Chrvat so slovami „chrib“ a „chrbát“ prezrádza vysoký stupeň intuície. Ešte raz pripomínam, že nezvučnou alternáciou slova „grb-“ bola podoba „krp-“, resp. odvodenine „grbat-“ zodpovedala odvodenina „krpat-“, ktorá sa v poľštine a vo východnej slovenčine zmenila po 10. storočí na „karpat-“. Tým sa dostaneme aj k pôvodu Karpát.“,

  V KNIHE „STÁLE POBEHUJÚ“ NESLOVENSKÍ GERMÁNI, NESLOVENSKÍ KELTI, … §§§

  VEĎ AK SOM POTOMKOM TU ŽIJÚCEHO LOVCA – ZBERAČA,

  TAK MOJIM „DEDOM“ BOL „ONEN NESLOVENSKÝ“ SLOVAN,
  MOJIM „PRADEDOM“ BOL GERMÁN,
  MOJIM „PRA-PRADEDOM“ BOL KELT,
  MOJIM „PRA-PRA-PRADEDOM BOL KOSTOBOK „ALIAS“ TLSTOBOK (z Tolistobogi).

  Môj otec rozprával po slovensky, aj jeho otec rozprával po slovensky, aj jeho dedo rozprával po slovensky, … , aj „pradedo“ „Germán“ rozprával po slovensky, … , aj „pra-pradedo“ „Kelt“ rozprával po slovensky, … , aj „pra-pra-pradedo“ „KOSTOBOK“ ROZPRÁVAL PO SLOVENSKY !!! !!! !!!

 47. Valasmir, co je teda starobylejsie pomenovanie Nitry, Subur alebo Zobor? Nemali by sme konecne zacat pomenovavat veci pravymi menami? Teda zaklad nazvu skor v symbole Byka- Zubra ako Zhromazdenia, ktore je skor sekundarne. Najprv zaklad zivotnej filozofie a spolocny menovatel spolocenstva, az po tom zhromazdenie sobor zbor zber ludi. Kto boli teda nasi predkovia Kto bol ten vyjadritelny v dobe pradavnej symbolom Byka? Co nasich predkov ucil?

 48. Podľa dochovaných záznamov bolo vo Veľkej Morave niekoľko biskupstiev.
  Jedným z dôvodov prečo som uviedol v minulosti ako možnosť lokalizácia hlavného mesta Veľkej Moravy Eger je blízkosť Feldebro – Debrova, kde boli nájdené zvyšky baziliky z obdobia pred príchodom Cyrila a Metoda, so slovanskými nápismi písaných latinkou na jej stenách.

  citát z http://www.smalik.szm.com/htm/prace/prvadieceza.htm
  „Po Déciovom prenasledovaní za pápeža Kornélia (251 – 253) bola v Ríme synoda biskupov ohľadom toho , ako postupovať s odpadlíkmi, ktorí sa hlásia o prijatie do Cirkvi. Na synode sa zúčastnili aj aj biskupi z Panónie. Preto je zaujímavé, že sa tam spomínajú aj biskupstvá v tesnej blízkosti Slovenska: Successus z Brigetiona naproti Komárnu, Sucendinus, biskup z mesta Carpis, teraz Dunabogdány a tiež biskup z Agrie, čiže Jágra – Eger. Spomína sa aj biskup zo Subury. Snáď v tom názve sa skrýva staré meno Nitry – Zobor, kde bolo v tom čase silné opevnenie. Kvádske kráľovstvo malo totiž v Nitre sídlo, ako to vidno zo spomenutého údaja k roku 357.“

  Kráľ Štefan I zriadil v roku 1000 arcibiskupstvo v Ostrihome (náhrada za poľskými vojskami obsadenú Nitru) a už v roku 1009 arcibiskupstvo v Egri. Nešlo len o obnovenie starého Agrijského biskupstva?
  A nebolo teda počas Veľkej Moravy jedno z biskupstiev aj v Egri?
  Netečie tam rieka, len potok, ale za určitých okolností mohlo byť hlavné mesto aj mimo veľkej rieky. Napr. Madrid neleží priamo na rieke. (Dôležité je aby malo sídlo vodu.)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *