Opäť sa falšuje slovenská a slovanská história? – Recenzia článku

Náhodou som narazila na článok Ako nazývať obyvateľov „Veľkej“ Moravy? od autora doc. Miroslava Lysého, PhD.. Musím sa priznať, že ma pobavil najmä preto, aké, podľa mňa, hlúposti som sa v ňom dočítala. Autorom pritom nie je nijaký amatérsky historik, ale človek s titulom – dokonca pedagogickým! Máme do činenia rovno s docentom. V tomto článku nadväzujem na môj predošlý článok Ako sa falšuje slovenská a slovanská história, kde sú ďalšie informácie o tom, prečo Veľká Morava u nás nebola. Poďme na vec.

Autor doc. Miroslav Lysý, PhD. sa vo svojom článku zameriava na pomenovanie obyvateľstva a krajiny, ktorú oficiálni historici nazývajú Veľká Morava. Autor si je vedomý faktu, že tento názov nepochádza z 9. storočia, ale vznikol až po zániku Svätoplukovej ríše, kedy ho prvý raz použil v diele O spravovaní ríše byzantský cisár Konštantín Porfyrogenetos (po slovensky Purpurorodenec, lebo sa narodil v purpure, *pozn. Blažena Ovsená). Autor vyslovuje domnienku, že prvá časť Purpurorodencovho názvu Μεγαλη Μοραβια (Megalé Moravia) súvisí so vzdialenosťou od Konštantínopola(!!!). Väčšina stredovekých kroník vraj podľa neho používala označenie regnum Moraviae, čo vraj má byť moravská krajina/kráľovstvo. Až v 19. storočí sa vraj začalo v literatúre používať označenie Veľká Morava.

Zaujímavé je, že sa autor článku nevysporiadal s faktom, prečo, ak Megalé podľa neho znamená Vzdialená, oficiálne neprekladáme grécky názov Hé Megalé Moravia ako Vzdialená Morava, ale ako Veľká Morava. Je to chyba oficiálnej historiografie? Je to pokus o ohlupovanie národa, falšovanie dejín oficiálnou historiografiou? Alebo sa mýli samotný autor článku vo svojom preklade?

Megalé môže v skutočnosti nadobúdať tri významy – Veľká, Vzdialená a Bývalá. Do slovenčiny by sa všetky tieto tri výrazy vedeli preložiť jednotne ako Pramorava. Pramorava môže totiž znamenať Veľkú Moravu (ako prestol – veľký stolec), Pradávnu Moravu (ako prababka – dávna babka), ale aj Vzdialenú Moravu (ako pravlasť – vzdialená, bývalá vlasť).

Autor sa ďalej nevysporiadal s existenciou viacerých Moráv, ktoré sa objavujú v starých textoch – napr. z Textu anonymného bavorského geografa vyplýva existencia dvoch Moráv kmeňov Marharov a Merehanov (Moravanov a Tiež-Moravanov). Bola Veľká Morava zemou jedných, či druhých? Čo ak Veľká Morava nebola našou zemou, ale zemou tých druhých Moravanov? A veruže najskôr naša ani vôbec nebola. Podľa Purpurorodencovho opisu polohy takzvanej „Veľkej Moravy“ vyplýva, že táto zem 1) nebola pokrstená, 2) nachádzala sa na juh od Maďarov!!! a 3) ležala južne od rieky Maroš/Mureš/Morava v Rumunsku. Okrem toho v dnešnom Srbsku práve v týchto oblastiach sa nachádza rieka Velika Morava. Je teda celkom možné, že autor článku v skutočnosti písal nie o našej dávnej zemi, ale o celkom inej krajine, ktorá síce kedysi patrila kráľovi Svätoplukovi, no bola len jednou malou (alebo veľkou) súčasťou Svätoplukovho kráľovstva. V kapitole 40 Purpurorodencovej knihy nájdeme, že: „… Potom pri výtoku rieky je Sermion (Sriem), na dva dni cesty od Belehradu (srbského), a potom je Veľká Morava NEPOKRSTENÁ, ktorú Turci (Maďari) tiež zničili a kde predtým panoval Svätopluk. Územia však ležiace VYŠŠIE, ktoré sú osídlené Turkami (Maďarmi), sa v súčasnosti nazývajú podľa názvov riek, ktoré tu pretekajú. Tieto rieky sú nasledujúce: prvá z nich je Temeš (dnes rumunská Timiș), druhá je Tutis, tretia je Maroš (Mureš), štvrtá rieka Kriš a ešte ďalšia rieka Tisa.“ a v kap. 42: „… Treba vedieť, že od Solúna k rieke Dunaju, kde je hrad Belehrad (srbský), je osem dní cesty, keď sa nie veľmi chytro, ale oddychujúc cestuje. Za riekou Dunajom však bývajú Turci (Maďari) v Moravskej krajine. Bývajú však aj z tejto strany medzi riekami Dunajom a Sávou (v Slavónsku).

Z tohoto máme, že Maďari žili najmä v dnešnom východnom Maďarsku, tam, kde je dnes Puszta (Pustatina) a najmä pod ňou až k Dunaju. Ale píše sa, že žili aj v Panónii, v dnešnom západnom Maďarsku, medzi Dunajom a Sávou. Práve východné Maďarsko, ktoré zaberá VEĽKÉ povodie rieky Tisy, resp. oblasť v okolí srbskej rieky Veliká Morava boli onou nepokrstenou Veľkou Moravou. Veľká Morava mohla byť teda nazvaná podľa svojej veľkej rozlohy – povodie Tisy je rádovo väčšie ako povodie českej rieky Moravy. Potom by 1) Veľká Morava nebola vzdialená, ale Veľká svojou rozlohou. Alebo 2) mohla byť nazvaná podľa názvu dnešnej srbskej rieky Velikej Moravy. Alebo 3) mohla byť tiež nazvaná podľa vzdialenosti, avšak nie vzdialenosti od Konštantínopolu, ako mylne píše autor článku, ale od hlavného mesta Slovenskej ríše. Z Nestorovho letopisu vieme, že Rastislavove, Svätoplukove a Koceľove krajiny, v celku nazývané aj Slovenská zem, už pokrstené boli, no Veľká Morava pokrstená nebola!!! Nestor píše, že vyslanci našich troch slovenských kniežat povedali teplému cisárovi Michalovi: „Naša krajina je už POKRSTENÁ…“ Slovenská zem bola pokrstená minimálne 80 rokov pred tým, ako sa Purpurorodenec vyslovil, že krajina Veľká Morava (v Srbsku) pokrstená nie je.

Na tomto obrázku možno vidieť teóriu o vymyslenej Veľkej Morave, ktorú razí oficiálna slovenská historiografia, a inú teóriu, ktorá poskytuje logické vysvetlenie názvu Veľká Morava v kontexte k Svätoplukovmu Slovenskému kráľovstvu. Veľká Morava nebola ríša Svätoplukova, ale jedna zo zemí, ktorým vládol kráľ Svätopluk. Navyše bola nepokrstená, kým zem Rastislava, Svätopluka a Koceľa - Slovenská zem - už pokrstená bola.
Na tomto obrázku možno vidieť teóriu o vymyslenej Veľkej Morave, ktorú razí oficiálna slovenská historiografia, a inú teóriu, ktorá poskytuje logické vysvetlenie názvu Veľká Morava v kontexte k Svätoplukovmu Slovenskému kráľovstvu. Veľká Morava nebola ríša Svätoplukova, ale jedna zo zemí, ktorým vládol kráľ Svätopluk. Navyše bola nepokrstená, kým zem Rastislava, Svätopluka a Koceľa – Slovenská zem – už pokrstená bola.

Zamyslime sa nad tým, prečo autor článku nehovorí o týchto faktoch? Zamlčiava ich zámerne? Zamlčiava ich neúmyselne? Zamlčiava ich, lebo o nich nevie? Ten tretí prípad by bol najkastrofálnejší. Pretože v tom prípade by naše školstvo titulovalo hlupákov. V indických textoch sa môžeme dočítať, že brahmani majú utekať z takého kráľovstva, kde kráľom je šudra. No a ja dodávam, utekajme aj z kráľovstva, kde šudrovia sú učiteľmi. Pre vysvetlenie, šudrovia sú v Indii najnižšia varna, najnižšia spoločenská trieda zo štyroch.

Pýtajme sa ďalej. Prečo autor článku nespomína Slovenskú zem ako alternatívny názov používaný pre Svätoplukove kráľovstvo? Opäť je za tým zlý úmysel, alebo číra neschopnosť? Spýtajme sa, prečo by niekto nemal chcieť vyťahovať na svetlo sveta dávnu Slovenskú zem. Lebo potom, milí Slováci, by ste mali vlastné kráľovstvo. A to niektorí ľudia jednoducho nedokážu predýchať. Aj preto, aby ste o tomto fakte nevedeli, mnohí oficiálni historici zamlčiavajú skutočnú históriu a kŕmia vás bájkami o nejakej Veľkej Morave, ktorá na Slovensku ani v Česku NIKDY NEBOLA!!! Omieľajú dookola o akomsi výmysle iba preto, aby odlákali vašu pozornosť od skutočnej podstaty, teda aby ste zostali národne prispatí a duchovne podrobení inými mocnostiami…

Je zaujímavé, že my, Slováci, akoby sme nemali právo nazývať svojich predkov Slovákmi/Slovenmi, hoci zo Života Metoda vieme, že oni sami sa takto predstavili teplému cisárovi Michalovi, keď ho žiadali, aby im poslal učiteľov kresťanského náboženstva: „A my, Slovene, prosta čeNď…,“ čo oficiálni historici prekladajú ako: „A my, Sloväni, prostý ľud…,“ s čím výnimočne súhlasím, lebo v slove čeNď vidím slovenskú verziu slova Tót, Teuton, čo znamená ľud. Kto vie najlepšie, aké etnonymum zvoliť pre skúmaný subjekt, ak nie skúmaný subjekt samotný? Naši predkovia sa predstavovali (aj) ako Sloväni(!!!), teda nie výhradne ako Moravania. Janko Mrkvička sa môže predstavovať ako Ružomberčan, Lipták, Považan, ba dokonca aj ako Slovák, Slovan, či svetoobčan. Americký prezident Kennedy sa dokonca cítil byť Berlínčanom! Možné je všetko. Naši predkovia na rieke Morave mohli mať aj moravskú identitu, nepopieram, no tá bola len na nižšej úrovni. Štátnosť a národnosť však mali slovänskú. Dokazuje to aj Svätoplukov titul, ktorým ho oslovil v jednom liste pápež Štefan V. ako Rex Sclavorum – Kráľ Slovákov/Slovänov (… Zuentopolco regi sclauorum… znamená: Svätoplukovi, kráľovi Slovákov/Slovänov). Svätopluk nemohol byť kráľom Slovanov(!!!), lebo nevládol Bulharom, ani Rusom, ktorí sú tiež Slovania. Prečo pápež, najvyššia duchovná autorita tej doby na svete, neoslovil Svätopluka ako kráľ Moravanov? Asi preto, že Svätoplukov ľud sám seba nazýval, čuduj sa svete, Slováci/Sloväni/Sloveni (a iné umelé variácie toho istého mena), presne ako aj dnes. Autor článku si je vedomý faktu, že domáce zdroje používali na označenie našich predkov dve pomenovania – Moravania (Моравлѩнє) a vraj Slovania (Словѣне). Tu ho musím opraviť, lebo opäť fabuluje. Nie Slovania, ale Sloväni, v užšom zmysle Slováci, lebo Slováci v tej dávnej dobe predstavovali väčšinu slovanského obyvateľstva v STREDNOM povodí Dunaja. Autor článku upozorňuje, že táto nejednoznačnosť v pomenovaní vyvoláva vraj nesprávny dojem, že SLOVIENI (zrazu už píše s -ie-!!!) bolo špecifické označenie „veľkomoravských“ (nezabúdajme, že Veľká Morava u nás vôbec nebola!!! *pozn. Blažena Ovsená) obyvateľov. To však vraj podľa neho vôbec nie je presné, pretože tvar Словѣне bol v tomto období vraj evidentne používaný naprieč rôznymi slovanskými etnikami.

Z listu pápeža Svätoplukovi, oslovenie: zventopolco regi sclavorum = Svätoplukovi, kráľovi Slovákov/Slovänov. Žiadny moravský kráľ, ale slovenský.
Z listu pápeža Svätoplukovi, oslovenie: zventopolco regi sclavorum = Svätoplukovi, kráľovi Slovákov/Slovänov. Žiadny moravský kráľ, ale slovenský.

Autor vo mne vyvoláva smiech, pretože mám pocit, akoby sa snažil druhým ľuďom vnucovať ich meno. Ak sa naši predkovia predstavovali ako Sloväni (píšem s -ä-!!!), tak prečo má niekto potrebu nanútiť im iné meno? Predstavme si takúto situáciu: Janko, Jožko, Anka a Marka sú súrodenci a priezviskom sa volajú SLOVäNI. Keď sa Anka s Markou odsťahujú k novým manželom, prijmú nové mená. Janko má iba dcéry, ktoré, keď sa vydajú, tiež si zmenia mená. Jožko má syna a ten syn má opäť syna a ten syn má opäť syna, ktorý stále nesie pôvodné priezvisko SLOVäN. A tu príde za Jožkovým pravnukom nejaký premúdrelý autor s docentským titulom a začne mu kázať: „To ako si dovoľuješ tvrdiť, že tvoji predkovia sa volali SLOVäNI, keď je zjavné, že Anka a Marka používali iné mená?“ No a pravnuk odpovie: „Lebo je to pravda. Kedysi meno SLOVäNI používali aj Anka s Markou, a aj keď to meno prestali používať, nič to nemení na fakte, že sa moji predkovia nazývali SLOVäNI a že sa ja volám SLOVäN. Počúvajte, pán múdry, neviete mi povedať, prečo mám taký pocit, že tieto veci sa ma pýtate iba preto, aby ste ma obrali o predkov a o meno? Či si vy myslíte, že ak si jeden zmení meno, alebo prijme prezývku, tak rovnako musím spraviť aj ja? A vy ste odkiaľ spadli? Z višne?“

Kým ostatní Slovania, ktorí sa odsťahovali zo Slovenskej zeme, slovanskej pravlasti, prijali nové mená, nám ostalo to pôvodné meno, ktoré nosili ešte naši predkovia. Voláme sa Sloväni/Slováci, lebo sme sa neodsťahovali zo slovanskej pravlasti. Keby sme sa odsťahovali zo slovanskej pravlasti, tiež by sme prijali nové meno, ako ho prijali Moravania, Česi, Drevľania, Poľania a iné kmene (viď Nestorova kronika Povesť dávnych čias). A prečo sa podobne volajú Slovinci a Slavónci? Lebo slovanská pravlasť siahala až tam. Podobne tak následník tejto pravlasti – Uhorsko – siahalo od Tatier až po Chorvátsko a všetok ľud bol považovaný za Uhrov, bez ohľadu na to, či sídlili v Budíne, na Tise, v Puste, v Slavónsku alebo v Nitre. Presne takéto všeobecné povedomie mali obyvatelia Slovenskej ríše, len nebolo uhorské, ale slovenské. Ako dôkaz upriamim čitateľovu pozornosť na môj predošlý článok o arabských správach o Slovanoch, kde arabskí cestovateľ vymenúva mestá v Karpatskej kotline po maďarskom vpáde a po zániku Svätoplukovej ríše, pričom územie západného Slovenska až po Nitru prisudzuje Korutánsku (Panónii), čím ho prepája so Slovenskou zemou v Panónii. Územie nad Nitrou, vrátane Považia, aj mesta Jágra (dnes maďarský Egger) vtedy zase vraj patrilo Bohémii (Čechám).

Autor článku používa termín Slovieni!!! Pritom podľa prof. Šimona Ondruša, renomovaného slovenského etymológa, tento tvar nezodpovedá slovenskej výslovnosti (viď jeho dielo Odtajnené trezory slov). Naopak, zodpovedá výslovnosti českej alebo ruskej. Prečo nám titulovaný autor podsúva české alebo ruské meno našich predkov? Kým Česi hovoria věnec, věno, my na Slovensku máme veniec a veno. Ak by Česi chceli nazývať Slovensko správne po česky, mali by ho nazývať Slověnsko, ženy by boli Slověnky. Takže sa stali nasledovné veci – Česi prijali slovenskú verziu mena našej krajiny, no a naši otitulovaní prijali zase českú verziu mena nášho národa, čím vyrobili Slovienov. Zasmejme sa. Podľa Šimona Ondruša pôvodné však bolo pomenovanie SLOVäN, nie SLOVIEN!!! Takto sa zachovalo v gréčtine Sklavenoi, nie Sklavienoi.

Mapa povodia Dunaja, ktorá ukazuje, aké malé je povodie českej rieky Morava oproti povodiu Tisy. Ak Purpurorodenec myslel Veľkou Moravou celé VEĽKÉ povodie Tisy, tak je názov Veľkej Moravy odvodený od veľkosti územia. Ak mal na mysli územie okolo rieky Velikej Moravy v Srbsku, tak sa Veľká Morava volala podľa rieky. Ak mal cisár na mysli pod VEĽKOSŤOU vzdialenosť od centra ríše, tak Veľká Morava znamená vzdialená, nie však vzdialená od Konštantínopolu (Carihradu), ale od centra Slovenskej ríše.
Mapa povodia Dunaja, ktorá ukazuje, aké malé je povodie českej rieky Morava oproti povodiu Tisy. Ak Purpurorodenec myslel Veľkou Moravou celé VEĽKÉ povodie Tisy, tak je názov Veľkej Moravy odvodený od veľkosti územia. Ak mal na mysli územie okolo rieky Velikej Moravy v Srbsku, tak sa Veľká Morava volala podľa rieky. Ak mal cisár na mysli pod VEĽKOSŤOU vzdialenosť od centra ríše, tak Veľká Morava znamená vzdialená, nie však vzdialená od Konštantínopolu (Carihradu), ale od centra Slovenskej ríše.

Pán autor článku ďalej špekuluje: „Jedným z významov Moravania, alebo „všetci Moravania“ boli aj ich snemy, ktoré sa zrejme konali v centrálnej časti krajiny (zrejme v Mikulčiciach) raz mesačne súčasne s konaním trhu.“

Opäť zneisťujúce slovíčko zrejme a opäť Mikulčice podľa starej školy. No a čo ak to nebolo v Mikulčiciach? Čo ak to bolo v Bíňi, ktorá bola desaťkrát väčšia než valy pri Mikulčiciach, teda by ich desaťkrát zhltla, a navyše mala nevýslovné trojité nedobytné valy, štvornásobne vyššie než tie mikulčické? A čo ak tým centrálnym hradom, kde sa konali trhy, bol Devín, kde sa Rastislav podľa starých kroník zjavne zdržiaval? Možno to bola Nitra, alebo Ostrihom, alebo Budín. Prečo si myslíte, že by Sloväni išli obchodovať do mikulčických močiarov, kde by im mäso napadli komáre a muchy? Už ani českí historici neveria, že by hlavné mesto mohlo byť v Mikulčiciach, tak by sa konečne mohli zobudiť aj Slováci.

Na záver ešte jedna vec. Autor píše: „Z toho vyplýva, že samostatné etnikum v Nitriansku s najväčšou pravdepodobnosťou existovalo, no jeho meno sa nám v písomných prameňoch nezachovalo a v podmienkach zjednoteného mojmírovského panstva zrejme postupne splývalo s Moravanmi,“ a inde: „Je však na mieste sa zamyslieť, či sa v 9. storočí nachádzalo na území Slovenska etnikum, ktoré môžeme jasne odlíšiť od Moravanov.“

Ja hneď na začiatok prezradím, že meno toho etnika, ktoré žilo na Slovensku, sa nám zachovalo dodnes – predsa Sloveni/Sloväni/Slováci. Autorove zamyslenie, či sa v 9. storočí nachádzalo na území Slovenska etnikum, ktoré môžeme jasne odlíšiť od Moravanov, je postavené na hlavu. V skutočnosti otázka stojí naopak, a to či sa v 9. storočí nachádzalo na území Moravy etnikum, ktoré môžeme jasne odlíšiť od Slovänov, Slovákov. Zo zápisov kroník jasne vyplýva, že nie, pretože ak tie kroniky hovorili o Moravanoch, hovorili o nich ako o Moravských Slovänoch, Moravských Slovákoch. Boli to Sloväni/Slováci, líšili sa od iných Slovänov/Slovákov len inou geografickou lokalitou. A to je celé. Treba si uvedomiť, že kedysi existoval okrem rôznych slovanských kmeňov aj jeden, ktorý mal svoje vlastné meno „Sloveni„. Od tohoto kmeňa sú odvodení ostatní Slovania. Píše o tom Nestor v Povesti dávnych čias (viď môj článok), pričom týchto Slovenov, majúcich vlastné meno Sloveni, označuje názovm dunajskí Sloveni, ktorých si podrobili Uhri. Títo Sloveni sú najpriamejší predkovia nás Slovákov a preto nesieme aj ich meno. Nestor píše: „Bě jedinъ jazykъ slověneskъ: Slověni, jiže sědjachu po Dunajevi, ich že prijaša Ugri, i Morava, i Česi, i Ljachove, i Poljane, jaže nyně zovomaja Rusь. Simъ bo pervoje preloženy knigi, Moravě, jaže prozvasja gramota slověnьskaja, jaže gramota jestь v Rusi i v Bolgarěch dunajskichъ.“

Z môjho článku Pátranie po Starých Slovákoch a Slovenskej zemi uvádzam časť z úvodu prof. Jána Stanislava k jeho knihe Slovenský juh v stredoveku.
„Výsledkom nášho štúdia je poznanie, že Slováci boli kedysi veľký národ, rozprestierajúci sa na väčsine Dunajskej kotliny. Dnešné Slovensko je už len maličkým úlomkom starého Slovenska. Dnešný slovenský národ je len zvyškom veľkého národa. Usudzujúc podľa rozsahu územia, ktoré obýval, a podľa veľkého počtu osídlených lokalít, môžeme povedať, že to bol v IX. – X. storočí jeden z najväčších slovanských národov. Kultúrna práca, vtedy na Slovensku vykonaná, je teda úmerná počtu a sile tohto starého nášho národa.
Na väčšine starého Slovenska sa hovorilo stredoslovenským nárečím. Je teda celkom správne, keď v novšom období je toto nárečie spojivom všetkých Slovákov. Génius národa ukázal tu správnu cestu.“

Autor článku sa odvoláva na nejakú krajinu, ktorá sa volala Nitriansko. Prosím vás, niekto, neviete, kde sa prvý raz v kronikách zjavilo POMENOVANIE Nitriansko? Ja som si nie celkom istá, ale mám pocit, že nič také ako názov Nitriansko nikdy za Rastislava(!!!) alebo Svätopluka(!!!) neexistovalo. Napriek tomu autor tento pojem používa. Naozaj by som sa rada poučila, preto dúfam, že niekto ten názov niekde vyhrabe. Iba preto, že nejaký Pribina (doslovná citácia) bol vyhnaný z mesta Nitry, ešte nemusí platiť, že jeho zem sa NAZÝVALA Nitrianskom podľa jeho hradu. To potom ak nejaký prepitý Jano – lebo Pribina bol vo Fuldských letopisoch označený nevyberaným prídavým menom NEJAKÝ(!!!), akoby bol nejaký žobrák – je vyhnaný napríklad z Radošinej, tak sa kvôli tomu celá zem nazýva Radošinou, či ako mám tomu rozumieť? Ak by sa zem nazývala podľa mena hlavného hradu, tak Srbsko by sa potom muselo premenovať na Belehradsko a Maďarsko na Budínsko. Ak sa pomenovanie Nitriansko nikde nenájde, tak tu budeme mať ďalšiu historickú fabuláciu, používajúcu vymyslené meno. Verím, že v Svätoplukovej dobe nijaký NÁZOV Nitriansko neexistoval, lebo tá zem sa nazývala jednoducho a priamočiaro Slovenskou zemou, rovnako ako sa nazýva aj dnes. A ľud, ako som už uviedla vyššie, si svoje meno zachoval až podnes – Sloveni/Slováci. Z žilinskej listine Privilegium pro Slavis z roku 1381 sú tými Slavmi myslení práve Slováci. Pod sviečkou býva najväčšia tma.

Nič také ako názov Nitriansko za Svätopluka neexistovalo. Hrad sa volal Nitrava, zem však bola Slovenská. Názov Nitriansko je podľa mňa umelý konštrukt, ktorý mal možno opodstatnenie počas Uhorska (Nitraense Sclavi), nie však za Svätopluka, lebo Nitriansko sa vtedy nazývalo Slovenskou zemou, ktorou je napokon dodnes.
Nič také ako názov Nitriansko za Svätopluka neexistovalo. Hrad sa volal Nitrava, zem však bola Slovenská. Názov Nitriansko je podľa mňa umelý konštrukt, ktorý mal možno existenciu počas Uhorska (Nitraense Sclavi), nie však za Svätopluka, lebo Nitriansko vtedy bolo Slovenskou zemou, ktorou je napokon dodnes.

Odpoveď na autorovu otázku: „Ako nazývať obyvateľov „Veľkej“ Moravy?“ je dvojaká: 1) Veľká Morava u nás neexistovala, preto nemohla mať ani obyvateľov. Ak však ide o územie v dnešnom Srbsku, tak ich môžeme nazývať trebárs Tiež-Moravania. Ako samých seba nazývali oni, si nedovolím odhadnúť. 2) Ak budeme pod „Veľkou“ Moravou rozumieť časť územia Slovänskej zeme, ktoré ležalo v povodí dnešnej českej rieky Moravy, tak tí obyvatelia boli Sloväni/Sloveni/Slováci/Starí Slováci, s geografickým prívlastkom – Moravskí. Tí Moravskí Slováci prežili až do súčasnosti, keďže na Morave sa nachádza región Slovácko.

O existencii Moravského Slovenska v Svätoplukovej dobe
Zdroj: Ján Stanislav, Dejiny slovenského jazyka – texty, Rastislav a Svätopluk podľa Fuldských letopisov.
„Rok 858. Keď sa cisár o potrebách ríše so svojimi mnoho radil a dával úpravy, vtedy tiež rozhodol, že pošle tri vojská na obranu hraníc rozličných častí svojej ríše: Jedno pod vedením svojho najstaršieho syna Karlmana poslal na Moravské Slovensko (in Sclavos Margenses) proti Rasticovi; druhé pod vedením mladšieho syna Ľudovíta proti Bodrcom a Linonom, tretie pod vedením Thachulfovým proti Lužickým Srbom, pretože sa zdráhali poslúchať jeho rozkazy, aby takto po zvládnutí vzbúr vonkajších protivníkov ľahšie mohol spravovať vnútorné veci štátu (49).“

Vrcholom všetkého nepochopenia a nevedomsta, je napokon autorov výrok: „A tak paradoxne za existenciu Slovákov najviac vďačíme vzniku Uhorska, v ktorom sa obyvateľstvo na našom území zreteľne mocensky odlíšilo od ostatných Slovanov.“

Nehnevajte sa na mňa, ale túto vetu mohol vyplodiť, podľa môjho názoru, len mozog, ktorý nemá všetky závity pohromade. Prečo? Najmä kvôli slovu „vďačíme„. Takže my máme byť vďační(!!!), ba dokonca NAJVIAC(!!!) VĎAČNÍ(!!!) za (čuduj sa svete) SVOJU EXISTENCIU(!!!) práve Uhorsku, pritom práve Uhorsku môžeme zazlievať to, že sme sa kvôli nemu vyvinuli do okyptenej formy, že sme prišli o dve tretiny priamych bratov a dve tretiny nášho historického a najúrodnejšieho územia. My máme byť vďační za to, že dnes sme menejpočetní a ekonomicky menejvýznamní než napríklad takí Česi, hoci keby vývoj pokračoval priaznivo voči slovenskému živlu, dnes by nás, naddunajských Slovákov bolo spolu s moravskými, panónskymi, dunajskými, zátisskými a sedmohradskými Slovákmi, Slovincami, Slavóncami, slovänskými Nemcami (Rakúšanmi) a Veľkomoravanmi (srbskými Vojvodinčanmi) dohromady minimálne 41 miliónov, ak nie viac (zrátajúc počet obyvateľov, ktorí obývajú tieto zeme v súčasnosti). Čechov by bolo len 5 miliónov, ak by vôbec hovorili po česky a nie po slovensky. Nebyť Uhorska, dnes by Česi kupovali slovenské knihy, nie ako v súčasnosti, keď ekonomicky, kultúrne a najmä početne znevýhodnení Slováci kupujú knihy české. My by sme mali tie najväčšie a najprosperujúcejšie mestá na Dunaji. My by sme boli slovanská ekonomická superveľmoc. My máme Uhorsku za niečo najviac vďačiť? Za to, ako nás topilo v hrnci národov na masť pre jeden vyvolený národ? My môžeme najviac vďačiť akurát tak nejakému Pánu Bohu za to, že nás Uhorsko celkom nezničilo. Lebo Uhorsko nebolo zdrojom našej existencie, ale zdrojom našej neexistencie. Normálne premýšľam, k čomu by som prirovnala absurdnosť tej vety. Možno podľa autora článku by aj Arméni vlastne mali vďačiť Turecku za svoju existenciu, aj keď Turecko spáchalo na Arménoch obyčajnú genocídu. No ja už naozaj nemám slov. Akože, prepáčte, ale toto máme vážne platiť z našich daní? Veď to sú zdroje vyhodené von oknom. Udivuje ma, aké pomýlené videnie dokážu mať niektorí ľudia. Ja prosto žasnem.

Dnešné malé Slovensko je len pozostatkom dávneho Veľkého Historického Slovenska, ktoré, nebyť maďarského vpádu, by vyraástlo a zlialo sa do Slovenska, ktoré môžete vidieť na mape. Podľa predstáv Blaženy Ovsenej. Veľké Slovensko zahŕňa všetky na Slov- začínajúce sa krajiny (Slovensko, Slovinsko, Slavónia), Svätoplukovu Veľkú Moravu v Srbsku, Sedmohradsko, ktoré si podmanili Maďari, no ktoré bolo osídlené Slovänmi a dodnes má veľa slovänských názvov po krajine, podobne v Rakúsku by prevládol slovänský živel, no a Podkarpatská Rus by bola tiež slovenská. Podľa výskumu Jána Stanislava pôvodne aj bola slovenská, porusínčila sa až neskôr. Všetky krajiny ležia v povodí Dunaja a vo vnútri Karpatského oblúka. Česko nepatrí do povodia Dunaja. To, čo bolo Rakúskom-Uhorskom, malo byť pôvodne Slovenskou ríšou. Taký bol zámer slovenských kniežat Rastislava, Svätopluka a Koceľa. Žaľ, ten zámer nevyšiel. Keby ale bol vyšiel, ľud vo Veľkom Slovensku by rozprával tochu odlišným jazykom od toho, akým hovoríme dnes, ale v zásade by sa veľmi neodlišoval. Brižinské spomienky, dávny panónsky text písaný latinkou v starej slovenčine, či slovinčine, je nám zrozumiteľný dodnes. Ten jazyk mal v mnohých prípadoch rovnaké skloňovanie, napr. ... otče, bože, ... i sventej Márii ... a pod.
Dnešné malé Slovensko je len pozostatkom dávneho Veľkého Historického Slovenska, ktoré, nebyť maďarského vpádu, by vyraástlo a zlialo sa do Slovenska, ktoré môžete vidieť na mape. Podľa predstáv Blaženy Ovsenej. Veľké Slovensko zahŕňa všetky na Slov- začínajúce sa krajiny (Slovensko, Slovinsko, Slavónia), Svätoplukovu Veľkú Moravu v Srbsku, Sedmohradsko, ktoré si podmanili Maďari, no ktoré bolo osídlené Slovänmi a dodnes má veľa slovänských názvov po krajine, podobne v Rakúsku by prevládol slovänský živel, no a Podkarpatská Rus by bola tiež slovenská. Podľa výskumu Jána Stanislava pôvodne aj bola slovenská, porusínčila sa až neskôr. Všetky krajiny ležia v povodí Dunaja a vo vnútri Karpatského oblúka. Česko nepatrí do povodia Dunaja. To, čo bolo Rakúskom-Uhorskom, malo byť pôvodne Slovenskou ríšou. Taký bol zámer slovenských kniežat Rastislava, Svätopluka a Koceľa. Žaľ, ten zámer nevyšiel. Keby ale bol vyšiel, ľud vo Veľkom Slovensku by rozprával tochu odlišným jazykom od toho, akým hovoríme dnes, ale v zásade by sa veľmi neodlišoval. Brižinské spomienky, dávny panónsky text písaný latinkou v starej slovenčine, či slovinčine, je nám zrozumiteľný dodnes. Ten jazyk mal v mnohých prípadoch rovnaké skloňovanie, napr. … otče, bože, … i sventej Márii … a pod.

No dosť bolo. Poďme k záveru.

Pán autor článku v mojom chápaní vyznieva ako žiak starej čechoslovakisticko-pangermánskej školy. Nevidím v jeho nazeraní na problematiku slovenských dejín nijaký posun, len stagnovanie na dne pravekého močiara dejinných nemecko-českých politických výmyslov. Nech sa páči, dobrú chuť!

Autorov článok je názornou ukážkou toho, v akom katastofálnom stave je naša historická veda a školstvo. Prirovnala by som ich k mentálne retardovanému jedincovi, ktorý nie je schopný podávať primerané výsledky. To sa ostatne týka aj celkového vládnutia na Slovensku. Chápem, že slovenskí „vedci“ nedokážu prekročiť svoj vedecký tieň, kým sa na slovenské dejiny budú pozerať optikou historiografie 19. storočia. Možno keby dokázali akceptovať výsledky nových jazykovedných výskumov prof. Jána Stanislava alebo prof. Šimona Ondruša, alebo ak by nadobudli lepšiu geografickú predstavivosť, prípadne by sa dokázali hlbšie vcítiť do tej dávnej doby, tak by potom zmenili názor. Ak budú spájať pravdivé súdy a kombinovať ich na základe správnej logiky, tak aj výsledný úsudok bude pravdivý. V opačnom prípade je vysoko pravdepodobné, že dôjdu k nezmyslom. Aj oficiálna teória o Veľkej Morave je jeden veľký nezmysel, lebo nepravdivý je už ten úplne prvý súd, že Veľká Morava bola u nás. Na to sa nabaľujú dalšie nezmysly, napríklad tvrdenia, že slovanská pravlasť bola v Pripjaťských močiaroch, že Slovania prvý raz prenikli do Karpatskej kotliny až v 6. storočí, alebo že neexistoval samostatný slovanský kmeň, ktorého VLASTNÉ meno bolo SLOVENI (nie SlovIEni!!!). Ktokoľvek odmieta tieto hypotézy alebo používa nesprávnu terminológiu, nemôže sa dopracovať k správnemu riešeniu. Autorov článok hodnotím nedostatočnou známkou. Ak by som sa mala vyjadriť slovníkom administrátora pravicového webu, na ktorom je článok zverejnený, tak sa jedná o čistú „pseudohistoriografiu“ a „zbytočné čítanie“. O politických motívoch autorovho článku radšej špekulovať ani nebudem.

Poradila by som cteným „vedcom“, aby začali premýšľať o premenovaní Veľkomoravskej ríše na Veľkoslovenskú ríšu. Potom by sa patrilo zmeniť aj Ústavu SR, vyhodiť odtiaľ odvolávku na Veľkú Moravu, ktorá u nás nikdy nebola, a nahradiť ju názvom Slovenská zem. Tým by veci nabrali jasný význam, pretože momentálne sme asi jediný štát na svete, ktorý svoju štátnosť zakladá na historickom odkaze akejsi krajiny, ktorá ani neležala na jeho území, ale niekde úplne mimo.

Všetky moje tvrdenia sú len mojimi názormi a preto sa nemusia zhodovať so skutočnosťou. Ďakujem za porozumenie.

Pôvodná verzia preambuly Ústavy SR Opravená verzia preambuly Ústavy SR
PREAMBULA

My, národ slovenský,

pamätajúc na politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov a na stáročné skúsenosti zo zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť,

v zmysle cyrilo-metodského duchovného dedičstva a historického odkazu Veľkej Moravy,

vychádzajúc z prirodzeného práva národov na sebaurčenie,

spoločne s príslušníkmi národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky,

v záujme trvalej mierovej spolupráce s ostatnými demokratickými štátmi,

usilujúc sa o uplatňovanie demokratickej formy vlády, záruk slobodného života, rozvoja duchovnej kultúry a hospodárskej prosperity,

teda my, občania Slovenskej republiky,

uznášame sa

prostredníctvom svojich zástupcov

na tejto ústave…

PREAMBULA

My, národ slovenský,

pamätajúc na politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov a na stáročné skúsenosti zo zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť,

v zmysle pôvodného slobodného slovenského duchovného dedičstva a historického odkazu Veľkej Slovenskej zeme,

vychádzajúc z prirodzeného práva národov na sebaurčenie,

spoločne s príslušníkmi národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky,

v záujme trvalej mierovej spolupráce s ostatnými demokratickými štátmi,

usilujúc sa o uplatňovanie demokratickej formy vlády, záruk slobodného života, rozvoja duchovnej kultúry a hospodárskej prosperity,

teda my, občania Slovenskej republiky,

uznášame sa

prostredníctvom svojich zástupcov

na tejto ústave…

Súvisiace články k téme:
Pátranie po Starých Slovákoch a Slovenskej Zemi – o Nestorovej povesti o slovanskej pravlasti, o výskume slovenských toponým v Maďarsku prof. Jánom Stanislavom, o existencii Moravského Slovenska, o Jánovi Stanislavovi

Pátranie po Starých Slovákoch a Slovenskej Zemi II. – o tom, že Slovenskú zem (Sclavoniu) poznala aj Uhorsko-poľská kronika, mapy Sclavinie a Slovjenčin Marky, o Nestorovom zápise, že Slovenská zem už bola krstená

Povesť vremennych let a jej koncepcia Slovienskoj zemli – o Nestorovom letopise, o slovanskej povesti o rozchode Slovanov z pravlasti (Slovenskej zeme), tu treba byť opatrný, lebo namiesto Slovienskoj má byť Slovänskoj

Slougenzinmarcha – o Slovjenčin Marke (Slovenskej oblasti) v Panónii

Ako sa falšuje slovenská a slovanská história – o tom, že Veľká Morava u nás nebola, o slovanskej pravlasti, o šírení Slovanov zo severu na juh alebo z juhu na sever, o príčinách rozchodu Slovanov z pravlasti

Blažena Ovsená pátra po slovenských mestách z arabských textov, keď Slovensko bolo ešte Bohémiou – o tom, kde bola Ungaria, kde Korutánsko a kde Bohémia, o tom, že dnešné Slovensko bolo Bohémiou a západné Slovensko Karantániou

Pátranie po tajných slovenských dejinách a slovenskom duchu – moja kniha, kde sumarizujem svoje pátranie po slovenských dejinách

72 thoughts on “Opäť sa falšuje slovenská a slovanská história? – Recenzia článku

 1. Preklad „Megalé“ ako Vzdialená bude chápaný MYLNE ako vzdialená územne, ide o vzdialená časovo (čiže Bývalá,Dávna, Starobylá). Svetopluk ovládal aj Potisie, lebo mal vojenský stret aj s Bulharmi, ktorí plienili jeho územie – viď Fuldské letopisy z r.884. Teda Zátisie za jeho doby bolo Metodovcami pokrstené, ale v ďalšom období bolo cieľom výbojov Uhrov, Pečenehov a Kumánov-Polovcov, takže k roku 948 za Porfyrogeneta bolo Potisie Banátu a Bihorska SPäTNE nepokrstené. Veď nešlo o ojedinený prípad, že už pokrstené územie sa opäť stalo nepokrsteným, keď ho ovládli nepokrstenci.

 2. Súhlasím s kritickým pohľadom na odbornosť tzv. slovenských historikov. Čo sa ale týka existencie Nitrianska, toto bolo, lebo tu bola biskupská sv.cirkev Nitravie. Preto je dôležité poznať dejiny našich cirkví, lebo boli štátotvorným prvkom. Vieme, že patriarcha Metod spravoval ossem cirkví: Moraviu /Olomouc-Hradište/, Nitraviu, Hornopanóniu /Mautern-Blava/, Dolnopanóniu /Vesprim-Blatnohrad/, Jáger, Kluž, Varadín, Temeš. V západnej časti sa sporil s dedičmi Urolfovej arcidiecézy, ktorá získala podporu pápežstva, a tým aj Svetopluka. Viking ako podvodník s listom pápeža bol hneď poslaný do Vislanska na misiu, jeho prestol asi zaujal Metod.

 3. Milý Gorazd, mnohí Slováci majú stránky o slovenskej histórii. Niektorí majú tie stránky zamerané na kresťanstvo. Možno tam sa vám bude páčiť viacej.

 4. Pani Blažena,
  pozrel som si aj ďalšie články, nielen o dejinách. Je tam potvrdenie toho čo cítiť aj v tomto článku a na čo som narážal. Nejde tu len o pochopenie histórie, na týchto stránkach ide aj o niečo iné. O ideológiu novopohanstva, ale aj o najnovšie dekadentné nápady súčasnosti ( LGBTI, gender a pod. ). Cítiť tu otvorenú snahu napadať kresťanstvo a nepriamu snahu rozdeliť národ. …. je to dosť silná káva.

 5. Milý Gorazd, Sclabonia priťahuje presne tých ľudí, ktorých priťahovať má, a odpudzuje presne tých ľudí, ktorých má odpudiť. Takže všetko funguje presne tak, ako má. A nič sa na tom nebude meniť. :)

 6. Opäť sa falšuje história? … trochu tvrdé slová akoby autorka spoznala skutočnú už nemennú pravdu. Takýmto postupom odpudila mnohých a aj to dobré, čo v článku je tak nemohlo zaznieť výraznejšie. A stále je nepovšimnuté väčšinou spoločnosti.

  Za správne, prínosné v článku považujem úvahu o pomenovaní nášho územia v 9 a asi aj predchádzajúcich stáročiach. Za určujúce považujem základ ktorý sa zachoval v slovách – Slovenska, slovenský, slovenské, slovenská. Toto sa zachovalo v rovnakej podobe v domácom jazyku na dvoch miestach. Na relatívne nezávislých miestach so stáročným oddeleným vývojom, na Slovensku aj Slovinsku.

  Uvediem príklad:
  Slovenska obala
  https://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenska_obala

  Slovenska vojska
  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/Flag_of_the_Slovenian_Armed_Forces.jpg

  Slovenka je bil prvi slovenski ženski časopis.
  https://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenka_(%C4%8Dasnik)

  Slovenske železnice
  https://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenske_%C5%BEeleznice

  Slovenska Bistrica
  https://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenska_Bistrica

  Na záver ešte dodám, že nesúhlasím so snahami tlačiť do úzadia kresťanskú tradíciu nášho národa. Nesúhlasím so snahami vyťahovať neopohanské tradície. Skutočné pohanské tradície toho obdobia ani nepoznáme, to čo sa ponúka je novopohanstvo, čo je krok do tmy. Je ovplyvnené viac liberalizmom, neomarxizmom ako skutočnou starovekou slovanskou tradíciou.

 7. Milá Sisi, ďakujem za komentár, ale nemôžem sa s tebou stotožniť. Jať sa čítalo u rôznych Slovanov rôzne, u nás ako široké ä. Tak sa pôvodne vyslovovalo, lebo tak je zachytené v gréckom Sclavenoi, nie Sclavienoi. Stribog je podľa vás boh vetrov. Stretla som sa s takýmto výkladom, ale som voči nemu skeptická. Striga by podľa mňa mohla byť ženská osoba duchovného zamerania, ktorá strihala ľudí, teda taká kaderníčka. Mužská podoba bola asi Strigôň, no podľa mňa to súviselo s duchovným, ktorý sa označoval ako Strižník, to bol duchovný, ktorý podstrihával mužov na duchovnej ceste. Striga mohla byť teda čarodejnica, žena duchového zamerania, ktorá dostala negatívnu konotáciu. Avšak vedci vidia pôvod v latinskom slove strix, čo má byť sova. Striga je teda možno nejaká žena, ktorá sa vie premeniť na sovu???

 8. Ľudia moji zlatí každý sa v niečom mýli.Hlavne autorka ak nás pomenúva Sloväni, Slováci a podobne My sme Slovieni a takto sa to vyslovuje. Dôvod prečo to tvrdím. Vychádzam zo Staroslovienčiny ktorá používala Starosloviensku bukvicu. Týmto písmom sa písalo ešte pred tým ako k nám prišli Cyril a Metod. V Staroslovienčine sa písala bukva jať ktorá sa vyslovovala ako ie. Zachovalo sa to práve v tom, že naše ženy sú Slovenky a nie Slováčky. Každá bukva mala 49 obrazov, bolo to obrazové písmo. Bukva jať mala obraz – božie spojenie.Až po pokresťančení sme dostali meno Slováci a to preto aby sme nemali žiadne dejiny, lebo takýto národ neexistoval. Stribog je Boh vetrov. Veď aj striga je podľa staroslovienčiny ga – cesta, stri – vzduch.

 9. (Admin: nadávky odstránené) Veľké Slovensko je výmysel pána, čo si na hrade nechal postaviť sochu neexistujúceho kráľa s veľkým konským falusom. Som Slovák, som hrdý na to, že som Slovák a milujem túto zem rovnako, ako ktorýkoľvek z vás. Ale takto hnusne, odporne, *****ksy falzifikovať históriu, to som ešte nevidel. Staré Slovensko neexistovalo. Možno sa to KNIEŽATSTVO nevolalo Veľká Morava, ale rozhodne sa ani nevolalo Veľké Slovensko, alebo ako ste ten nezmysel nazvali.
  To, o čom sa na tejto stánke špekuluje pripomína to, čo robia maďari. Tiež snívajú o „Veľkom Maďarsku“. Tiež sa snažia upraviť históriu tak, aby utláčanie ostatných národov neexistovalo, aby si dokázali svoju genetickú a inú nadradenosť. Ich Veľké Maďarsko je rovnaké, ako vaše Veľké Slovensko, ani jedno nemá nárok existovať iba preto, lebo po tom túžite. Alebo aby ste si niečo kompenzovali, tak, ako si to kompenzuje Ficko konským ****** na hrade.
  Vy, veriaci v túto kravinu, ste rovnakí ********* ako Maďari. A je mi ľúto, že tak krásna zem musí na sebe trpieť takýchto ľudí.
  A pokrytectvo falzifikáorov histórie, ktorí vzdychajú nad falzifikovaním histórie je asi najväčšia irónia, akú som kedy zažil.

 10. Len maličkosť. Porfyr nie je purpur. Porfyr je kameň. Ak sa autorka dopúšťa aj iných drobných prešľapov, nemôžem ju brať celkom vážne a Lysý ako obvykle provokuje.

 11. Do roka a do dna…

  Citit tu rok „meruôsmy“.
  Ako za Velislava Stura , Ludovita.
  Je to nadosah…Je to citit uz coraz viac.A nie len vo vetre…

  „No , emocie bokom treba nam dat ,
  na spolocny „uz nie sen“ , lez plan , sa uz-uz hotovat!“

  Z „novej ustavy“ by som skrtol len jedno.Slovo historia: h i s TORiA.
  Cize i s(z) Tory.Teda „skrz optiku TORY“(slava Ti vedy.sk)

  Inak , Tebe , ctena tvoritelka tejto nevyslovne neopisatelne skvostnej prace stvorenej , Tebe a Tvojmu rodu ,zelam SLAVU! a CHVALU!

  .

 12. naco dohady Mauro Orbiny ako hlavny cirkevny opat jasne pise o tom kto boli slovania a potvrdzuje to jak velesova kniha tak kniha svetla tu neni o com nech si nejaky senilny pomatenci pisu co chcu pravdu mame zapisanu v genoch
  Citujme Orbiniho:

  „Slovanský národ ozbrojený svojimi zbraňami dobre že neovládol všetky národy vo Vesmíre: ovládol Áziu i Afriku, bil sa s Egypťanmi aj s Alexandrom Veľkým, pokoril si Grécko, Macedónsko, Ilýrsku krajinu; ovládol Moravu, krajinu Šlenskú, Českú, Poľskú aj s pobrežím Baltského mora, prešiel Itáliou, kde mnoho ráz bojoval proti Rimanom.

  Niekedy bol porazený, inokedy bijúc sa v boji veľkým smrteľným krviprelievaním odpovedal Rimanom; neraz bijúc sa v boji rovným bol.

  Nakoniec si pokoril Rímsku Ríšu, ovládol mnohé jej provincie, zničil Rím, učiniac cisárov rímskych svojimi daňovými poplatníkmi, čo na celom svete nijaký iný národ nedokázal.

  Ovládol Franciu, Angliu a ustanovil panovanie v Hispánii; ovládol najlepšie provincie Európy; a z neho, vždy slávneho národa v minulých časoch pochádzali najsilnejšie národy; t.j. Slovania, Vandali, Burgunďania, Góti, Ostrogóti, Rusi ale Rasi, Vizigóti, Gepidovia, Getialanci, Uverli alebo Gruly, Skirri, Girri, Melanďania, Baštarni, Peuki, Dákovia, Švédi, Normani, Tengovia alebo Fíni, Ukrovia alebo Unkranovia, Markomani, Kvádi, Frakovia, Alleri boli blízko Venetov alebo Genetov, ktorí obývali pobrežie Baltského mora a rozdelili sa na mnohé druhy; t.j. Pomorania, Uvilci, Ruľania, Uvarnavovia, Obotritovia, Polabania, Uvagirovia, Lingonovia, Redatovia alebo Riadutovia, Circipannovia, Kizinovia: Heruli alebo Helueldovia, Levbuzovia, Uvilinovia, Storedandovia a Bricani s mnohými inými, ktorí všetci boli národ Slovanov“.

 13. toľko komentárov …a samé dohady..vyvetslí mi konečne niekto, prečo sa voláme Slovensko , ženy sú slovenky ja nie som sloven, ale slovák????, nemali vy reda ženy byť slovačky ??? ked už ja som slovak…alebo nemalo vy byť Slovensko Slovácko????

 14. Robert Tyrnau, ohľadom Striboga asi nemáte pravdu. Stribog je podľa mňa býčí boh.

 15. Citujem: „Ale nebudem vyrušovať. dopísania, dovidenia“ Nevyrušujete. Myslím že pre všetkých je dosť zložité čo píšete a ja osobne si to musím prečítať viac krát.
  Píšete o Ostrihomskom chráme, o podrobnostiach bohoslužieb, o soche, odkial prosím Vás čerpáte informácie?

 16. Vidím že zmysel pre humor máš, len čo je pravda. Dúfam že sa ťa to nedotklo.

  Ty materializmus vnímaš ako bigotný katolík. To je bieda. To je potom ťažká debata. Ak si doteraz nič nepochopil, už je to s tebou asi márne. Neviem kolko máš rokov, ale povedal by som že okupáciu Rusmi si nezažil ani v plienkach.

  A toto, tieto tvoje slová si daj vytetovať, či do kameňa vytesať: “ Kdezto clovek starý si necenil zlato, striebro. Cenil si krv.“ Tak si ju cenili, že ju prelievali ako vodu a zlato, striebro si necenili, neviedli preň vojny , nazabíjali. Ty to máš chlape komplet pretočené.

 17. RusínSK napíše :“ Svarga dakujem,ze ste! “ a Svarga odpovie: „Héj mily Rusín, ja viem“. Óch boze, aké je to roztomilé. /docela sranda, nie?, aspoň zistíme aký máš zmysel pre humor/

  Nemám doma bradaticu, ani sponu, ani netúžim mať ich. Až tak sme rozdielni?

  Kto ovláda svet, poviem ti to presne, psychpati a asociali. A ak ho neovládajú, tak sa o to snažia, vždy od vekov až po skon sveta. To je ten rozprávkový boj dobra so zlom, normálni ludia sa snažia čeliť psychopatom a okolo sú kaluže krvi a ludského utrpenia.

  Skús čítať po sebe. Možno ti to niečo dá. Malo by dať. V nedelu som počúval na Slovenskom rozhlase rozhovor s nejakým katolíckym kňazom, nejaký aktivista vyslaný Pápežom. Hotová hrôza ho počúvať, vyškolený demagóg. Ak Ty nie si vyškolený, tak rozhodne máš talent.

  Svarga píše:“PRE DENISA: napisal si pre Roberta Tyrnau, ze s Vami materialistami je těžké pořízení.“ Pardon, nepoužívam čechizmi, pokial nie sú súčasťou Slovenského jazyka ako prevzaté slová.
  Ver mi, že sa bez Slovenského pohanstva pohnem a bez „nadstavby“ šancu mám.
  Môžeš vedieť niečo o uhorskom korunovačnom žezle a ja to nevedieť. No a čo? To rieši podstatu? A čo je podstata? Asi ako pre koho,že? Prečo sa ty jednoducho nevieš s druhým baviť, prečo sa musíš vyťahovať aký si múdry a druhí ako nevedia. No a čo keď nevedia? Čítal si deklaráciu ludských práv? Tak si ju prečítaj a zisti si kto ten text napísal.

  Robert Tyrnau je dostatočne múdry človek, nehrá sa na katolíckeho kňaza vyslaného pápežom. Ak neverím v kresťanského boha, tak nebudem veriť v iné abstrakcie. Ak bude Robert chcieť nám niečo povedať, tak nám to povie a ja sa mu nebudem za jeho slová posmievať, tak ako sa neposmievam kresťanom.

  Ja verím v mojich predkov a verím v prácu. Vytvoril som si svoje gazdovstvo, som hospodár, ako moji predkovia. Bohužial nie polnohospodár. Každý sa snaží ako vie a nie každý dostal do vienka rovnako. Taký je svet a každý môže byť šťastný.

 18. Vôbec nerozumiem,o akej politike hovoríte, čo má Rastislav a Svatopluk s holocaustom a aký maďarský Zlatoň dostal Mojmírovu dcéru ? Nejak som sa stratil. Nie zé by som Vas nechcel pochopiť, ale nedokážem. Viem čítať symboly na dreveniciach, na výšivkach,na vykopaných artefaktoch , čo vie asi menej ludí ako 5, nie na Slovensku. Ale vo svete. Na tom sa viem skvele bavit .Ale moja hlava neberie aké previnenie ste mali spachať voci narodu.☺ a o akej politike vlastne hovoríte.
  Vôbec Maďari poznajú meno ZLATOŇ ?, najskôr ste povedali akýsi skvelý vtip, ktorého pointu nepoznám.

 19. Svarga dakujem,ze ste!

  Co sa tyka temy mystika,magia,symbolika,bola by to velmi zaujimava tema,ktora by urcite zaujala a co to aj pomohla vysvetlit,vylozit

 20. Dôsledok.
  Teoria stahovania národov je hlúposť. Je to nemecka propaganda z 19. Storocia, aby zdôvodnili Drang nach Osten. Niezeby nedochadzalo k pohybom. Dochadzalo, tak ako vzdy, svet sa nezmenil. Alebo ako vravi klasik. Všetko tu uz bolo.
  Ale zakladný substrát zostáva. Preto, v Maďarsku ziadne ugrofínske kmene nenašli. Odkiaĺ by sa tam aj vzali. Tých pár Maďarov co prezilo, nemalo sancu nic ovplyvnit a keby ich jazyk nebol po Tureckom bašovani znovu vzkriesili slobodomurari, ani pes by po nich nestekol. Ale bol to pre nich nádherný modus operandi ako ovladnut cez „pansky“ madarsky národ strednu Európu.

 21. K Tótom.
  Nebudem sa tu hrať so slovíckami a vymyslať sprostosti. Také „vtipy“ sme si vymýšlali keď sme mali od 9 do 12 rokov, potom sa nám zacali pácit dievčence a bolo to už trápne.
  Samozrejme neviem. Zaujalo ma Stanislavove TAUTO. Vždy mi bolo záhadou prečo Taliani hovoria Nemcom TEDESCI,či Teutóni.
  Teuto, Tauto, Tede, Tót?
  Naozaj to bolo oznacenie Nemcov, pôvodne? Neboli to kmene ktoré žili na nášom území a záhadne sa „vyparili“ nikto nevie kam? Presne tie nemecké teorie nároku územia az po Cierne more! Z 19. Storocia. Otázka je, ze ci sa jednalo o GERMÁNOV. Ja si myslím ze nie. Že to boli pre Maďarov TÓTI. TAUTI, či TEUTI, TEDI.Podľa toho ako daná protistrana vyslovovala.
  Nemyslím , ze starí Maďari tým mysleli čokolvek hanlivé. Bolo to oznacenie ako My sme volali Nemcov.Tóti je normálne oznacenie ale nie pre Nemcov samotnych ale pre nás Slovenov, žijucich na Vychod od Nemcov. Pre Nemcov mala Latinčina oznacenie German. Myslím že to Teutón to sme boli my alebo nasi predkovia. Z toho Taut či Tót.
  Keď skúmam symbolikú a pohanské nábozenstvo, vzdy sa u takzvanych vychodnych Germánov, teda Gótov, Vandalov, vyskytuje to isté čo na tzv. VEĽKEJ Morave, ale nikdý nie u samotnych Germánov.
  Táto zahada sa da vysvetliť, iba tým, že Teutóni neboli Germáni ale príbuzny Slovenov, ktory jednoducho zasimilovali.u nás medzi nami . Zaujímavé je že nie tak ďaleko od Teutonburgskeho lesa bola najväcšií slovansky chrám Svantovíta este v 12. Storocí.

  Preto Tóti.

 22. A teda pani Blažena má pravdu. Veĺka Morava je mystifikacia. Jedna sa o Veĺke Slovensko, kde patrilo dnešne Slovinsko, Madarsko, Slovensko a Morava. To nám potvrdzuje aj genetika. Ako sa vraví gény nepodvedieš ani neoklames.
  Ma 100 percentnú pravdu. Preto je dôlezité, aby sme prijali meno našich žien Sloveniek, ked sa uz nechceme skrývat za cudzie. Moji milí Slovaci.☺☺

 23. Vážený pán Svarga, Aj ja som za tvorivosť aj brainstorming aj za čo len chcete čo vedie k faktom a poznaniu, ale ODTÁTOK POTÁTOK. Aj ja som proti trepaniu dve na tri, ktoré vedie k samozosmiešneniu a výsmechu seriózneho bádania, samozošmiešňovať sa nemôžu všetci, ale len podaktorí. Riziko zosmiešnenia nesú len tí čo niečo napíšu, tí čo čušia ako voš pod chrastou, tí môžu byť za múdrych.

  A za také považujem trieskanie typu “aj to” “ta dve, ta tri Tatry”,/tak tótok Vás teda iritovalo, neškodný fúzatý vtip/ ked sa vyslovuje vážny záver na základe podobnosti zvukov, ktoré však nemajú nič ale vôbec nič spoločné. Ráčte VY MNE prepáčiť a tótok vy odkial viete tak isto.

  To potom skutočne padneme na úroveň Maďarov a ich primitívneho šovinizmu. Turulov, Sumerov a podobných plkov. Príliš ťažko ste budovali túto pozíciu aby ste ju tak ľahko stratili. Takže, ziadne take it easy. Berte to vážne inak je to k ničomu. Čo na toto povedať, toto si dobre zapametajme, aby sme nepadli na úroveň Maďarov /óch bože, aká hrôza/.

  Zatiaĺ tu nikto nepovedal nič seriózne o pôvode slova Tót. Myslím, že je to škoda a asi je najblizsie Ján Stanislav s Tauta=ĹUD. Vážený oný, asika Vám ušlo, že Valamír a Milan2 rozoberali práve túto možnosť a snažili sa nájsť spojitosť ako mohlo prísť k tomu, že my Sloväni sme sa stali Tauta = ĽUD. Takže ak je podla Vás Tauta=Sloven, tak nech sa páči, prispejte svojím názorom a trochu sa aj vy strápnite.

  Inak s Vami súhlasím, že ziadna Veĺká Morava neexistovala, bolo iba Slovensko, a my sme Sloveni, či uz to Cesi písali po svojom Slověn, inak Slovien, ci Slovän, stále sa jedná o to isté slovo. Velká chyba bola, ze sme si nechali Cechmi ukradnút Moravu. A nechali si vnútiť názov Slovák. Moraváci nié len rozprávajú akousi zmrzačenou Slovenčinou ale nemaju ani ceskú mentalitu. Maju mentalitu ako my Slovjene.
  Takže vy pán Svarga sa cítite ako Slovjen? Tak načo sa rozoberá stále dokola ako sa písalo naše meno z jerom, ako sa ten transformoval v slovenčine do „prehlasovaného a“ , teda do „ä“, ktoré sa dnes v Slovenčine povečšinou vyslovuje ako „e“. Naše národné meno pred Slovák je teda správne Sloven, alebo historizujúco Slovän, samozrejme pokial nechceme zaviesť do spisovnej slovenčiny jer.
  Aj by som si zobral úvod vášho príspevku trochu k zamysleniu, ak by ste nenapísali tú jeho druhú časť. Jak ten Maďar.

  Vy, vážený pán Svarga, ste nepochopili asi, že my nie sme akademici a môžme si dovoliť napísať aj trápne príspevky, že naše bádanie nie je seriozna vedecká práca, že cielom našich príspevkov je podeliť sa o radosť z bádania, zdôrazňujem z amatérskeho bádania.

  Pane Blažene ďakujem za jej trpezlivosť, toleranciu a za seriozny nevedecký prístup a samozrejme za priestor ktorý vytvorila.

 24. Svarga, vdaka za nazor. Co k nemu dodat? Take it easy:).

 25. Milan2 píše:“ zjavne ste tiež prišli na to, že tieto diskusie na takomto druhu diskusií tu niesú preto, aby si tu každý viedol monológ, ale aby sme spoločne korigovali nesprávne podávanú oficiálnu históriu.“
  Nielen korigovať nesprávne podávanú, dodávam ja, ale aj oddeliť zrno od pliev, priniesť nové pohlady a pokúsiť sa objasniť to, načo oficálny vykladači nemajú čas.
  Spoločnú zhodu zrejme nedosiahneme, ale môžme to skúsiť, niekedy je dôležité prezentovať nový postreh, aj keď nemusí byť hneď docenený.

  Zaujímavé okruhy poznania ktoré ste nastolili sme tu už zvečša preberali.

  Téma Winidov, ako tretieho kmeňa popri Antoch a Slávoch, zujímavá téma a myslím že sa tu pletie meno, ako sa naši predkovia nazývali samy a ako ich nazývali ich susedia, alebo vzdialený pozorovatelia. Myslím že mená Winidy a Slávy sú vlastné a Anti je cudzie pomenovanie. Naši predchodcovia bádatelia prišli na to, že naši predkovia používali pre seba označenie slovo-meno Wáni, s toho vznikli Wéni, Windi, Winidi, Weneti a pod. Čo znamená slovo Wána-Wán nevieme, v Turecku je jazero Vána a ten názov bude z hlbokej prehistórie našich predkov, zrejme na začiatku ich cesty do Európy. V knihe o etnogenéze Slovákov som čítal zaujímavú a málo publikovanú teóriu, že Sláv, Slov vzniklo zo slova Slovutný , kde význam slova je hlasny, hlučný, jasný, znejúci. V tej štúdii bolo slovo Slov- slova spájané s riekou, odkial, či kadial Slovania prichádzali, kde Slova by mala byť po starom rieka Don, ktorá bola známa svojími prahmi, porogmi, viď. zá-porožský kozáci, pričom dnes nikto nevie čo je to záporožie. Rieka Don sa valila cez prahy – porogy a bola hlučná, slovutná a ludia čo tam žili sa nazvali podla nej. Ja by som dodal, že natíska sa záver a to Wáni od rieky Slova, teda Slov-wáni.

  Ďalšia výzva od Milan2 a to : „Vysvetlenie vzniku latinského slova Sklav – otrok,“. Podla oficialnej teórie sťahovania národov je to nevysvetlitelné, pretože v latine sa používalo slovo Sclave vo význame otrok omnoho skôr, ako Slovania prišli ku hraniciam či do obzoru Rimanov. Podla mňa je sclave – otrok staré min 2000 rokov pred Kristom a odráža príchod R1b1 do Európy a zotročenie pôvodného slovanského obyvatelstva, ale nie R1a1, ale I2a2

  Ďalej od Milan2 :“Problém Mikulčíc – bolo to naozaj miesta,odkiaľ pochádzala dinastia Mojmírovcov,“. Toto precízne vyriešil Valamír, jeho článok je tu publikovaný.

  Ďalšia záhada od Milan2:“Problém Slovincov – ako v skutočnosti pôvodne Winidov – teda západoslovanov. Vzťah Slovenov a Slovincov – ako pôvodne členov dokonca jedného pôvodne veľmi silného národa Slovenov,“.
  Viackrát sa tu o tom písalo, nikto v tom problém nevidí a tzv. Slovincov dávame dokopy so Slovenmi, teda pranárodom Slovänov. Slovinci volajú svoju zem Slovenska, tak ako mi, ich ženy sú Slovenky – Slovenka a ich reč je Slovenska, rovnako ako naša, ich muž je Slovenac a náš je Slovák a tzv Slavónia v Chorvatsku je na tom podobne.

  Ďalej od Milan2 :“Boli Moravania Sloveni, alebo zvláštny kmeň (ako to rada presadzuje česká hist. škola),“. Pôvod názvu Moravský Slovania som myslím prijatelne osvetlil, ale aj bez toho nikto z nás nepochybuje, že velká časť dnešnej Moravy boli Sloveni, tak ako mi Slováci a ešte za národného obrodenia sa vravelo Moravské Slovensko a nie Slovácko od mena Slovák. V tom máme jasno. Teda my, Češi to nikdy nepripustia.

  Ďalšia záhada od Milan2 :“Problém bojov medzi Mojmírom II. a Svetoplukom II a kde bola pevnosť, z ktorej Nemci Svetopluka II. oslobodili?“.
  Zdrojov je málo, teda žiadne a toto ostane zrejmä nevyriešené.

  Milan2 ďalej:“Vysvetlenie príčiny, že Maďari majú totožnú DNA ako Slováci ale hovoria maďarsky ?“. Toto sme tu rozobrali detailne a myslím že dosť slušne, bola to diskusia k Valamírovmu článku, ale nevie ako sa volal.

  Milan2 a jeho otázka: „Prečo Rakúšania , Slováci, Moravania, Maďari máme rovnakú DNA?“. Treba povedať že skoro rovnakú, u Slovákov je percento výskytu R1a1 podstatne vyššie ako u Čechov a tí ho majú vyššie ako Rakúšania a Maďari. O tom sa diskutuje dosť dlho a mám za to že to je pomerne jasné.

  Milan2 a ďalšia otázka :“Kde sa podel národ Slávov (tkz. Sklavínov) , ktorý dobil Balkán?“ Slovania žili na Balkáne trvale pred príchodom Slovanských dobyvatelov v 6.-7.st., Časť Slovanov Bizantínci presťahovali do Malej ázie a usadili ich v oblastiach susediacich s Arabmi, aby s nimi bojovali a zostávajúcich čiastočne pogréčtili, ešte dnes vedú Gréci spor o Macedóniu, pričom Macedónci a my sme presvedčený, že Macedónia bola Slovanská.

  Milan2 ďalej:“Patria Rusíni správne k južným Slovanom (resp. slovanské zemepisné názvy v Rumunsku. vzťah Rusínov k Srbom a Chorvátom – jazyk a DNA“. Slovanov -Valachov-Rumunsko-Dácia to sme tu prebrali zoširoka a myslím že aj prijatelne objasnili.

  Milan2 a ďalšia záhada: „Je Slavónsko originálne západoslovanské, alebo južnoslovanské teritórium?“. Táto otázka má súvis aj s predchádzajúcimi, podla mňa je delenie na južných, západných a východných Slovanov nezmysel, jedinú oporu má v orientácii k svetovým stranám. Sú len dve velké skupiny Slovanov a to Južná a Severná, pričom Južná má haploskupinu I2a2 a siaha od Jadranského mora /pôvodne od Sardínie/ cez Rumunsko až do centra Ukrajiny a Severná skupina pôvodne od Berlína až po Moskvu. Škandinávska Slovanská skupina dnes už neexistuje, ale dala by sa stotožniť so severnou. Medzi Severnou a Južnou skupinou sú ovšem také rôznorodé jazykové prieniky, že akékolvek klasické delenie je nezmysel.

  Ďalší námet od Milan2 :“ Skutočne bolo v Španielsku tak veľa otrokov Slovanov, alebo je to len omyl (zlý preklad) slova sklav (otrok) v textoch.
  Slovo otrok v iných jazykoch – možnosť vystopovania skrytej histórie Európy.“
  Otázka je zduplovaná a svoj názor k nej som napísal vyššie, Slovanský otroci v Španielsku, to je tak neskoro, že to nemohlo a nemalo vplyv na nič. Ja tu vidím zaujímavé vývoj slova otrok v Slovanských jazykoch, kde Otrok u Slovencov a v Ruštine je dieťa. Otrok je nám Slovákom známe aj ako slovo Rab- rabstvo. Bol obchod s otrokmi v skutočnosti obchod s deťmi, ktoré odobrali pri christianizácii Slovanského sveta tým, čo sa nechceli pokrstiť? Ten rozsah zotročenia musel mať charakter genocídy, niečoho nevídaného v svetových dejinách a najčiernejšieho flaku na kresťanoch. Ak sa zmenil význam slova dieťa-otrok na otrok-rab u väčšiny Slovanov, tak ten rozsah obchodu z deťmi musel byť nevýdaný svojim rozsahom a aj dĺžkou trvania.
  Posledná téma od Milan2: „Význam slova slovenský v Dalimilovej kronike „. Neviem, nemám ju, nečital som ju.

  Ale aj ja mám otázku, odkial a kedy sa k nám dostalo slovo „daň“ /platba štátu/. Podobne ako „zmluva“ je neslovenského pôvodu, tak aj „daň“, teda kedy a odkial?

 26. Svetomir, komentar nabehol do moderovania, lebo obsahoval hyperlinky. Vacsinou spamy obsahuju mnozstvo hyperlinkov, preto to je tu tak nastavene, ze komentare s viacerymi hyperlinkami idu na moderaciu.

 27. No konečne je tu aj niekto vtipný.

  Pripadal mi ten záver pani Blaženy mierne prekombinovaný a dokombinovaný
  / Teraz prichádza zásadná otázka – ak sú Dojčovia Dákovia z Dáčie a Dojčovia sú súčasne Teutoni a Teutoni sú Tóti a Doudlebi sú tiež Tóti, tak sú Doudlebi Dákovia?/, ale povedal som si, to nás skúša, ako zareagujeme.?

  Svetomír, za tú tehlu ti dávam jedničku.

 28. Von, potom dout lebí sú duté lebky? :-)Potom z toho bolo posmešné Tót? Doparoma, kde sme sa dostali :-)

 29. Dobrý den,

  Doudlebi pochází od dout lebí, protože vždy když táhli ty vozíky Avarom, tak Avaří škodolibě duli na lebky jejich mrtvých soudruhů. To vydávalo zvláštní dutý zvuk, který se v mnohých lebkách ozývá ozvěnou dodnes. Už jste, vážená paní, lepčí než Otokar.
  Děkuji.

 30. Milan2, dnes ráno mi napadol ešte jeden spôsob, ako mohlo dôjsť k maďarskému pomenovaniu Slovenov Tótmi. Vieme, že v Panónii žil slovanský kmeň Doudlebov, ktorých Avari zneužívali na ťahanie vozov a otročenie. Maďari by -ou- v slove Doudlebi prevzali ako -ó-, napr. ako v Slav na Szló. Tak by z Doudlebi bolo Dódlebi. Ako vieme, Maďari všetko maximálne skracujú, tak namiesto Dódlebi mohli používať len Dódi, Tóti. Námietka, že prečo používajú T namiesto D, by mohla byť spätne namietnutá, že prečo hovoríme Teutoni a Deutchovia, kde je T a D. Doudlebi znamená vraj Dolniaci, Údolniaci, ale nedala by som za to ruku do ohňa. Treba to preveriť. Teraz prichádza zásadná otázka – ak sú Dojčovia Dákovia z Dáčie a Dojčovia sú súčasne Teutoni a Teutoni sú Tóti a Doudlebi sú tiež Tóti, tak sú Doudlebi Dákovia?

 31. Milan2, naše pohlady sú zrejme zásadne odlišné, aj v tom, či Panónia patrila Frankom. Samozrejme že nepatrila! Odkial ste na to prišli? Oni síce porazili Avarov, za pomoci Slovenov, ale to neznamená že ju okupovali tak dôsledne ako Rimania. Panónia sa stala sférou ich vplyvu, pozri známu sťažnosť Avarov, že Sloveni ich utláčajú. Ako dokázali Frankovia vyriešiť túto sťažnosť? Nuž nijako, sťažujúcich sa Avarov PRESÍDLILI k Neusiedlsee, teda k Novosídelnému jazeru, aby ich ochránili, lebo Slovenské kniežatá ich počúvali /Frankov/ aj nepočúvali. O tom sú celé nám známe zápisy s kroník, že Frankovia sa sťažujú, že Sloveni neposlúchajú, búria sa a nechcú platiť poplatky. Oni zúfalo hladali nejakého správcu Panónie, čo by vyberal pre nich dane a pre církev poplatky a našli ho v Pribinovi, v tom zúfalom mužovi, ktorého vedci pasovali za Nitrianske knieža. Veď tak aj dopadol. Jeho syn Kocel, to už bola iná káva, ten sa dokonca vzoprel bavorskému kléru !!!
  V južnej Panónii, podla všetkého, vládol Svatopluk, ale aj ten bol len v sfére vplyvu Frankov, nič viac. Podobne Rastislav ktorý vládol na Slovensku. Zo záznamoch o Boemii vieme, že miestne kniežatá tiež podliehali formálne Frankom a platili im poplatok, vieme aj kolko, ak sa dobre pametám, tak to bolo 100 vykŕmených volov. Môžme predpokladať, že k niečomu podobnému boli zaviazané aj Slovenské kniežatá, Rastislav, Svätopluk a Kocel. To však neznamená, že Frankovia mohli uplatňovať svoju jurisdikciu na ich území.

  Po Svätoplukovej smrti sa Maďari stali súčasťou občianskej vojny, ktorú viedli dedičia o trón. Nič neobvyklé, povedal by som že normálne. Bavori do nej intenzívne zasahovali, plemeno nenažrané chceli schramstnúť všetko. Namiesto toho ich zmietli jazdecké jednotky nového vojska, či strany víťaziacej v občianskej vojne. To sa ale na Slovensku zle počúva, že Starí Maďari spolu zo Slovenmi dávali na frak Nemcom. Niekedy treba aj trochu šťastia a Slovenská zem ho vtedy nemala, Svätoplukova smrť a následný boj o trón prišli v najnevhodnejšiu dobu.

  Ak by sme prijali, že Bratislava bola to starodávne Rastislavovo mesto, tak môžeme čítať Braslau ako Pra-Slav, či Pre-Slav, pozri obdobu v Ukrajinskom Pereslave, teda že ona bola to Pre-slávne teda Sarodávne mesto. Potom knieža Braslau sa pomenoval po sídle, nie naopak. To samozrejme neznamená, že nebol z panovníckej rodiny Mojmírovcov. Ale sme NASLOVENSKU, Bratislava a starodávne mesto Rastislava? NIKDY !!!!!!!!!

 32. Robert Tyrnau, ďakujem za neobvyklý príspevok, za mňa poviem, že s nami neveriacimi je to ťažko a ťažké.

  Milan2.
  Z diskusie ako sa vyvíja je úplne zrejmé, že teóriu Teute – Tóth tu prezentoval prvý Valamír, to však samozrejme neznamená, že Vy túto
  myšlienku v sebe už nenosíte dlhšie, ako je táto diskusia.

  V roku 899 ešte existovalo královstvo Moravských Slovenov, zvané aj Velkomoravská ríša, alebo Velká Morava. Teda Panónci neboli občanmi Východofranskej ríše. Zo správ o Kocelovi vieme, že slovanských mien bolo vela, ale nie výhradne. Z toho ovšem nevieme kolko bolo Slovenov a kolko Nemcov, berme to tak že boli pomiešaní, za tých podmienok nevieme či sa mohli nazývať Teute. Priestor Panónie ovšem nebol pred „nejakým“ osídlením Slovenmi Nemecký. Vieme že patril Rimanom, tí sa z Panónie stiahli, asi zostala časť obyvatelstva, ktorá sa nazýva romaizované obyvatelstvo. O tom aké to bolo obyvatelstvo sa vedú sporu, my amatéri tvrdíme že to boli Sloveni, veda tvrdí že asi Kelti, alebo kto. Aj keď sa do tohoto priestoru nasýdlili „germánske“ kmene, my predpokladáme, že Sloveni tu trvalo žili, ako šedé, nevýrazné dedinské obyvatelstvo, platiace poplatky tomu, kto bol pri moci. Vieme že Germánske družiny, či národíky priestor vypráznili pomerne rýchlo, mohli za to Avari. Nemáme žiadne správy o tom, že by v Panónii existovalo Avarsko – Germánske osídlenie, ale o tom že tu bolo Avarsko – Slovenské, o tom správy sú. Len sa predpokladá, že vo Windobone žili zvyšky Romaiónskeho obyvatelstva. Toto bolo obdobie, kedy Nemci ešte len začali postupne prenikať do Korutánska a obsadzovať pravý breh Dunaja od Windobony /Viedne/ po rieku Lajta. Teda ak na to pozerám z nadhladu, tak v Panónii nikdy nebolo také silné a dlhotrvajúce Nemecké zasýdlenie, aby sa obyvatelstvo spontánne nazývalo Teute. Po porážke Avarov síce územie patrilo pod Frankov, ale tí jednali so Slovenskými kniežatmi /predpokladám že o daniach/, až nakoniec našli správcu územia a vyberača dan, Pribinu. Jeho kniežatstvo však môžme nazvať že bolo vo sfére vplyvu Frankov, ako že by bolo Franské. Jednoducho nebola to Franská Marka. Za Kocela to už bolo jednoznačne Slovenské kniežatstvo, pod vplyvom Nemcov.

  Ak si pozorne prečítate článok ku ktorému diskutujeme, tak pani Blažena dosť precízne formuluje menej častý názor, že Velká Morava, Svätoplukova, bola v južnej čast Panónie a priamo susedila s Bulharským cárstvom, s ktorým aj Svätopluk viedol vojny. Vždy mi bolo divné, prečo Svätopluk z Nitry bojuje s Bulharmi, veď je to ďaleko dnes, nieto vtedy. Keď Svätopluk v roku svojej smrti povolal Maďarov do služby, tak jednoznačne a suverénne ovládal celú Panóniu od Bulharov po Dunaj a rieku Lajta a samozrejme aj iné územia. Obyvatelstvo ktoré žilo v jeho královstvo sa volalo Moravskí Sloveni a sem tam kde tu žili izolované skupiny iných.

  Ak sa Maďari stretli z Teute a pritom ich považovali za Slovenov, tak môžme len tipovať kde. Vieme že niekde pri Dunaji žili Slovanskí Nemci, ktorí boli z nich najstatočnejší, ale mi nevieme kto to bol a kde boli. Mohli to byť poslovančení Góti pri Dunaji v dnešnom Rumunsku? Mohli si ponechať pomenovanie Teute: Mohli. Vieme že velmi pravdepodobne nerozprávali po Nemecky, ak sú v análoch uvádzaní ako Slovanskí Nemci, teda boli poslovančení? Asi, /určite?/ áno. To bola oblasť, kde Maďari bojovali proti Bulharom v službách Romajov- Bizantíncov. Títo najstatočnejší zo Slovanov, poslovančení Nemci, ak boli súčasťou Cárstva a to boli, tak velmi pravdepodobne bojovali aj s Maďarmi. Muselo to nich hlboko zapôsobiť.

  Teuti a tehliari, TO NIÉ.

 33. Svetomír, Milan2 si môže veriť kolko chce a ja nemám čo predýchavať. Tojtok je mi úplne jedno.
  Snažím sa nebiť vsťahovačný a aj keby, neviem čo máš na mysli. Ak dobrovolného historika, tak tým sa necítim byť, cítim sa byť bádatelom a to je podla mňa každý kto nad niečim báda. Bádatel nie je vedec.
  Možno myslíš tie Slovenky čo sa geneticky spustili s Maďarmi, to beriem ako vtip a som si takmer istý, že vieš ako je to s Y-DNA,

 34. Starý vtip sa týka názvu dverí, problém je prečo majú okno po našom, oblok a prečo na dvere majú svoj názov. V jurtách majú dodnes dvere a dodnes nemajú okná.
  Milan2, verím Vám že nie ste akademik, ale ješiťák ste a poriadny. Podstata Vašej teórie spočíva v tom, že Starí Maďari museli zo svojich sídiel pri Tise odísť do Talianska, aby sa tam dozvedeli ako sa volá národ ktorý je v ich susedstve, vodca ktorého ich usídlil a dával im objednávky na vojnové výpravy. To je na tom absurdné a nelogické, nie to, že Teutonische – Teutsche= Deutsche, že foneticky je to podobné dodnes a že Nemci volali aj Slovákov bežne Vindiš.
  Rozsah osídlenie krajiny Starými Maďarmi po roku 894 sa len predpokladá. Pozval ich Svätopluk a či im zaplatil za vojenskú pomoc aj časťou Panónie nevieme. Svätopluk bol dosť prefíkaný na to, aby im dal zem ktorá nebola jeho. Po splnení služby a po svojom skonsolidovaní si ju aj naozaj zobrali, Panóniu. Ale či už na nej, či jej časti v roku 894 sídlili, alebo boli v jej tesnej blízkosti, v Medziriečí Tisa – Dunaj, tak boli o všetkom v svojom okolí dokonale informovaní. Nepotrebovali ísť pre informácie niekam na vojnovú výpravu do Talianska. Tótok ja voči vašej domnienke namietam.

  A k tej mojej teórii, samozrejme že ju považujem za úsmevnú, ale je tak jednoduchá, že môže byť pravdivá viac ako zložité konštrukcie. Ukazovanie s pomenovaním predmetov nastáva až v druhej fáze, v prvom styku je ukazovanie rukou a ukazovacie zámeno TOTO je len sprievodný jav. To že naši sedliaci preberali od nich slová, aby sa s nimi dorozumeli je dnes každému hádam jasné a že oni prebrali pri tom ukazovaní slová od nás je tiež jasné. Maďari prevzali podstatné mená, pomenovanie predmetov, trochu činností a nepotrebovali prevziať slovesá .

  Valamírova teória ktorú považujem za prijatelnú je niekde na začiatku týchto príspevkov. Svoje výhrady k nej som napísal.

 35. Milan2 napísal:
  Keďže nikto nepredložil lepšiu teóriu prečo začali nazývať Maďari Slovákov Teuth (Tóth) a Nemcov Németh, konštatujem, že mnou predložená teória je momentálne jediná a preto v tejto chvíli nie je lepšia (až do predloženia lepšej teórie). Tak to platí vo vede (aj historickej).

  Toto ja Vaša teoria ??? Tótok že je teória??? Veď to je len domnienka, aj to chabá, ničím nepodložená. Teda ak to takto funguje v Slovenskej vede, tak sa ničomu nedivím, aj keď o historickej vede nejakú tú pochybnosť mám už dlhšie. A ta samolúbosť, až mrzne úsmev na perách.

  Svetomír, kde prosím Ťa si zobral, že Valamír sa pridáva /nepriamo/ k názoru Milan2 ??? Valamír prezentoval svoj názor na základe informácie od Al-Masúdi-ho v Knihe poučení a opráv, že pri Dunaji sú sídla slovanských Nemcov a slovanských Moravanov. Za predpokladu že sa títo slovanskí nemci označovali aj ako Teuton /Tojten, Tóten/, tak Staromaďarský jazdci s nimi prišli do styku skôr, ako sa zoznámili so Svätoplukom a už vtedy si vytvorili SVOJE meno pre Slovenov, a Nemcov, tých skutočných Tojten -Dojčen pomenovali podla toho, čo sa dozvedeli od Svätopluka. Toto je teória a jej opodstatnenie spočíva v tom, že Bavori, Sasi, Alemanci a iný Nemci sa volali každí po svojom, ale staré spoločné prapôvodné meno si podržali taktiež a všetci spolu sa nazývajú Deutchen. Ak sa mýlim, nech ma prosím Valamír opraví.

  Môj názor na túto problematiku je ten, že keď prišli starí Maďari na pozvanie Svätopluka / alebo Mojmíra?/ a ten ich usídlil pri rieke Tisa, tak títo sa dostali do styku z miestnymi Slovenmi a nejako sa museli dohovárať, nepoznajúc navzájom svoju reč. Vtedy sa rozpráva hlavne rukami a pri obchodovaní sa ukazuje a používa sa pritom ukazovacie zámeno toto /totok, totoka/. Takže to ukazovacie zámeno nám prischlo a Nemcov nazvali podla toho, ako ich volal Svätopluk. Keď prišli tí nepozvaní, tak už od tých prvších sa dozvedeli kto ako sa volá.

  Ak diskutujeme o príchode Starých Maďarov, tak si treba uvedomiť, že v predchádzajúcom období boli v tomto priestore TRI Slovenské kniežatsvá, kniežatá boli Kocel, Svätopluk a Mojmír. Z predchádzajúcich diskusií a dokazovania môžme hádam povedať, že Blatenské-Panónske Kocelovo kniežatstvo formálne podliehalo Nemcom a zaberalo severo západnú časť Panónie, Mojmír ovládal Moravské -Podunajské Slovensko, a Svätopluk ovládal tzv. Velkú /Nepokrstenú/ Moravu, teda juh Panónie, územia hlavne medzi Sávou a Drávou po Sirmium. Na juhu boli Bulhari, na východ za Karpatami Kijevské kniežatstvo. Takže ak usídlil prvých „Maďarov“ ešte Mojmír v oblasti medziriečia Tisa-Dunaj, tak ich dal ako nárazník smerom k Svätoplukovi a Kocelovi /Nemcom/. Víťazom ako vieme sa stal Svätopluk a istotne tých dvoch neukecal na bilaterálnych rozhovoroch. Nová velmoc, dnes volaná Velká Morava /Velké Slovensko/ sa stala tŕňov v oku okamžite Bulharom a Svätopluk pozýva proti nim osvedčené posily, veď vieme že mal v Konstantinopole dobré známosti – pozval ďalších Maďarov. Tých použije aj proti Nemcom. Čím im zaplatil?

 36. Tam kde dnes je ŠVÁBsko, t. j. skomolené SLÁVsko, už v dobách, keď nás
  „krvavo-radobycivilizovaný“ svet „zapisoval“ ako KELTov, bol zapísaný
  výskyt kmeňa NEMETI – podľa toho, čo doteraz viem, je to slovänské pomenovanie kmeňa ChATov, t. j. do Európy príšedších ChETITov, o ktorých
  je známe, že v svojej pôvodnej zemi Anatólii (cca) spálili svoje chrámy
  a odsťahovali sa nevedno kam.

  O výskyte Slovänov až „po Holandsko“ píšem vo svojom „štartovacom“ článku
  „Záhada tvaru latinských písmen. Podtitul: Učili Slovania – Servi (Srbi) Rimanov písať?“, ktorý som napísal už v roku 1999 a je uverejnený na www.
  oversi.sk .

  Aj iní bádatelia si začínajú byť istí výskytom Slovänov na území bývalého
  Západného Nemecka.

  Napríklad viď tu:

  http://ramiannka.jecool.net/index.php?option=com_kunena&view=topic&catid=6&id=23&limitstart=430&Itemid=114#12314

 37. Keďže „došla reč na Maďarov“, tak na moju FB stránku „Maďari, pôvod“ som
  po dlhom čase zbierania hodnoverných informácií pridal toto:

  Najlepšie spracovanie pôvodu/najstaršej histórie Maďarov som našiel tu: http://www.palba.cz/newspage.php?news=6034 .

  TO NAJPODSTATNEJŠIE JE VYJADRENÉ TÝMITO SLOVAMI:

  … ako sa pre Népszabadság Online vyjadril profesor Rasko: „Geneticky nie je medzi Maďarom a Slovákom žiaden rozdiel.“
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 38. Milan2, moja hypotéza je, že Slováci sú vlastne nazývaní Maďarmi Tótovia podľa Dácie. Tým, že Slováci boli obyvateľmi Dácie, Dáčie (Karpatského oblúka), boli z nich Dákovia, Dojčovia, Deutchovia, Teutoni, Tóti. Teuton vraj znamená ľud, človek. Slovák znamená Schiavo, Sčiavo, čiavo, Človák, Človek, čo je Teuton. Avšak takto sa etymológia nerobí, preto nepíšem teória, ale hypotéza. Maďari nazývajú Nemcov Nemeth proste podľa toho, že to tak prebrali od Slovákov.

 39. Metod J. Sláv. za posledný Tvoj príspevok ti vyslovuje pochvalu pred nastúpenou jednotkou. Konečne príspevok od Teba ktorý sa dá čítať bez pozdvihnutého obočia.
  Toho etnomológa si dúfam pochopil s úsmevom, tak to bolo myslené.
  Balneo, bagno, baňo, baňa, bahno, nejak moc sa to podobá a vzájomne prelína.
  Rumuni majú gnuoj = neporiadok a my tiež vieme čo to je. Taliani majú Bagno = Baňo a my zasa o tom niečo vieme.

 40. Svetomir,
  Ty si chemik, ja som síce strojár (konštruktér automobilov, už pristarý na dnešného „dozorcu nad roboto-manufaktúrou automobilov“ :evil: ), ale ešte na gymnáziu som začal hľadať spôsob, ako by som mohol čítať rýchlejšie a viac, a aj som na taký spôsob prišiel. Môj Projekt rýchločitateľných textov („žiaľ celoživotný“, lebo „doma nik nie je prorokom“) si na svoju realizáciu vyžadoval lingvistickú argumentáciu, tak som popri „strojárine aut“ vo voľných chvíľach študoval jazykovedu, a aj vývoj písem. Pri tom štúdiu vývoja písem, a samozrejme aj jazykov, som si začal všímať rozpory medzi tým, čo mi vyplývalo z tohto môjho štúdia, hlavne zákonitostí vývoja jazykov a písem, a tým čo mi „vtĺkali do hlavy“ na hodinách dejepisu. Toto ma priviedlo k amatérskemu štúdiu historiografie, a samozrejme aj sem do tejto diskusie.
  Apelujem na Tvoje znalosti „zákonitostí chemických väzieb“. Určite vieš, že chemické prvky vstupujú do väzieb podľa istých prírodných zákonitostí. Nuž, aj hlásky/písmená v slove podliehajú „temerprírodným“ zákonitostiam, a je možné daktoré hlásky vymieňať za iné podľa istých odpozorovaných zákonitostí, ale nie ľubovoľne – skrátka: „z Rurika Fúrik neurobíš“ !!!

  Denis,
  latinčina nemá slovo „bagno“, pre význam „kúpeľ“ má slovo BAL(I)NEUM !!!
  (Viď: balneoterapia = liečba kúpeľom – „bagno“ je tal. a číta sa „baňo“.)

  P. S.:
  „Vedľajším“ produktom môjho „mladíckeho nadšenia“ je môj Projekt Hurryscript – viď:
  skutocna-historia-slovanov.blogspot.sk/2015/04/ja-ako-ved-lebo-som-potomkom-vedov.html

 41. Nestor písal svoj spis pred vpádom Mongolov a opisoval to, čo sa malo udiať pred 300-400 rokmi. Mongoli potom všetko rozmetali a Kyjev zrovnali so zemou a obyvatelstvo vyvraždili. Na Mongolov nič mimoriadne. Mohol ostať v pameti národa nejaký povolaný Rus zo severu? Najme ak už v tretej generácii boli poslovančený? Ešte raz zopakujem, že dnešné Rusko začali zjednocovať Moskali a v tom čase mali jednotlivé Slovanské národy svoje mená. Žiadny názov RUS neexistoval. Po vladárskom rode zo Škandinávie nezostalo nič.

  Pre zástancu Velkej Tartarie, štátneho útvaru Tartarov, čistých to Slovanov, ako to že nevtlačili krajine a národu meno Tartar? Kde sa vzalo to Rus? Od nejakého pozvaného vladára zo Škandinávie spred pol tisícročia?

  Otázka na etnomológa, ak má Latina slovo Bagno, tak blízke našemu Bahno a význam slova je kúpele, možno bahniť sa v teplom bahienku liečivej termálnej vody, tak prečo nazývali nejaký kraj Panónia a nie rovno Bagnónia? Veď oni neboli mechom uderení.

 42. K menu Rusov… Treba si prečítať Nestorov letopis dávnych čias, kde je napísané, že Slovanom v Rusku nemal kto vládnuť, lebo žiadny vladyka neprevyšoval ostatných, preto sa dohodli, že zavolajú Rusov, aby im vládli. Nestor píše, že Rusi boli Normani, ktorí boli takým národom (kmeňom) ako Dáni alebo Švédi. No a od týchto Rusov sa Rusi Slovania nazvali Rusmi.

 43. Vážení diskutujúci, prosím vás,

  uvedomte si už konečne, že „dedičné veci“,

  t. j. genetika (haplogrúp) a lingvistika (materinského jazyka) „nepustia“
  tak, ako sa hovorí, že „matematika nepustí“ ( nech si „filozofi“ hovoria,
  čo len chcú, vždy bude platiť: 2 + 2 = 4 :evil: ).

  Ak genetici zistili, že na území dnešného Maďarska, niekdajšieho Močarska,

  (etymológovia už x storočí hľadajú „neslovanský“ pôvod slova Pannonia, a
  vždy ich zákony lingvistickej logiky dovedú k významu BAHNONIA !!! )

  je cca každý druhý muž potomkom „prapradeda R1a“ a cca každý štvrtý je potomkom „prapradedovho brata R1b“ ( lebo obaja sú potomkami „otca R1“ )

  PRESNE TAK, AKO JE TO S „POTOMSTVOM“ MUŽOV NA ÚZEMÍ DNEŠNÉHO

  SLOVENSKA, POĽSKA A „UKRANSKA“, TAK LOGIKA „GENETICKEJ MATEMATIKY“

  HOVORÍ, ŽE „UGRO-FÍNIZMUS“ NA DOLNEJ ZEMI JE „PANSKÉ HUNCÚTSTVO“ :evil:

  Samotný pojem Magyar sa objavuje až v 14. storočí,

  teda cca 3 storoča po príchode dakoho, koho výboje do západnej Európy
  „kronikári“ zaznamenali ako výboje UNGAROV (len jeden zdroj hovorí o
  príchode Turkov (Turkoi), čo je tiež čudné, lebo „národ Turkov“ sa sfor-
  moval až v predtým „arménsko-gréckej“ Anatólii po jej dobytí „Osmanmi“.

  (Mám „tušenie“, že etnonymum TURK = TRÁK = „TROJÁK“ (TRÓJAN) – veď
  Trójania sa po „debakli“ „rozpŕchli“, a mali len dva smery po súši, jeden
  do Európy, kde sa objavujú ako Tráci, a druhý do Ázie, kde sa objavujú
  ako Turci, ktorých genetika hovorí, že sú miešanci „narobení“ potomkami
  „prapradedov R1b a R1a“.

  Ako ste už mohli pobadať, tak logiku „lingvistiky materinského jazyka“
  som už použil vyššie pri vysvetľovaní logiky „genetickej matematiky“.

  Totiž,
  keď čítame najstaršie zápisy v gréčtine (Homéra/Omíra), alebo v sanskrte (Védy),
  tak zisťujeme, že tie staré jazyky sa nám javia ako skomoleniny nášho
  materinského jazyka !!!
  Ba, sanskrt má to skomolenie nášho materinského jazyka zakódované už v
  svojom mene:

  sanskrt = san-skrt = so-škrt (bol vytvorený pred 2400 rokmi „mudrcom“
  Páninim).

  Čo sa týka „skomolenia nášho jazyka“ do Omérovej „grc-činy“, treba si
  prečítať knihu „že-vraj-romantika“ profesora gréckej reči Gregora
  Dankowszkého:
  books.google.sk/books?id=2GhiAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=sk&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
  a „čudovať sa“ so mnou:
  Τουτο ειαρ ιθυω να ορη (Touto eiar ithuó na (h)oré).= Túto jar idem na hory.

  Uvedomujúc si, aký prastarý je náš materinský jazyk, som došiel k tomu,
  že aj na mená dobových „etník“, osobností, riek, či prírodných útvarov sa
  musíme dívať cez „prizmu“ nášho jazyka, a to hlavne tam, kde samotné
  „etnikum“ „si nevie rady s významom vlastného mena vo vlastnom jazyku“.

  Vážení,
  akýže Viking, a akýže Viching – veď je to predsa VYČIŇ, ktorý vyčíňal a vyčíňal;

  akýže „normanský“ Variag – veď je to Pomoranec z Vargie na severe „NDR“
  (soľ sa len nedolovala, ale aj „varila“ z morskej vody tam, kde neboli
  ložiská kamenej);

  akýže „normanský“ Rurik – veď je to Rároh (sokol) – viď znak „Ukránie/Ugránie“;

  akýže „Ruotsi“ – veď sú „Russkij“ = „Rysskij“ = „Ríšsky“(Slovän) z ríše Tartaria;

  akýže Mongoli – veď vtedy vládli aj v Indii MOGULI = MOGÚČIJE – „posledný
  z nich“ sa volal MIR, s ním „zákerne paktovali“ Angličania pri ovládnutí (V)indie;

  akýže „Tatáro-Mongoli“ – veď jediný zajatý „Tatár“ u nás v „Ugorsku“, bol Rus !!! !!! !!!

 44. V čase keď mali Vikingovia, ktorí sa volali Variagovia, ovládnuť Ukrajinu – Rusko, tak miestne kmene, či národy Slovanov sa volali rôznymi menami, vieme že vtedy sa nevolali jednotne ROS či dajako podobne, ale každí národ mal už svoje meno. Žiadne spoločné ako Slovania, či Anti, ale ani Rusi neexistovalo. Pre mňa s toho vyplýva, že Vikingovia Variagovia nemohli premenovať miestne národy tak, aby oni sami seba nazývali Ruskie. Ani národy, ani krajinu. Vysvetlenie ako sa Rurikovi synovia rozbehli po celej krajine, velkej ako Európa a podmanili si všetky existujúce kniežatstvá a národy je síce čitatelsky zaujímavá, ale pochybujem že je na nej zrnko pravdy. Vieme že Kijevská Rus ako názov ríše je fikcia novodobých tvorcov histórie. To bola prvá etepa.
  Potom prišla druhá etapa, vpád Mongolov, ktorý rozvrátili Kijevské kniežatstvo a vyvraždili večšinu obyvatelstva a podmanili si všetky Slovanské národy na území dnešného Ruska a Ukrajiny. Ak do tej doby existovalo niečo ako spoločné vedomie založené Vikingami, tak vtedy sa istotne stratilo. Niekolko storočí Horda či Chanát okupovali Ukrajinu a Rusko, vtlačili im svoju pečať ktorú nesú podne, ale nepremenovali ich a ani oni sa nenazývali Rus, ale každý pekne po svojom mene, až prišla etapa tretia.
  Tretia etapa sú Moskali. Malý bezvýznamný národ, ale prefíkaný a primerane agresívny si postupne podmaňuje okolité národy, ale čuduj sa svete, nevtláča im vlastný názov Moskaľ, ale Rus. Môžme konštatovať, že až v tejto etape sa tvoril nový národ s menom Rus a že podmanené Slovanské národy zabúdajú na svoje meno. Ale to už bolo od Vikingov – Variagov tak ďaleko, že na to museli prísť až novodobí historici.

  Je ovšem možné, že existovalo nejaké spoločné predkmeňové pomenovanie, teda príslušníci jednotlivých národov sa síce identifikovali so svojim menom, napr. Dreviči, ale zároveň sa mohli cítiť aj niečim iným, trebars tým Ros, ktorých pomenovali Gréci po svojom ako Anti. Keď Moskali postupne ovládli jednotlivé národy, tak tieto so stratou svojej samostatnosti opustili aj svoje meno a začali sa nazývať tým starým, spoločným. Príkladom by môže byť Nemecko, , kde podnes sú známe jednotlivé národy ako Sasy, alebo Bavory, ale nesú aj prapôvodný spoločný názov Deutche.

  Tak ako sa my Slováci šťúrame v tých zopár chudobných správach o našej minulosti v rannom stredoveku, tak to istotne robia aj Rusy. Doposial som sa nestretol s žiadnou citáciou prameňov, ktoré by svedčili o tom že to bolo s Vikingami skutočne tak. Čítal som len historky napísané historikmi. To že bola Variagská obchodná cesta, že Variagský žoldniery bojovali pre Byzantského cisára, to vieme. O tom sú správy, ale čo ostatné? Ma to oporu v prameňoch?
  Boli Variagovia Normani? Tí, čo sú v Európe nazývaní Vikingovia?

 45. Milan2, a odkial viete že v roku 899 Maďari neboli v ani jednej Panónii? Prosím uvedte zdroj, lebo toto sa mi nezdá. Mám rád príbehy a neznášam letopočty, ale ak je to nutné, tak si ich zapíšem, tie letopočty. Ešte raz, v roku 899 nemali obsadenú Panóniu? Ste si tým istý??? Ja som si takmer istý, že v tom roku už mali obsadené obe Panónie a na línii nad Dunajom mali svoje strážne posádky. Nemali obsadené územie dnešného Slovenska, ale pohraničie kontrolovali. Na to sú archeologické nálezy úplne dostatočné.

  Valamír, za toto by vám dali rusofili na frak. Neviem ako sa tu dávajú smajlíci, takže s úsmevom. Ja moc tým teóriam o Vikingoch neverím, tak podobne ako alternatívni Ruskí bádatelia. Keď mi ide niekto rozprávať o tom ako Vikingovia ťahali svoje lode po brvnách na rozhraní riek, tak len žasnem nad ludskou hlúposťou. Tie lode vážili mnoho ton, nebolo možné ťahať ich na guláčoch v nespevnenom teréne desiatky kilometrov od splavnej rieky tečúcej na sever k splavnej rieke tečúcej na juh. To je totálna blbosť. Tiež Vikingovia nemali početne na to aby ovládli mocensky omnoho početnejšie- ludnatejšie krajiny.
  Rusy sa predsa nemôžu nazývať podla Fínov, veď dnes ich je len zopár, tak kolko ich bolo v tom období? V bohom zabudnutom kraji, tam mohli prežiť, ale nikdy nič neznamenali. Celé ich dejiny pod niekoho patrili, skoro ako my, Slováci, my sme však mali aspoň toho Rastislava a Svätopluka. Oni nič. Ešte aj smetana je u nich po našom. Takže aj s veslármi to mohlo byť naopak, veslárov nazvali podla tých ktorý veslovali, podla Rusov.
  Moc som sa tomu nevenoval, od Rusofilov mám ďaleko, ale bol národ Ruténov a národ Roš, od ktorých odvodzujú meno Rus.

 46. Parsifal,
  s tým menom Rusov je to trochu inak. Nie je to meno po germánskom kmeni Ross, alebo Ruots. Taký germánsky kmeň nikdy nejestvoval. Fínske slovo „ruotsi“ znamená veslári, čiže vikingovia. Dodnes tak Fíni vo svojom jazyku nazývajú Švédov. Kyjevskú Rus založili švédski vikingovia – ruotsi. (Rurikovci boli Švédi) Slovania toto pomenovanie prevzali od Fínov. A pretože skutoční Rusi boli tí vikingovia, čiže Rusi, podmanení Slovania boli „ruskije“ – teda patriaci Rusom. A to zostalo dodnes. Rusi sú hádam jediný národ na svete ktorý sa nenazýva (vo vlastnom jazyku) podstatným menom, ale prídavným menom.

 47. Milan, sclavus beriem ako Sloven, je to však podstatne zložitejšie. V skratke poviem len to, že tých čo sa volajú Deutsch /dojč/ až tak moc nezaujíma že ich podaktorí volajú Nemec, Németh, Alemagne, Germany a že Holanďanov volajú niektorí Dutch /duč/.

  Ak striktne beriete za Panóniu len územie na Západ od Tiszy, tak potom Maďari vyrazili na Rabovačka z tesného susedstva Panónie. NEMALI žiadny problém sa spýtať tam. Na vojnovej výprave predsa nebudú zisťovať, kde sa kto ako volá po Európe. To je totálne pritiahnuté za vlasy.

 48. Milan2, Sclavus prekladam podla kontextu. Aky je podla vas rozdiel medzi slovami tehla, cehua, cihla? Aky je podla vas rozdiel medzi slovami nemec, nemcin, nemcur, nemet? Tak presne taky isty rozdiel je medzi slovami slovak, slovan, sloven, slovenin, slovien, slavon. Je jedna a ta ista vec. Preto hadat sa tu o prekladoch nema zmysel, ked vsetky pomenovania znamenaju to iste. Pomenovania su len umelo vyrobene na odlisenie nepodstatnych detailov. V skutocnosti vsetci slovania su slovaci, slovieni, slavovia a podobne. Aj cesi su slovaci, ak slovakom mame na mysli slovana. Ale my slovaci sme viac slovaci ako cesi, lebo meno slovak u nas ma aj kmenovy vyznam, nie iba nadnarodny. Chapeme sa?

 49. Zdomácnelé cudzie slová nesú v sebe kus histórie, Slovenská tehla a česká cihla. My sme to slovo prebrali z latinčiny, tuším je to tegla a Češi síce z latinčiny tiež, ale cez nemčinu, tuším je to cígel. Ale kedy sme to my Slováci prevzali tu teglu, keď ešte Rimania behali popri Dunaji, či od pozostatkov romaizovaného obyvatelstva v Panónii, alebo až v stredoveku?

  Z Maďarmi ešte len uvidíme čo prinesie vývoj. Slovný základ Maďarčiny je neodškriepitelný, majú napríklad svoje vlastné výrazy pre obilie, ale na jeho pestovanie a spracovanie majú výpožičky zo Slovenčiny. Je to velká záhada, kde sa zobral ich slovný základ pochádzajúci /asi/z prikaspických stepí a popritom ich Y DNA odpovedá okolitým krajinám. To som zvedavý čoho sa dočkáme od Maďarských historikov.

 50. Slová ktoré si Maďari „prisvojili“ sa volajú jazyková výpožička, Najúspešnejší jazyk sveta, angličtina je vlastne prienik niekolkých jazykov a tak ťažko povedať kto si v ňom čo a od koho vypožičal a nikomu to nevadí. My Slováci sme jazykové výpožičky úspešne zlikvidovali a tak mnohé cudzie slová ktoré nám úspešne slúžili celé stáročia sú fuč. Niektoré zostali. Tak ktoré sú to? Najpoužívanejšie je asi „zmluva“, ruka v ruke je minimum a maximum, ale aj percento, ktoré je po slovensky stotina a napr. v Chorvatštine sa povie posto. A tak je pri nás v reči každodennej stabilizátor, rekuperátor, tranzistor, video, mobil, fraška a humoreska, ale aj bicykel, benzín, pumpa, motor, kompresor, tehla, cement. Takže printové média, to je len taká muška zlatá.

  A to tzv. tvrdé I, teda ypsilon v Slovenskom jazyku, tak to čo je? Aká super výpožička. Nie že sa vypožičiavajú slová, my sme si vymysleli, či vypožičali písmeno do našej abecedy.

 51. Pre Milan2, samozrejme že sclavonia môže mať viacero výrazov a je možné, že Franský letopisci mohli používať výraz sclav na označenie všetkých Slovanov, akurát je s divné, že Nemci, teda východný Frankovia sa tak dlho a húževnato pridŕžali mena wINDE, či Winiden. Tiež neviem, prečo celé roky presviedčate pani Ovsenú, že jej používanie slova sclav je nesprávne.

  K Vášmu : „Základom problému ale je otázka, prečo Maďari prijali slovanské Nemec vo forme Németh do svojho jazyka a nie iný výraz? Však skúste nájsť lepšie riešenia, ako som ja ponúkol a ja to budem veľmi rád spochybňovať.“.

  Vy myslíte že ste to vymysleli super, bezchybne a mali by sme to prijať? Teda podla Vás kočovní Turkoi na lúpežnej výprave do severnej Itálie chytili miestnych a výsluchom zistili, odkial oni lupiči sami prišli, v ktorej krajine sú ich nové sídla, Tí chudáci im povedali že ich nová krajina sa volá Teutónia a to si aj hneď osvojili a miestnych Slovenov začali volať Teute. A pretože meno pre ozajstných Teute /neexistujúcich/ už bolo obsadené, tak od tých Slovenov, ktorých sa zabudli spýtať ako sa volajú, si vypožičali meno Nemec -Német. A je to, aké jednoduché.

  Ja s Vami tento názor nezdielam, obdobne ako Valamírov a dovolil som si vyjadriť prečo sa mi Valamírov názor nepozdáva. K Vášmu som sa nevyjadroval. Ak chcete spochybňovať môj názor, tak som ho napísal a je totožný so Svetomírovým názorom.

 52. A skončili sme pri novožidovskom náboženstve: kresťanstve.

 53. Milan2, v Uhorsko Polskej kronike sa o smrti Imricha, syna kráľa Štefana píše: Mox decidens in gravem infirmitatem Henricus nobilis dux Sclauonien …… Onedlho potom vznešený vojvoda Sclavonie Imrich upadol do ťažkej choroby a osem dní chradol.
  Akej Sclavónie to mohol byť Imrich, syn krála Štefana vojvodom? Bol vojvodom všetkých Slovanov?

 54. Milan2, ja sa nepriem o to, že Sclavorum nemožno prekladať ako Slovanov. Možno to tak prekladať, veď už v šiestom storočí sa Slovania delili na Slovenov a Antov, pričom jasne hovorí, že tieto dve veľké skupiny sú rozdelené na kmene. Avšak ja tvrdím, že existoval kmeň s vlastným menom Sloveni, navyše jazykovo nám bol blízky, vlastne najbližší, vlastne my sme boli jeho súčasťou, a súčasne bol aj v Karpatskej kotline najväčší. Preto máme právo prekladať Rex Sclavorum ako kráľ Slovenov, kráľ Slovákov. Keby niekto nevymyslel slovo Slovan, som zvedavá, ako by ste prekladali Rex Sclavorum. No dajte. Povedali by ste kráľ Slovänov. No prosím. Tak nech je to kráľ Slovänov. A keby niekto nevymyslel názov Slovák, ale by sme zostali pri našom pôvodnom mene Sloväni, tak by sme povedali, že Svätopluk bol čím? Kráľom Slovänov, teda kráľom našich predkov. Ale keď chcete vymýšľať umelé názvy pre Slovanov a Slovákov, tak potom sa dopracujete k úplne hocičomu. Lebo ja si vymyslím názov bambuľkove pufničky a dokážem vám, že Slováci sú mravce.

 55. Parsifal, pozerám na tú problematiku tak aké mám, či máme vedomosti – informácie o tom, ako prišlo k tzv. zaujatiu vlasti Maďarmi. Prvá fáza bola, že Maďari sa oboznámili s tým, že nejaké Podunajsko-Morava existuje. Vieme že vladári si najímali cudzích vojakov, aj jazdcov z radov kočovníkov. To spravil Svatopluk, to spravili aj Nemci, to robil aj Byzantský cisár. Pred príchodom Maďarov k Dunaju oni nemohli poznať Nemcov /Bavorov, Frankov a pod/, ale so Slovanmi sa najpravdepodobnejšie stretli, mali kde. Keď ich pozval Svätopluk, tak v kontrakte asi zazneli mená kto si koho objednáva, čo spraví a čo za to dostane. Teda objednávatel sa predstavil. Maďari vedeli mená Slovenov aj Nemcov. Ale MY dnes nevieme ako sa vtedy predstavovali Nemci, keď žiadne Nemecko neexistovalo. Kráľ sa predstavoval ako Frank a ľud pospolitý ako Deutsche, ktoré mohlo znieť ako Tojč? Možno to niekto niekde vie, ale my nie. Ako by si mohli Maďari popliesť objednávatelov zákazky, teda Moravských Slovenov z Nemeckým či Franským králom? V tejto fáze nemali prečo nazývať niekoho Németom a niekoho Tótom.
  Kontrakt skončil u Frankov aj u Slovenov, medzitým Pečenehovia v Pravlasti vyhnali Maďarov a tí sa usadili kde mohli a vedeli kde sa dá. Prišlo k zaujatiu vlasti, vedeli kam idú a podla kroník išli velmi rýchlo, boli na úteku. Usadili sa medzi Slovenmi, spriahli sa s nimi a zaútočili lúpežne na Nemcov. Aj o tomto máme vela dôkazov, písomných v kronikách, ale za največší dôkaz považujem to, že slovenské šlachtické rody neboli kompletne zlikvidované, pretrvali. Ak v tejto dobe súžitia preberajú od Slovenov pomenovanie Nemec ako Németh, tak ako by mohli od Nemcov prevziať ich pomenovanie Dojče -Tojč a vztiahnuť ho na Slovenov, s ktorými žili. Mne sa to zdá velmi nepravdepodobné.

 56. Denis

  A čo slovo „Deutsch“ ako sa Nemci nazývajú sami? Deutsch sa kedysi písalo aj Teutsch, možno Maďari takto nazývali Nemcov pod vplyvom latinčiny, latinčina bola úradnou rečou. Toth je potom skomolené Teutsch …
  Však Poliaci dostali názov podľa kmeňa Poľanov, hoci sa skladajú z viac kmeňov, Rusi zrejme po germánskom kmeni Ross, alebo Ruots, atď ….No a Nemci, akože Deutsche volk, majú názov od Teutónov. Ono to znamená ľud, kmeň ….

  Čo sa týka slova „Nemci“, minule mi napadlo, či ejt o fakt zo slova „nemý“, pretože aj Maďari hovoria Nemeth …. Ja, že či to nie je skomolené „man“, proste v reči počuli časté „man“- „men“ ale prehodili hlásky …. Však spišským nemcom sa hovorí mantáci …

 57. Milan2, co sa tyka Vinidov, tam len Jordanes pise, ze jednym z mien Slovanov boli Vinidi. Avsak yo nebola dalsia vetva Slovanov. Vinidi sa delili na Sclavenov a Antov.

 58. Valamir Magyar, zaujal ma Váš postreh o delení na „NA“ a „V“.
  Zaujal preto, že už som to niekde na nete zachytil.
  Mám k tomu tri pripomienky:

  1. Umiestnenie „Na“ zdá sa, že reprezentuje všetko Slovenské, originál slovanské, všetko, čo mohlo byť súčasťou Veľkomoravskej/Veľkoslovenskej ríše. – Na Slovensku, Na Morave, Na Ukrajine, Na Orave, Na Záhorí, Na Spiši, Na Liptove, Na Pohroní atď. Všetko, čo bolo mimo ríše bolo „V“. V čechách, V Taliansku, Vo Francúzsku, V Poľsku. Neskôr pribudlo: V Maďarsku, hoci pôvodne bolo „Na dolnej zemi“.
  2. Rozdelenie „Na maravach“ asi nesedi, lebo naše hornaté Oravské zeme, vrátane slovenskej časti poľska, tj. Poľskej Oravy a Spiša rozhodne neboli na maravách.
  3. Naši predkovia považovali našu kultúrnu zem za ostrov. Aj Rímska ríša bola mimo tento ostrov. Pravoslávni ruskí kňazi považujú katolicizmus za „Latinskú sektu“. Preto Cyril a Metod nepriniesli kultúru, ale pomocou vrážd a otroctva násilne vnútili túto sektu našim obyvateľom. Naši úžasní predkovia považovali našu kultúru za ostrov, podobne ako iné ostrovy: Na Tahiti, Na Havaji, Na Madagaskare, Na Sicílií, Na Sri Lanke.

  Zdá sa, že pamäť našej reči dokáže vypovedať celú minulosť. Naša reč by mala byť svetové kultúrne dedičstvo.

 59. To vieš, západ je starobylejší, sme tu už tak dlho, že si nikto nič nepamätá. A keď to chceš vysvetlovať po našom, jednoducho, tak ťa vysmejú. Myslím že nám všetkým Váh pripomína slovo vážiť, ale aj zvažovať, čiže krajina sa zvažuje dolu. A v tom Hrone počujem ako hrnie pred sebou počas záplav všetko, Hron -Hrnko /Metodov kámoš/ – hrnie. Preto mám nárečia rád, lebo nám zachovávajú odkaz predkov, mali by sme ich ochraňovať ako národné kultúrne dedičstvo

 60. Áno, Turci zničili tú katedrálu o ktorej sa píše v Uhorsko-Polskej kronike. Neviem, len predpokladám, že novú katedrálu dal Arcibiskup Rudnay stavať na posvätnom mieste starej katedrály. Záchranný archeologický výskum asi nerobili.
  Samozrejme že v Ostrihome NEBOLI naraz dve rôzne katedrály na dvoch odlišných miestach. Bola len jedna, ale delil som jej existenciu na obdobia:
  1. katedrála bola od roku xx do približne roku 1000
  2. katedrála preto, lebo nevieme ako rozsiahla bola rekonštrukcia, ale asi sa nejednalo len o jej vymalovanie, teda od roku asi 1000 po zničenie Turkami.
  3. je ta dnešná.

  Sestra Boleslava Mieška bola Matka sv. Štefana, Boleslav bol teda Štefanov Ujo a Štefan jeho synovec.
  Obaja súčasne žiadali v Ríme o královskú korunu. Pôvodne ju mal dostať Boleslav, ale pápež mal sen aby dal korunu Štefanovi. Tak sa aj stalo.

  Nahnevaný Boleslav napadol Uhorsko /toto sa však v kronike nespomína/

  Mierové rozhovory prebiehali v Ostrihome, pretože to bolo hraničné mesto. V kronike sa píše: Poľské hranice totiž boli stanovené k brehu Dunaja k mestu Ostrihom, odkial pokračovali k mestu Jáger, ďalej k rieke ktorá sa volá Tisa, klesajúc sa otáčali popri rieke, ktorá sa nazýva Cepla /Topľa/až k hradu Galis /Šariš/ a tu tvorili hranicu medzi Uhrami, Ruténmi a Poliakmi.

  Potom sa konali bohoslužby s mierovou prísahou pred bohom.

  Potom slopali a žrali obe armády 8 dní a nocí.

  Potom obdaroval Štefan celé Polské vojskood Velmožov a každého vojaka a vojvoda /Boleslav/ dostal dary. / jednoducho ich uplatil, mal z čoho, zhabal polovicu majetkov v Uhorsku/.

  Otázka na východniarov: je „ceplý“ po Šarišsky? A ako je Toplý? Platí že Ceplá = Toplá = Teplá?

 61. Svetomír, o katedrále v kronike viac nie je. Čo ma zaráža je, že ani na súčasnej katedrále tam nie je žiadna informácia o stretnutí sv.Štefana z Boleslavom Mieškom a o tom, že na mieste súčasnej katedrály stávala ešte staršia a pred ňou ešte staršia. Táto nová je totiž stavaná až za Maďarského národného obrodenia, ale s potmehúdskym úsmevom musím dodať, že ju začal stavať Slovák, katolícky kňaz Alexander Rudnay v roku 1822 a dokončil ju ďalší Slovák, samozrejme opäť katolícky kňaz Ján Krstiteľ Scitovský v roku 1856.

  Prvá Ostrihomská katedrála bola postavená nevieme kedy, staval ju Rastislav, alebo ešte Rimania? Kúsok po roku 1000 bola však tak poničená, že ju dal sv Štefan, král Uhorska zrekonštruovať. Poničili ju Maďari, alebo bola už vtedy velmi stará, teda z obdobia Rimanov, približne 4. storočie? Rekonštrukčné práce však nebránili tomu, aby v nej nebola slúžená bohoslužba Arcibiskupom Astrikom, ktorá posväcovala mier medzi Polskom a Uhorskom, teda Katedrála napriek stavebnému ruchu bola funkčná. Namieste je samozrejme otázka, prečo nezačal Štefan stavať skôr velký kostol v Stoličnom Belehrade, v Albe, ale pustil sa do opráv katedrály v Ostrihome? Uvedomme si, že Metod, arcibiskup Panónsky a Moravský zomrel v roku 885 len asi 125 rokov pred tým, ako sv. Štefan započal s rekonštrukciou katedrály. Pred svojou smrťou navštívil Uhorské knieža a velmi v dobrom sa s ním rozišiel, dá sa dôvodne predpokladať, že Maďari katedrálu nezničili. V dôkladnom opise skonu Arcibiskupa Metoda nie je uvedené miesto kde to bolo, prečo? Pravdepodobne bolo tak známe, že to nikto nepokladal za potrebné uviesť, veď kde inde, ako v sídle Arcibiskupa by skonal? Bolo sídlo Arcibiskupa Panónskeho v katedrále v Ostrihome? Vieme ešte o nejakej inej katedrále z pred roku 1000 v Panónii? O kostoloch vieme, o katedrále nie.

  Druhú katedrálu, tú zrekonštruovanú sv.Štefanom zničili Turci pri obliehaní a dobití Ostrihomu v roku 1543. Teda takmer 300 rokov ležala v ruinách, v okupovanej zemi, v moslimskom svete. To je myslím obdobie, kedy bolo zabudnuté obyvatelmi, ale aj katolíckou církvou kde má hrob Panónsky Arcibiskup sv. Metod , patrón Slovenska a Európy.

 62. Mám pochybnosť o Tóth z Teutóna, ak sa samozrejme dá spolahnúť na informáciu z Wikipedie, tam sa píše:
  Podľa rímskych zdrojov pochádzali Teutóni – ako kmeň – zo severozápadu Jutského polostrova (presnejšie z dnešného kraja Thy v Dánsku). V roku 120 pred Kr. však časti Teutónov opustili toto územie a spolu s Kimbrami a Ambrónmi tiahli na juhovýchod, kde sa usadili medzi Dunajom a Sávou. V roku 113 pred Kr. tieto tri kmene spolu tiahli na západ, kde prvý raz bojovali s Rimanmi v bitke pri Noreii (hlavné mesto Norického kráľovstva v dnešnom východnom Rakúsku). V roku 105 pred Kr. sa po bitke pri Arausiu oddelili od Kimbrov a tiahli s Ambrónmi cez Galiu. Roku 102 pred Kr. utrpeli pod vedením svojho kráľa Teutoboda od Rimanov drvivú porážku v bitke pri Aquae Sextiae (pri dnešnom Aix-en-Provence) a zmizli z historických textov.
  Číže roku 102 pred Kristom zanikli, to je viac ako 1000 rokov k tomu obdobiu, kedy začali Maďari nazývať Slovákov menom Tóth, možno je to 1300 – 1400 rokov, neviem presne. Ich meno ostalo pomenovaním Nemcov v písomnom jazyku Rimanov a Latinčiny ako Theodisca až do približne roku 900 n.l. a od tohoto dáta sa začína používať forma Teutonicus a musí ešte uplynúť tuším 400 rokov, kedy by toto meno prischlo Slovákom. Z uvedeného vyplýva dosť jasne, že v čase keď k nám prišli Maďari, tak kmeň Teutónov neexistoval, nikto z Nemcov sa tak už nevolal, len v písomnej forme ich takto nazývali latinsky píšuci. Ale ani to moc nepomohlo, my ich voláme Nemci, Francúzi Alemaňa a Angličania zas Germany.
  Myslím že Totok, tamtok je presvedčivejšie, aj keď sa to môže zdať úsmevné.

 63. Ako by potom Češi vtlacili Polanom do hlavy meno Polak? Sloven mi znie meko, mazlavo. Slovák je údernejšie, razantnejšie. Možno to meno prijali ako prví vojaci, bojujúci v mnohonárodnostných jednotkách.

 64. A ešte k názvu Tóth. Možno sa mýlim, ale pokiaľ viem , šlo o nedorozumenie. Ugrofnski (starí) Maďari nerozlišovali medzi Nemcami – Teutónmi, a Slovanmi. Všetci ktorí žili v Panónii a hovorili cudzím jazykom boli proste Teutóni – Tauti – Tóti. Rozlišovať Slovanov začali až neskôr. Takže Tót nie je zrejme vôbec primárne hanlivé, kým Slovák určite áno. Ide o cudzí, vnútený názov, už len preto že prívlastky aj ženská varianta mena nesedia. To by sme sami neurobili.

 65. Denis,
  ja si myslím to čo svetomir, že varianta „Slovák“ má pejoratívny podtón. Podobne ako Polák, Po2an – Polák, Pražan – Pražák, atd. Natoľko češtinu ovládam. (takže aj Slovan – Slovák)
  Stále si myslím že názov Slovák je nepatričný, už len preto že naše sestry a ženy sú Slovenky a nie Slováčky. Len kvôli tomu považujem aj názov Starí Slováci za problematický. Nie za nesprávny, je rovnako správny ako Starí Češi, či Starí Maďari. Uviedol som ale ako príklad názov Starí Rakúšania a Starí Nemci. Sú neprimerané. Vtedy to boli Frankovia alebo Bavori. Preto aj uprednostňujem názov Sloveni, Je jednoznačný, nie sú to všetci Slovania, iba Sloveni. Ich matky a sestry boli Slovenky.
  No a k tomu používaniu názvov Sloveni a Moravania. V análoch je aj varianta Moravania, ale podľa môjho názoru je to to isté čo Frankovia a Bavori. Ide len o to, čo pod tým chápeme. Určite to neznamená dnešných Moravanov, opakovane dokazujem, že stotožňovať dnešnú Moravu s tzv. Veľkou Moravou je nezmysel. Ako si aj sám uviedol, Al Mascudí napísal že Slovania žijúci okolo Dunaja nazývajú túto rieku Morava. (Murawa) Nestačí? Skutočná „Morava“ bola juhovýchodne od dnešnej. Napokon „morava“ je v slovenčine – mokrá lúka a v bulharčine – trávnik. Mokré ostrovy okolo riek. Tí čo žili na týchto ostrovoch boli „moravania“. Žili „na“ moravách, preto aj NA Slovensku, Morave a Ukrajine. Všade inde je „v“ alebo „vo“, okrem ostrovov – v Čechách, vo Francúzsku, v Nemecku, ale „na“Islande, „na“ Madagaskare, atď.

 66. Milan2, píšete, že sa nezhodne a nezhodneme sa, keď tvrdíte: „Ale Svetopluk práveže bol nazývaný pápežom správne- pretože on skutočne vládol viacerým Slovanom – viacerým národom, či kmeňom, nie len Slovenom : vládol Slovenom, Bohemanom, Poľanom, ako aj Lužickým Srbom, prípadne aj časti Srbov v povodí Tisy či možno na hraniciach Transilvánie aj dajakým Bulharom….Slovo sclauorum teda ako logika napovedá neznamená slovenský, ako opakovane podľa mňa nesprávne píšete, ale je to podľa mňa v latinčine všeobecný výraz pre slovo slovanský.“

  Problémy vidím dva. 1) Umelý názov Slovania, ktorý nikdy nejestvoval, ale sme si ho sami vytvorili. Čiže pápež nemohol používať nijaké slovo vo význame Slovan, keď slovo Slovan sme si vymysleli my. 2) Ak bol Svätopluk Rex, kráľ, prečo ho pápež nenazval kráľom Moravanov? Veď podľa titulovaných bol kráľom Moravanov.
  Záver: Ak Svätopluk bol kráľom, no nevládol Moravanom, ale Slovanom, tak nemohol byť kráľom, ale cisárom. Osobne by ma zaujímalo, či kráľ Kyjevskej Rusi vládol len Rusom, alebo aj iným ruským kmeňom. Ak môže existovať kráľ Rusov, tak môže existovať aj kráľ Slovänov – pritom ani jedno neznamená kráľ Slovanov.

 67. Valamir Magyár, hneď na začiatok napíšem najmä Vám, ale aj ostatným jednu velmi zaujímavú informáciu, ktorú som sa dočítal v Uhorsko-Polskej kronike, publikovanej v knihe Martina Homzu. Uhorský kráľ Štefan sa stretol s Polským vojvodom Boleslavom v Ostrihome, po stretnutí spoločne prišli k Ostrihomskej KATEDRALE, ktorá sa vtedy NANOVO stavala na počesť svätého mučeníka Vojtecha, apoštola Poliakov a Uhrov.
  Odtial sa Štefan vydal do svojho oblúbeného mesta Alby /Stoličný Belehrad, teda Sekešfehervár/ a dal tam postaviť obdivuhodné dielo- slávny a veľký kostol, ktorý ponechal po jeho vysvetení královskému majestátu a neodovzdal ho žiadnemu z arcibiskupov, alebo biskupov.
  Takže už pred Štefanom bola v Ostrihome KATEDRALA a nie kostol. Za Štefana už bola tak stará, že ju museli nanovo zrekonštruovať.

  Dovolím si nesúhlasiť, či nie celkom súhlasiť, že námietka voči Starým Slovákom je úplne oprávnená, pretože aj Čechov nenazývajú historici Boemani a dokonca ani Starí Česi, pritom starobylá dikcia mena Čech-Česi je Čeh-Čehy, zachovalá v Maďarčine,aj keď Maďari nemajú „ch“, ale meno Čehy je u Nestora a tí „ch“ majú. Mali by sme používať nie Starí Slováci, ale jednoducho len Slováci. Ak sme teda presvedčení, že ludia žijúci v 9. storočí na území Slovenska boli v rozhodujúcej miere našimi predkami.
  Som presvedčený, že Sloven, či Slovän sa zmenilo na Slovák po rozšírení biblickej češtiny na Slovensku, ako písomného jazyka Slovenov. Tým je dané aj moje presvedčenie, že to nie je hanlivý názov. Okrem Slovák je aj Poľak, Poliak, či Polák, ale tiež Pražák, Brňák, či Rusnák. Tak ako sa z Boemana- Čeha stal Čech, ako sa s Turkoi stal Maďar, tak sa zo Slovena stal Slovák.

  Teda aj na obyvatelov Slovenska v 9. st. môžme slobodne použiť meno Slovák a ak použijeme Sloven, tak použijeme historizujúcu formu toho istého mena a použitie tvaru Slovän je jeho zrejmä – zrejme najpresnejšia historická podoba, ale metúca, zamieňajúca sa so Slovan. Použiť pre Slovenov-Slovákov označenie Slovan je nesprávne a zavádzajúce, lebo Slovania nie sú národ, ale jazyková skupina.
  Ak použijeme „Sloven“, tak označujeme nielen Slovákov, ale aj Slovincov, Chorvátskych Slavóncov a Moravských Slovákov.

  Jaruj Kazok, ďakujem za ocenenie, písal som to dlho a inšpirovala ma pani Božena.

  Na záver, Svetomír aj ja som dospel presne k rovnakému záveru ako Vy, že Maďarský názov Slovákov Tóth nemôže pochádzať z ničoho iného, ako z ukazovacieho zámena To, Toto, Tamto a ak sa niekomu zdá Tóth urážlivé, tak lahko sme sa mohli volať aj Oné. Názov Tóth vznikal podla mňa postupne, pri obchodovaní. Úsmevnú a možno pravdivú teóriu mám aj pre meno Čech, ale to inokedy.

 68. Problém je predovšetkým v tom, že sme veľmi neprezieravo prijali v mužskom rode meno Slovák/Slováci. Keď použijeme ženskú variantu Slovenka/Slovenky, je po probléme. Boli matky Sloveniek Slovienky? (Podobne by sa dalo hovoriť aj o názve zeme.)
  Keďže je náš dnešný (mužský) názov Slováci a v 9. storočí Slováci nejestvovali, námietka voči Starým Slovákom je oprávnená. Tak ako námietka voči pomenovania Starí Rakušania. Boli to Frankovia, prípadne Bavori, pomenovanie Starí Rakušania je minimálne nepatričné.
  Pokiaľ ale ide o názov Sloveni alebo Sloväni, to je už iná káva, o transformácii nášho „jať“ do modernej slovenčiny a češtiny sa toho popísalo dosť, do slovenčiny sa väčšinou transformovalo ako „ä“ a do češtiny ako „ě“. (Väčšinou, lebo napríklad mäso je česky maso, a české město je v slovenčine len mesto)
  Výslovnosť „ä“ a „ě“, je však mierne odlišná, nie je dôvod prekladať spätne do slovenčiny českú verziu mena našich predkov. Pretože mali v mene „jať“ v češtine je správne napísať „Slověni“ a v slovenčine „Sloväni“. Prečo by nám to malo robiť problém?

 69. Tak som dal komentár k tomu článku, aby ste tam nemuseli ísť, skopíroval som ho sem.

  Ako nazývať obyvatelov „Velkej“ Moravy v prvej rade závisí od toho, kde ju lokalizujete.

  Al-Masúdi v Knihe poučení a opráv píše o riekach vtekajúcich do Čierneho mora. Píše: Z iných velkých riek treba spomenúť Dunaj, ktorý sa v reči Slovanov nazýva Morava. Je to velká rieka, široká okolo troch míl. Z Konštantínopolu trvá cesta k jej brehom niekolko dní. Na jej brehu sú sídla slovanských Nemcov a slovanských Moravanov.
  Toto svedectvo si naši historici nevedia vysvetiť a predpokladajú, že sa jedná o riečku Moravu, prítok Dunaja pri Devíne. Toto uvažovanie sa nedá nazvať inak, ako Slovenská historická škola. Ako vždy si naši historici vyberajú len to, čo sa im aktuálne hodí do ich vedeckých teórií. Napriek tomu že autor Al-Masúdi píše, že je široká okolo troch míl a je vzdialená len niekolko dní od Konštantínopolu, tak by sa malo jednať o riečku Morava na území dnešnej Českej Republiky, ktorá je široká sotva tretinu míle a od Konštantínopolu je vzdialená /pešo/ niekolko týždňov, či mesiacov.
  Tu, v tejto správe arabský historik a zemepisec napísal jasne, pri Dunaji = Morave žijú Dunajskí=Moravskí Slovania.
  Teda ak v kronikách píšu o Moravanoch, tak vlastne píšu o Dunajcoch, či Podunajcoch, netušiac, či neberúc v úvahu, že Dunaj = Morava, najmä ak sa sami ich zástupcovia predstavovali ako Moravskí /Dunajskí/ Slovania, chtiac sa odlíšiť od iných Slovanov, nežijúcich pri Dunaji.
  Je tu ešte jeden zápis podporujúci toto moje tvrdenie a to v Moravsko-Panónskej legende, kde sa píše: Keď prišiel do krajín Dunajských Uhorský kráľ, chcel ho vidieť /Metod/. Potom nasleduje opis ako sa stretli. Môže sa Vám to zdať bezvýznamné, ale nepíše sa tam do krajín Moravy, ani k Moravanom
  Ak hovoríme o Slovanoch tohto obdobia, treba si uvedomiť že sa bavíme o Slovanskej jazykovej skupine, pretože už vtedy boli Slovania jednoznačne rozdelení na rôzne národy. V kronikách sú uvádzaní Srbi, Chorvati, Dalemanci, Lutici, Polania a iní. Nie je dôvod sa domnievať, že naši predkovia sa nenazývali Sloveni, Nie Slovieni podla Českej, či Ruskej výslovnosti, ale v našej Slovenskej, či Slovenov z hôr, teda tzv. „Slovincov“. Slovinci volajú v svojej reči svoju zem Slovenska zem, muž sa volá Slovenac, žena Slovenka a ich reč je Slovensky jezyk. Nieto divu že diplomacia USA má s tým problém, rozlišovať tie Slovenské zeme.

  V Moravsko- Panónskej legende, ktorej autorom je slovan, možno Sloven, žiak Metoda, teda „domáci“ autor, / na rozdiel od iných prameňov ktoré písali Frankovia, Bavori, Arabi či Latíni /, máme naše pomenovanie jasne napísané. V časti Život Metoda, kde knieža Rastislav spolu so Svätoplukom posielajú posolstvo k Cisárovi Michalovi sa píše: my Sloveni sme lud prostí. Niekedy je táto veta prekladaná ako my Sloveni sme ako prosté deti, ale to nič nemení na tom, že autor jednoznačne pochádzajúci z domáceho prostredia, vkladá do úst najvyšších predstavitelov slová MY SLOVENI. Kto iný ako Metodov žiak by mal vedieť ako sa voláme, snaď nie nejaký Franský, či Bavorský letopisec.

  Všetci vieme, že v 8.-9.-10. storočí neexistovali Češi a Česko, ale boli Boemani a Boemia, ale nikto z nás nepochybuje že to boli priami predkovia Čechov. Podobne to bolo s Maďarmi, ktorých by sme v čase ich príchodu do Karpatskej kotliny pri veľmi dobrej vôli mohli nazvať Turkoi, ale my nepochybujeme, že títo rôznorodí kočovníci boli predkovia Maďarov. V literatúre toto naši historici štandartne uvádzajú, predkov Čechov volajú Čechmi a predkov Maďarov volajú Maďarmi. Tak prečo by sme my mali mať pochybnosti o tom, aké etnikum tu na Slovensku žilo. Reči o Pribinovi to neriešia. Za manželku mal Bavorku, získal majetky v Bavorsku /Rakúsku/, ak by nebol kresťan, tak ich manželstvo by bolo nezákonné. Kresťan teda bol, ale zrejme krstený nie Bavormi, tak ho títo prekrstili. O sporoch Bavorov s Rímskym biskupom – Pápežom o vplyv na slovanských územiach a obnova arcibiskupstva v Srieme o tom jasne vypovedajú, najmä však to, že v Iliriku a Slovanov evanjelizoval sám sv. Peter / a zárovaň pozrite na sv. Andronika, prvého biskupa v Panónii./

  Pri Nitriansku naši Historici znovu varia z ničoho, napriek všetkému napísanému nie je nikde ani jeden odkaz, že Pribina bol kniežaťom , žiadne slovko nie je napísané, kde bol Mojmír kniežaťom. Celá naša história o Velkej Morave je skôr historka, totálna fikcia, ignorujúca aj tie chudobné pramene čo máme. A archeológia to nezachráni. Ba naopak, Mikulčice za Rastislava bola velmi jednoduchá pevnosť, nie starobylé a nedobytné mesto, na to sú dôkazy od samotných archeológov.
  My nevieme ani kde mal Metod sídlo, kde bolo sídlo arcibiskupstva Sriemmského, len sa domnievame a každí by ho chcel mať u seba. V bažinách Mikulčíc, v Nitre a podobne. Napriek detailnému popisu Metodovho skonania ani nevieme kde bol tak významný muž a cirkevný hodnostár pochovaný, darmo sa hrdíme Cyrilo -Metodejskou tradíciou, patrónmi a svätcami.

  Ak uveríme tomu čo je napísané v prameňoch, tak Velká, či Vzdialená Morava ležala na juh od dnešného Maďarska a potom sa tam rozprávalo po Srbsky, ak budeme čítať Chorvátsku verziu, tak samozrejmä po Chorvátsky. Ak uveríme Českým historikom, tak istotne po Česky, možno v nejakom Moravskom dialekte. Ak uveríme Slovákom, tak sa rozprávalo po Moravsky a možno aj nejako po Slovansky.

  Dovolím si preto spochybniť záver, ktorý nám v článku predložil autor doc. Miroslav Lysý, PhD., že vzniku Uhorska vďačíme za existenciu Slovákov, teda že vďaka nemu sme nesplynuli s Moravanmi. Moravania ako národ totiž neexistovali a nebola to ani vládnuca vrstva a žiadne splynutie s nimi teda nehrozilo. Ak by neprišli Maďari, tak Podunajských Slovenov by Česi ani Poliaci nedokázali ovládnuť. Na to nemali síl. Túto myšlienku ďalej rozvíjať netreba, bola by to len ilúzia.

  Áno, súhlasím s tým čo napísal autor v závere: aby sme udalosti zbytočne mytologizovali a vymýšľali si veci, ktoré v písomných prameňoch jednoducho nie sú. A rovnako, hľadanie nepretržitých kontinuít medzi súčasnými národmi a etnikami včasného stredoveku treba konečne uložiť do múzea národného obrodenia.
  Teda držte sa v budúcnosti prosím dôsledne písomných prameňov a jednoducho sa zasadte o to, aby kontinuita Slovenského národa a našich predkov Podunajských Slovenov bola všeobecne akceptovaná. Češi ani Maďari s tým problém nemajú, tak prečo Vy, naši Slovenskí hostorici áno.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *